i A"-17**» LEYDSE VRTD AG S P A N J R ADIX den 26 February; Heden is in deze fiaay gfet lukkig ten anker gekomen het Franfch El'quader gecommandeerd door den Graaf deGuichen, eh be- 1 ftaande nit de Oorlogfchepen le TerribleIt Maje- jtueux en It Royal Louisalle drie van no Stukken It Lion en Vlndienbeide van 64 Stukkende Fregatten VAmpbitrite en le Crtfcentbeide van 32 Stukken, benevens de Rotter iourevan ia Stukken zynde de Heer dé Ia Motte Piquet den dezer van 't voorn. Efquader afgefcheiden en met 7 a 8 Sche pen van Linie en het Convoy na Breft gezeild. jijen zegt dat de Heer de Guichen alhier komt om de vyf Hol* laadfche Ooft - Indifche Schepen, die hief leggen, na l'Oriënt te geleidenals welke aan eene Compagnie Frartfche Kooplie den voor id Millioenen LiVres verkogt zouden zyn. NEDERLANDEN. ZÜTPHEN den id Maart. Den 12 dezerdes namiddags offl ijuuren, ontftond in het nabuurig Dorp Stttndtrtn een aller-- verfchriklykftenBrandveroorzaakt dooreen enkelde Blik- femftraal, zonder dat er voor of na denzelveri meer van On weep js vernomen. Zy floeg boven in het fpits van den Tooren^ Waar door dezelvemctdefchoone Kerk, benevens het Kos-' Iters-en Schoolmeefters Huysen nog drie andere Wooningen^ tot den grond toe is verteerd geworden. De brand heeft ge duurd tot des anderendaags morgensten 7 of Suurén, en de hevigheid der vlammen aangedreven door den feilen wellen vrind, maakte de alleryflelykrte fchrikvertoning die mèn zig 'verbeelden kan. Dit ongeluk treft des te zwaarder om dat deze plaats door verfcheiden bezoekingen zeder eenige Jaaren, als van Watervloeden Ziekten en Sterfte onder Meufchen en Beeften als vooral door den verwoéftendcn Brand van den 27 April 1762waar door het halve Dorp wierd in de afch gelegd, isaangetaft geworden. AMSTERDAM den 20 Maart. Volgens berigten uit Teflel van gifterwaren daar eenige Vaten OlyWyn en Brandewyn komen aandryvenals ook-eenigc Scheeps Kiften uit de Mer ken, welke ónderanderen zyn L meteen B daarin ,Ltneteen B daarin DC, L, B, denkt men dat dezelve zyn zull,en uit het Schip van C. Pieterswelke van Ortende verwagtword. Op de Weftkuft van Folkftone (aan de Engelfche Kuft) is verongelukt het Schip de drie GebroedersKapt. Rymers van Qftcndeua St. Valery gedeftineerd,de Laading word geborgen. InRainsgate is wegens lekkagieengroote fchadebinnenge- bragt het Portugeefche Schip St. Anna St. JofeKapt. Lisboa, van Londen na Lisbon, en in Falmouth mede in flegten (laat het Portugeefche Schip N. S. do Livramento Paquet das llhas, Kapt. Caroavan Lisbon na Londen gcdeftineerd. Den 3 dezer is by Bclfaft op ftrand geraakt het Schip deVrnuw AnnaMatiaKapt. Vick, van Koningsbergen na Londonderry gcdeftineerd, hetgrootfte gedeelte van de Laading is geborgen. SCMIEDAMden 19 Maart. Door Kooplieden, ReedersVan Schepenen Traficquanten alhier, is aan de Edele Groot Achtb. Heeren Burgemeefteren en Vroedfchappendezer Stadgepre- fenteerd de navolgende Requefte. AAN DE EDELE GROOT ACHTB. HEEREN BURGEMEESTEREN EN VROEDSCHAP PEN DER STAD SCHIEDAM. /*>eeven onderdaniglyk te kennen de Ondergeteekende A-* Kooplieden Reeders en Traficquanten binnen deza Stad. Dat het