till Mill Nó e leydse VRtDAG t. COURANT# DSN ai PEÈ KÜAAti f co -s* B UW •S -Ng a a <2gOn 15 bjO *7 »*ft .«4 J .Si 8 lissHfai E S .5 ft- XI •J 5 C <r> 2.- ^3 ets i< oo t3 fö O w e. hs '4 a. c 33 g, B 8 .&du.iB«4s-S.*s Teroorzaakevan den 15ANK,- VAST- en ËEflÉ DAG kalde Leydfe Woemdagfi Courant Op Ditigsdag worden uirgégéeyen; tfvj<y U HW Qj ,<■- £'/S 'ejJ-gsS^u ufedele mogende heeren staaten van i friesland hebben goedgevonden de na volgende u1tschryving van eenen al- >1 cemeenen dank-vast-en beden-dag t voor hunne provincie den n dezer te 1 arresteeren, en aan de rëspect1ven ge- 1 rechten en magistraaten aldus te adresseeren i -• EDELE, VÊST&s LIÈ?E,B£ZOIfDEREl chagchelyke ouiftandigheden der tyden en de ake lige toCftandwaar in het Vereenigd Neerland zig thans bevind, leggen opous defterkfte verpligtin- genja roepen Ons toeom eenen Dag af te zonde- om niet alleen metal het Volk aaii deneenen kant, deti Op- zegenaar met Harten, vervuld met waare Dankbaarheid jorgenootene Weldaden,plcgteiyk te ontmoeten, en zynen soit volpreezen Naam daar voor in het openbaar te loven en e verliecrlykenmaar ook inzonderheid aan de andere zvde 'ijn ons voor de Majefteit van dén Hemel eerbiedig neder te e- erpen, om onze fchulden voor den Throon zyner oneindige enade nederig te belyden eehe gunftryke vergeeving daar Ign ieverig af te fineeken, en de waare be.langens van Kerk en efogerilaat, zyner Vaderlyke zorge enalgenoegzaamebefcher» i| ing op te dragen. r Heeft het ons mogen gebeurendoor den God «nzérVade- n tot nu toe te zyn behouden en gefpaard, onaangemerkr een igtig Nabuur zig niet ontzien heeftom de heiligheid der gi erbonden zigtbasr te fchenden door onze Koophandel de effendfte Dagen toe te brengen onzeScheepvaartgewelda- n gteftremmen de Schepen trouwlooslyk uit te plunderen en a heel weg te rooven Ons dén Oorlog onregtvaardig aan te migen ,en onze Bezittingen buiten Europa geleegen ver- e derlyk aan te taftert en te vermeefteten, lil eenen tyd, dat li •erhnd zig in eene weerloeze gefteldheid bevonden dus ten L inemaale buiten ftaat, Om deze allezin ts geduchten Vyand te iter het hoofd te kunnen bieden enzig tegen zyrje onbilly- leiiTchen kragtdadig té verzetten: Zo heeft egterde (lerkfte rm des AHerhoogften Ons en ons diérbaaf Vaderland tot nu t c goedgunftig bewaard, en hetbeginzel onzer Wapenen al- s ede gezegentotrze Vloothoe gering en zwak die ook waa- heeft egter voorde Óvermagt van den trótfchen Vyand niet ihoeven te bukken hy leverde deriZeeflag, hywierd door iwelbeleide dapperheid onzere wakkere Helden tegen zyne irwagting aan, overwonrien, genoodzaakt af te deinzen en g buite n het ge vegt en hun ge zigt te begee ve nzo dat Wy me t loffpraaken op onze tongen vermeldeh mogen, dat de God er Heirfcharen mét Ons tón ilryde is gewecft. Bn den boezem van dit Land worderiWy boven dien iiög ver wikt door de vruchtbaarheid, die de milde Schenker alles oeds Ons jaarlyks geeft; onze Schuuren Worden opgevuld iet de vóedzaamfte voorbrengzelen der Aarde onze Stallen en voorzien met het befte Vee, eh men kan met verfchuldigde ankerkenteniife zig beroemen, dat cr in dit Géweft, ja in anfch Neerland, een volle overvloed van al dat geen tot bet fdeiyke beftaan nodig isgevonden word. 