COUR.AN T.ti1l ■Sggafarfs| s<-«g5ó!,S°« i ^5 li LEYD SE e a S a 0. i8 2 VRTDAG MERKWAARDIGE RESOLUTIEN DER IERS CHE VRYWILLIGERS. et was op Vrydag den 15 February dat zigteDungan- non de Gedeputeerden van 143 Corpfen Vrywilligers van hecGraaffchapUIfter vergaderdenen aldaar on der voorzitting van den Colonel William Irvine de rolgande Refolutien namen. Aangezien voorgegeeven is datViywilligersals zodanig 'wet geehe welvoeglykheid hunne gevoelens over politieke zsaken over het gedrag van't Parlementof over publieke Amptenaars kunnen beredeneeren of bekend raaaken, is een- pariglyk befloten Dat een Burger door het leeren van den Wapenhandel 'geenerleyBurgerlykeRechten laat vaaren. Dat een eifch van eenige Vergadering'anders dan de Ko ning, de Lords enGemeentens van Ierland, omverbinden- de wetten voor dit Koningrykte maaken tegen de eonfticu- tie ftrydon wettig en eene onderdrukking is Met verfchil van eene item beflootendat het gezagdoor den geheimen Raad der beide Koningryken, uit kragtof on- der voorwendfel van Poynings wet ftryd tegen de confti- tutie en onderdrukkend is. Eenpaarig bellooten Dat de Havens van dit Koning- ryk van rechtswegen openftaan voor alle uitheemfche Nai tien meiden Koning niet in Oorlog zyndeen alle befwaa- ring daar op gelegd of belemmering daaraan toegebragt bc- n halven alleenlyk door't Parlement van Ierlïndmet de Cón- l ftitutie ftryden onwettig en onderdrukkend zyn. „Beflooten, met verfchil van ééne Stem. Dat eene Muite- £rv-Bill, welkers duurzaamheid niet van zitting tot zitting is bepaaldtegen de Conftitutje en eene bezwaarnis is." BeflooteH, meteenpaarige StemmenDat de onafhanglyk- heid der Rechters even zo eigenaartig is ter onzydige bedie ning van Juftitie in Ierlandals in Engelandendatdewei- l gering of vertraaging van dit Recht aan Ierland toe teftaan eene onderfcheidingmaakt, daar geene onderfcheidingzyn moeften zelfs eene jaloersheid kan verwekken daar vol- maakte eendracht heerfchen moeften in zig zelf ftrydig is ,nift de Conftitutie en onderdrukkend." Befloten, met een verfchil van elf StemmenDat het ons beflift en onveranderlyk befluit is na herftelling dezer be- j zivaarniflen te tragten en wy verbinden onszelf onderling en aan het Vaderland als Eigen - Erfden, als Medeburgereri, en als Mannen van Eerdat wy in elke volgende verkiezing alleenlyk die gecnen zullen voorftaan,welke ons in gemelde voorneemens onderfteund hebben en OHderfteunen zullen, mitsgaders dat wy alle conftitutioneele middelen Zullen ge bruiken om onze betragting na herftelling fchielyk en van uitwerking te doen zyn." Beflotenmet eenpaarige Stemmen DathetHofvati Por- tugalmet dit Koningryk(hetwelk een gedeelte van 't Brit- fcheRykis) zodaanig heeft gehandeld dat zulks ons aanport om te verklaaren cn ons onderling jegens den anderen te ver- binden dat wy geenerlei IVyh, Van Portugeefc!) gewaszul- n lm gebruiken en Zo Verre wy maar eenigen invloed hebben het gebruik der gemelde Itynsn beletten uitgenomen, de IVyn die thans in dit Koningryk istot tyd en ivylcn -onze Uitvoe- ren: in de Portiigeefcbc Havens zullen worden ontfangen als dc.Manufqciuuren van een gedeelte van het Brilfóhe Ryk." „.Befloten met verfchil van enkel twee Stemmen zowel deze als de voIgen deRefolutieDatWy het recht van byzon- dir oordeel in zaaken van Godsdienft even zo-heilig in ande- ren houden als in ons zei ven." Waarom befloten is: Dat wy alsMénfchen, als Ieren, als „Chriftencn en als Proteftantenons verblyden over de ver- zajting der Strafwetten