I LEYDSE NEDERLANDEN. N'.ijétf COURANT. tills 0 s SS5f 6®. 17 8*; WOENSDAG MSTERDAM den 24 February. Het Kaperfchip tië GOEDE VERWAGTING, Kapt. J. Caffin, te Zie- rikzee uitgeruft, heeft bchalven de in onze voorige gemelde l'rys in Teffelook eenenaar hetVlieöp- welke aldaar eergifter is binnen gfekomen zynde lètÈngelfcli Sloep Scheepje de Conlmercie, gevoerd geweeft ivKapt. R. Bourfider, met een LaadirigSiiiker, Thee en an- lëre Stuk-Goederenals medé Kanon, van Londen ha Whitby ,edeftineertl i hy had hetzelve den 16 dezer op de hoek vati hambnrgshead genomenraportéerende wyders den Prysmeé- fterciatgnweWe Kaper by hun vertrek nog op vief ahdereVaar- :uigen jagt maakte. Den 22 deze.r is in Teflel bintien gekotnèh S. Valkenburg uit fooi-wegen, zynde hét Deetlfch Scheepje mét Hóiit in onze roorige gemeld, doch den 23 is aldaar, enden2i inhetVlie liets gepa'Xeerd. ArrivementenTe Port 4 Port O. Halsberg en té Kadii Block, beide van MemelJ. Booyfen van Lisbon ,A. Gul- irandfon van Nahtës A. Canny en M. Saxe van Carthagena jogte Kadix j. Miralles van Vinaroz, J. P. Basquez van Al- iefirasJ. Caëtano van Tetuan H. Cely en S.Reynaudvan ialou, en J. Perez van Bilbao; te Napels hetSchipdeVrjhcid, lapt. Sergerbrechtvan 't Eiland Mannin Portsmouth het Ichip de Groot - Hertog van Rutland Kapt. Holman van de ;lbe te Newry het Schip Elifabeth Kapt. Boutevan Bour- jleaux; in Falmouth, metfchade, hetSchip MagdalenaKapt. Turco van Livorno op de Rivicr'Van Londen de Kapts. Hen- Jtikfen vanhier Brorm vanÈmbden&c. 1 Vertrokken Uit de Baayvan Radix, als den 2t January J. Rvers na OllendeB. Duverco na Mogadoren J. Wievcrtna Sevilien en den 23 A. Fiackfen na Malaga, als mede hetFrari- fche Oorlogfehip Le Grandbourg Kapt. N. Ie Joille naBreft. j 'sGRAVENHAGËden 25 February. Eenige buitenlandfche Afgezanten hebben geconfereerd met den Heer Van den Sant- heuvel, prelidecrende ter Vergadéringe van Huil Hoog-Mög. Wegens de Provincie Holland. j De Baron vanderBorth, Heer van Langentrier, gedefigaeer- jleextraordinaris Envoyé van dezen Sfaat aan 't Hof van Z wee- Ben, heeft voorleden Donderdag ter Vergaderinge Hunner Hoog-Mog. deszelfs laatlle Inftru&ien ontfangen, en by die gelegenheid van Hoogftdezelve afftheid genomen met de vol- lende Aanl'praak Ir HOOG-MOGENDE HEERENJ f'je waarr.eeming der belangen van dezen Staat aan 'tHof L E- Bes Konings van Zweeden, door U Hoog-Mog. gunftig L befluit aan my zynde toevertrouwd en tiiy in gereedheid ge- L bragt hebbende ter aanvaarding van deze Coinmifliemyne reize derwaards aan te aeemen vereifebt myne fchuldige 'Wpligt U H. H. M. M. voor dit blyk van vertrouwen myne wave en eerbiedige dankerkentenis te betuigen cn tcffeus Hoogftderzelver laatffe beveelen te ontfangen. Hoe vleyende deze keus voor my isen hoe zeer ik my ook door dezelve vereerd vinde, Kan ik cgter voor U Iioog- Mog. niet verbergen dat de verpligtingen, hier door op my gelegd, al te groot, en, daartegen, de bcwullbeid van myne geringe vermogens en bekwaamheden veel te gevoelig in my zyn, dan dat ik niet metde uiterfte bekommering zoude weë- zen aangedaan oder het gewigtige van dezen poll en "t aanbe- lang van myne op handen zynde verrigtingenvooral wan- :9 neer ik 't oog veilige op de algemeene politique gerte'dheid van zaaken in Europa, op dentoelland en relatie