is-^oss^et^' Te Leyden by de WED. ANTHONY os KLOPPER en 200N op de Bteede StrMt hb#o,^j A. VAfr' ËËËFT1NÖHals Vendunwefter Van hét Ed. Mog. Cöllegle ter Admiraliteit op de Mazezal op Vrydag den 22 Fél 5 2. S£^ re. 5. a 2; bruary's morgens ten nuuren,te's Gravefafld'e inde Herbergde SpaanfcheVlpotaan den meeftbiedenden, voor contant Geldt •1S*4 B S 3- 3' 3 publik verkoopen een Ëngelfche VISSCHERS-SLOEP met zyn Maftzittende op Strand aan den hoek van Hollandbeneveti S" ós» ^2 £*2 b deszelfs gebdrgen SCHEEPS-GEREEDSCHAPPENbeftaande in Ankers, Touwen, ZeilenPaardelynen, Blokken, loopenj re 3; g. KI? SI <3 0 Touwwerk, Koks-Gereedfchappen &c.zo als hetzelve genommerdzal leggen op de Werf van A. de Beft, buiten's Gravefandéj 5 3.2 w r§ Op Vrydag den 22 February 1782 des middags om 12 uurenzal men te 's Gravezande inde Herberg de Spaanjche Vlootpir og2=jG9.p5|£-3 bliek aan denminftaanneemenden aanbefteeden het van Strand brengen en te Rotterdam leeveren van het thans op denHoel StS-.ts.S 3-^S d" S,Bn>cos van Holland op Strand zittende BR1GANTYNS-SCHIP DE ZEE-MEERMIN, gevoerd geweeft by Kapt. Robbert ,Millec o-es 2 £.3 3*—-1 |-S a f03 2s*0 2 43 AlzoodeBedieningevan MUNTMEESTER desFurftendoms Gelre en Graaffchaps Zutphen tot Harderwykis vaceerendei s". 2^3 BC3ti —W'Sf So §"<3 zoo word een ieder, die daartoe gé'neègen mogte zyn en de vereifchte Bekwaamheeden en Qualiteiten mogt bezitten om het; 5LÏ3^fi- *L--t3§ §S? W S 3 co zelve op favorabele Conditiën waar te neemen verzogtzig hoe eerder hoe liever te willen aangeeven ter Griffie Van den Hovt S" O O Qi t—i J S" 17011 rial/lorlonA re 11V7/1 <*t» mrloro nn Aorrirrrin ITO 7«1 nmvAon rrooootfon n> iro-5 Z S* van Gelderland, alwaar nadere onóerrigtinge zal worden gegeeven. Van wegens Haar Ed. GrootAchtb.de Magiftraat der Stad Nymegen worden verzogt, de geenen welke geneegen zyn, 4 -i S* 5 re S* >5, N 3 P3 re, 21*s-t 2-oö^'oS£§S0'r:2 ftruménten, in 't byzondef de Viool, trafteérende, ookinftaat zynde tot het Klokken-Spelom zig te adreffeeren aan welgeni O £L (5 y* Es Hf lYIcfrifl-rhnr vnnr Diturc/loix. Hun oR IVTpv f7fto t#>n uinHu f»n Hip rlao* f t(\T hef nppmpn Hur Prnpvpn kunnalrl oruaHnsirtpprH ff» 1rnri*u> U* ro _L, Ol O». S W r/5"-< v wv. i.A«bi4k.»v,v X. J «w „wv..v«„vmvbvi,vv&vui,JU, W «§'^2 S,** o^-t^3 o kïS cl. vaceerende plaats van ORGANIST van de Broederen Kerk binnen dezelve Stad waar te neemenop «en jaarlyks Traétemen H/-"'f Sj3,"15 van'drie honderd en dertig Gujdéns Hollands, en daar toe de vereifchtens en bekwaamheid hebben mits andere Muzyk-Ii rii/-ssï >1 s. >-» .r i—i in r n r< i 1 »t-, i v i in 1,. t— i v.v» l 3 S1 Magiftraatvoor Dingsdag den 28 Mey 1782, ten einde op die dag (tot het neemen der Proeven bepaald) geadmitteerd te kunne wordën tot het lasten hooren hunner gaavenzullende deswegens des anderen daags finaal worden gedifponeerd. LYFRENTE Hove van IIo Stuivers zal te bekomt wrlaanAnifierdam by Jfc o 'H.O JJ. G 5! A S S "-$ Erven Houttuyn tot primo Maarten alsdan aan het Comptoir van Adminiftratie; ArnhemJ. Nyhof; Eergen op den Zoom J.v: eug-O"?"^ g 8 S - "'2 §0 der Linden; Breda A. OukoopCampen J. A. de ChalmotDelft J. de GrootdenBricl G. L. VerhelDeventerD. A.Karfe M o &S 3 3-3 k 3 §"3*^^ berg; Dordrecht Bluffc ?n Zoon Enihuyzen W. BruineerGorittchem Eive Goetzee; Gouda J. van der Klos; Groningen} 5 G S i'iS S <3 t4 wh"3 «.