os.» g.S >s "o 3 2 fö S 5 VAN HALL te Vian'en. Xt Leyden by de WfiD. ANTHONY es KLOPPER, en ZOON op de Bieede Strut, worden gedaan*#n de geappointeerde Sergeanten en Soldaatendat dezelve Geappointeerden zelfs in PerfoonzulJ en moete* ***<5 Zal* c Hoverkoomenom haar Gagement te ontfangenBehalven de geene die Bedleegerigzya, dewelkegeregtelyke Verklaaringen aSfc K'-S «5f s 2. g g* Deomet huntie A&efiszüliert mogen overzenden aan Jan.tVcJJel van der PolSollieiteur van de Invalides, om daar op -H W M t—j M 5 fï (ss Z 1, PilJ t.n ^M»fnM/ran n»'« n i n rrani a 1 /4 mnofAn «TT r» vrï A tl rlo fnAAi 010 .yinlrrA n'c flT> Kva Ir an (tio rr\ r V. ra 1 J 1. sir - o^.S'2'» 2^o December 1746, expreflelyki-s verboodenhetbeleenen Van de Aftensvande Gegageerden, zooisdenSoliiciteur der §r< "us? I S1^3 afc Sf Invalides gelaftagttegeevendatgemeldeWasvfchouwingenprecifewefdeagtervolgd. Sra<re©3^ o. Sï 5-0? 5 3 g. Alzoo de SCHOOLMEESTERS - PLAATS in het Lutherfche Diaconie Huys te Amfterdamtegens primo Mey aanftaande Wg b 3 *•,-> S.Ato S 3 r*3 a re 3 o 3 £j ftaat vacant te wordenop een Traftement' van twee honderd en vyftig Guldens 's Jaarsbenevens vrve Koft en Inwooriing, zoo ^•e S w« 3-1 rë'2'5s,S' sL"'®-r S worden alle de geenen die daartoe geneegen mogten zyn verzogt zigdewegens tc adrefleeren by Regenten in het- voornoemde i 2 S*<Gódshüys op Maandag defl n Maart, 's namiddags ten vier uurenmits zynde Ongehuuwd of Weduwenaar zónder Kinderen i o li o s» 2-3 ™"re"re o. 3. t, cn Lidmaat derzelvcr Gemeente. jqrapj-jrra^oóif'SS. Word geadverteerd, van wegens Direfteur en CommiflariflenVan ds Negotiatie ten laften Planters op de Deenfche Ame- j <J5 2 2 3 5 ï"S.o< 2.^, ricaanfche Eilanden in de Jaaren 1?68 en 1769 opgericht, dat op den eerften April aanftaande en vervolgens des Woensdags en t- - wl - - - - - tot 12 uurenten Comptoire van den Direéteur ARNOLDUS PlNMAN te Amfterdamzal van het als dan verfcheenen JAAR INTREST der Preferente Negotiatie a sper Cento tegens I "o z.'o n s: q 5»n*'c,o 3 g." tcjfS. De Heeren KOOPLIEDEN VAN AMSTERDAM en verdere Hollandfehe Stedenworden mits dezen geadverteerd, datindicn 3 22- Eg men hun te Gentheeftdoen betaalen het Recht van Tranfit op de Cochenilleen Indigokomende over Vrankryk, zulks ten onrech- j i» 5" S' o"u» s o Ss* ten 's en dat zy deswegen kunnen eifchen de Copy of't Orgineele der Qüirantie van dit betaalde Recht van den Os t langer Gene- jjj III uc 1 iftiucus t liuu§- WU i-vvvi»»."