van myn zo dierbaar Vadepland, en op dc uitzigten en bedoelingen van rayne zending. Ik zal my vinden gelail met U H. H. M. M. gerefpedleerde beveeleuen met het beleid van Hoogftder- zeiver gewigtige beflniten by eenen Voril, die, zo dra ny den 1 troon beklomreeds doorflaande bewyzen gaf van een ver- heven Geell, fchrander doarzigt en doorwrogtc Staatkunde, aan wiens bekende gevoelens van góede gezin dheid jegens dit n Gemeenebeft, en in 't byzonderaanderzelververdere con- leivatie en meerdere aankweeking, zo aanmerkelyk veel en 1 moogelyk meer dan ooit in dezen tyd gelcegOn ligt. Hoe gelukkig zoude ïkmy dan niet achten, indien ik door 'L myne welmeenende poogingen mogte medewerken dat die banden van Vriendfehap tuffchen dezen Koning en U H. H. M. M. naauwer wierden toegehaald, en dat deze Republiek •-» daar van zo in dit gewigtig tydsgewrigt als nog lang hier na de k aangenaame etfheilzaame vrugten fmaaken mogte |l Ter bereiking van dit door U II. H. M- M. reeds by het k aangaan van hetjouglle Noorder-Verbond bedoeld en heil- 'j, zaira oogmerken ter vervullinge van alle de orders, die my 'jvan déze geëerbiedigde Vergadering immer zullen toeko- 1 menzal ik noch moeite ontzien noch arbeidfpaaren in de 1 hoope en met cje yvcrige bedoeling dat ik- het gebrekkige, het hetwelk in mv iszo veel moogelyk zal mogen te bovenko men en aanü II. II. M. M. eenigziils zal kunnen doen voor; ziendatikHoogllderzelver gunftig vertrouwen daar door zal niogen aanwinnen en d»t ik oty Hunner hooge goedkeuring enbefcherming verder zal mogen waardig maaken." Aan deze vermoogende on my altoos dierbaarcbefcher- mingneem ik de vfyheid-, H. H. M. M. I-Ieerëli,my-en de my- 'j, nen by dit myn eerbiedig alfcheid op hetkrachtigft te bevee- V Lnterwyl ik niet zal ophouden Gods vykfte Zeegeniugen »f te fmceken over dezeHooge Vergaderingderzciver aan- 4 zienlyke Leden, veel geëerde Familien en gewigtige raad- k dagen in dit hgchelyke tydftip. J Voorts over den perfoon van Uwe Dooriugtigfte Hoog- heidmet dien hartelvken wenfeh dat Uwe Hoogheid nog ylang blvve de luiftervan deze Vergadering en dc liefde dc- zervrye Nederlanden dat Hoogfldezclve zigbeftendig ver- hlyéeii moge in den voorfpoeden het heil van den Staatvan 1 Haare Koninglyke lloog-heid en de Vorftelyke Kinderen i dewelke de boop zyn van Uw D'oorl. Hóogheids Huys eil 0» wn ganfeh Nederland." Men verftaat dat voorleden Woensdag eritJonderdagdezaak den Veld-Maarfchalk Hertog van Brunswyk Wolffenbut- iel weder in de VergaderingderHeerer Staatenvan Heilanden :|y;ell-Friesland op hetTapyt geweeft isen men wil dat dé' welke het adres van dien Prins aan dc Staaten Ge- kiieraal hebben afgekeurd, bv bun gevoelen gèpévïift'eerd heb- iMn, Inmiddels heeft de Ridderfchap dezer Provincie aan 1 «tinne Ed. Groot-Mog. van wegen Zyne Dporl. Hoogheid l-'VMhaadigd de volgende 1 X s> a p cU Zogx, ■Hé-3 g'Ö'P .na. 3 i i.» Si- C* T3 P S 7* O Ui C N es c c r - ei a> 2 la* C 1, DEk fl7 FÈBRbARt. DECLARATIE;. Van Zyne Doorluchtige Hoogheid den Heere Prins Stadhouder g co 0 overgeleverd aan de Vergadering Hunner Ed. Gr. Mog. De So Heeren Staatenvan Holland en IVe/l-ErieslanddenaoFebr. S J E fr Zyne Hoogheid de Heer Prins.vaö Orange oordeeld zig S 1vTT—12 .1 J__. r*TT -1 1 x -r. »T_. C CJ L' C C5 e 1 Jfi fe J-ns IBI s +j a f- rif} M5 ö.s-öe 