'Dan onze aanhoudende Zanden hebben Ons dezer Weldaden en eenemaale onwaardig gemaaktdezelve zyn geklommen tot aftdenhoogén Hemel, en onze Ongerechtigheden tot aan de ovenfte Wolken de fhoode bedorvenheid der Zeeden heeft t overhand genomen, en een fchadelyke Geeft Van onverfchil- l igheidomtrent den regten Godsdienftzweeft en heerfcht in ctmiddenvan het Land. Daar men nu geen agt flaat op de veelvnldigc Zegeningen \Waar mede de Allerhoogfte ons Vaderland bekroonden men eeagehoor geeft aan deopregtfte waarfchouwingenen her- walde bedreigingen, die er tot vverkelyke verbeteringe en heil- game veranderingevan het zondig Menfchdom gedaan worden, ill men dus de fnoodfte ondankbaarheid ten uitertsen toppunt heeft laaien opklimmenzo ftaat het te duflitendat de Oor delen van den levenden God, die Neerland bereids op het ge- [kbeligftedrukktn, eerlang zallen verdubbeld worden, en zyflé ;Godlyke wegendie Hy omtrent deszelfs Inwooneren by aan. Iwudenheid mogte inflaande wettigfte gevolgen uitleveren ynerbeledigdeRegtvaardigheidenlanggctergde Wraake. Het is derhalven uit eene ernftige overweging dezer treffen» e omftandigheden dat wy kennis bekomen hebbende van unge Hoog-Mogendên de HeerenStaaten Generaal der Ver» üiigde Nederlanden bv HoogftderzelverMiifive van den eg anuary dezes Jaars, dat haddtn nodig geoordeeld wederom uit tfchryven een Algemeenen DANK- vast- en bede-dag wralle de ge ünieerdc Provinciëngeaffocieerde La®dfcbap- fnSteden en Leden van diertdie weezen zal op Woensdag tn if February éerftfeotnendeons bewoogen en aangezet inden ook dien Dag daar toe in onze Provincie te bepaalert ni vaft te (tellen, om als dangemeenfchappelyk, en met de ver richte plechtigheid voorden AHerhoogften, dietothiertoe e Bodén zyner Rechtvaardigheid «let toegelaaten heeftom ns verderf te voleinden} ons op het ootmoedlgfte te verncde* mmet aanbidding en grootmaakingvan Zyfien Allerheilig en Naam, on? onze afhanglykheid van zyne allezines onver lende Goedertierenheid te erkennenom alle onze hooggaan- e Zonden en veelvnldigc Overtredingen met een waarachtig erouw en leedwezen te belydenen daar over eerie genadige «fgeeving af te fmeeken orti met étn Haft en déne Stemme e vuurigfte Gebeden op te zenden, om ons te verloflen Van de •mpeti en zwaarighedeflonder welken wy zagten om zyneii 'agtdaadigen Zegen over de Wapenen varf den Staatter ver- ederirig en afbreuk van een Vyand, die doof zyne betoonde ^rechtvaardigheid oris in Oorlog ingewikkeld en dé gfootfte chade bereids toegebragt heeft, op dat wy door een manmoedig 'dfagen op het loftyk voetfpoor onzer Vadereneenen eer» ykenvoordeeligen en duurzaamen Vfeedeonder 's Hemel» lyftandwederom bekomen mogen. By deze plegtige gelegenheid moeten Wy ook deti GoddeTy- cn Zegen in het byzonder affmeeken over de Perfoonen ert 'Wering v»n de Hooge Overheid dezes Lands,dat fteeds Wys- '|d, volmaakte Eensgezindheid, werkzaame Kloekmoedig» "d en belangtooze Yvef voorde veiligheid,enbefchermipg whet dierbaare Vaderlanden alle hunne Byeenkomften voof- '«en.ende raadflagen, onderneemingen ert uitvoeringen der' wtdgenooten vrugtbaar en vafl gewenfehte gevolgen tnaaken, wi behoud van «nge ÓBifhaöglykheidtot be Wiaritig Van «e imf 5 e V So "O i t? 2 12 -5II181 I Éefs|g.a§>:«g4i*Ê|a|l z*t g'|S Regten eifVryheedvn des Volks, tot veriiêrkinge van cordaate 5>§ gob* au o denk» en handehvyze vanLeden vanStagtcii dfe Vart de verdere 'g Hooge Regeering, tot aanmoediginge van den zuiveren Gads- „o b 1 W dienft,entotbevofdcringevanqationaaleDeugd,totwelftand, g^"2 voorfpoed en beveftigingc vap deze Republiek. 