-"» iriunmv -Ugajjvviwu, «uii-uww z-l n n ft™ o beflooten Briefjes in de Boekwinkel van JOH. WESSING Wiliemsz.op de boekvan de Stil Steeg te Amfterdam. by o< «p a rt -■ - - -•rara- JT 3 m a-i" t* De Geintrefleerdens in de Kaapredery DE VADERLANDER, te Maasftuys worden geconvoceerd tegens den 9 Maart S'J'sal.n-u Scu'1 SfTi 178s's namiddags ten a uuren precys in de Herberg de Mooriaan te Maasftuys voorfz.om te befoigneeren over zoo-r »i w?piZ,o'-n ff co ^1?" daanige Zaaken als doorDirefteurenzullen worden voorgefteld. «Oo 3 a C"I s O Die geenenwelke eenige BOEKEN PAPIEREN GELDEN ofte GOEDEREN aankomende N1COLAAS GIBERTin 1 3 2ë S 3 o 2 S'3 ja Leeven Boekhandelaaroverleden binnao de StadLeydcnontier zig mogten heboen of weetenworden verzogt van hetzelve C 5^ voor het einde dezer maand Maart, opgèave te doen aan PIETER POTTUMBode met de Roede der Stad Leyden als door d* V ZSrSr* Ed. Achtb. Heeren Schout en Scheepenen der gem. Stad tot Redding en Beneficeering van den Boedei van wylengemel NICO»18 ^&*»Zg,Sg2.gs- S 3:'w3-Wg LAAS GIBERTgecommitteerdzynde. 's' 0u n. <j3tw fe Huur, de zeer plailant geleegen BUITENPLAATS VTVERLUSTzedert weinig Jaaren in het Viaanfche Bafch nieuw J1 k^.3 c. 1 S3J00" 2.2^3 A- S aangelegd, en hebbende allés wat tot een compleet Zomer- en IFinter - Vcrblyf vereifcht word: nader informatie by den Notaris 3 3 3 3 rt3 c S" S'5 2* S" Uit de hand te Koop een fraaye KOETS COUPE', zoogoedals nieuw, metSpiegel Glaazen, Zwaanshalfen en Veeren gevoerd hl 5 S p"? op-Z""" f met witLaaken t een CHARET WAGEN met een halve neerilaande Kapgevoerd niet rood Cnmmcloten een FARGON Nog^o» 15 f! 5* 5 f,c meteen vafte Kap, gevöerd met groen TrypTe bevraagen by JOHANNES VAN DAM, Mr1. Wagenmaaker te Koudekerk. Wa S"3 re'o-w'r' Uit de hand te Koop twee beité WEEF - GETOUWEN met-een extrabefteHaarlemfthe SCHEER-MOOLEN en ver-" wS*a S "'Ij 3 S S o 3 dere GEREEDSCHAPPEN, tot een nette Linde-Weevery behsorendeTe bevraagen by ANI NA SCHOUTENtot g.«L 3 ^"rire3*'* tot den laatften Maart 1782, in het Huys van ARIE DAME te Woubrugge. W3n.ac3* -a. 3 as JAN YS VAN DER VLIET en DANIEL MADRY, Makelaars, zullen op'deden,Woensdag den 6 Maart,'s namiddags ten g» s o g We» 3 3 3-o.g 5». j uuren, in 'tLogement het ZwynsheofdbinnenRptterdam, publiek veilen tn verkoopen een liegt fterk en zeer wel feleegea g>w 2" c n" 3 ?S.re I. HUYS PAKHUYS AGTERHUYS en ERVE, ftaande en geleegen aan. de Zuidzyde van de Hoog Straat, er. uitkomende op 2. £i, g Oi 2a 3 't5? Tl#»*-..Qf-AiorAvKinr»AM A* tmnrn St-arL 7\rtirié>.h.flt ÏTiivs voorsiien van vftft!f P.nmninditfirpnfM> hf>fPnkhiw.s hooft h dranir, rlnpndpre |"S 8 ZI- 3 r. >3 3 a 3 S I Nicolaas Jan van Baggen morgens 9 uuren te Amfterdam ten Huyze van de Overledene op de lleeren Marktverkoopen een zindelyke INBOELbe ftaande in diverfe Meubilen Juweelen Goud en Zilver, oude blaauween gecouieurdePorcelynen fyne gemaakte Lywaaten, Mans- en Vrouwë-Kleedéren ,BeddensmethunToebehooren SpiegelsSchilderyen, fraay Simplicic Kaftje en andere Goede ren meerbreeder by Catalogus