ïna-Hnyfing; Ilaarlemx anderAa; Harlingen F. van derPlnatsHoorn Vermande 'Leeuwaarden G. M. Cahais Leyden J. J.Ty o ?5'3 2. f'rr - S, 2, Z o'ir^ 15 3 Cens; Maajlricht H. J. LandmeterMiddelburg P. Gilïifien Naardcn R. Rynders; Nymeegen II. Wolffen; Rotterdam R. A g f *"s 3 S W 5. g- 2, N3^ g renberg; Ullage J. Thierry en Menfing; Hertogenbufcb J. en Iï. Paliier Ter Goes J. Huysman; Utrecht 11. Spruit; Vlijjini g!.1; 3 5 n 2g - ig F' Corbelyn Wtefp J. Stigman Zaandam?. QuakkelfteinZaltbommel M.Salm.ons'; Zierikze-ej.de Kanteren Zoon\Zuiph J.jf'sS» 3 ya'jc'S 3 S fa.|' van Bulderen en Zwolle J. Clements; Wordende ivyder-s geadverteerd dat het Comptoir dezer Compagnie metpryno Maai S >5 C - w 75n W S: o- o*4=4 za' geplaatft worden te Amfterdam op de Prince Gragt over hetMennonite Weeshuysalwaar volgens voorfchreeven Rc-gli ao-2J53 "''S s» nientBrieven franco moeten geadreffeerd worden aan den Adminiftrateur N. TiedcmanVoorts worden de Leden well 2 g iï 4 Jgg 5 ö.^3 'Z r* -r 'r- 3 2 <0 3'als hov?eene Onvaai'eïredaan hèbbon van hernverlvden hunner refneAiveRenoempren nfrt/,7,n7.mrlpn« veraintvr ynltrs rpn fnn 5s g - s.21'j pgo ^•5'acj^ I" ö|- 3 tflw® Mey aanftaande vaceerd, word een iedertot dezelve geneegen zyndemits de vereifchte bekwaamheid hebbendegehuviwi £;S 3 e.S"§S''ff ?*5'3 zonder Kinderen, van de Gereformeerde Religieen de Franfche Taalmagtig, verzogt, zig ten eerften aan temelden, by R 5 "3 O 2 G r* 3 2 2 genten van 't zelfde Huysalle Vrydagen ten halt' vieruuren. JS-W 3 ^3 BS- 3 De PLAATS van POORTIER en OPPASSER van de OUDE MANNEN, in't zelfde WEES - HUYSmede vacant zyndi 5? kunnen de geenen die daar toe geneegenheid en bekwaamheid hebben fmits ongehuuwd en de Franfche Taal magtig) 1 ÜL adreffeeren ten dage en plaatfe voornoemd. VS'i*» E m J, Wordgeadverteerddatde NEGOTIE in MOOLEN-STEENENVENGSTER-GLAS en DEK-LÏEN, voordezenj I"*' 5 S 3^" canteerd hebbendé onder de Firma van JACOB DE JONG en COMP.voortaan gecontinueerd zal wordenonderdeFirmav* -pJ< g! 8* t=J 2. o. HENDRIK SCHAKEL en WILLEM BRUYN in de oude Teertuinen over de Slypfteenente Amfterdam. st ré S g j5Wordgeadverteerd, datdeNEGOTlE van TABAK&c.gecanteerd hebbende op de Naam en Firmavan de Qt-voede o o-taao 0 o"-a NOORDZIEK, en door het oyerlyden van JOHANNES NOORDZIEK, deszelfs Weduwe met primo Janu'aïp-"?i S-3 3 b n 3 3 ""I? met genoegen isgefchciden«ndusdie Negotie en Firma alleen voorreekening van P1ETER NOORDZIEK is fi- S 3 o* S-Ö 3 a tt! 3 S g ra"^-ïï" de, zonder dat de Weduwe van JOHANNES NOORDZIEK daar de rainfte deel in blyft houden. -,|;i ,t o g -= g 3." g. Alzoo de Perfoon van DANIEL ROSENOW, thans circaar a 22 Jaarenoud,geboorenin Friedland in Weft-PruifTe^.zii a?e 1 ^<1 s^c3 G's'g zynde middelmaatig van. Qeftalte, hebbende een platte Neus, bruinagtig Hair, wat pokdaalig van Aangezigt, zynde e ;kc -a §2=ic';3"§B23S,re weinig Doof en lispend in de Uitfpraak gediend hebbende op een Comptoir te Dantzig, van daar inliet Jaar 1778 n S< Sl»33 £-G-< Schipper Rathke heiinelyk vertrokken na Elzeneur, en zoo als men gewaar geworden is, van daar met een Kof-Scl dc ^.ftCoXs^^re*04 &»3„ o ^3 Schipper Rathke beimelyk vértrokken na Elzeneur, en zoo als men gewaar geworden is ™3§"5o'£-§!