2 J iüiripucucnDcvciwgiU|;c vap uwt-tt.cpüOUCK. p 11 G Daar en hoven riioeteti Wy^de ^Goddêly^e gunft en befcher- a y g ry"a ming ook afhidden over den Perfoon van Zyne Doorlugtigfte o Hoogheid, Zyne Koninglyke Cemalin ert" i ziyneuoonugtigite uu v - g; o h -Ö DoorlUgtige Sprui* 1 *3 Jog c ten, dat dcrzelver dagen ling en gelukkig mogen wezen dat g ?Jo g 6 -u "^'5- de yverige pogingen van dezen Vorft, gepaard met eén aanhou- t» C o SW 9 Ml- C S3 *4 O dendoverlég, enondethet vaftveftrouivativande Oudfteiides "ris S*e "izipiiiititHft "5 S JSi ••*0 C jm. m 1 OW «U iP8 en .SÉ o b °:z* e^» -jt N c c. g B Volks, de gewenfehte en duufzaamflen gevolgen fteeds zyn en blyven van Hoogftdeszelfs opregré zugt voor de waare belan» gens van-dit vrvgevogae Vaderlantt, ten einde dezelve yoortaan c verftrekken tot tvezenlyk heil voor dit Gemeenebêtt.entot a glansryké luifter voor het ganfche Vorftelyk Huis, gs «p En terwyl Wy ootmoedig bidden om de afwenditig van onze. ^*2 o -- eigepe onheilen, zyn Wy ook verpligt, een waar belangte nee-2 cëae R men in de hefftellingVaneeneti algemeenenvreëdeenruftinpjw 2U= Europa dat de Opperbeftierer van alle uitkomften de Harten W-a -S >•■5 e der Mogendheden neigé |töt Menfchlievenhéid in de Plaatfen *11 en Landen .alwaaïde woéftcTweedragt de beklaaglykftc vCr-w ES 55 irnn otóti/ln iiovdrillzlritio-d on Vinnoftitiir^iidilan Vioiift .V At fC3 T fS QJ U Cl ff :&ff 5.8 «•B ft»0-? S S P fe.a-d? 3 u n r "r* tooningen van etendeverdrukkingti en benaauwdheden hééft tewege gebragt. fl^ï» ficec5i O EindeiykzynWy ook verpligt, oóze harte! yke Öebèden Uit g"5 2 Sol'l'sz^ §cs o ftorten voordeh welftand der Protèttantfche Kerkeii inaile*2 c H Jl -1" w te ftorten i jPlaatfen 4en in het byzonder voor die, dewelke géveftigd zyn <i gw in deze Provinciëndat de Arbeid dcrzelver Leöraaren ftrek- S, cj O g S M g ken moge ter bevorderingé van GodsdienftRegtvaardigbeid LfefdéenËendragt,endatdeoprégte Godavruttden-beften- "'§>i digfteh ^egen en de kragtigfte BefcJherming van den Hemels w*w c j-a. 6 S 5 ^.2* ovet deze Repubiik, nü zigtrekketot jnhetlaatfta Nakomé- g p lingfehap, -ur- 5 Z a i Sü e-SS Èn op dat dezé onze Ootmoedige Gebeden verhoordonzè ^•2§'£Sjrc(j2 5'3>5;§^^ voorgeftelde Nooden vervuld en onze nederige Löf en Dank- zeggingen veraangenaamd mogen worden ,wiilëh wydezelveS - 5 JJs -0. 53 f s sela* hebben neergelegd voor Gods Throon eii der Goddelyke cnui)£^«£4 gaóeloze Barmhertigheden des Allerhpogften aanbevolen al-J g leen gegrond op de volwigtige Héiiverdjenften Van Jezus Chri- ftus, den Zoone van Gods welbehagén, onZehgrooten God en eenigen Zaligmiaker der Waereld. Teneinde nu aan onze welmeeningc ftiptélyk wefde vol* 1 daan., ordorineeren Wy dezen ten fpoedigftétl te dóén be kend maaken ter piaatzé, alwaflf zulks gebruikêiyk is, metlaft» omftriftelykte verbieden, én ook niet de daad, ten voorfz. da> ge te doen ophouden, alierleye Handwerken én Neringen, mitsgaders alle zulke bedryvendie dit goede Werk verhinde» -1-,;iw. renen deze plegtige Gadsdicrift Oeffenitige door Wéeide Overdaaden andere OnftigtingÈn, in hétgériugfte zouden kun nen ftoorert of nadetig zyn. - v Ten laatften bevelen Wy oni hieraf medé tenfpoedig» ften kennis te gecven aan de LeCraaren