by de gemelde Makelaars-te bekomen. B. de Harde en verdere Makelaarsir. hétBiljetiiitgcd'rukt, zullen op Morgen Donderdag den 7 Maart, te Amfterdam in de l" 1 Kevzers Kröoninde Kalver Straatverkoopen een party diverfe foorten ov.erheerlyke fyne WYNEN, van degereputeerdfte '-V Merken en Gewaden der Jaaren 1775,1778 en 1779; benevens een partytje dito WYNEN opFleffchen; ledige STUK-VATEN; m WYNKOOPERS-GEREEDSCHAPPEN nagelaatendoor wylen den Heer JAN VAN VEENbreeder by Biljetten in vooriger" Ad venenden gefpecificeerd. Op Morgen, Donderdag den 7 Maart, Verkoopinge in 'tRechthuys te Koudekerk van een extra wel geleegen zeer florifante^ SCHEEPMAAKERY met-hetdaarby gehoorend HUYS en Erve ftaandeendpgeleegen onder Koudekerk voorn, in deHoo-'» gewaard: breeder by geaffigeerde Biljetten omfchreeven. A. CAUVAS P. J. CANTZLAAR H. CANTZLAAR en PH, CAUVAS Makelaars zullen op MorgenDonderdag jSjss w- o =-<)*: 2 den 7 Maart, 's namiddags ten 4 uuren precys, te Rotterdam in 'tLogement het Zwynsboófd'verkoopen een party van isoVatear» 'USES c ie* p a. S o Oude MEEKRAPPEN, beftaande in Krappfen, Onberoofde en Gemeenen, van de Jaaren 1776,77,78 en 1779endatbyKave- lingen 7,00 als dezelve genommerd ftaan, als nader by Notitien word aangcwcezen. SjS"B S gWi om o.aö HENRICUS VAN TOLL en ADOLPH VAN ASPEREN, Makelaars, zullen op Maandag den 11 Maart 1782, 'savond*,» o- f S 5'-3 ten 6 «uren, te Amfterdam. in het Oudezyds Heeren Logementverkoopen eau KOOPMANS - HUYS en Erve, ftaande op de K 2-So p^nQaa^^KcyzttsGragt, tuOcben de Prince Straat en Groenlandfe PakhuyzenDingsdags en Donderdag, 's morgens van 10 tot 12 en a S,^5i2'<: oa o ^5*1 P 3 2 Tn I? 's namiddags van 3 tot 5 uuren, te zien, mits een Briefje overgevende doof een der gemelde Makelaars-geteekend. De Papie- O TS TT a J- y - LCI1 U HulCll IC nillUCrUUlU 111 liet V/UUCAJUS iiLCJ t-U lau51.1uv.ut. YVtiNWV^'.ii'.eu 4>- i.-*. W f 5. 3 0'5 Ci<jrJ,ö0,w|>o Kcyzer's Gragttuflchen'de Prince Straat en Groenlandfe PakhuyzenDingsdags en Donderdag, 's morgens van 10 tot 12 en g. O o 0 0.S2 *S namiddags van 3 tot 5 uuren, te zien, mies een Briefje overgevende door een der gemelde Makelaars-geteekend. De Papie- S*TC S? 5* O ren van Eigendom en Veil - Conditiën zullen vier dagen voor en op den Ver koopdag te zien zyn by den Notaris Cornells Jan van .3 ra 3 71 ra n 2 ra i w, „iui.i.:. ...