tegen onzeRoömfch-Cathotyke Me- h de-Onderdaanen, en datfnaar ons begryp, die maatregel ver- gezcld worden door de gelukkigfte gevolgen voor de een- dragten voorfpoed der Ingezetenen van Ierland. Veelen onzer Leezers zal mifichien onbewuft zyn waarom die Wet van Poynings den Ieren zo divars in de maag legt, doch het is niet zonder reden, als men den oorfpro.ng nagaatEduard Poyiüngvan Kent den Ierfchen Perkin Warbeek uit Ierland verdrecven hebbendemaakte onder andere deZe twee Aften, of „Wetten. I. Dat alle Wetten en Placaaten, voorheen in Engeland gemaakt, oek kragt van Wetin Ierland zouden hebben. II. Dat geen Afte in een IevfchPar- lement zou voorgefteld worden, welke niet vooraf na 1, Engeiandgezonden aldaar door den Koning goedge- keurd eh van daar onder deszelfs groot zegel terug gekomen was." N' 21o°-^ J S-o_2> DEN 15 MAART. o V3M o iS 2 o 0 o S P bo S3 rt O «j> .<U CS Ih O- t- g s - s fie Koning heeft dén Cardinaal de Rohan, die aan éen kooji- n c o manzedertlangen tyd 100,000 Livresfchuldig wasmaar hetg^"^ 5 betaalen vërgat, daartöe zeer zonderling genoodzaakt: De «-S v Koopman, na veele vergeeffché hanmaaningen verzöekthem betaaling binnen twee dagen of zegt Bankroet té moeten fpee- Si; b len; raenbelooft doch vergeatce betaalert: 'De arme Koopman S gaatnaVerfaille»,krygt toegang tot den Koning j aan wien hy S"5-o alles verhaald: Zyne Majeffett, dé Schuldbrieven gezien, en de handteéke- o ning van den Cardinaal herkend hebbende, laat den Koopman -pg n terftond Quitantié roekenen, en de geheele Schüld uit de Ko- gj ninglyke Xhefaurié betaalen. Dien zelfden avond kwam dé o Cardinaal, van dit allés onkundig, ten Hove. Zo dra de Koning 55 S hem zag, riep hy hem toeGy komt fuift van pasMy n Heer dé .5 cB Cardinaal! weet gy welwat gy my fihuldig zyt? - S Sire! (antwoordt- Zyne Eminentie) gehoorzaamheid, ^ked |Og.3 en trouwe. - - - Ja, ja, (hernam de Koning) en nog meer bovendien i gyzvt my Geldschuldig. - - - Geld? Sire! - - - En >SKu geene kleine Somtuc ook Ik heb dezen morgen 100,006 Livrei £1 voor U betaald hier Zyn de Oititantien 'cn gy Zult my dat J Geld binnen 24 uuren tei ug bezorgen wyl ik het noodig héb "v W --W L-i L >1^, o. 2 rr" O *-» C! - X O M aj p—4 ju <0 s £bM 3 C a N R V o S O S o V l=4(! w o c3 tiO S B SS u éi 2 o 0 Sh - y C i- <U O k. p S8"CSOES!SE r» n V n to cs o- c 25 j3«3' •5 N R do w als hebbende eene veel talryker Familie tcónderhouden dun.üutZ», S w Eminentie. - - - De Cardinaal, zulk een aanziènlyk Schuld- üaeË Svö Jc'ès 9J t> cö O Cr* C5"!" g O C 5- .S-O^ a Sft j- rü G o t5 g (U O ES r>-:S -Z -EatiiJoS C 3<E s»K c J3 2 «iio^ J a S 2^ «SfS 5<§ tN SES°A'.ub1;h e» B'sq t sz «5s-5_rS5 a 0 r s&-3 >73!^ -*s uS. g-s^a^s^isl •25J <t» flï TTi w 4» "3 81 w s E^O ze eu ,5 -1 *23 <J g.2i r1 - N h E l 3 3 eifcher niet durvende ophouden, droeg wel zorgê dat liet Geld binuan den bepaalden tydprotnptelyk betaald werd; o C U NEDERLANDEN. DORDRECHT den 11 Maart. Mytle Edele Heeren vért den "5 g g. Oudraad dezer Stad hebben goedgevonden het jaarlyks Trac- 3 <3 iN dj EL BZS. G c rta W Psg te c 0 Ctf c g Q S £*1 «J i—1 W P-4. a&ïfl iHog^^coac er. -><ns o o j O ,U V s g --■VS o 3 c a ^-OQ3>£r-lH'^^1J>C£rn V> 3 «W z M g i a so<2 by alleLgëleegcnhe^en in dèzeduiftere tyden ter bevordering N van het welwezen van deze vrye Republiek heeft betoond en C'S c> S "u* S in verwagting dat Zyn Ed. op dien zelfden voet zal hlyven 15g c o Voortgaan. c cj^fe oj/5 s« 9 AMSTERD AM den 13 lViaart. Gifter heeft hef hier den ge- g '5 "S 3 ,c heelen dag .zwaar geftormd uit den Z. Weften waardoor het -p i- - 2 «.