33 s is. ij£w 18 Maakt, z atn 3^ ~..a'\ o g dam Rotterdam en <5è«ae^a»;de Noopdhóllaudi'cheStad^/.t- «S «H «-Vi-'J g >maar haare merkwaardige Refoiutie van dehii Oftoberdesg öüp ca" f Het Vervolg hierna V >rp V W Tt r^. t&r a cd. c Schoonhoven', brittleJJoerp Enkbuizen, Rd&m Munnikkcn- '4am ffedemblit en Purmerevd aan de fieeren h'unn'e Principaa? Hoorn eö Pui merende hebben Verklaarddat- zy Heeren. Ge dé- \v: go ■M s -S 'Z-Z' ^'£9 Q otz Scc< ^r.rt 1782. ley D S u A A M D A a C O U RANT. 5 L tx cm c* 213.3 <u 2 jü? 'O0 T3 *s 2 0 c titj n «aw J 1# K yi 1 og.5i-js a H o •S§2^^"Sö bj O s Z'g .a ;C5 She a, fee, o .j B •o-ir-tU SJ ro£ a SS-vl.S'sS-S-a rj - .-: :- v. „Qc-- .03 "2 -a -5 0 c -3 J a at _aj -. <u 03 P- - -TS -a =f tzi ■S^f.S'f .23 2 fe-'H.*® a £*-§• rdl'a I O J> 4- „a 55 Jq '-3 O.C CJ O. O o^.?; w u Kdj 2 -S 'o Ni o *|"2 5*3,-3 g»1* :2 ggf §<fN - -- O C2J f. yl_ !»i-i O 1) 9 O V. 2^ CJ 9 <3 5? *-* O - r, - - - 5PPc §*e S c co •- - .»-"s5 .a JJ van Lisbon, G.Achate en C. Rampe van Oftendete Bordeaux iT-f2 9 - - "-'«= 9- T> Vafnl TVT *r A T TT" 1 1 ,1 —lt3 v .«Si: o O "3 Ï.SiJK "5"- 3 <5 P rt 1 M ri'« C „Ö- CJ «i e'fl -talg'2 ci 3 *3 O 3 ..rv, .v»^ wum-w, «x.v...jvio,auw ^li-L v<Ui,«mL G rt s GRAVE NH AGE den 17 Maart. Öe He eren Staaten van 3»3 ■es fv. Holland eiy We'll- Friesland'Zyn eergifter weder vergaderd ge weeft én vervolgens gefeheiden tot eerftkomenden Woensdag oS-P 2 ;dea ao dezer,om als dan Hunne- ordinaris Vergadering aan 9 o 2'o oi S.^.3 te vangaa. «sa ©.c-s -.. 's avonds met laag Water, aan.den hoek van Holland tegen de ïq f«s -w g,--;- JJuiteivbankgekomep is gen Een -..Maft potter- of Kaaper- g S .2 g:pfe® Schip, dat naar. vermoeden gevoerd heeft j^St. G.eCchut,en ^-5 2 o tC .'naar gifting.eep Franfch Vaartuig is, naauwlyk»een half qnar-r|> 2^-pü a tier uurs, tegen de Bankgezeejeahebhende, is.het zelve omge-S-a S-S flageh, en de Equipage waarfchynlykverdronken,als kunnende g SoT&s'l claratié dér zés Stéden ,i)6rtinchtHaarlem,'heyAen „Amfter-"qg a^; voorleden Jaarsin 'cgehéel heeftlaaténgantekenen. en daar en^ .5 f .9 O jo- DUITS C H L A N I I^rfari? van Madera, J. Akerlon van Ha^retfe Grace, F.J. 151 3 •-v-.li i Bafto en L Hurvuree te Lisbon den IQ F-ebr KI L, Smith :*c cdfl EENEN den a Maart. De Heer RautenftraupT) enteSt. ÜBes Mi Frankalle van hier J. N. Thowe van Loa-S-2 -S® heelt dezer dagen een Gefchriit uitgégeevên zyn- den; te#t.;SebaftiaanP. Visraaii en G. Stubman van Oftende; g-gS*5 de, volgens den Tytel eene Vermaling van een te'Livoriio J. L. Hagberg van Civita VecchiaE.Sundltroom J Franfch Manuicrjpt^Het eêniVoorWiHz aati j van Li,&on, G. Schale en C. Rampe van Oftendete Bordeauk w Hen regeerenden Paus PIUSVI. D.eScnryver beweerd daar J T.'Ketel. N. T.' Adriaans en T. Kooter vanhier en'f Tiehhe^^ 2 g£ Dat eene Hervorming in deCathöi. Kerk dier pen maar dat daar toe eenen Paus benodigd n goede wil, zelfsverloochening en ruftigheid.ge öm de vooroordeelen te yerniétig'e'nen de mede derLeekettOogenbeneveld waren,af ,,-zelven daar voor juiftér bcgtippén inte boezemen deniii terlykert Godsdienll van den wezentlyken af te fcheiden ,de Kerkelyken Paaien te fteïlenvan alle raagt in waereldlyX Zaakeu af te ftaan den Geloofsdwang.yooc eeuwig te ver- w bannen en het hygeloof tot den Wortel toe Ytit te rükkén." •Vervolgens ^ord