-.j. des avonds ten vyf uuren in de des avonds ten ncgdn uuren finaal» s s --o-legde HOFSTEE DE of BUYTE-N-I b 2 g gift-a PLAATS genaamd LINDEN HOF. beftaande in een zeer U.gèaUe en propere dubbelde Heeren Huyzinge van twee Etages a^'te göO r in den Jaare i772genoegz«am geheel iiiemv opgebouwdwaar in verfcheide Kamers en Kabinettenvoor een gedeelte behan- 3 C'S*§ S S^'Tra gen e:i een met Surinaams Wagenhout, extra fraay geboifeerdvoorts cnpitaale Keuken Kelder en zodanige verdere Commodi- a - 4. - - 3 se fes ÏS n 'n* 5 r" "e E leegcn j tezamen groot zes Morgen doch maa,r verongeldende in de Verpondinge voor vyf Morgen Hond en 73 RoedenalTesi IJ o S ta® k'S'S ftaande en geleegen in den Ambagte van Znidwyk, onderden Banne van WaiTenaareen quartier uurten Ooften het Dorp van' 5 a.§ =*s re" o*"*-*3 S.® Waflenaar en omtrent een uur Gaans van de Stad Leydendoende te zamen i:i de ordinaire Verpondingeƒ35 11 8: bree^' K 5 o 3 5* c. 2 P 3 ra" ft ra" 2 der by de geaffigeerde Bil jetten gefpecificeerd kunnende de gein. Buyten-Plaats cn Landcryeu dooï de Gegadigdens dagelyksi T feg-gig *t}o g g s*< o* ^worden bezigtigddes morgens van 10, tot das namiddags ten 5 uuren en nadere ondertigtinge bekomen worden, en de Con-., b 3 ö.?gN 3 ra"g"_re g o Si "Z, ^itien en Voorwaarden met de Bewyzen van Eigendom zyn te bezien en tc leezen ten Comptoire van voorn. Notaris en Make- s. Je c o h? =*3 o 2"3 U.S< 1-1 laar JOHANNES EBBE, woonende in het Noord Einde in 's Hage voornoemt. n s.|*t5Mra 3-ra 3 s - - - Ï5 g 3 i 2 r* S!~ë2?3*§" A* A* AUKES, G. SCHOLTEN en G. MULLER, Makelaars, zullen «op Maandag den 18 Maart 1782, tc Amfterdam,' ra*3 s.~" c*P-" ten Huyze van den Overledenen in de Noordcr Straat, over 'tGooyland, verkoopen een deftige INBOEL, beftaande inj 2-3 kapitaale gemaakte Jttweelen Goud-en Zilverwerk, diverfe moderne Menbiicn waaronder kapitaal ftaand HorologieNo- ra 2*p ra ra (s^*® 0 S*«3 tebootn Eoog-Kabinet, dito Bureau, Oude Porcelynen, fyne Lywaaten Beddens, Spiegels, Mans- en Vrouwe IClecderen, «q n 3-5 ",'s ra °*2.konftige Schilderyen en eenige Boeken waaronder een extra fraai je Lutherfche Bybel in Folio met Knarten en Plaaten ea. g -?g,g<2§< 2sl laatftelykdrie DIAMANT -MOOLENS: Zatnrdag voor den Verkoopdag te ziennader onderrigting by de gem. Makelaars., gj o ^3,-3 rag 73 ra 2"g wg, Op Maandag dén 18 Maart 1782, 's avonds ten 5 uuren zal men in 'tRegthttys van Zoctcrwoude 't Fonteir. publiek vei' g g» o*? ra len en verkoopen een florifaute en Neerir.gryke GRUTTERY met deszeifs begte en fterkeHuyzing enz. waar inne,te ,PJV*S *-<J H.Lo» J« A FU- 1 T_J/».,_J...iFY.i ra ra- ra 1 ra ra ra n rara»-, H ra 1, ra ra ra *7 Jra „art! de Affaire veele Jaaren met goodfucces is gedaan en nog word gecontinueerdftaande en geleegen aan de hooge Zyde vanrtoi ff c.o''2o5'k3* 3 S'3l deit.Rhvn onder den Ambagte van Zoeterwoudeby Leyderdorp op den Verkoopdag voor een ieder te zien: nader, 'V* S." 3 52-raim fT^re 3 ra P onderrigting te bekomen by de Wed. J F. R-eder in de gemelde .Gruttery, of by IV. van den Aardweg Grutterte Leydenit.a n fe S w ra 3' g." g»3» ra a Te Amfterdam by de Erven van F. HÓUTTHTNis gedrukt cn word uitgegeevenKUNST - OEFFENJNG OVER VER-, '2 c2 2.