-e co &a s Water géheel was weg géloopendoch de Wind gepafleërde c c Nagt N. Wéftloöpende, egter even hart waüijendéwie's het Water weder zo geweldig en fpoedig dat de Haring-Pakkery en andere laage plaatfen aan den Ykant ciezer Stad geheel ondef Water raakte en hetzelve ovér dè Straateu tot voorde Huyzen fpoelde van ongemakken aan Schépen voor dé Stad cn verder weet men nog nietals dat een Hoeker, revoerdby Kapt. A, Hendrik Dirks, van voorclèStad overde Paaien tegen het Land by het Galgeveld geraakt iszynde terftond Manfcbap ter hulp derwaardsgezonden doch zjt èriiög; De Brieven van OSTENDE van den lödezermeldèh doof een hevige Storm ishiergifter in de Haven veel fcliade veróor*. zaakt, zynde het Brigantyn Schip van Kapt..Bruhtionlangs-: op de Wandplaat vol Water geraakt geheel aan ftukken geflagen, ook waren van tivee Brigintyris (waar vari de Naam niet ge méld worden) buri Ankers gebronkerf en gaande geraakt legen 4 f. andere.Scheperi, waar door die hunne blaften verloorén Zynde ojj voorts nog meerdere fchade voorgevallen nog meld men van Ofteiidè dit bv het inzeilen van Sc. Scbaftiaari verongelukt^ c 3 was mctalhet Volk het Fregatfchip van Kapt. Fr. deCiia.ene, 5 go van Oftende na Paflaeue gedeftineerdde Laading is weg. Den fj^p-j «deZer was doof Oftende voornt. gepalleerd éen Courier met ft g j: Depeches van Weeöen na Londen moetende. -^,'u Door een te Nantes gearriveerd Amdricaans Sc'Hip, isgébör- .5 gen Kapt. A. P. Schuuring, met zyn Volk welkers Schip op p fe -j; o de reis van Nantes na Gerit gezoftken was. -S q Volgens Brieven van KADIX iu dato IpFebruafywaren '~d 3 - aldaar aangekomen F. de Borja A. y Silva C. Burgenfon A. "j; S Thiëfen G. Gerbr^nds G. Ge.eltsT. II. LorentZen, C. V. g g g1 Bernds(dezelaatftein 13 dagen) en E. D. Bayo en tc Li.sban, ft mede volgensBrieven van dén 19 February, het Schip Vergt- noegen, Kapt. f. Hsydeman alle van hier Nog arriveerde op 5 4, de Taag van 'den 9 totden 15 Febr-J. J. Wrightvan Sicilien J. C, Rabyvan Madeira, J. P.Vidal eriP. Gonpalvés van Cork; t 3 <n te St. MartenS. Ilielkes vari Honfleur; te Bordeaux B. Dirks vanFerrol, én J. Kooter van hier; te ©fteiidcH. R.Kriabbe van Malaga, A.Poppe van Bilbao, N. Plug van Havre dc Grace, - g "E o C; Block van HuilT- Volkerts T. Pieters en J. de Bray vari S o o Londen, en Lvan^^^etmzan Rotterdam Voorts verfcheidc sTÉ van Margati^m^TrBffii 3 Schepen de Naam en. onbeketid; te Hamburg den 26 Febr. T- Swift van Newcaftlecn J.W. Siemfenvanteverpole; den 28II. 'frautman van Genuaden v 5 uMaartO. P. Floor voerende het Schip van C. BundesvanS-c^ 'j Medina, J. Fonfter en J. Gibfori van Genua. c"= ^2 's GRAVENHAGE' den 14 Maart. De Heeren Staaten van c g o Holland cn Weft Frieslanddie gifter en heden weder verga-B.'gf der'd zyn gewceit, zullen op Woensdag den 20 dezer hunne ordinaris Vergaderingaanvangen,waartoedePoititenvan Dèli- 5 E beraden na tfe refpeftive Steden dezer Pfaviricie zyn afge- S zonden. ««O c03«3 -ORfeo r*-a ^'&2 8a :.S (i b tu O 1° - - "SS o Z) ÏJ-. >e- >S> i~> cs o U •O if-" tJ 6 5 CS S >ift 5 O SS ^3 K) CP g m - Si? n g'-S v feg <v. ej Ai o O VS CV ^2 .dt 0 ry Q CN w o o t! s 0:1 5 <L1 «v Ji 2^ bD '3-t P r- k? P bJ)5: o Q <S >^4? 