E fsm era A*. i/8i. LE YDS WO E If S D A 1 T A L I N, ROMEN den 9 February. Des avonds van den 4 dezer is ophet Vaticaan, in byzyn van den Paus, eene ge heime conferentie gehouden,waar by verfcheide Car- dinaalen geafilteerd hebbenbuiten en behalven de Vyf Cardinalen AlbaniBofchiColonna Gerdjl en Pallavi- ciniwelke de Paus had'benoemd om de zaaken tüflchen den Keizer en denRoomfchen Stoei te dirigeeren. Men zegt wel dat de voorn. Gardinaalen en alle, die gemelde Conferentie hebben bygewoond, zigplegtig verbonden hadden tot een diep ftilzwygen over de zaaken, wélke daar in ophet Tapytgebragt zouden worden, maar dat niet temin men vernomen heeft,dat jn die Conferentie rypelyk overwoogen is het Antwoord des Keizers op het Pauslyk Brevet, en dat alle Cardinaalenden paus hebben afgeraaden om de reize na Weertente ondernee- men vermits allerwaarfchynlykft zulks zeer onnut zou zyn. Men verzekerd dat de Paus ook in de gemelde Conferentie geordonneerd heeft dat de Pauslyke CanceJarye voortaan gee- nerly gemeenfehap zal houden met Ooftenryks - Lombardyen. MILAAN den 14 February. Alhicris eene Keizerlyke Or donnantie van Weenen aangekomen, waar by alle Comman danten en Officieren der Plaatfen Cremona, Lodi - Cymo, Piz- zightone en Pavien als mede der Veilingen LeccoTrezzo en Fuentes welke gellegt zullen worden, afgefchaft en bedankt worden mits 011tfangen.de een redelykefalarisendevryheid «m.als byzonderePerfoonen,in 't Ooftenryks Gebied ter plaat- fe daar zy het goed vinden, te leeven. In de eerftgenoemde Plaatfen zuilen flegts eenige weinige Trouppes gclegt worden fn derzelver eerfte Officier Commandant zyn. DUITS CHLANI WEENEN den 20 February. Zedert etlvke dagen is het ongemak, dat zyne Majefteit de Keizer aan de Oogenheeft lydlyker weshalven zyne Majefteit ook een Concert in zyn Apartement bygewoond en daarby zelf gefpeeld heeft. De eer fte Lyf-Arts Baron van Stork, bezoektden Kei'zer daaglyks. Aan alle deLandsregeeringen is eene Keizerlyk-Koninglyke Verordening afgevaardigd, om debeveelen, de Kloofters in politieke zaaken betreffende, voortaan onmiddelyken niet door hetgeeftelyk Confiftorie, aan dezelve te laatsn toekomen. De Orde-Generaals te Rome hebben, naar men verzekerd, aan hunne Kloofters in de Keizerlyke Staaten in 't geheim Brieven gezonden met zekere maatregels, om zig by de vernietiging hunner Kloofters daar naar te fchikkentot dat de Hemel gun* ftigertydenfehonk. Zelfs zou een dergelyke Brief in handen van een der Commiffariflen gevallén zyn. Voor eenige dagen wierd alhier des nagts eene ligting van Manfchap tot den Krygsdienft in 't werk geileld, maar hoe wei- tjig zulks na den fmaak van onzen Monarch is blylcl aan het geen hier publiek is afgekondigdnamelyk dat op allerboogft bevel van wegen den Hof-Krygsraad een ieder bekend werd „gemaakt, dat Zyne Majefteit de Opligting van Inwoonderen van Weenen en derzelver Voordeden, dezer