.Te Leyden by de WED, ANTHONY di KLOPPER en ZOON op de BreedeStrtf ft ft ft Ten Comptoire v»a de GENER.AALÈ HAAGSCHE SOCIEÏÉIT; gehouden wordende ten Huyze van den Mede-Direftea, it 5' a a 5 pa-< ft 3 3 aak* LE JEUNE in de Nobel Straat in's Hage zal met de inaandzfjlrffen vervolgens op Maandag en Donderdagworden gevaceerd k Sf-S g 2 g g Tr a 9-2-2.£- a S tot bctaalinge van de Renten en Intrejfen, vaffalle de Portien in hstTweede Derde en Fierde Departementverl'cheenen met ulti 2 g-| mo Maart 1782, kunnende in opgameldeó'öctóej/ten allen Tyden worden deélgenoomen op den-voet by het Reglement bepaald t B 2." 3 ^.5 3 a.3 en Gelden d dtpo/i<e worden geplaatfta één vierde per Cent 's Maand; voor den tyd, die men zelfs fixeerd. p 8 2 s'S b - s''•IjJ'-g0 3 Alzoo de Perfóon van DANIEL ROSENUW* thanscirea21 k.22jaarenoud,gebooreninFrïedlandin|Weft-iPruiflen, P S3-!! H-"1 W>a ^23.2 5*3 2 2 zynde middelmaatig van Geltalte, hebbendé een platte Neus, bruiuagtig Hair, watpokdaalig van Aangezigt, zyndeeej e >S.3a?»5?'itS"i0* S3't:1o weinig Do.of en lispend in d^' Uitfpraakgediend hebbende op èen Comptoir te Danizig, van daar in het Jaar 1778 nut f M.^3 g° 2 Schipper Rathke heimelyk .vertrokken na Eizenéur, en zoo als men gewaar gewordenis, van daar roet een Kaf-Schi» T *0-3 s>- P na Amllerdam-, en men echter naderhand niets meerheeft kunnen ontdekken, dan bv Gerugren, dat hy in Amfterdam zi. c «jf J? "iri? S '2 Si" S.i'ag"3 O in dienft van een-Laaken- of Linnenkooper begeeven hadden en vermitsdoorliet Oyerlyden vanzyn Moeder, hes C ï-y ~n :J. 3 «o-o 2 So gig 3 S zyne Portie in haare Nalaatenlchap isaanbeltirveh verzoeken de verdere, Erfgenaamen van deze Nalaateofchap, dn tc 2 o Ja hy DANIEL R.OSENOW, indien hy nog in Lee ven is, zigadrelfecre aan deri Boekvèrkooper HENDRIK DlEDERl® rr ;3g?t?'j£G Sre 3 4 ?S£ op den Nieuwen Dyk, by denDam te Amfterdam, omnader informatie te bekomen, of zoo iemantlietzy vanzyn verblf re §- 2 T 3 a 5*«Ü,J5 o" n Leevend of Dood, eenig narigt weet te geeven, zal den eerlten aanbrenger eenPrcmie van Zes Goude Ducaaten genieter 0' 2. ot f* cr -feSj a. 3 3 o Alle de Geïutereffeerdens in de Goederen geladen geweelt zyndc in het Schip de Jongvrouwe Johanna gevoerd door Kap o, e f* a.-i -geladen geweeft zyndc in het Schip de Jongvrouroe Johanna gevoerd door Kapl a.:Tir 2» i-a S 2? Jochim KueUrdewelke uit hetz'3've Schip byhetjnkbmcn van Smirnain k Jaar 1779 door de twee FranlcheKaaper/kf/jBui, t en te Smirna voormeld; terlecture is leggende, hi J van dezelve Goederen. ao.,. trewr. - uiiwnuiuic riufwiihmjc KU|ÈTS COUPE', Zoo goedals nieuw, met Spiegel Glaazen, Zwaanshallen en Veeren gevoei Hl 3 mL° "re 2 1*5-1 ZSa niét witLaakëh een CHARÉT WAGEN met een halve neerfiaande Kapgevoerd met rood Cammclot; en een FxkRGO 2 g 3 2. 