aangeiveezen dat zülks thans te dfZet ftohd behoorde te gcfchiedeh, daar wy Monarcheh hebben welke, verre van meteen flaauwhartig Bygéloof bezield te zyn', door het licht der Wysgeerigheid verlicht,.gereid zyn niet al leen de behulpzaame hand tot zodaanig werk te bieden maar Zelfs het Yske breekén. De Punten van .Hervorming ftelt hy provifioueel «p 4, als ^Zuivering van'Zeden hy dé Geéftivkheid; Verbanning van „•deni'elladelykcn Godsdienft Yver'; Afftanjdoóf denPaus te doen van Waereldlyké Magt en Heerfchappyniet de Bede kleiner tè werden oin grooter te zytïj eneifidelyk Affchaffing. der Misbruiken en verbanning van Bygelóóf: Het gemelde Gefchrift maakt zig aangenaam door een ernftigen en manlv- „kenïoon, moedige vryheid, behöorlyke hiftóriekunde ea eenenzuiveren Hoogduitfchcn Schryfityl." Wyders maakt de Hcrdeiiyke Brief van den Bi Schop Van V e- rona voor Zyne Geeftlykheid in Tyrol hiér veel ópziens de- wyl de Bifrchóp in denzelve veele langzanKrhand in deh Góds- diênft ingedopen misbruiken opheft en verbied, geiyk de Ofeeftlyke Broederfcbappen van het heilig Hart van Jezus'en van den Gordel van den heiligen Franciscus de 'gewoonlyke tentoon ftellingder Aflaat - Tafel op Portiiincüla - dag, en het gebruiken der. Pauslylce Aflaate'n en algemeen® Abfolutien. |Jy wil ook in *t toekomende geenè Pauslyke Aflaaten aange- nömen hebben, dan na darjiy ze eerft onderzógt heeften dé- zelvede Keizeflyke goedkeuringontfangen hebben. Deze Herderlyke Brief is wegens 'des2elfs inhoud zeer merkwaardig'en begint aldus-. - Aan de Zielbezorgers Pnefters en Gemeenten van ops Bisdom in de twee Vicariaaten Avio en Bretohicoin het-Kei- ïerlyk gebied, onzen Zegen in den Heere'. y, Alleen deswege wordeeii gewydeZielenhcrdertotBiflchop Benoemd ten éiude hy ook op de afgelegener plaatfen zyns Bisdoms zyn oog richtenen voorde Zielen hem daar toever trouwd, zórg draagén zou. Deze pligt zoeken wy daar door te vervullen dat wy ook opveel geliefde Broedl-rs én Èoonen onze ernftige aan- dtgtVeftigen.Want fchoou gy op de Grenzen van ons geeft- lyk rechtsgebied ligt zyt gy echter dés niettëgenftaande een gewigtig voorwerp onzer vaderlyke zorg en byzondere liefde. 'tlsderhalve qnze wenfch, dat alles wat tot dendienft der'ge heiligde Religie behoord, zigmetdièbetooningvanwaarheid en (hidvatligheid welke het waare karakter der Ohrifttyke Religie uitmaakr, on^er U (leeds levéndig open baare. Hierom Villen wy U doör onzen tegenwoórdigen HerderlykeiiBrief van alle fehaduwe van bygelóóf en iedele leeringen ontheffen die op den diënft welken wy Godefchuldig zyn, en op de ver- kryging der genade en des aflaatsdoor de H. Kerk tot Uw zie lenheil voorjfefteld betrekking kunnen hebben." Buiten, allen twyfel is de uitwendigeGodsdiehft een wee- zeniyk deel oiizer geheiligde Religie; wint God is niet met elfkei inwendige bevindingen te vrede maar hy wil,dat zy door üitterlyke daaden verzeld worden, én het hart volkomen daar me.de oyereenftemme. Hierom -was het een uitwendige ztnlyke zaak in den ftaat der Rechtheid, de onthouding van den verboodenBoom; - - eene uitwendige, het offer van Noach, Meichizedek, Abraham Itaak, Jakob.. Mofes, Jofuai Samuel enDavid;eene uitwendige,deTempel vanSalompdoor dé Jooden na hunne terügkomft nit Babels gévanghis her bouwd. in welken de Gddmeufch zig vryvvillig thet