leydse Pil a V. 1781. WO S It S D AG GROOT-BRÏTTANNIEN. LONDEN den 19 Maart. In de Hof-Courant van heden is gepubliceerd een Brief van den Admiraal Gravesgedateerd 20 December 1781, en uit Port- Rpyal op Jamaica gefchreven, behelzende dat hy den oflovember van Nieuw - York vertrokken en den 6 December Antigua was aangekomenom aldaar aan Land te zetten de ievangenen van een Franfch Schip, genaamd Clmperieuxvan #Ton,38 Stukken en 319 Man Equipage, met Zout, eenige Openen, Kanon, en eenige andere Goederen, als mede eenige [edicynen, van Kadi* na Philadelphia bellemd. Wyders meld Admiraal dat hy den 17 December te Jamaica is aangekomen. Waafom men zulk «en oude Brief inde Hof-Courant pjaatft aar men in tegendeel niets rept van ons Verlies van Minorca cgrypt men niet, ten zy het ware omdaarbyoptegecven de „yil der Pryzen;door de Krui fiers op de Americaaniche Kuilen an den ao Aug. tot 31 O&obergenomenenmetbovengem. iriefontfangen zynde 39 in 't geheelwaar onder men Vatr- ligen plaatft van flegts zeven Man Equipage. By de Gemeentens is den 15 dezer door den Hr. Rous het vol- tnde Vporftel gedaanDat de Kamerin overweeging nee- mende de zwaare Geld-Sommeriwelke zvn ingewilligd, en de Schulden, die gemaakt zyn voor den dffenft van 't Leger, Zecmagt en Artillery, geduurende dezen ongektkkigen Oor- log, beloopende verre over de HONDERD MILLIOE- NEN Ponden Sterlingen ziende dat de Natie ondanks alle itzc buitengewoone peogingen heeft verhoren DÉRTIEN oude Coionien, toebehoorende aan de Kroon vanGroot-Brit- tannicn, mitsgaders de nieuw aangewonne Provincie vau IPo/l-Floridade Eilanden Dominica, St. VincentTabago en jlinorcabuiten en behalven verfcheide ryke Koopvaardy- Vloöten van het uiterfte belangen dat wy nog gewikkeld zyn in eenen Oorlog met drie. ïqagtige Natieitvan Europa zondereen eenigen Bondgenoot, geen vertrouwen langer Hellen kan in de Minifterewelke thans het bewind der pu blieke Zaaken hebben." Hevig waren de Debatten overditStuken Lord North moert iet weinig onaangenaamedingenhooreri; hy verdeedigde de iijtregelen der Miniftershy beweerde dat de Oorlog billyk j noodzaaklyk was en men deszelfs rampfpoedigheid niet ryten moert aan deMinifters, welke geen ander Syftema, ter indhaaving der waardigheid van de Kroonetr de eer der fatie hadden kunnen aanneemen. Eindelyk wierden de Stemmen opgenomen en 't voordel fierd verworpen met 236 tegen 227, dus eetie meerderheid lanmaar negen Stemmen:, In weerwil dezer zegepraal van't linifterie, ziet men egter eerlang eene verandering te gemoet; e Heer Fox is voorneemens een dergélyk vporftel te doen, en êu befliffenden flag aan deMinifters toe te brengen. Heden zyn de Aftien van de Bank, met het Dividend, ii2en vierde; die van de .0.1 CMap. r met het Dividend135én ^"«rdedito Zuidzee zonder Prysoude Anfikiteiten, giftér, Jen j agtfte; nieuw® ditoheden,54en 1 vtórde k 3agtfte per Cent gereduceerde geflotendito geconfftlideerdc 54 en agtfte 4. 