D N K R Y K. NEDERLANDEN. LEYD SE MAANDAG I E R L A N°. 17 COURANT. DSN 4 M I g, "J! a, cq 03-3 «td'ï gw c n E W 0 O *2^«2ssS^W T3 rj o sS cl 2 »5 c c vj S3||^SssH»g"-!^8sgi »*.g5=3.ë|j! arrS-SSLsa-Sa1 cS^S« SPf- g ««J»® oss-aa g «S e e *5 J." V S ÏH W 5T I» P|H rt ®wj 4> s: n bbS rrSJ 0-c 5^ .C4 O. P i» ft e ®3f? S« g 5 S w c £u wvW S 2 UBLIN den 21 February. In de voorgaande week li te Dungannou een foort van een militair Congres gehouden het welk beftond uit 262 Leden of Ge- deputeerden van verfcheide Corpfea Vrywilligers uit de Graaffchappen AntrimDown e en Tyrone. Ettelyke Commandanten van vrywillige Corpfcnen goed Hofsgezind, fpaarden niets om het benoemen van Gedeputeerden te belet ten, maar hadden zeer weinig invloed: De HeerO'Neil, één der vermogendfte Lieden en de aanzienlykfte Familie der Pro vincie Ulftcrftelde alle middelen in 't werk om de Vrywilli gers van zyn Graaffchap Antrim af te trekkendoch daagde snkel by zyn Bataillon het welk geene Gedeputeerden afzond. Er zyn van het bovengemelde Congres Expreflfen afgezon den na alle Corpfen in Ierland,met aanzoektomGedeputeerden te zenden, ten einde eene vergadering te beleggen met die der drie bovengemelde GraaffchappenVervolgens wierder een geheimCommitté benoemd,om hetgeen de byéenkomft betreft tereguleeren en alle zaaken in orde te brengen om die in de generaale Vergadering in overweeging te neemen. De Graaf van Charlemont, zyn vriend de Heer Grattan, en Sir Henry Floodalle Leden van ons Parlement en groote Voorftanders van 'tlerfche Volk, zyn Leden van 't voorn. Committé, en wat het ware oogmerk dezer zo ongewoone byeenkomft is zal de tyd alleen openbaaren. GROOT-B RIT TA NNIEN. LONDEN den 22 en 2 6 February. De Koning heeft den 18 dezer den Heer Carleton, voorheen ten tyde van Generaal Burgoyne Gouverneur van Canada, benoemd tot Opper - Be velhebber over Zyner Majeflfcits Legermagt, en men verftaat idat de Brigadier-Generaal Arnold de tweede plaats van Com mandant zal hebban als mede dat zy 15000 Man zullen mede neemen, om te zien of zy meer zullen kunnen verrigten dan de voorige Bevelhebbers. By de Lords is dezer dagen weinig voorgevallen, behalven jat het Voorftel van den Marquis van Carmarthen, tegen de verheffing van Lord Germain tot Pairna hevige Debatten is verworpen, 'tgeen egter niet is toegegaan zonder hetaar.teke- nen van een Proteft van 7 Lords tegen zodanige handelwyze. Voorleden Woensdag deedby de Gemeentens Charles Fox zyn beloofd Voorftel tegen Lord Sandwich, maar "t verviel, even als alle voorige egter met flegtseene meerderheid van 19 Stemmen waar uit op te maaken is dat verfcheide de Minifte- tiaale party afvallen en het lcheelde voorleden Vrydag maar EENE STEM of het Minifterie was te kort gefchotenen wel ophetzeergewigtig Voorftel van den Generaal Conway om den KoningbyAdres ootmoedig te verzoeken,om toch den Oorlog in Noord-America niet langer voort