de menigte dér Geloovigen vereenigde, om deh uitwendigen Godsdienft, inde wet van Mofes voorgefchreeven, te vieren.". D E NMARKEN. KDPENHAGEN déhjSifaart. Ons EÈquaderhetwelk in da Lente zal üitgeruft warden; Zal beflaan uit 5 ÖoHogichepe'n en twee Fregatten De naamen der Schepen zyn Juftitia Commandeur Kapitein Vleugel; Sophia FredericaComman- deur Lous Ohl.'nburg, Chet'd'ECqiiadre Gi aaf Moltke Indi- gtnaat-Recht Commandeur Kapitein Geriier. Du Fregatten zyn de Paarel en Alfen én 't geheel Efquadet zalgecomman- HAprd wnrrlon rl-nrtr A011 t-Iird* - AHlllifA^Ï "FhnrÊ'tlfliV'. 9 np*j CJ - - CO-G w CL o ,iT-='W b W8 f 2%-S-g^o 3 eso ui -_i JX r-.-bv> r-r-J ft- rM 4- 3 ,C" O UI ai 1 -~l C-t3 -q w cti J> v 9 *1 _cy Qj cj bjc*rt *9 JL *3 ^3rr1 u 05^ s3 bS) T oj '"jyai 44. ci S'Tri 1—V -*-1 O M Cl O J AM 3 2 "S sk 3 - deerd worden door den Vic-e - Admiraal Fonteiiay, NEDERLANDE N. AMSTOLDzVM den 16 Maart. Dé Vlie Poft van den n eri 15dezer ÏFwegens de harde Storm nietgevaaren en die van dén 14 dito is vermits de in de grond envoi Water zittende Veerfchuit verhinderd geworden egtér vernéemd men datop d«Kémelde diigen in het Vlie niets gepaffeerd is. Gifter is in Teflel niets binnen gekomenals naPofttydeen Twee-Maft Scheepje de Naam onbekend. By ofte Lemmerik is totaal verongèlukt(zelfs zo men meerit Wet het Volk) liet Portugeefehe Schip N. S. Monte do Carmoi Anna,Kapt. J. Vines da Silva,van hier na Lisbon moetende. By Wexford is geftrand het Schip de Goede Vrienden Kapt. Nieuwenhuisvan Oftende na Ncwry gedeftineerd. Het Hollandfch Oofl-Indifch Comp. Schip DÈPJARL,eeat derPryzen van Commodore Johnftone uitSaldanhaBaay ge nomen is volgens de Brieven van Londen van den 8 Maart fever Oftende ontfangen) den (Sdito in Portsmouth binnen ge- k?lnen, doch van de nog manqueerende dier Pryzenword niets gemeld. Arvivementen TeKadix (volgens de Haven - Lyft van den tot den 18 February, behalvendein onze voorigereeds'ge- nj'elde j E. Grefi van Petersburg, A. Vincel van Riga laatft uit Teïel, F. e. Ohman E. Rayaóuer e« J. Mauticava«Bilbao bóven,eeiie Aantekening ger.eferyeérdnopens hétconcludee-g a ren by meerderheid yari S.femmén. g v Dé HeeVen van de Ridderfchap en Edelenhebben aan zig, als v"£p> c 6 XfZ bu; 5'S mede de Heeren Gedeputeerden der Steden DelftGouiia S <"&*A o 5 m "3 S S ie'n tegenhet yoprfchrseven Proteét en Infertfèzodaanig Contra-Proteft en Contra- Infertie geéefervecrd als teraad'eri mijlen .worden. De Heeren Gedeputeerden, der Steden Gouda Schiedam j1 putéerden niet hebben gebsfiteer'd te confenteeren in de bo,- venftaande R.e'folutie, mét relatie tot hei principaal poinél dér fepofitie edoch in geenen de,ele qj» dén voet van het Declara toir in dezelve 'ver vat'en reierveëren m itsdiën aan j-ig om. des goedvindende de redenen en grondeu-,.xiiehun daar toe hebben.bewogen in dé Regifters vari Hun Ed. Gr.hiog. te y doen iiifereereri. v o Uit welk alles genoegzaam blykt dat* to ais de Courier 'du •g.g's'g BasPüHu zig uitdruktmen kan z eggeii dat gemélde zaak niet <5.275, afgedaan ,maat"flegfsopgefchortis," 2 e,i? S Men vind zelfs Lieden die meenen dat deze.Zaak welbeel ligt wederpni aan de gang zoude kunnen komen. Men zegt ïc.S e-'o dat de lleeren Stéaten van Frieslandingevolge eene (Jon clu-45 g'« *-9 fie, .den 11 dezer Maand zegt men genomen eenè