4 per Gent dito, met het Dividend'70 en 1 half i 5 «gtrte. DeWiflelpp Amfterdamis34en 1ditpbp Zïgc 3300 o;op Rotterdam 34,ea3 ia ent half Ufo enz. NEDERLANDEN. EXTRACT uit een BRIEF van LEEUWAARDEN den 21 lurt. Nopens het reeds gedrukt Plat» tot oprechting der Lind - Militie benevens de Propofitie zelve, ter Staats- 1 Vergadering gedaan kan men melden dat IVefiergoer niet toe te bevveegen wasoffchoon Oofiergo zeer rterk en de if Zevenwoudenhy meerderheid van Stemmenzig er voor de- ndireerden. Ongelukkig werd een Lid va* Wertergo onver- wagt door eene geduurige koorts aangetaft anders had die [li prefent kunnen zyn en dan zou 't gearrefteerd zyn geweeft. „HunEd. Mog. hebben tegen Dingsdagden2Aprileenex- traordinavis Landdag uitgcfchrcevcn om dien dag in de Stad j en des ander en daags op het Landfchaps Huis,te vergaderen. t EXTRACT uit een BRIEF van DORDRECHT den 24 Maart. Uet verwonderd my i^ietmynVrienddatgy nn de Noord- Americaanfche Republiek is geveftigd eene duidelykér p kennis verlangt van derzei ver fterkte en gronden van Confi- iftcntic! Eindelyk zyn dan uwe oogen geopend, nu niemant langerdie op't gezond verftanden een welgefteld hart aan- u pfpraak maakt, de-mogelykheid om die magtige Volken met I 1 geiveldonder té brengendurft beweeren. De Engelfchen 1 zelfs, watook hunne Huurlingen dryvendoen dezer waar heid hulde.. De Vryheid van NOORD-AMERICA is op weer onwankeibaare gronden geveftigd dan die van ecnig Volk in EUROPA, Ons VADERLAND zelfskaa met dete.pas geboren Republiek niet worden vergeleken, zon der by die vergcJy.kitig ta kortte fchieten. Onderzoekt na <le denkwy/.ena den aart van derzelver Iowooners, over- idenkt derzelver Staatsgefteldheid, flaa de middelen gade, idoor welke de Vryheid, de Rechten van't Volk, van elkTn- gezetcnwordgehandhaaft, en trek dan myne gezegdensin twyffèl. Lees. beoordeel de VERZAMELING VAN STUKKEN tot NOORD-AMERICA betrekketyk. Te 1LEYDEN bv L. HERDINGHgedrukt; lees de Confiitutie |tl» van MASSACHUSETTS-BAY, de uitmuntende Leerrede uptin Do. COOPER, ontzenuw de bewyzen van JUNIÜS a BRUTUS, in deszelfs Voorreden aangevoerdlees deoveri- Cónpitutienby F. IVANKER te DORDRECHT uitge- gsevenen beproef dan om langer ftil te zitten. Nn daar donderde Kooplieden te HaarlemLey denRotterdamAm- Id 'Mam en elders by hunne Overheid verzoeken hebben in geleverd om de ONAFHANGELYKHEID van NOORD- 1» AMERICA te erkennen, ten einde hierdoor een mi.ddel a Werde geborenter herftelling onzer zieltogende Commercie, II 'PiMn?ePrezen Stukken onverhoopt, ongenoegzaam ter j».<wer overtuiging be vindende,deel my dan uwe bedenkingen ®et|een ik zal trachten dezelve op te loflen. )R Ik blyve UWD. A. V. iM/ii AM den 25 Maart. Den 22 en 23 dezer isin'c, Jj^'enietsgcpafféerd. en den 24 kwamen inTeffelbinnen'A. ij Wg van LisbonT. Haiiken vanBrecmenj. E. Sléevoogt Hamburg, en P. J, Pieters van Carolinerziel. Volgens berigt van aan deze Stadgekomene Schippers is by «rïum gebleeven een Scbip met Thee belaaden, dusdenke- vut Kopenhagen gekomende Kiften dreeven langs de N*. 37 H COURANT. DEN tg MAART. £0 -s co g 5! e\ O e Sij, O Kuft; de Equipagie hadden zy vernoomendatbeftaanbadin 8<- Man, doch verdereomftandigheeden of waar het Volk beland «j was, wifteh zy niet. In Portlandshaven is binnen geloopen het Schip Maria en 5E g Elifabetb, Kapt. Eytman, van Lisbon. .v Van Kadix zyn vertrokken het Spaanfcbe Schip Concordia jy alias la KofaKapt. P. Quintanana de Havanaals médé KL W Bubbefon na OftandeB. Jacobs en H. Jansz. na Malaga dcc. S g 'sGRAVENHAGÈ den 26 Maart. De Heeren Staaten van O-- Holland en Weft-Friesland zyn heden vergaderd geweeft. Eenige buitenlandfche Afgezanten hebben geconfereerd met 2 den Baron Sloet tot de Hareprefideerende ter Vergaderinge g o van-Hun Hoog-Mog. wegens de Provincie OveryflTel, de Ba- ron van der Capcllen, Heere van de Marfch en Lathmeriruit '5 Gelderland alhier teruggekomen en ter weigert. Vergadering verfcheeöen. u Re*. *3 JJ S a w C w 9 «J co 8 1=1 "S a gw *u ét a £?