™ o-SCHEIDE NUTTIGE ONDERWERPEN DER WISKUNDE dt.or hetGenootfchapder Mathematifcbe Weetenfchlppen,) jre c3 P" 7 Ira 3 gE.g-S onder de SpreukEEN ONVERMOEIDE ARBEID KOOMT ALLES TB BOO VEN, I Deelnegende Snikjede Prys is ieSt. lui L s*^* 5o'°ö2'rakd -f J? 2 SgS Het zelve is ook in andere Steden by de voomaamfte Boekhandelaars te bekomen. rwi 3 g ra.Sjra 15 5f2.il. 2 E a-T IS'A.'o Afbeelding der Menfchelyke Bezighedenbel'.tande in HONDERD enderfebeiden PRINTVERBEELDINGEN door de 2 3322?tnioreO „2*™™ n a.0 »»J* LUYKEN, vertoonende allerhande Stamlsperfoonen, zoo vdn Regeeringen. Konlten, Weetenfchappen, als Hand*, he racrq'd.'ru" n S. a n 5 g 2 j, werken zinryk uitgebeeld gefchikt naar de ordre van her A. B.C.en met Vaarzen daartoe paflende verklaard, i«, tui I 3 2" 3 3 3*o* klein Quarto. Van dit Werkje zeer gefchikt om aan de Jeugd ter aanmoediging van naarftighcid, ten Gefchenke te-da, ra o 2 n "ra dienen, zyn nog maar 50 Exemplaaren voorhanden, welke aan de eerftkomende by onderftaande: k/e: 10 worden afge ha bora re 3-20 r-c 3 h leeverd te Leyden L. Herdingh's Hage Plaat; Rotterdam Vis en LindenbergSchied. Poolman Delft J. de Grooti-hc g .3 2. g J g!7 S* o. Amfterdam P. Conradi en Wed. Doll Haarlem C. de Vries Gouda van der KlosUtrechtB. Wild'en Wed. Schooü'Wo ra"ra"i:3 2"ra 3 3. S5 n hovenDeventer LeemhorftKampen Erve Valkenier; Groningen Huizi'hgh enz. fle 2sS,S P" 3 fHlERRT en C.MENSINGBoekverkoopers'in 's Hagehebben gedrukt en alom verzonden: NAAMREGISTER DER- S-f g 3 Z2 3 3 5 o 3 O 3 S«PREDIKANTEN j zoo van de Nederduitfche ah tValfche en Engelfche Kerken met debzelver Staiulplaatfen geleegen in de VB\ Ae re"M o tn"?3 3 V g-2 re*2 Verecnigde Provinciën van Nederland enz. mitsgaders een Naamregijler der Heeren Curatoren en Profeteren van de vyf ef-'.de, O*oïao 2 3* ra"I» waarde Hooge Schooien als mede van de Illuflre Schooien Rectoren Prore&oren en Praeceptoren van de Latynfche Schooien, a o o j» "co" g-o.onder hetzelve Gebied enz. verbeterd voorden Jaare 1782: K veertien Stuivers. ra2.<> SS?» 3ra3 EENIGE AANMERKINGEN omtrent de Gronden van de RESOLUTIE en het ADVIES der STAD ALKMAARter o o» g rï y rj "1 Q 2 - I b» 3 3 20 3 ra 5*o*ra Vyrgaderiiige van HAAR EDELE GROOT-MOOGE'NDE uitgebragt, volgens HET gepubliceerde GEDRUKTE EXEM- s, ■n, n y. -j pL J^ar en zoö als hetzelve In de NïeüWs- Papieren eeplaatft ismet betrekkinge tot het adres van den Heer HERTOG LOUISL, VAN BRf 2783, alon VAN BRU1*8WYK aan HAAR HOOG-MOOGËNDEdoor een Vryen Nederlander uit het Franfch vertaaldgr. 8v»- ammfinalle Steden dezeï Provinciën by de msefte Boekverkoopers te bekomen: de Prys is 6 Stuivers.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 2