3 8 3-3 S op de hoek van de Brugge Straat te Bodegraven, waai in de Affaire van Broodbakkery tot 1771 met veel fucces is gedaan. voo'rïHf 3 n awg-van een groot Voorhuys en Cantoordaar agter twee groote Vertrekken in elk een Vuurft'cde, een Gang, Broodbakkeryj? 2 '.as 5 S-SpiTSi» S--V.7 3 k 5 Pomp, voorzien van twee Ovens, Werkbank, Trog en Brkak, op de Plaats een groote Loots, een Schuur,, waar m Stalling vi/" ,-a ftx -• re n O „Owna? o,T..:„ Blo^r,i»l.l fc», 1,„« ,,0 1-J ,l„re- t1j_.1 voet, breed 19 voet, dgTuin langyöen breed?(ivoetlend' Heer VAN WYK Pelder op geroeide Plaats, mede by d' -W< S re v^-Cf-ti.ff" ï=::35Jti.02^ue ïvapentrarger y,iagtover uc r ia,xi«öi- Cu Kire S-Z°3 "I 3 o? inhetPakbuys M Palmboom: Morgen en op den Verkoopdag te zien. t;3 re S.S 3 a-^gs- z3 i Op Donderdag den 7 Maart 1782, Verkoopinge in 't Rechthuys te Koudekerk van een extra wel geleegen zeer florifai 2 t;^">&,reH3'g-go-,77S SGHEEPMAAKERY mcthétdaarbyge^ioorend HUYS en ErveItaande endegeleegen onder Koudekerk voorn, in de Ht> £^3 §2. 'UZrS'ZF'^3 21- 5 g*^gewaard: breederbygeaffigeerde Biljettenomfchreeven. &3,3 2H;2 m™" 2 2^3 »ffte3 JOHANNES EBBE, Notaris en Makelaar in 's Hage, zal opDingsdagden is Maart 1782, des avonds tenivvfuuren iak I." i^S-g^S p o. jf'Ca'flelenyte Yan den Hóve van Hólland aldaar veylen, en op-yrydagden 15. daaraanvolgendedesayonds ten negen uuren thug Srta S - S S.=:S5 STSSS" w 3 .rè n §"?"re a i? Q 3 fóËS1 Fgen enëèn met Surinaams Wagenhout, extrafraay geboilëerdvoorts capitaale Keuken, Kelder en zodanige verdere Commi a 3 s g-S-3 o"3*' 3 Eg* teiten, als tot een goedeBuyten Wooning werdvereifcht,wyders Stallinge voor vier Paarden, enKoetshaysvoor vier Rytuij si Sx^ire S 5. 2 J Thuynmans Wooning, TuynhuysSchuurvisry.ke Vyvers, Berce,auxAlices en Parterresmitsgaders zeer wel aangeli 2 's. a er ïr re -g S, P„ 9 Boomgaarden en houte Schuttingenbeplant en bezet met exquife VrugtboomaqMoestuinenPerftkke- en Stookkaftenn B re S^S.5 o 2- drie Mofgen allerbell zoo WEY- alsTEELLANDEN (waar opeen excellente Vinkênbaan is) annex en agter de gem. Plaatr i_J tv1 0 S *r- o S *"5. rv!-1tut- n ,,,.i n i-5? IfS-A leegen te zameiï groot zes Morgen 9 doch maar verongeldendein de Verpondinge voor vyf MorgenHond en 75 Roeden SjS>^ o S1 ftaande en geleegen in den Ambagtevan Ztndwykonder den Bawne van Wafferiaareen qüarticr uur ten Ootftn hét Dorp w üo Hf- ii n n* 3 g 7-9 S, S c."" Waffenaar en omtrent een uur Gaans van deStadLeydendoendétè zamen in de ordinaire Verpondingeƒ35. t ri 8: bi y „-a ?re der by de geaffigeerde Biljetten gefpecificeerd kunnende de gem. Buyteii-Plaats e rt Landeryen doorde Cegadigdens dage] ;h 2 S' g o^H.