te zetten met het onuit- voerlyk oogmerk om deluwoonders dierLandftreek met geweld tot gehoorzaamheid te dwingen c. Men kan ligt nagaan dat hier over vry wat gezegt is: De nieuwe Secrïtaris Ellis deed eene lange redeneering om de noodzaaklykheid van den Oorlog door te zetten,aan te toonen en de Tegenparty wendde alles aan om zyne gezegdens te ont zenuwen; eindelyk nam men des morgens ten 2 uuren de Stem men op wanneer men 193 Stemmen telde voor en 194 tegen het voorftel van den Heer Conway, die egter, gemerkt de kleine meerderheid van eene Stem, zyn Voorftel nog eens zal doen. Gifter heeft Lord North zyn jaarlykfchen grooten taakna- fflelyk het openen van den Budg et, of ontvouwing van zyn Plan van Finantien afgedaanTwee uuren lang ftondhy te redence-. renetiaan te wyzen hoedanig alles door hem geregeld was Het welk hy vry openhartig voordroeg. Hy deed eene Optelling der Gcldfoinmenwelke bereids voor den dienft vanhstloo- pende Jaar waren ingewilligd en die, met zulke alsnog geaccor deerd moeften worden gezatuenlyk beloopen zouden twee rn-twintig Mil/ioenen negen honderd duizendhonderd negen tien Pond Sterling (circa 252 Milloenen Hollands) tot wciker heffing de middelen zouden opbrengen 9 Millioenen en 381 duizend Pond St. weshalven hy voorftelde eene Geldleening voor het overfchot van 13 Millioenen en 500 duizend P. Sterl. iby Annuitciten op te neemenzeggende ,-dat reeds veele Per- foonen aanzoek hadden gedaan om er deel aan te hebben. Zyn Lorèfchap zeide dat by de voorige Leening 1145 Perfoonen verzegt hadden deei in dezelve te mogen hebben, enthans wa ren er 2469 die om aandeel vroegen en aanbiedingen deeden tot 73 Millioenen toe. Ten aanzien der latereifen die jaarlyks 793 duizend 125 Pond zouden beloopen,moeften er nieuwe be ladingen geheven worden enz., althans zyn voorftel wierd zonder opneeming van Stemmen goedgekeurd. Onze zaaken lchyuen in Ierland niet extra gunftig, want in een Brief vafc Lcverpole, van den at dezer, zegt men dat de b Ierfche Vrywilligers op geen ftukken na zo moderaat fpree- ken dan wel voorieeden Jaar,en dat.de drie Campcmenten, die zy gezind zyn vroeg iü de Lente by een te trekken, de to Regeering zeer onthutzen; '.naar het Voorftel, dat de Heer Grattan. voorneeiuens is aatiftaa'nden Diirgsdag (26 dezer) in 'tlerfche Huis der Gemeentens te doen nameiyk, om het oppergezag van her Britfche Parlement af te werpen is een n voorilel van zo'allerern'ftigften aart, beide voor Groot - Brit- ttnnien en Ierlandals immer verhan deld is, zeden een der- b gelyk voorftel ten aanzien van America is opgekomen, en hetwelk de bronwel is geweeft der veelvuldige rampen aan b de beide Landen bejegend." Deeènige hoop is dar de Vrienden der Regeering 't gemelde Voorftel zullen doen vervallen, door voor af voor te ftellen dat hetzelve thans niet in omvraag zal gebragt wordenuit j» hoofde der onvoorzigtigheid om zulks in dit