aan de ondcrgeteekenden altoos is voorgekomen d»t,gelyk het belang van dit Gemeenebeft eB derzelver Inge- zeetenen mede brengt, dat dezelve met alle Volkeren een vryen Handel voeren hetzelve belang thans vooral vorderd dat door bet Onafbangkelyk Ver klaar en van de Ingezectcnen der iertien Vereenigde Americaanfche Staaten en bet aangaan van (tri Verbond van Koophandel met den Heer ADAMSals der zelver Minijler Plenipotentiarisaan de Ingezeetene» van de zen Staat de gelegenheid werde gegeeven om hunnen Koop handel ook onder die Volkeren uitte breiden. Dst„gelyk in 'tgemeen met'grond op te maakenis, dat de Voordeelen daar uit,zullende voortvloeijentot een Middel zullen kunnen ftrekken tot herftelling van het Verval in den, KoophandelReedery en Traficquén de ondergeteekenden hier uit dus meenen re mogen vaftftellen dat het belang van dit Gemeenebeft, en ook vandeze Stad mede brengt, dat het be raad op den Voordag van den Heer ADAMSom een Verbond van Koophandel met NOORD-AMERIC A aan te gaanzo veel mogelyk verhaart werde te meerdaar Engeland door des- zclfsop nieuws gedaane Voorflagen aan de Gemachtigden van hetCongres. Wederftappendoetdie ons duidelykOvertui gen van deSzelfsgewoonlyk en ouedelmócdig Carafterom ons in'tbyzonder, ware het mQgeiyk, uit den Handel met de DER TIEN VEREENIGDE STAATEN te fluiten Terwyl zy ondergeteekenden al verder vertrouwen op het voetfpoof van anderen ook het belang van dezen Staat, en vooral van iezeStad, aan UW ED. GROOT ACHTB. te mogen voor draaien en aan derzelvernog onlangs zo zigtbaar betoonde Vaderlyke zorge aan tebeveelen. Zokeeren de ondergeteekenden zich tot UW ED. GROOT ACHTB.ootmoediglvk verzoekende, dat LIW1 ED. GROOT ACHTB. derzelver Afgevaardigden ter Vergadering van HUN EDELE GROOT MOGENDE gelieven te authorifeeren en «lualificeerenom in naam van deze Stadter gemelde Verga dering, uit hoofde van het gewigt en de noodzaaktykheidin dezen, ten fterkften aan te dringen dat de Afgevaardigden van welgemelde HUN EDELE GROOT MOGENDE ter Verga dering van de Heeren STAATEN GENERAAL, zonder eenig Tiitllel, werden gelaft om van wegens deze Provincie, ter Ver gadering van HUN HOÖG MOGENDE uit te werken, dat hovengemelden Heer ADAMSin zyn mede gemelde hoedaa- nigheid, tot het verzogt gehoor werde toegelaten om met derf- zelve, hoe eerderhoe beter, de nodige overleggingen te maa- Een, ten einde aan de wederzydfche Ingezetenen de zo lang verlangde Koophandel viy en open te ftellen. "t Welk doende Scc. (was geteekend) door de voornaam/ie en genoegzaam alle de Kooplieden, Stc. binnen deze Stad. 'sGRAVENHAGE den 21 Maart. De Heefen Staaten van Holland en Weft-Friesland, die gifter hunne" ordinaris Verga- boring begonnen hebben zyn heden weder vergaderd ge weeft. Men ziet thans publiek de geheele Miffive, door de Heeren gtaateu van Friesland aan Zyne Doorl. Hoogheid den Prins 11 v 5 i* i si S a, CL £3 *2 H S V 5 8 n" Vw ÜS ^5 22 *1 c jq G OU R AN ro O Q, O GÖ 5? DEN sa MAART. U O- Vt»£3 -".S'g IÜ-J 1"°- C O f2 r! o v! 91.