|S ss-2-S v-QW S be S5 t-i u es Eó sr U g< 1.12 8 O 3 5 -r? N Krf*- n3 m Cu; SC c e o u "g Tri 5Z"1 ü'Oxk 2 1 S «'•J <U Z 00 W W gj r> H JS SUrth c is-é.ss.-sasj 8~i 2 Ci2 o<^oi g «•S s> «*1% iSd's^S s <*-*■ u CJ 5? C o '1 o iV- 3 S Ph ui c» >;rz;pQ S" O g *1* c !>S i C) n M Ua e O .^iS>-gVS'5o.g>sO-JJ 2-1 3^S'5z-tt|JTS|2-a§r6'S -5 S|53S-feé.SS - E .sll ifii -■ - C M cc 3 LEYDEN den 26 Maart. Qok in Noord - Holland toonen de Jugezeetenen hoe zeer Zy VBrlangen;met America in Verbin- <u tfenis te komen; zoals blykt aan hetRéqmcft der voornaamfte Kooplieden en Reeders in de Haaring-en Koopvaardy-Sche-*-1- pén voorleden Vrydïgaan den Magiftraatwan Enkhuizen prefenteerd, dan hetwelk wy, door óns bepaald beftek.niet 'tgeheel kunnen mcdedeelen; dus wy flegts kiinnren melden - - - - - -ct queften van 'een confiderabel aantal zugtende Burgeren uk At S"" j» i= o A'v E^u£'a -- Dat de Supplianten, na zig gerefereerd te hebben aan de Re- to g E i§ üx i queften van een confiderabel aantal zugtende Burgeren uit deg*1* S m E 5 totsS VS3 Stéden DordrechtHaarlemDelftLeydtnAmfierdam Rot- „g g c .8 lif ter dam en anderen vertooneno 0 K 9 Datde Uitzichten tpr reddinge en herftellinge der verval- n len Welvaart van ons Gemeenebeft,hetfrétk zonder deVoor deelen des Koophandelsder Zeevaart -en der Viffcheryen .even als alle levende Lichamenwelke hernoodigvoedzel ontbeeren-, noodwendig deszelfs totaal.verval"te 'gemoete o— y. ziethoe langer hóe minder worden en dat daar alle die g o t? JS m v .ma - v 1 1 'l« Tl Kfi Bi -LmJ *0 s- kere Vrede ons den ontweldigden. Voorfpoed wederom be- «-a fchikkenzoude, zo'datereindelyk,omdemaatonzermm' pen vol te meten»nog maaralleenlykfchyntovertefcHie- tén het laten voor by glippen der gelegenheid tothet Duiten vaneenreeds lang aangeboden Traiftaat van Commercie met de Vereenigde Staaten van Noord-America. Het is dochUw Ed. Gr. Achtb.immerzo welals den Sup- pliantembekend datdeGroote Viflchéry^ met alle derzei- ver uitgebreide Aanhangzelen buiten en behalven de belan- gen dezes Lands in.'t gemeen, nogbyzonderde voornaame zo niet eenige T,ak van beflaan is voor een zeer aanmerkelyk gedeelte der Burgerye dezer Staden dgt men zich buiten 's Lands zeer fterk toelegt, om denzelven in ons Vaderland tedoenuitfterven; 't welk gelukkende, de Supplianten de gevolgen van dien,niet durven affchctzen maar echter .zich trooften met die gefundeerde hoope, dat by aldien de gewoo- ne Wegen voor het vertier ónzer Haring mogte wórden be. lemmèrd, dooroorzaakenwelke miflehiennietzeerverre te zoeken zyn zouden, in dat gevsl een Commercie-Traftaatg; «j met Noord-Americaeen gepaft middel Zoude weczen om in ft. dat volkryk Waerelddeelalwaar betClimaat gelyk is met 5» o het onze, alwaak de Haringeven aogoedal» alhier kan wor If den geconferveerd, en werwaards het trajeét inden korten 3 tydvan drie a vier weeken, en zeer gemaklyk gefchieden 'oIf kan; nieuwe wegen totdat vertier te openen": Enzulksal- les de overige en niet min importante aangeiegenlietdonzes-5 Vaderlands. endezerStad, met relatie tot derzelver Koop handel, Fabrieken en Zeevaart.c Weshalve» zy ook hunne Regeering verzoeken om de Zaaken daar