4. C S O'S 3 SS S ti£b 5'^ a^.tl U«ic O "^2 en droevigen jlaat ,-waar in het Vaderland by het begin van V „e: dezen Ooflog eig bevond,- van alle vermeende zorgeloosheid jS U êC cvelke ten dien opzigte zoude plaats gehad hebben van alle e'" "czQ. di zogenoemde valjche maatregelendie men zedert lang&i tyd >3'^ E zoude genomen hebben mitsgatiers van de noodlottige gevol- S J .5* 01 - gen welke daar uit zouden zyn voortgevloeid i en maakt Hoogheid derhalven gcesé zwaarigheid te verklaaren kerdte zyn dat nimmer met hoogftdeszelfs willen of door dén voornoemden Heeré Hertog aan Zyné Hoogheid 3 o i; cn.cj v s e si c 5 a 42 XI c 5 eenigen raad ofadvys, inetdë ware belangens des vaderlands ,g K ftrydende,gegeeveh is: Zynde bovepal zeer ten onrechte aan g den invloed der raadgeeyingèn éaij vöorrt. Heer Hertog op den geeft van Zyne Hoogheid toeggfehreeven, dat de Zee- 5*0 .6 3 iifchab a =Z 3 3 c magt der Republiek in geenen beteren jlaat zyof dat ergeduu- rende het voorleden Jaar werkeloosheid ten aanzien der.Oor- ét - - logs -Operatien ter Zee plaats gehad hebbehebbende Zyne 1^5 c 2^ B "c- 'c 2 H "o-oSc Hoogheid den voord. Heer Hertog nimmer over dit iaatftëtU'JO v s-S-fS S E S E cl c poind geraadpleegd. -o 2-S o E-2 i-Seéi ,T1.J- '71 - 11J~ - - - -C ?3 O S -S fc -3 EaZ c ■- a mc; s ir er, Verkiaarènde wyders Zyne Hoogheid daar en boveiidat cd 5 hooffftdezelve nooit dceewöoüte heeftoni iemandsraads-ee- 2 «1 v j er x C. 5 5- J hoogtldezelve nooit dcgewöoüte heeftom temandsraadgee- - vingen wie hy ook ware té volgèn in zaaken van gëwigt-f3 73-3 inzonderheid in zulke die de waare belangcns oer Repu- 0 bliek raakeu, zonder te onderzoeken of dezelve daai' medé ,ïj t!si^ W bver een komen; en dat, indüsdaanige zaakeahoogftle-^ - S. zelve vermeend verpligt té zyn j om het licht op te vol- „o»;S A gen hetwelk döör het Opperweezeh aan hoffgiicczetve is .3 3"^ verleend, in plaats van meteen blind vertrouwen door èhn 3T b-°3 anders oogen te zien offchoon Zyne Hoogheid al tobs zeer a geneigd is na goede raadgee.vingen te hoorën." Na de overhandiging dezer Declaratie wierd ter Vërgade ring van Hun Edi Groot - Mog, uitgebragt het volgende AD VIS vait de Ridderjchap der Provincie Holland en iFeji- Frie'sland ter Vergadering van Hun Ed. Gr. Mog. bet treklyk de Declaratie-,welke ZyncDóoil. Hoogheid den lieer Prins Erf-Stadhouderdaar iii heeft doen overhandigen op den 20 February 1782. Ten bewyze van toegeevendheid gedöógën Wy dat o door Hunne Edele Groot Mogende werde verklaard Stad Amflerdammitsgaders aan alle andere Leden der Sóu- vcrainitcit ,te bcbooren het Reoht 'om tér Vergadéringe I-Iün- ner Ed. Gr. Mog.of aan Zyne Hoogheid, wegeqs zyne enii- nente betrekking tot den Staat, te doen zódaafiige Voorfielt leti als zy zullen oordeelcn over een te komen met het wc/zyt; der Republiek zonder daar voor aenigzi/is vérantvmordelyk te zyn eu zonde)- dat.zy d.tiar overnoch binnen noch bui- tenih rechten kunnen betrokken worden, cn dat, övereérG rij komftigmét dezeDeclarecie Hunne Edele Groot Mog.ver- q ftaan dal de Zaak aan ecne zydc en builen alle veidert Dclibe- 52 2 rallen gefield werde." Dit Advis, hetwelk ivyzd wél als dé Declaratie vaii Zyne 2 g g-g Doorl. Hoogheid, by mangel van Origirieelen na'eenc Franfche Vertaaling gevolgd hebben, wedeffpreekt niet weinig