netelig tydflip te 'gr* l~a *Z £J2 Q« O S H on übe; s g g O o -g O J ucr. .50 doen doch ae Patriotten zeer wel weettn.te datzv door nfejiig duizend gewapende Mannen zullen onderfteund wor- J>» denzullen het thans de befte "tyd achten om zig te ont- (b Haan van het geen zy voorgeeven een onderdrukkenden ea ïeweldelykbekomen eifch te zyn." Heden zyn de Aftien van de Bank 110 en 1 vierde a 109 en 5 'Stjtc a 7 agtfte; die van de O. I. Comp. 132 en 1 half a 131 ;dito Zuidzee zonderPrysoude Anr.uiteiten, gifter, 55 en 3 agtfte 1*1 agtfte; nieuwe dito, hedea, 53 en 7 agtfte a 543 per Cent le.'tduceerde 55 en 3 agtfte a 55dito geconfolideerdc 54 en gierde È53 «n 3 vierde a 7 agtfte4per Cent dito 70 en I vierde 'i: ft'. a7o en 1 agtfte. De WiiTel op Amfterdam is 34dito 1f 33 en 8op Rotterdam 34 en 2 a2en 1 half Ufo op tób! 3a en 30; en op Altona 32 en 11, beide a 2 en 1 half Ufo. g l'fe :W g" PARYS den 26 February. Eergifter ogtent ten 4 uuren trriveerd«ajhier van MINORCA de Baron Le Fort, Aide de *g g VA f r~ rr. S oz <r d- Camp van den BarCn van Falkenhain, met een Depeche vanjj_gS,2„ - dien Bevelhebber, meldende dat, na een zeer hevig Vuur g 5 -8 b 2^3! «■- jn 1 31 1 A 1 rrt 4J I"1 /-S CA rrt r der Belegeraars geduurende den gantfehen nagt vanden3<SS^(-l tot deii 4 dezer Maandde Heer MurrayCommandant van o t, j- hetFortSAN FÉLIPÉ 'sogtents vanden4dezerdeWitte b02'£9lp:3 giS Vlag uitftakegter de Engelfche Vlag bly vende voerenen gj— .SPu* eenen Hanoverfchen Lieutenantmateen Brief aan den Her- Lc; o s_ S - S 8«gc s of w CJ «v- c_i r tog de Crillon heeft afgezonden,met het voorftel om zig over t-,-0 <u rC l>r <u So .5 <U te geeven, mits de Krygs eer te genieten, en dat het Guarni- foen op koften des Konings van Spanjen zal overgevoerd S- worden na eene door voorn. Commandant op te geeven En- "S •s-'C "Sjj," E i: 5 gelfche Haven." gg S v f g gjzgg - - 45 o - o ïyfs- Doch dat déze vo'orftag vandehandgeweezenisblyktuit -o O v a 1 'Z f w .c de nadere Depeches, welke4uuren na de aankomft van den 23 oi-p iH O'go r.) S voorn. Baron Le Fort, alhier gebragt zyn door den Marquis "g «-o c <ai de CrillonZoon van den Spaaafchen Bevelhebber, Hertog u 5 S de Crillonbehelzende dat het Guarnifoenbeftaande uit g l - I g co 5 2900 Man Krygsgevangen gemaakt is." &i= S o ÜJ °§-: De Graaf d'Aranda, Ambafladeur des Konings van Spanjen "f c g Rw»'" aan dit Hof, ontfing ook eergifter ogtent ten 5 uuren eenrê2 5 5 Courier van Madrid, met dezelfde aangenaame tyding, welke g "„S3" J" aldaar den 15 dezerdoorDon Juan Sangro, Aide de Camp van S c S - o .5 J N 4-> JT? 8J z c' den Hertog de Crillon is gebragt. De oorzaak der overgaaf JS g dier gevvigtige Vefting en de oniftandigheden, welke dezelve 5 vergezeld hebben worden provifioneel dus opgegeeven 5 w Dc plaats had gebrek aan vérfch Vleefch: De Buikloopg Murray had geen^^5 G°ï g§4 -d a. o-o -O z ÜS >-5 6 s -PS?