§ re^rê*™^ ïVordenbezigtigdi, dés morgens van io, totdes namiddags ten suuren, en nadere onderrigtinge bekomen worden, en zulk 2 Ji*». SS?»" ia Es de Conditiën en Voorgaarden metde Béivyzen van Eigendomagtdagen^woor dqVcilinge tébezien en te leczenzynten Col :j van voorn. Notaris en. Makelaar JOHANNES EBBEwoonende in hetNoord Eindein 's Hage voornoemt. ,is n 23 EXEMPLAARÉN worden voor/i:i6, in plaats van ƒ3:12. aan de eerltkomende afgeleeverd, en wel tot den iïi jli Ï782, indien dezelve zoo lang ftrekken van her doortreflvfc WERK GENAADEROEM DER BEKEERING en ROEfl ir VAN PAULÜS den APOSTEL, in NEGEN uitgirwfrkte LEERREDENENais mede 'een AANHANGSEL betrekly V eenigebyzoriderhedenir.de liekeeringe en roepitige van Paithis en een betoog van de Waarheid dezer gefc'qiqdeniffe*. dooi ia Wel-Eerw. en zeer Gel. Heer J. CLAESSEN, zeer geagt Predikant in deGemeentete Leerdam,. Zyn re lvekomen te Uti h by J. C. TEN BOSCHen verders te Amfterdam by de Erve HouftuynM. ie BrttynA. lleyzerJ. JVefingvan Selmloi 'Gulik Mens en.Rl&cHaarlem van der Aa; 's Hage Bouvink en van Drtcbti Delft de Groot; Rotterdam liolfleyn en vm aa Dries; Dordrecht Blujfi; LeydenT. Koeten Gouda Ferblauvi; kunnende niet verder verzonden worden om 't kleinet Exemplaarendie dezélve mogt begeeren verzoeke dien te ontbieden voor Reek'cning. I F. DÈ KRUYFF, op de Zee Dyk*by de KolkSluys te Amfterdamgeeft uit en heeft alom verzonden ZEDE - SP.EEL ioi eerfte Deeldoor den Schryver der Zedelyke Uitbanningen^ vercierd met uitmuntende Konftplaatqn van den beroemden Ki an Plaatfnyder R. VINKELES van gemelde Zedelyke Uitfpamiingen3 Deeien en de vier Btfehoimingenbeide insgelyknua r iitiniinjuu XV. V A 1\i-v Ik, y V CL<i I UC \U U-J (J<.1 !l> 1 J t/StlCll CUUC VBr/i JJfrJ GM.Uf» IV l /r-«J 9- - J g 2? tt P* - Ma cierdmetze.ër fraaye KotiH:-Plaacenvati denzelven KOINTST-GRAVEERDER alsook van de Evangel ifcjK1 q 11 Zedelyh - 3 S.-a 5" v 33 deren, alle in groot Oriavo zyn nog eenige te bekomen. NB. Dezelve zyn alle ook op beft groot Mediaan Schryf-P Or;! "m' 3 S3 S re 2 H 3 f3 3 re* gedrukt en worden met allereerfte P'aatdrukken afgeleeverd. on°?2'>2lo'Ó3SOaN2?--^5 FAN GULIKBoëkverkooper in de Kalver Straat over dc Gaper Steeg te Amfterdam, geeft heden uit a d Stni G g- 2 3 fo,;3 NAAMLYST van FranfcheEngelfche en Nederduitlche BOEKENgéfebikt tot eene PUB1.1EKE LEES Bil Sr 2 3 -7. IJ S, E7 3 2>^Q.a ï3 =5 »3 f5 THÈF.K de Prys'der Inreekening is 12in 't Jaar, ook kirn men voor een half Jaar of korter tyd htcc,kenen., Pen a g>"H.rê o. o 3 In de Boekwinkel van J.UAN SELM te Amft.word uitgegeeven en 'is verzondenREIZE naar NOO -WEGEN, 55» >tey< 3 e, 3 q 00" f-3 Afwerkingen uit de Èaluwiyke Hijlorre en OEcohoinié, door J- O. EA2R1CIUSHo'oglseranr te Kiel., uit het Hoogduitfi re 're o 2^2, p 3re"reJ,g<«^- taaldin groot üélavode Prys is f 1 :'ia. Een Leezens waardig Bericht van vcelc byzonderiieden vooral de Natuii 3 3 c.qS^o g ?