naam- _S Z lpozeSchryvers,die,zo in Hollaadfcli'alsFranféh,hunne uiter- j=«>5 fte poOgingen in 't wérk gefteld hebben om dé démarches déf g g 3 Amftcrdamfche Regeering zo wel :.ls de bekende RefoluneE =,5 3 van Alkmaar, wrtarin de wettigheid derzélve wordgeftaafd, iö c ongitnftig daglicht të Héllen. Maar inmiddels fchynt gemelde zaak nog hief afgedaan te zyn f =-.3.'3 want men zegt dat verfcheide Steóen copye vérzógthebben van o_c'g Zynerjjborl. Hoogheids Declaratie dat andere daar tégen zou- oC den gezegd hébben hetzelve niét tebegèeren, en dat zelfs eeni S Stad zou betuigd hebben daar Over niet méèr.tezjlllendetibè- reeren; dan dat eindèlykj Öp voorftel def Stad Amllerdam, be- g floten was de voorn. Zaak op den 7 Maart aanftaande af te bah'- delen,Zoeenige zeggen jïzrtf«/,-maarvolgensanderèn enkel ten e 0 aanzien der onbevoegdheid van des Hertogs Adres aan de Staa- v g ten Generaal, meéneude dat de zaak ten pririfcipaalé niet ver- fjj der zal worden gemoveerd. j- ,si 3 i'jüo LEYDEN den 25 Februa^. Thans lóopén er vérfcheide gerugteri vén ëenenaanflag, welkedeEngclfcheop Zeelanden -3 welopVlifüngen, inden zin zouden hebbe1",; r>czegertigten 1 cS - hebben niet wéinigbékommenng gebaard ja zelf by founr.ige - c zoveel indruk gemaakt dat eenige bereids voorgaven dat de co S Y> Engclfche voor of in Vliffingen waren Een otizer Nieuws pa- 3 - "P M o j M x 0 a e 3 Ft J e Mei O >>si bn fc' cJ 5 tf o «o? N 2 N èa c c S i> T o^> JD 00 J= P-pca Ef aap r» ryfi w o el T ft =2 Sg C cï Li O g s tl S- H.g "Jl O -o -i* pq «ZJ rr ,r. C3 3C 3-ti. g 1» - C cf ^-1 --> Cf rSS Tj I c - ÏÏH b 5 "A O E e -2 "-U-w 5l Jl 2E-1 e »rj g? e K g 45 o ca go** r -ë Z.&sS es r- afl .g-z- dt S SH I l-S 3 5° J a a 2 af -S O s, S'.s; V N g 5 3 O.Q, ca 2 'vl xr—S rxj x; _c« 3 sa:v. T.' -S rsu^uwiv ,vvi «....«.uugv.. „«.^...^„0..^. ....vu, w <W 82 pieren deelde eenen Brief medé dit 's Hage van den volgenden *5 c r n-cs'S inhoud: «•sif s s Sierikan Üln'f zékere infor'lneerén vdlgené een eigen- H1^ handige Brief véri den 17 dezerdoor eén Heer van Regee- 'f 3,5 s-aT ring uit Zeeland iéfchreeven dat men aldaar onderhand- j 3 g fche informaticn heeft ontfangen, dat het Engelfchc Hof een .53 5 toeleg heeftom hét Eiland Walcheren, en byzoruler VliiTin- -Ls gen eerftdaags te overmeéfteren 't weikuit hoofde vr.n de o >5 g Z m g 3 zwakke ftaat van defenfie, die men in en by Walchetéri"heeft, m 3"2 - "2.-<S 8" r» zcérVeel hekomménng baardmen verzekerd dat men hier §lJ.,3 o g .So"®^',S "-zS «4 van aan Zyne Hoogheid door eenËxpreffe kènnisheeftge- D u '5 §3 0 e S- geeven mét verzoek om door èeh genoegzaame Vloot ten O g *«g JJ>b 64 "3 A qJ Si 5 5 tf k 3 5S. - *0 deelen, waar door by fommigen de bekommering over Zee-g c land niet weinig vérriieèrderdmaar gelukkig fchielyk bedaard 0 C3 C Jï-b' -W 'SI T t -C U *0 8ï, fi<-a S djtie, dié mén fint» een'igé d'agen in Zeeland had yernochnen dat ,u s de Engelfchén voorftéemens Waren tegen hét Eiland Walrte- s fënteouderneemen. -g s S st Hoe zeer hu tot hief toénog gelukfeiglyk géne gegronde vrees plaats' heeft behoeven tê hebben, is hettïhoopen dat er, inge- valle dc Sngelfchen' zodqnig voorneemen haddengewaakt eri gewerkt z#l wérden' om de aanflagendet Vyanden 14 verydeieav E ÏbLUS M 6 Tl li gS

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1