dagen by nagte, in weerwil van alle in weezen zyrtde uitdrukkelyke Bevee- lenondernomen met zeer veel ongenoegen vernomen en aanftonds geordonneerd heeft informatie na de daar aan fchuldigen te doen en dezelve totbillyke beftraffin^te bfen- „.gen op datuooit de Soldaateh-Standwelkers beftemming cn- kei op de hefcherming van den Staat en bewaaring der open\ Itaarc ruft en zekerheid gevèftlgd isdoor zulk eene wanvoeg- lykheid onteerd en aan deszelfs Medeburgeren haatlykge- maakt werde." Een der Leden van den Raad van Oorlog dezer dagen over leden zynde heeft de Keizer die poft hegeven aan een Colo nel by de Armèe, die zeer kundig maat van den Gereformeer den Godsdienft is hier over hebben de Secretariffen van dien Raad welke gewoon waren, volgens hun rangtot Raaden op te,klimmen vertogen aan den Keizer gedaan, die egter van geene uitwerking geweeft zyn, hebbende Zvne ICeizorlyke Slajefteit hun tên antwoord gegeeven, dat indien zy met deze aanftelliKg niet te vrede waren het hun vry (tandderzelver ampten neder te leggen Den 17 dezer is alhier in den Ouderdom van 39 Jaafen over leden Zyne Vorftelyke Doorlugtigheid JOSEPH-ADAM-AU GUST regeerende Prins van Schwartzcnberg Hertog van Gru- nan Landgraaf van KleggatiGraaf van SultzDeeken der Ridders van het Gulden- Vlies Geheim- Raad van Zyne Kei zerlyke Majefteit, Gtoot- Hofmeefter &c. &c. NEDERLANDEN. AMSTERDAM den 4 Maart. Volgens de Berigten van eer- gifter en gifter van de Helder zyn uit het Veer en het.Oude Veer, zo in de Mond van dc Balg als op de Rheede van Teffel ten anker gekomen's Lands Oorlogfchepen DE AMPHITRI- TE, DE UNIE AMSTERDAM ZUID-BEVELAND JASON cn DE PRINCES FREDERICA als ook de Ooft* ïndifche Comp. Schepen: Voorts zyn cergifter en gifter in Teffel binnen gekomen A. Bune van Gallipoly, M. J. de Magto enM.KnudfevanPortaPort; en na Zee waren gezeild Mart. Blank na Koningsbergen, en S. Hilles na de Oqftzee. In 'tVlie zyn zedert den 2-Fehruary tot dén aMaartbinneö gèkomen M. PietersvanBriftol, J. Andries van Londen; en in 't Gat lag ten fhiker een Smak-Scheepjede Naam onbekend. Van Kadix mSlden de laatfte Brievendathet Schip van B. Lambert, te vooren gemeld den 2t January van daar na Often* de.nietvoqrden 31 dito gezeildisVoorts waren ook Van Ka» dix voorn, vertrokken, den 1 Februarys. Pietersna Hamburg, H. Ekftrom na Cagliary, H. Amberg en den 2 J. Texeirana Barcelona, M. Schmidt en A. Fernandez na Oftende enA, Martin na Alicanten. ArrivementenTe Kadix M. Boiwovich van Canarien te Lisbon de Portugeefche Schepen N.S. daConceicaoSt. Rita t AlmasKapt. F. J. da Silva van PhernambucqN. S. da Concei- taoè Rei David Kapt. M. da Silva Thomasvan Para &c. te Nice het Schip Marquisde Cordon Kapt. Brun uit deWeft-Ip» dien; te Genua het Schip de VreedeKapt. Rampe en Miner- wKapt. Gremmeftalte Rouën het Schip AnnaKapt. Sund- aeck, van Oftendete Caën het Sehip de StaiOftcndeKapt. Bons, van