en Bedienaareti des Goddelyken Woords in t)E. DiftriAten einde dezelve met - e a g allen yver en gerrouwigheid hunne Leerredenen Dankzeg- ■- a 2^"2 g gingenen Gebeden, naar den inhoud dezéf, zo veel moge-^ lykirtogcnfchlkkeriéuinrigten &c. 3 'lu"5 o I S'vl c g.a O 6 -§5 r« T3 - 2-i; c-k 2VS-S-;s.S>.5 c&u'ci c? Ai oj-pa: c p - fcL I g •4S t- Tl* GROOÏ-ÖRIT.TANNIEN, gjUE»gg«g LONDEN den 5,8, iéenisTebruriry! Na lang geroep Is B F 2 P 5 S 2^5* cindélyk eenige verandering in bet Minirteiie begonnen, in 'J S - den Perfoon van den Lord George Germain, iviens poft van 4 g S*g S Secretaris van Staat voorliet Departement van America thans «4 §kWS Sta 5 is "g.g za! bediend worden door den Heer Weibore Ellis, die denzei» H 6 o 5 'tj 2,^5 3-3 veil, na la.ng weigeren, eindclykopftark aanzoekdcsKoningsc <sS-g'f zelve heeft aangenoineu. De nieuwe Lórd, die Lidvari het Si 5 2^ c a Htiis dér Gemeentens was voor Kaft GrinjfinU waar in hv dOOr g-j» 2 «3 een krygsraad voor ihhabiel vérklaSrdis geVecft, düs men o "k deswegens nogal eenige debatten verwagt. 5 De Vérrlgtlngen der Ganeéntens hebben dézer dagen vtiör- g j» namelyk beftaan in het accordeeren van viermilliocnen. negen y S„ honderd, zeven duizend zes honderdetltachentigPond Ster- ling voor yerfchéidene benodigdheden tot dén diénft van dit M i, g |C<S ;5T Sj. Jaar en renibouffe»ringen van het SinkingËonds. &g O 2-5 -% u - Men verneemt dat er een Paquet-Boot na Noofd-Amefica zal a« o afgevaardigd worden mét berigt dat Lord Germain zyn-ampt g 2 =t ?5K*5ë g- heeft neer gelegtals medé dé veranderingen inhétKabinet v u a 2^ É'S c voorgevallen, mitsgaders op ivelk eenc wyza voortaan den 3 T? - Oorlog in America moét Voortgezet worden. De ge'm» Depe- 2 ches zullên voortaan geconimiinicecrd worden aan den Gené- -">521 c'tk N-d raai Major Robertfon thans Opper-Bevelhebberte NicüW- 5 s,"5 5 4 g-n 'n York tot welken poft men verneemt dat hv benoemd isop re» - - - - 'f- 2 CJ A. t: B r, ÖD v commandatie van dèn braaven Afrioldmet wien hy s'eer vriend* «2 iyk omgaat. c Egter zo ii de Hefr Robertfon fjiet ltfngcr' Opper - !teV'elh<b- her blyven dan cord? uitwiffeling van LordCorriVVnlliswelke J o g *7 S e- 3:5 S. Z^.., C- <k aS 5 -r n rS - -ai 2 war v i! k 5 p b $- •u -°£ "Si?: t> i'SI. r o e °- TT t..|t -r- ty ^5 -® Q ef -« hymoettragtetitebewerken waar na die Heer onmidlvk na 5 I'S 2.2 2 |J C Q America keefen moet, voo'rzien niéraileen met de waardigheid*», Z S.Yc 4 §.«^.5 =5" 25 rn1L.L1... S V P a rs, "U J g; den Koning gégéevenToen Zynê Majefteit hetrt vroegtoelk f g 4 v, 8.SI-.C tene KrygsrHdgt benodigd zyn zoü om de Rebellen te tMingtit S é-%-5 q.,n s.s*«m aflitwoordde 'de Lord dat hy het niet kon 2cggtn. Zou ver- S volgde Zyne Majeftek, 'vyftig duizend Man en 'Jyftig SchepemQ g 4i -o o «1 Si-,* j."1? F? - Vdn Linie genoeg zyn? Op myn Eer, fcefntim dé' Lord, Sire - S3 S 5 S/it geloof ik niet. ft .8 «s 2 8 S3 &JL» - y.ft C C O 'bÓ'-iv* Èn waariyk de berïgten uit ftoofd-Aïrierlca ztu nier min &$ti H ir h S 2 5 S "5 vi t,"§ S a 9 /flftrtr- urotir in a^nÜ^iaf in 'An*n Ti5? ^ünftig; want in een Brief vari Nieüw-York in dato eö Decem ber word^ezeffdrfet fpyt trty ten hóogften dat ouzeVriend, ae Admiraal Bigbyzo"ongelukkigtydftipherwaifrd$fs gezonden i Onze Vloot en Leger hebben in denvoorigea na 7^' «1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1