Miflive -see S 5,§ aan Zyne Dóorl. Hoogheid gezonden hebben waarin Hun Ed, -2 'ff 3 if il -5 r! Mog. zig padrak)yk héklagea over dé inactiviteit ter Zee tot C O u, -Ce a Sl~ AOS Ti 3 w Cl ProtèAié der'Connneïcie. Gndertuffchen begint men bier te hqopen dat onze'Commer- J" S t ie wel baaft zal befchermd wordenalzo.men verzekerd datsg 5 5 g-2 g. onze Magf in Je toekomende Maand bcloopen zalruim 40 Zei lenen,daar onder 20k22.boven de50 Stukken Kanon. LEYDEN den 17 Maart.. In onze voorigé h.eb'bén wy den"§tÈ 8^** Lezer, vólgens de Fraufqhe Brieven, medegedeeld het aange- v t i 1 j-v - r> rt. -- itJ'-l. t> sj gez o a," CH r. ^5'2««f'322 ga 5 a y- :- O-SJ CJ o S N ^5; öC rï J g g .a-.'N -e o o - aj c~ 093^ 5 S 2 S - o i> o.- c -55 9 o '9 -,L K IJ S'U V Oo?52«3s ES 'Ti «-» 5P O O _rp y* o £->S O IQ. riaamb.erigt van den goedé n ftaat onzer Ooft Indifche Bezittm-^ of„ro a 2 gua g'eri Met vermaak zien wy dat er thans Ook HplianJfcbe brie- is gekoiticn.'om zig. in beiióórlyke ftaat .naar vermogen té ftei- len, Wéinige ylage-n voor de komite van oris advys waren ijog 0 g ëenige-Schepen v'aq,'tRngelfet)Efouadervan IItubes,in de Baay a van Tritltmotnale, ja ip dl e van Gale £c wéeft-zynde eerfteenige dagen na onze tyding. een Scheepje op de Kuil met die.nmare Ji 0 SÓ g aangekomen. Volgens 'tgeen men my berigt,.was onze vree- -o 55 w rt-O' 9. g S S S ir u' 52. SS' ^sa.4» -gïÊ.g c 2 S, M O dt taJT- r D li S, 15 (iLf 'J> 3 .',t c:.ca -H •■rl C. c S-1"*' z-« a rn I rO e s s 5- 2 f 1 Icsd; B 3 e - r geretydirig zo van paffe gekomen dit men reedsu't vrèeze -ö vöordetöèrieémencle magtVan ,f/v, én ff,\t deze «vel ligi: g S3 bok iurf mogte hebbtri ónze bezittingen weg te rieeme-te meer "g-g 60jj 3 daar hy reeds onze Loge te Portonovöniefonze Refidertt bad in beflag gènomerimet db Ertgclfcheii in zekere preliminaire, onderhandeling was gekomen om h'un. eem'ge hulp Tfoupen {^.i tegen Ali toe te aèftdendie diis fraai in de kaars zonden gèelo- génzyti; want hetbezwaarlyk te geloven isdat de Engetfcfien 0 zogéncrëus zoude» z(yn ge weeft, dezeiven na,'t verdaan van rTJ «j r v— 'dd «L F: 55 i-J G 10 2^ w n C-» "Zzo - g.wS." O «- >0 9 7i 'cJ 3 0<:?' rl 2 1 y 5) 1)Q O V3 'Cé3 L» fY" ■s H 5-SS. S a - tr e O ojS S05' '- A$-I 1 cd O CL, or - O o u 3 5 2 0 den gedeclareerden Oorlogzo fpqedig terug te zenden. £;-3 JU L I Tot hier toe manqueeren de.direéië Engelfche Brieven van 8 >3 1 en 12,dezer, maar die van eerftg«melden Datumóver Oftende -~S 'e< 3 2 ontfaêgen reppen geen woord van eeriige.n Opltand in Londen 3 N g 3 1 zoalsvalfchélyk, byeengedruktenBrief, in ons Land was ver- 5 if c- a «ie D"- N ipreid;- maar behelzen, andere tydiugen, die egter ook nogy; •v kj 5 -S 5-— ze en hunne aan Land gezette Trouppes gevangen gënomen Wa- w Itóg? aJ"!» g ren 5000 Man zyn egterniet gemaklyk teneerpeualszy door 3 ">.:g geen Cockburn gecommandeerd worden u cog Éen andere tyding is dat onze uitgaande Ooft-Indifche Vloot, Cl ra c 0 J„.. J 1 TTD AT«.,LUA CV, -Ö H: S c^||gë' C« r~ {-> O 5w •^5 o.ndei' Commando van d«n Heer Bickertori den 20 February door den Graaf de Guichen zou ontmoet en gSijiagen zyn docff de beide tydingen he-bbéa weinig yeiandenug in de Eoudféri gemaakty v 'V" -±-v SUS'OB c ge t-- 'n '5 N 'A E 5 3 Sy?5® o o «QU HO<P3V« «K iét

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1