heen te helpen dirigecren, dat de gelegenheid 's c om met de Vereenigde Staaten van Noord-America de door de ganfche Natie zp Tangen zo vuuriggewenfehte Alliantie g o te fluiten, niet voo.rby gegaan werde. §v In de jongfte Engelfche Brieven zegt men datde Admifaal23 Hughes zig van Cochin in Ooft -Indien meefter gemaakt S heeften twee ryk gelaaden Hólkndfche Ooft - Indie- Vaar- 'S, ders heeft genomen, als mede dat de Engèlfche Vloot vervol- 5 gens zig met magt na Batavia heeft begceven, en ook dat de p S Vreede tuffchen de Engelfchen en de Maratten gefloten is. u Dan datnp dieberigten weinig Jftaattemaaken is blykt dair uit, dat men geen datum opgeeft van al die GebeurtcnilTen en - f|-S '5 0 '*3 O rt otifl 32 'C w 5 *ts «5 A <rt «I s s st r j E 0 Sj-o y> *?-■•« o S 3 60 O) M 41 'Z. u'* 0 G2 U O.-ft "f s T5 yoi 7 w SS» i ■v o 2 - a - 'n C2 *-4 s - e s s B 2-= «'iu tf tJiV' stt r* 4?' .r eenEngelfch Nieuw-Schryver zegtOnzedagelykfchePa- S-g pieren hebben vry mild geweeft in het uitdeelen van goed—, Nieuws van Sumatra en andere Plaatfen ip Ooft-lndiëri, maar "A ios»fie-.^ég O- j- 50» fl >.^2 -.Cto^N g-m O M y 60 ■5 t c »S .0 Sc o. 2 0 a - 2 S S. - i, U' O? C to o-5®' - s ■c Sc1-1!? w e o- 5 rt B. ||0 B i ü-o- o .-2 V o het diep ftüzwygen vande Hof-Couranten van het Ooft-In- M «J n difch Huis omtrent die zaakengeevenonsdelesomvoor o jj» ditmaal hunvoorbeeld te volgen." c AangaandeherOoft -Ind. Comp. Schip DE HELD IVOLtE- t S S 0 S MADEgevoerd geweeft by Schipper Swerus Vrolyk op zyn reisvande Kaap de Goede Hoop na Cylon, door een der Sche- ,0 - OS TM •'rS B v o «■wj g-2 c 13 - Lr-r ^3 -ti gxa 3 CJ W i O s« =„-< a éi-i.5 0 £20-55 t\ a S N to - to v W Ss g I* ft- T' v» (3 O "-1 -M' toto ^L*K 3'tJ - tr c G 1? i -NO «- O oj n p 0 -W si 3-gM^I i to£-s SJIs-g-s S o <u c«4 O 'O O N; bo y >0 to -V - ft' CJ Tt7" i' (5L" i_i nhS CO .^C-Sito peRvanJohnftonesEfquadcr(zoaisopzyntydtsgeméld)geno- men cn volgens de Engelfche Brieven van den 15 dezerS o, m Portsmouth opgebragt, kan men de volgende merkwaardige JJ 5-tT® 2." .5 Byzonderheden meldenDe ptigelfche, die er op waren, zo ta o-j 8'fe^S7£ 'fi. h Officieren als Gemeenen beftonden indoPerfoonen ,en de o daar epg«bleeven Hollanders svaren flegts 30 in getal, welke g J ft e; >..H „.ïi laatfte hunne refldentie op het Voor-Schip moeften houden ,-3^SCSwc-«c«lT'ff) dóch die zich zo bevreesd gemaakt hadden, dat de Engelfche -u g Z O 5.5.5 „-hun totgeenerhandeScheepswerkkondCnoverhaalen, maar feu c'C 3 altoos ten antwoord kreegen dat men Krvgsgevangen ,en dusdaarniet toe bevoegd was Wegens continueele Storm AèS 377; en overkomende Zeeën hadden zy 5 voetWater by de Pomp, |f.3_to j?£ dus moeft ergeftadig gepompt worden waar toe dê Engel- «-§"?« g- Si^ e u S ES fche Matroozen zo weinig genegen waren, dat zy de Pompend Mo^_S 3 o."o fpoedig onbruikbaar maakten; toen kwam de grootezwaa- °cd E righeid aan om Schip en Leven te verliezenen deEngel» ''S"§ aTtot5,o,3« 5 k570*' fene Officieren kwamen tot het uiterfteomdeHoIlandfche «a'sJ £«5g 3 &'£S S ®c5 c H-S;-;-ff*-a .i" o 5 v s S- Z to 2' £•0 - M- f 1 •g.i §-ë S/ to 2 Z v ïf' y> „'een FranfcheHaven tèzeilen,zoude bet henookwaarlykge- lukczyn,dievan Brefl te bereiken, maar voor de Havenko- ménde wierd de Wind eensklaps Zaid-Ooft wur door SWft vandeFraufcheKuftafraakte^

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1