Rotterdam; en te Rotterdam Fl. Guyt van Lpndén. sGRAVENHAGÉ don 5 Maart. De Heeren Staaten van Bollanden Weft-Friesland zullen morgen hunne Deliberatie» "«vatten en vervolgen. N'.a* COURANT. D ÈN 6 IS A ART. (d ■SQ ra ra cd c «a Q °y O 00 2 CS "KJ g Q GA O K T5 H 8' si 'u Ökf -H Snfe bhJ 2 M !r; S CA Oh ed ik F? S bePritis Galiitzjn, Afgèzaht vanHaareRus-Keizëri. Majt. Q heeft geconfereerd met den Baron Lynden van BlitterswykS5 a 'prefideerendé ter Vergaderinge van de Heeren Staaten Gene» g raai, wegens de Provincie Zeelandals ook met eenige Heeren S van de Regeering en teffèns den Rus-Keizerl-. Mede-Afgezanttcq Heer van Markowgeprefenteerd. p C Zyne Doorl. Hoogheid de Prins ErF-Stadhöuder heeft giftcr deDeliberatien van Hunne Hoog-Mog. bygewoond, en vervol- gens eene Befogne met Heeren Leden uit Hoogftdezelve, H Hooggem. Prins Erf-Stadhouder heeft aangelteld,tot Ven- jjg drig etf. in de Comp. van den Kapt. Sloetonder het 2de Bat.-c"g van het Regiment van .den Generaal Major van Mönftérirfjg o plaats van den overleden Lieut, tit- en Vendrigeff. Hendrik-3 Been den Vendrig tit. Claude Brouftn. k u's c s.» UP *0 ÖlPjgS a c a fïtn 0 O U rv "kCO 4^ aZCftg o-ö ■•oSÜ 2-Ö s eSP «U d cj a Cu* H S c* i'4>A ?sè ':p S.sSl s e| r-> *2, jïi [>-. O -ja S If -» n a o if f st -S o 3 5 5 Si?-*#' <L> y Q e, C Si u '«V 1'^ S.^8 S s* S -a. IdSitSl p Ci fh S -O 2 a >S - _Q V O -Cï Cl 'O 11 c; ^*>1^ '5 OS^ c O JJS- c - S Men zegt Courier na Namen is gezonden me co rdré Hr cS <u 2 'S k aan 't Garnifoen om zig niette verzetten tegen de flegting der J Veftingwerken ingevaile»dezelve volgens de jongfte Decla- g>-§ frg c ratie van het Ooftenrykfch Gouvernement, den 4 dezér begon- c tl*-5 ts c U.Ck, K. O -S nen wierd; mitsgaders om zig marfchvaardig te houden en te^ kunnen uittrekken i Inmiddels meend men dat de finaale Refo- lutieHunner Hoog-Mog.wegens de laatftgedaane verklaa-^g 5 B ring des Keizers nojj^ns gemelde Barrière, gefufpendeerd blyft "S g £".4 tot men den uitflag verneemt der Reprefcntatien van ónzen 5" c TT 5i.§ •■SO pS S'S vlifi ra -O Svs IJ fe -3 «- 'g Q ca 54*1 i' Ambafladeur aan 't Wc ener Hof, welke den 17 der voorige E Maand aldaar is aangekómen. 5 1 o 1? Men wil dat Friesland ook confenteerd in da Mediatié van g g r^g it al-ë o| 5 r Rusland en het Plan om met Vrankryk eenftemmig te werken>r£'£t E O mitsgaders dat die Provincie begeerd dat dé Heer Johri Adams, IH ^*2 o Minifter Plenipoterftiaris van het Americaanfch Congres in .j. y li die Qualiteit erkend werde. Zelf zyn er die bew,eeren dat de CS -si c Jo - c a S "S (g £■- c'<c- '7 Propofitie door den Baron van de Capellen tot den Marfehop 5 S Z iS g t; c S g g §<.S S ----- - - - - - - ?.'°9<ï»»p^Ciuf„=>t;- .'3' - - 3 ra Mjg 3 K o jtA 'Z N g *-g ip M op^K g« -o-s O "3 ^"5 5 a rie Ondergeteekende verneemt op goede groncfen, eii dusö 3 h'kK-1^ S ■*-* onlochenbaar te durven verzekeren dat het meer dan tvd i—jO a, Q .5'Ci.