*Q3 g g Gefteldheid, Naruurlyke Hiftorie van Planten, Dieren en Vilfchcn Voortbrengzels van den Grond, NeeringftandS H 3" o 2lSx"2 3 Sg-g kingen en Staat des Lands. Vooraf gaat eene Hóofdzaakelyke.Befchryving van hctKoningryk Noói'wegen deszeifs Lisff SS o*ra*g S Grenzen en UitgeftrektheidGrond- en LuglgefteldheidVInetJenAkker Bouw, Vee TpltVifcli VangftBergwerktp1 o 2 iH 1 3 25 ^en durft geruft dit fraaijè. Werkje den Leezer aanpryzén hv Zal er verfchcidenheid vaJi Onderwerpen welke zyne a;1 Ül. zl M 2- O Cz g* 5" 3 re3""§ 3 73 0,'g 'og g TE ZUTPIIEN by van Bulderen et,Bakker'; Campen Hayne; BrSda Ou&'obpi Dev. fcecmbarjl; Zwol IfoogopNjl H R. 51 2 3 ÏVJ 't?§2 o i 3 5 o. va" Campfji en van Goor; Arnb. Nybotf; Dord'« Brdairtdc-n Uriel FerheilRotterilatn D.FisBennet en Ifake- C. 5- 3' *2 3 F 1 dfjj'.B r» 0 o 3 DriesKraft en Ijendrikfen Schiedam Poolman en Bakker; Delftrfe Groot en Poelman 's thge-Plaatj, ven OsMtnftrtffl re re"S fe.' Jjj3 5"'^ re g, o 3A. van Drechten iVAgi; Leyden Luzaccri van Damr,ie,dt DoesIjeyligcfl en Killer Haarlem IValrJeAmfterdam-ScA# 2 o" w 3.0 H 3. y re 2 a-5 3 op bet Rokkin Demtervan. GulikSchalekampElvi'e Rofart en Co myOner in en -vander Kroe-; Govdaya/rtlerKfaiJ re S 5o§;S:7t21o g oE S-re Maagb; Hoorn TjaUingutsMitld. Gillij/enen Bohemer; Vliflingen Corhelein cn IloelofsGron. Hoyfingd; Leeuw, fl 2 iê J? Z H W3 3 N 3 3 g-.cr's Bofcli Palier; Ütreeht,Alv'WerSpruit en de Waalen verder alom word alle Maandagen uogegeeven: DePofl NA -. 2 rt'-rê ■S'S-S 2 5 3 Fe der Rhynwaar van deze Weck No. 5 a 1 en dén halve St. NI!. Dit TYDSCHIUFT heuvel!; door eenigen gaitrfcl j#fr POT N 3r-„ ..„rr Z.W rê -i er 77 o ne v o^c a 5* o" "5<? Publiék bedaardlykvan weck tot weekonder het oog te brengenwaar in de Schry vers van de Pijl VAN den N. R. i E 3 n'^t^S 3!!? Oo r 3 2.5,5 en waar in zy Al misraden en 0111 alzo de ABUSIVE Stellingenwelke in het gem. "Week-Blad voorkomen en de tt S/f* 3. reHjB<'3S2=E - g,gl gevoelenswelke zoo veelen onzer geliefde Landgenoten daar uitter goeder trouivc of reeds overgenomen hebben. ë-b. g 2'S, g omo"-' E" g Sa VSen övej'neemen Wceklyksmetklem van bondige redenen, overtuigend te wederleggenteil einde eiken wel w j( "S3" 5 M S w 5 S5 5: 3 g 3 N S: Nederlander, die de Pojl VAN den N. R. niet geen ander als met dat goed oogmerklceft, om v.w de waare gcftdJt )fwj PiGSt, o* R'5 3 2 re" 5 re '"S. Publieke Zaaken en van de befte middelen rer behoudenis van ons vry gevogten Nederland gttroUmlyk onderrigt te« ]j'c 2 1.3 K»^ »o N^, 731 3 g.N en die derhalven niet zodaanig door Partyfchap verblind isdatwanneer hy maal vanicts boord zeggen dat-het o"^§. H- g-3 'f. o- 3 VAN den N. Rgefchreeven tser da na] tergend hier dc fterk-fle vooroordeel curven is mr-enomeu en hetzelve t folSe 3 iflls §5"» werpt, zonder