-' - bf. tn =3 1-~ i# A, p medegewerkt, en Buskruid in de Magazynen gevonden 5 F' a "H heerfchte er fterk onder de Troppes en Bomben meer. Deze omftandigheden te zamen genomen jp! F; o "s hebben tot de fpoedige overgaaf van dat fterke Fort kragtig Men heeft eene verbaazende menigte Kogels S?ïb1 i; 3 De Engelfche Ge- neraal heeft niet kunnen nalaaten zyne verwondering te be-v 3 v 2"^ ei Hr. O C- tw r— (U O <t» CS 1 cj S- v—^ «o >3 W -Ö 40 SjOjJ O u, p O.SL» tuigen over de uitwerking onzer vereenigde Ksnonnade enFj g s. g |2 X So teBQ vooral der Bombenwaarvan eene enkele, zeidehy. het &-Z E -J éi s "G— o geheele Fort deed fchudden. Sommige Engelfche Soldaaten o ga c §"s pf." h fchreiden van woede op het oogenbliktoen zy hunne Wa- '=t-' - - 0 c 2 penen neerleiden. Zyne KatholykeMajefteitisonuitfpreek- lyk verblyd over deze tyding, te meer, om dat Zyne Majefleit zelve buiten voorkennis zyner Staatsminifters die Jixpcditie bevolen, en omzo te fpreeken gedirigeerdheeft. De Hertog - de Crillon is terftond door zynen Souverein tot Kapittein Generaal benoemd." AMSTERDAM den 2 Maart. Gifter is alhierdoorde Wel- Ed. Groot Achtb. Heeren ourgemeeftereti aangcfteld tot ordi nair Secretaris dezer Stad de Wel-Ed. Heer PIETER REN- DORPin plaats van wylen den Wel-Ed. Heer Anthony Joan de Huyicrt van Cruy/tihgen. Dezer dagen overleed alhier in den Ouderdom van ruim 60 Jaar de Wel-Ed. Geftr. Heer DANIEL HOOFTBailliuwen Dykgraaf van de Bylmceren oudfte Secretaris dezer Stad. Op den Algemeenen Dank-Vaft en Bedendag laatftleden Woensdag is alhier door Heeren Diaconen van de Nederduit' fcheGereformeerdeGemeentejtenbehoevederzelverArmen, ^§1» gecolletfteerddeSoipmavan/255116, zynde/1653 17 meer- c--!— g -5 K. 3 (U bfi der als in 't voorgaande Jaar behalven het geen ten voordeele p der Huiszittenhuize aan de Oude- en Nieuwezyde en het Gaft- 5 5 huis refpeftivelyk in 'tOude en Nieuwe en Gafthuisgecol- o j j leéleerd is. Behalven de in onze voorige gemelden Schepen DE DIA- 2 £-§ MANT, HET HOF TER LINDEN en DE HERSTELD ER £•- volgens Brieven in dato 17 July te Batavia gearriveerdwaren IS j= aldaar ook nog aangekomen TROMPENBURG, Schipper H. Et- G w ders en de Fluit OE HOOPSchipper Th. H- Berg, van deze- g Kamer; HETSLOTTER HOOGE, SchipperL. A. Halfmtm van Zeeland; HET HUTS TE KROOSffTKSchipper H. Vol- kers vanRotterdamDE VROUW CORNELIA HILLEGON- tg DASchipperS. Daminicus van Hoorn CERES Schipper J. Schubertvan Enkhuizen DE ZILVERE LEEUW, Schip- g per J. Snyders van Delften 't Schip DE DÖLPHTNan de Kaap de Goede Hoop en in de Straat Sunde waren genaherdde <2 Schepen DE VRIENDSCHAPSchipper P. Baft, van Hoorn S g DE BARTHAPETRONELLA. Schipper A. KlyneDE MER- £3 '3 CUURSchipper KI. Roem van deze Kamer voorts melden 2 j dezelveBrieven,datvandehovengcmeIdeSchepen,dienaChi- c;g H na,Bengalen, Suratte of de Weftkuftgedeftineerd waren uit o c SW hoofde van den Oorlog hunne reize niet zonde vervolgen.maar -g daar tegen verfcheide ten Oorlog geëquipeerd worden om de Spl 5 N - - r> arn AT >><5,cO 'W- g G t.