^1 pi 'bc 12 W C o» m ra Miflive is den tg dezer door hooggemelde Zyne Doorl. Hoögh. Jb -"aES geantwoord in fuhftantie dat Z. H. die Miflive met verwon- dering geleezen heeft, doch, iri weerwil van zynenyvervpot O» U r s o 1-* Mi*-5 •p a,-*"® it 31 c li - a O C 4 Erf-Stadhouder, dén ri dezer gefeb re Vei, én ivadr vali wy der, S" c hoofdzaaklyken inhoud reeds hebben medegedeeld. Opdiep g ««- <-• Mifli'uA ie rloin t rlA'/or rlrtAV Jinnoiromolria Vi'm<2 T\/V/>I*1 U/inerh 5 W C 41 Ih O ««-«2 i het welzyn vdn dit Gemeenebeft, en zyne zugtiomH. Èd. ^|q gë S f 1 Mog. genoegen te geevedhoogftonbillyk vindzulk o(e|^s aanzienlyk HeerVvaar aan hy en liet Vaderland zo veel ver- S "2 g 'S '3 pligting heeft, zonder daadelykbbwys van febuld, en alleen o /5 o 5^ p r"5ii| E:3ig^^ op bloote vermoedensvan zigte verwyderen, of het Land *5 jg c1>"S ca te doen ontruimen dat rechtvaardigheid dn erkentenis bëi- r ge'C ^*0* S E p den hem noüpen om den Hertog op nieuws te jüftificeeren 5 c£ SiSi^ m c d H van den blaamdoor een Onbezonnen en kwaalyk onderrigt gï -.Gemeen hem opgelegd; dat Z. H. herhaald ai het geene 0 s t hy daaromtrent bevorens gezegt heeft hé«-A— - tien van H. E. M. niet kan defereeren «3 1 cs *T3 •°gc£S.s;cg(a ""-h SJ4-W o- 3 o^'E «'•-h "Sas Ster. t 3 r. alleen by Zyne Doorl. Hoogheid, m»ar ook by de Staaten Gene- raai zelve aandringenvvant men zegt dat hoogfldezelve bv Mifiide drie inleveren,e keurig onderzoek n fommen, van byna 30 Millioerten Guldens, iü het voorleedcri o G S c s -M* t Jaar toegeftaan; gemaakt is. II. Op de erkenning van Noord- 2"Sc I h America als een vrye enonafhanglyke Staat* de admiflié van u S F a tl B 12 r *7 H 1 r. <i den Heer Adams als derzelver Miniller, en het fluiten van een Commercie^Traétaat, met haar, En III. Op de verwy- g 5 2 «Te® 3 I S .,3 dering va» den Héér Veld-Maarfchalk." Boven dien j Maarfchalk opl deszelfs appoinftementeti bereids zouden geroyeerd hebben. 2.ME S> S I P c"^ 8 "- 2 g Het fchynt dat de Ingezetenen der ineefte Stedeh, thans alle met nadruk infteeren op de toeknoóping van den Vriendfchaps- >'^y S.5 J5 «S gqj a §.5[3 band tuflchen ons en America; als mede op het onafhanglyk «.S'g a "5^ e-.e a verklaaren van dat nieuw GemeenebéftTe Dordrecht is wfel c'S 5 ilü S geen Requeft Overgeleverd, maar in een Brief van die Stad, in 5 N o >igd'2 5 c dato 20 dezer, zegt men: X .5 S-5 J. Dat de Kooplieden aldaar, te zeer overtuigd door menig- 5> 0£3 egc^cfejg^sqc g ea s "3 g>f* vuldigebiykëii van den Welmeenenden yver en pogingendër oi Regeeringvoor de, waarebelangenè der Commercie, des- halven onnoodig geoordeeld hebben ,gelyk Requeft ais in dé m meefte Steden te prefentèerenmaar alleen by mondeling adres hun verlangen te kennen gegeven dat met de Verèe^ n nigcle Staaten van Noord-AmericaCommerciëelé verbiii- teniflen wierden aangegaan; hetwelk ook voor Hun Ed. vari datgewenfcht gevolg is geweeft^ dat op heden liy Myri Hee- ren van den Oud-Raad is gerefolveerd hunne Gedeputeerd dens ter Vergadering van Holland te quaiificeerenom op alle mogelyke wyzen te helpen effeélueeren dat den-Heer Adams met den eerften in zyn qualiteit als Mihifter Penipo'- tentiaris werde erkend, zyne brieven van Credentië ten dien einde aangenomen, en hoe eerder hoe beter met denzel- ven ten voorfz. einde in Conferentie werde getleeden.