^S U S-5 «•J'S: Staaten van Friesland bereids eene Refolutie genomen hebben _g J=.q o c -S om de 13 Ameficaanfche Staaten voor vry en onafhunglyk te 'Z erkennen. „d Deze zelfde begeerte zegt men bezield ook veele Leden der g SUS Gelderfche Staats-Vergadering; althahs verzekerd men dat de '■Cl" den GelderfchenLanddaggedaan, metganfehgeenongenoegen >j-a 2 2 is gehoord, zynde in deze bewoordingen vervatm c EDELE MOGENDE HEEREN! 3 O O- dl S s v; U Ti 3 41 3e s: c T £J 2 3 U W C- co X) <y onlochenbaar te durven verzekerendat het meer dan tyd isdat op de voor deze Republiek allezitits honorabele en "voordeeligc aanbieding en uitnoodiging van Vriendfchap en wederzydfche Verftandhouding der dertien Vrygevogtene Americaanfche Provinciën met ernft gelet wordeMet dien gevolge, dat het door derzelver Minifter, den Heere Adams gevraagd Categorifch Antwoord, een Point Uwer Ed. Mog. Deliberatien en daar omtrent overeenkomftig de wederzyd fche Belangens ten fpoedigften gerefolveerd worde. Hy ver* meend, dat ten dezen opzigte geene verdere Scrupules kunnen plaatshebben, en dat de onzekere gevolgen der aangebodene Ruffifche Mediatie, onsm het uitwerken vaiigewiffe voordee» len voor deze Republiek, niet anders kunnen weerhouden dan ten gevalle van eenen Vyand, met welken wy fhoe wel- meenendde goede inzigten van Haare Rus - Keizei 1. Majt. ons ook mogen voorgeftefd worden) geen Vrede kunnen maaken ten kofte van zulk een onherllelbaar Verzuim. Dat een langer p, vertraagen, om ons met-dat reeds zo magtig gewerden Volk té 3js vereénigen, ten gevolge zal hebben, dat aan onze Ingezeetenen 7^ worde ontnomen de middelen, om haarên Koophandel en wel- vaart op het voordeeligfte uit te breiden. C S-j Datdoor hetftrcngcVerbodvan Invoer van Engelfche Manu- faétuuren in Ameriéa onze Fabrieken, zo by tvds daar voor ge- sq zorgd word, als uit haaren kwynenden ftaar. zullen kunnen her- y* leeven. En dat door een langer uitftel, ohi in dezen aan het te; g verlangen der Natie te voldoen, de szelfs B.efticrders zig verwy- g tingen zullen op den hals haaien even als of de aanbiddelyke gunfti.ge Schikkingen dei- goede V.oorzienigheid verwaarloosd, p e en als bet waare van de hand geweezen wierden. Dat in tegen» ff, dëel door het etfectueeren zulker Mefures zalblyken, dat alle g de wgzentlyke belangens van dit ongelukkig Volk naar behoo- ren ter harte genomen worden. pa Dedarecrende de Ondergeteekende verders, dat hv het on- g vèrfchoonelyke veronagtzaamén van deze gupftigegefteldheid voor deze Republiek zal laaten, cn ftellenvoor rekening van g, die zulks aangaat: Protefteerende tegen alle dc nadeêligege- <2 g- volgen, die bet langer difficulteerên in deze zo noodige Mefn- v® ,ci res, voorzekerzulien veroorzaak'en, waarom hy verzoekt, dat e "g. deze zyne aanteelteninge ter zyner decharge, in den ReceiTé 2 dezes Kwartiers werdegeinfereerd. (Was GetsekendR. J. VAN DER CAPELLEN. 