2-ë g-Sl^ï <0 I >.tV2 S O c 3 3,, WeIf 1 C S 2 10 *-*2 Ï3 o O 5 üi^ «g;a'ï j: •- D, a o s N "SF ft CJ r 1 d; 3 "c eli O CL 0 By SCHEVENING isgifternagteenKiftmetPliinjekomeng.S aandryven; uiteen daar in gevonden Boekje fuftineerd men dat S dezelve van een Zweedfch of Deenfch Vaartuig is, dus men "E .2 d Vreeft dat er in denzwaarep Storm van eergifter avonden gifter g Z nacht, zulk een Vaartuig vergaan zv. Öbü ^§8 5 Vari OSTENDE melden de jongfte' Blieven, (als zinfpëe C p Ci - VRANKRYK. PARYS den 8 Maart. Men heeft thans eene naaawkeufige jhyftyan de Krygsgevangenen te Minorca bekomen, en van de zelve is in gevolge de Capitulatie, de eerfte divifie den 17 Fe bruary na Engeland gelievend. Derzelver getal beftaat in 't geheel UK3038 Perfoonen. De Baron de Viomenilwelke den I February van het Le* ;er des Graaven de Rochambeau in Noord - America is vertrok- ;en is thans alhier gearriveerddoch brengt geeneflei merk waardige berigten mede anders dan dat by Zyn Vertrek vari Quebek tot Williamsburg toe alles zeef ftil Was, Ondertuflchen zegt men dat met een der zeven Vaartuigen, lende op eene reeds gemelde tydingl welke het Kaaper Fregat Madame op de Engelfchen bemagtigd beeft en die men omtrent derdehalf Millioen Livrês waardig ?ftit, tydingwierdovergebragtdatCharles-Town in 't Uiterfte gevaar was. Met de laatfte Berigten, die men hter uit Ooft-Indiën heeft ontfaDgen heeft men het genoegen te verneemendat dë Hoïïandfche Ooft-Indifche Compagnie een verhond van naauwe onderlinge Vriendfchap met Hydtr Aly aangegaan beeft; flus men in allen opzigte geruft is voor het behoud ëerBezittingen van gemelde Compagnie aldaar. Ter wyl de Engelfche nu daar door in hun meening aldaar verydeld worden verneemt men telfens dat hunne Bezittirt- 11 gen in de Weft - Indien in het uiterfte gevaar zyn alzo men ti voor zeker berigt dat den 4 January laatflleden voor Jamaica y> zyn gekomen en dat Eiland als gèblocqucerd houden 15 Spaanfche Oorlogfchepenaan boord hebbende io,ooo Man 5 4 N f-r S;15! a c; <1 "e^5'53 8 J.S -O c -c m 3 5 "73 -3 -j ."E"0 F-* C3 C- z-j 5f o O PÜ r. - - S« Men heeft heden dé f. CÖ 21: '3 -S a 3 a IN ~co P c - e - - O Q confirmatie bekomen van hef bemagtigen van het Eiland St. j* S 5 |-g^3 S g'? E Kitts, door den Marquis de RoutlHalsmede van het weder c' .3 -s - overgahn van Eflequeho en Demerarvaan de Franfcben." - 0 u O e-» S -5 r, 5P V o k C3 N ,fde Paos zig 'den '9.7 laaf ftlede.n naar het Vatikain begaf,enal- g daar de Mislasvan daar na dé Minervaalivaarhet Aller- '2 heiiigfte tentoon was gefteld; en na dat hy het Volkin on-'5^ >0 g gelooflyke menigte aldaar zamen gevloeidden Zegen gege- cf c I ven had, trad hyin de Koets en floeg den vVegnaar Civita-Ca- Sï»su?1*- ftellanairi, om met den Keizer een mondgefprektegaanhou- té. 5 7: c -S - r-CC O cz-O AziC p? R o Wt J= c S Z3 •£"3. o p ij C C o CJ daar de Mis'las; van daarna dé Minervaalwaar het Aller- 'Ëae S ~-§ 'c c"3 c t - - -- - Hg - - - 3. li '3 g n c,"2 •et M ■- pt-~ T3 a (U JS '5 =fc,=; N m n k - F1? ftellana in, om met den Keizer een mondgelprek te gaan hou- z. 3 -2 &03 3 5 5 den, welken hy buiten tw'y fel nefgens anders dan te Ween én jjj (u'3<ü§§ S zal ontmoeten, onl dat het ongemak, welk Zyné Majefteitaan^ jg 5 E S de oogen gehad heefthem nog niet toelaaten zalom zig aan^ k'S democilykhedeneëner reize blootte ftelten." S 10 J De Heeren Staaten van Gelderland hebben geordonneerd aat 0.0 wis Sdi-O biet de Week na den eerden Zondag in April éen aanvang zal gemaakt worden met het bunded van maandelykfe BEDE STONDEN. TroHppes, en 5 Franfche Oorlogfchepen met 3oooMan, van Welke de Manfchap reeds aau Laad gezet waren. ■aP 3 o, °o «o sj ■X*. g M

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1