^4 O O 'oD O - c;?ï 7, O v - C i S o t>o« ol-l'-a j; E >P- 3 £'l e'S C 'A -o *7 q i) u O o 4_ ra O <^-Z« TT! Si ss M it 3 ,■-5 3 oK "r« c 3 ■~2 ---> Si v 5 N L H U O) c F ec CS c» .32' *S bJS V c O x - C2 *-> E «S E, fc A, "•5 o E 'b-c'H ïs: C S? '-Té, 0 ïa e 22 S! 5J 5 c Jlii 'V.li !-h O y H?. r* ■- "rf c r-ï if- •r oj f. ji 4". - x. «L. =r n cq orn de a C V\ and af te wagten ofte keer te gaanhet Schip GROENEN- S DAALSchipper Chr. Beem, in January te Batavia gearriveerd S was egter te vooren reeds na de Kuft vertrokken. WiBSI - 1. fri v <&C? si "2 hS S cs f fc^co'^.22 Li C c- -f= Z 0 g - S a Ö-f N C A. C 01 -4 pr (O °^gcï^"5'S='z;=.i; «Z Ê.S^g ë-S g -ï W F: >-> *-e S c b£ G ci M, c r=§ c 4i 4-J SI T -rt o, - 2 S? ^7: c o JK ax s Jz r u <y ...SSg i'ctg.c-uctcurFs -- S «=3" -< M ,'r -e - -■.<*>> »4j= QJ '-e c r-3 O Met de jongfte Brieven uit Vrankryk hebben de Ed. Heeren c p Bewindhebberen van de Ooft - Indifche Comp. alhier. Brieven -s van de Kaap de Goede Hoop in dato 22November 1781, wélke g>a, (zo men in hetzekere weetjhoe genaamd geen nadeeligeTy-"g S— 'Sc o<S5 V g 5 .5jJ-1tTt j*i I\ «f ej 'T' S r. e-.N, Z. ÜXciUW** e £-S CJ r bo« r.r— CY ci o w '7 br. u ding van daar mede brengen. Door het F.ngelfch Fregat the Recovery is genoomen en na -? CO 4-> --- L1 Portsmouth opgezonden het Schip de Vergulde Walvismet g-ï Hennip en Deelen belaaden en van Memel na Bordeaux be ftemd. 5 o <B o - c C v> fe «3 J ütj H 2- w 2 i, mf s O c £4 vï O ut |g<5 - a éa - -« 'S 0 In Gofport is befchadigd binnen gekomen liet Schip van E. „g" ^7o5'ïë"i«-a5 Zacharias, van Bordeaux na Rotterdam en by Stavauger (me- g g J - c r. j:<; de befchadigd) C. Olman, van St. Marten herwaards komende, "ïJ^no 5 t <5 Arriveraènten: Te Lisbon P. Hau van Venetien A. Brum éi5 m J >-< "5 o S"ö"H van Sicilien, E. Ford van Londen M. P. Machado vanReval3 555 o u C. Kirulfen C. J. Jordt van Kopenhagen; te Radix J Santberg c-j cj jo 5 g en J. Sundman van Helfinfors, en G-Kayman van Philadelphia; N Z ,S»vo te Barcelona N. Braak; en te Bordeaux F. Floor, beide van F- ga c 5"» *2 5 3 §3 g a*g g g 3 hier, enJ.Tjeerds vanRotterdam; te Oftende P. Morefcaud-jz 5 g .,^o£ s 5 S ES van Sevilien F. Hendriks van Alicantenen J. F. Noak van g (£4; c v| o'S S 3 Marfeille; en in Noorwegen binnen J. C. Walles, vanBor-S 3-u g15"ö'5S8'£ 5 deaux herwaards. y 5 s j In Goeree Chrift. Nielfen van Marfeille. -3 -a 0>o<3Ta3i^clNBiej5i Gifter zyn in Teflel binnen gekomen C. KoolM. Haas en o S 2 3; H. Reemts van Bordeaux A. j. Oltman van Ceudres en W. c 2'js 5,' Franfen van Nantes. a,.!2U M a 's GRAVENHA,GE den 3 Maart. De Heeren Staaten van Hollanden Weft - Friesland zullem op eerftkomenden Woens dag hunne Deliberatien vervolgen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1