0 Die zelfde Ridder heeft zig ook, na men verneemt, niet min, "Ss ,n vry uitgelaaten over het verblyf van den Engelfchen Commis- jo farisalhier, en te kennen gegeeven zyne verwondering dat s 3 zig een zeker PerfoonWeniwofth genaamdin 's Hage op- g H. hield, om van wegens onzen vyartd te handelen over het uit- 5 n c g s wille!en der wederzydfche Krygsgevangenen dat het na- o 1o w tuurlvker zou zyn dat wy een Agent ten einde voorfz. in o ra s,S^ Engeïandhaddén, om voor het groote aantal onzer ongeluk- kige geboeide Landsgenooten, zo veel mogelykte zorgenx> g -o S en zo doenlyk dezelve te verloffen; en datdaar er zulkeen "S "g 2705 gering getal Engelfchen in onze handenwaren, dezelve wel gi"-3- hadden kunnen uitgewiffeld worden zonder jiiift den arg- g waan der Natie tegen de publieke maatregels te vermeerde- g rAn TJ i> ren. c Dus meld men ook dat Friesland even wéinig genoegen >4;-^ neemt in 't verblyf van den Heer Wentwofth alhi&rdan men o o ^«3 Sb Verneemt dat hv ihans nn Amfl-erclnm i« verrrnlrVen r»m liernifj cÜ - 3 W.J C 'S\ .s - "T gA. bD o rrj o >3^ 5 <L>. C- T2 ,£5-5-3 o s O) p-l c w <U "t> o t3 .tl Cl -CD Ct! M es - o *-• e- 5 'a 2 c S> 2 g c 4» U CA O bD Z j_« C C r*D c T «j «j tn v S->. - - ïN H *5 c CA O V3 •"G u C3 fcD Tj 'G cj CA 3 P O 13 C r_) C - O ,V <u OJ P Z, -gf te si T3 S«N! N. CA T3 CA CA ^-13. g S -K o f-i V3 CrS 3 5 S w A 'A !D ia. r y <u «a. c' H C cf-, o' fz3 o f—i N; .5'.2.ÏÏ Jg W O v.: 14 j Q CA SI O - C WG *5: X J- CA S - Si '3 o 'ts C> -4i fz e N. 5 u J ra c -G Ag b»C V o 3 2 ri r s ïï-=2 Tl rap CA CA P* rr- JO M •>- |po is&^ëisS Is tt I5t lp A G t l-By-s.jtS zal gehandeld worden over een Onderhoud der Gevangenen, j-e S Men zegtdat de Refolutie der Provincie van Friesland, no- g Icq gj c S pens de erkenning van America cn'tGezantfchap van den Heer g~ eg a i> g 5.5"- a °-a 29-^ Adams allerfterkft is. S 2 3? h S -.S1 Men verneemt dat Zyne Doorlugtigé Hoogheideergifter S o.^"3 Z*, n'rlrloff voti in tn t 4 n u run tv> nr rl/stï OnifGav Toiml a«>lanUaa« 71 verneemt dat hy thans na Amfterdam is vertrokken om het uit» Wiffelen der Gevangenen voort te zetten en men wil dat ook middag Van iatot3uuren met den GriffierFagelenden Heer "a 3 Raad-Penfionaris aan 't Huis van laatftgemeldën in Conferen- 5 &D 5-^-2 n i - (D n A tie geweeft is. Men verwagt dat de Zaak des Hcrtogs van Brunswyk over- o-",»# S,j3c. s-»-».s5'5fe:,r^s morgen finaal zal afgedaan wordenen men verzekerddat de .H g "C -g v sjuissa- e <u w -t) °*- 3 •Sm Memorie van den Heer Adams inde laatfte Vergadering vanö c S c cm Holland op het Tapytgebragt is geweeft, zelfs M§gt men er by A Sc ÓS m al ÏVSwiS dat er CommiflarilTen door Hun Ed. Gr. Mog. zonden benoemd zyn om dezelve Memorie te cxamineereneü «r op de san* (taande Vergadering rapport ysm te doen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1