het nog eensgeleeZcn të hebbengeleègenheid te geeven om die Zaaken welke in Ac. Poll VAN da jpyfj £c-g*5§Zre<5'Bre352~' E. 3 ^verhandeld die Stellingen welke, er in verdedigd; en <//e-gévoe!»ns, die er in vóorgedraagen en aangeprcezen s :j|ïei a| 3 S*re S 3 2 beliooriyk van weerskanten befchouwd te z'ienen alzo van het VOOR en TEGEN viel geïnformeerd te-kunnen zyn. §#3 §7 S 2 2 re o g ng Alom by de Boekverknopers zvn de voIgendeStukjes te bekomen re 3 re n 3 0 i-1 re 2 G 3 0 tj De Poft van de Neder - Rhyn Beoordeeld regens de Ouderwetfche Nederlandfche Patriotk8St. I^ensi nde Dt erd 'ron S'S; re* 3 2 S*S re re"?"?4 III. Beeraaf Briefje en Lees Ceel van dë.Otid?rwetfche Nederlandfche Patriota4St oma nii 3 3 IV. Uitvaart van de (zoq zeer door alle haaters van het Vaderland betreurd wordende) Ouderwerfche Nederlana^pene| g 5" 3.™ S*3 3 2 naRi S° S trior, met een Reglement waar nazig de Bloëdvevwauren en vefdre Vrienden zullen moeten fehikken kSsJ ^ekei SS E x V. Aan Hunne Edel Mogende, wegens het Libel, genaamd: Aan de Regeering der Stad Arhflerdam: a8St. ifcren re c-^3 3c3re3"^^f?-<3o_ ^."3 VI. De Mennoniete Voorvegter voor den Hertog: a 6 St. L. Bet t™ 5' S IJ S 3. 3 O'S* O SHf fa, VII. ManifeftofOorlogs-Declaratie.aahalleSohryversdietegendeRegeerdersdeZer Landen febryvene a6Sr. Eire n 3 510 S P a 2g?> VIII. 't Geheim van de Mis, of Bril voor de gemeene Man, zynde een Samenfpraak tuffchen een Schryver, Engelfd S/§ g&Sf.g.? S5*S en eenHollandfcheDucaat: a6St. G'R>33HD'P|S.re5,™ri'P13§i 1§-*!*S eze l'ovenftaande zyn ingerigt tegens de Ouder>vetfche Nederlandfche Patriot, en foortgelyke GefchriftenOe>L "8 re g.§ re S H re i^eenige Exemplaaren van de Gevallen van een Vlooi, zynde een Verhaal van haar ontmoetingby differente Perfoonen, alk ind S''^<1 S c3 go*.. 3 3 Goens, Scheepen te Utrechtbv den Hertog van Wolfenbuttel; by Zyne Hoogheid Prins Willem de Vde.ënby dender bb2^»A"v- fc-re O g- Groot Achtbaaren Heer Echthert de Vry Temmincka 6St.te bekomen. .«ugr g-3 3 5* 3*3 BRIEF van JANUS. B ATAVUS uit 's Hage aan zyn Vriend PAULUS ERNSTIG in Amfterdambetref ,er iq S e a g*-§ S. Tere' tbrelS! Uitfchryvingen van den Algemeenen Bede-Fajl- en Dank-Dag by H. H. M. bepaald enz.in 8vo.st drie Stuivf': braj E,2^re3S"§S 22.2o.ta5. .2*3 fe Heden is alom voor één Zefthalf te bekomen: Hetfterk gezogtt DICHTSTUKJE uitgege.eventergelegenlie'p, kig' «f S.Hzz- fcSgggS* S.<g g BELOOFDEenGEAVEIGERDECONVOOY naar de Weft-lndiff» den 8 December 1781. Uzje' O'f» 1 B T h %*De LYST DER TEXTEN binnen Leyden, en op de Dorpen onder de Claffis van RhynlanifiehoorendGg, p0ti Bede-Daggepredikt,zal op Donderdagmorgen} als naargewoonte, te bbkomenzylrby C. HEÏLIGERT j Boe' pbr op de lange Brugge, te Leyden. Kap

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 2