én» In fommige Steden heeft men twee Reqiieften geteekend, als een aan Hunne Hoog- Mog. en een aan den Magiftraargr - lyk, onder anderen, té Amfterdam het welk do<ir wel Kooplieden is getekend en door vry meer getekend zou ge n weeft zynindien er tyd geweèft ware Merkwaiftdig is het °- llot van datRequeil; want de Supplianten, 11a opgaafderdrahg- S redenen ter ftaaving van hun Bede, drükken zig dus uit: Verzoekende dat UEdele Groot Achtbaarhede;» doch o derzelver veel vermogenden invloed dezaaken ter Vergado" o ring van de Ed. Gr. Mog. Heeren Staaten dezer Provincie daar heenen zullen gelieven té dirigceréiU dat op dit ge wig-g. S tigftukzofpoedig, en is'tdoénelvk rtog jlaatide deze Verga dering zodanig eeh fitieal en decifief béfluit mag worden ge-H-a" noomen als UEd. Gr. Achtb. en HuaEd Gr.Mog. naar^ n derzelver Hooge Wysheid zuilen vermeenen tebehooren.^^ A En, a :-~ eenige .1 mogt 4 .3 oa- a it a h u w ji R a v .2-3^ c 6® g W S B —i ,2 y H 5 A - ij »r rC K C a h - .s a K, O C C O -^T' O "3 G 2. *- =Jf C G JQ- *- o cj ca "2 .2 T -F m H ad ®ti2 O - a <t> a «3 S a-8 X as v 9. i: <a- S» •Sta c -S i o 5'- -£ C M M J> V «rjB'ySe» 2Ü 2' 5 >- 3 t U -c -S na SP bet doen van dezen zo geioigtigen als noodzetakelyken flap be- jlooten •worde.'''' Men verneemt dat HaarlemLey den Amflerdam en Rotter'- dam de Requeften hunner Ingezetenen heden bereids ter Ta- f-. a w-m w o «k w u-jg fel van Hun Ed. Groot Mog. gebragt hebben en dat de Zaak g o 5 va« den Heer Adaffls overmorgen voör die hooge Vergadering E i; j E c'^ -obSt s Sf komen zal. sI'S^O B-|« a Het verlangen na deh nitflag derDeliberatien der verbondene D o hQ c «1 g 5>5 ="3 a^ï"Si Provinciënthansnaar men zegt, alle vergaderd, is zeer a o"3 gj» gQÖCv.'j groot:Men verneemdinmiddélsdatdeMemoriedoorden Her- g1*! g o tog de laVauguyoü, Ambafladeurdes Konlngs van Vrankryk, 'gj 3 aan Hunne Hoog - Mdg. overgeleverdcommiiforiaal is ge- 2 H -a s -a a o a Le maakt, dat de Heeren Gedeputeerden nopens die zaak inftiuc- g da o-^ ""5 tien Jiebben eh dus geene yertraaging te dugtenzy. Aan den an-y gD 8 g Sï".bo «.sc-Kr deren kant vefUeemt men met geen gering genoegen dat de Én- -v - o um «fa - om onderhandfche Voorflagen van Vreede te doen. ■St:0 S ^>22 >c5<[2::;Öt5' LÊYDEN den 21 Maart. Gebrek aan plaats verbied ons iets *5 I g> meerder uit de Engèlfche Brieven te melden dan dat Lord North 2 a g T" - zyti nieuwe beladingen heef'- =- - ïind vry ernftig beginnen te i een enkel woordraeldendatden I2dezerteOldeborneinFries-2 w ZaiZi e landden Kerk Tooren op 3 plaatfeH door den Blikfem J - raakte, maar Wélke nog gelukkig geblufcht is. Vry zwaarder is gewied de Brand, teRotterdara'eergifter in de Brouwerv de twee Leeuwen ontdekt, en welk Gebouw, 260 Voefén léngbenevens het Woonhuys, in4uuren reeds in kooien lag Ettelyke naby ftaande Huizen zyn zwaar bc- fchadigd aa cfer ookMcnfcheniya omgekomen, weet men niet. 2.5:3s o B'SOÏ'I-aa landden Kerk Tooren op 3 plaatfeu door den BlikfeminBrando"! «3 .■^^''gS» H sfi<* >(3 ,^'5ï 41 CJ ;b o-=« a" tg,- QHii-a.S

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1