Ü^'S;Nre'4.2 2DÏb na Amfteniamen men echter naderhand niets meer heeft kunnen ontdekken, dan bv Gerügten, dat hy in Amfterdam 3 ~-5S® n 3 2! Bienft van een Laaken- of'Èinnenkooper begeeven hadden; en vermits door het Overlydcn van zyn Moeder, hi 5 Jï zyne Portie in-haare Nalaarenfchap is aanbeftorven verzoeken de verdere Erfgenaamen van deze Nalaatenfchap,i a« n2 OS 7 S S 5" liy DANIEL ROSENOW, indien hy nog in Leeven is, zigadreiTeere aan den Boekverkooper HENDRIK DlEDERl 1 op den Nieuwen Dyk, by denDam te Amfterdam, omnader informatie tebekomen, ofzoo iemant het zy van zyn verk Leevend of Dood, eenignarigt weet te geeven, zaldeneerften aanbrenger eenPremie van zes GoudeDucaaten genieti Gepafleerde Dingsdag, zynde den 12 Februaryis rydende tufichen cie Kerk van Koudekerken 's Moolenaarsbrn verlooren een ruuwe ZAK, waarin onder anderen twee Pakjes metopgeftelde advefien en verderander goeddie zeiven gevonden mogte hebben gelieve hetheelofgedeeltelyk te bezorgen by A. DE BRtJYN, Cafteleinin't Utret 1 fcbeVeerhuys te Leyden zullende genereus beloond worden. Iemant die iets te pretendeeren heeft op den Boedel van wylen LEENDERT DE LANGE te Zoeterwoude overledt - -adrefleere zig uitterlyk voor den eerften April 1782, by JAN VAN DER BURG of PIETER HOEKMAN Execute in den voorfchreeven Boedel, woonende aldaar. Uit de hand te Koop onder Zegwaarteen zeervoornaame SMITTERY met zyn WOON HUYS TRAVA1LJE 1 een zeer voornaamegroote THUYN daaraanalsmede een nieuwe opgetimmerde SCHUUR. t* Uit de hand te Koop een HERBERG genaamd DE GOUDE WAAGEN, (taande in het Dorp Rhynfater wonde, zyndel Regthuys, voorzien met een overdekte Kolfbaan enStalling voor 20 Paarden en2oKoeijen, en een ftuk LAND i W 79 js-B g-w 3 73 »cré o m* agtergeleegenTe bevraagen by Jan van Riek Caftelein te Rhynfaterwoude en Jan LedeboerStalhouder te Leyl Sl-^S."r»3stHS<!™a."^o3 5l Te Huur, tegens primo Mey aanftaande, een binnen weinig Jaaren nieuw getimmerd HEEREN-H.UYSbeftaandi S'S' re5!? PI0.H 3^^? 2"*1 ei S re re1* vyf Beneeden Vertrekken, daar onder Behangen, met zyn drie Sehoorfteenen, Keuken met zyn zuiver Pomp- en Req n m 1-, re Kt re n M ,tA^rr_ zeWater, Verwulfde Kelder rnime Kleer-Zólder verder voorzien met alle vereifchte Coiunioditeiten, Open Plaal Tuyn>annexStalling voor vier Paarden met zyn Koets- ofWagen-Huys, ftaande en geleegen in het beft van het Dl Vc Noordv/yk aan Zee, en aldaar nader informatie by ARY SCHOONEVELD VAN DLR KLOET. j n 't Heeren Logement aan. denBurgh bitj 1 doortimmerd tlUYS en Erve, voor dei *9 ?e boven en beneden Kamers enï( 1 binnen de Stad Leyden aani' t Marendörp of de Haarlctai vc re he Vi K< *01 lei Ms ho gei ph ze V( St; ga de i» gei ve Notaris en Makelaar in's Hagezal op Dingsdag den 19 February 1782 des avonds ten zes uuren, Hove van Holland aldaar, finaal verkoopen No. I. Een extra fraaye en zeer vermaakelyke 110 WESTKAMPgeleegen aan den Houtweg, in Haag - Ambagteen..quarticr uur gagns van den Do t deszelfs rpatfenfeen wel doortimmerde Heeren - Huizinge voorzien met een groot aantal Kamers én Kabii SFj ehangen,geftucadoord,BefchilderdenmetSpiegels en Schilderyen boven de Deurenen in de Schoorftee ,*5C j3 "o T re"2,5'° a geovneerd, Tuinmans- Wooninge, Koetshuys Stallinge en verder Getimmerte leggende rondsom in het Water {j1 G 3, -■ 2. Sra "G J. Boomgaarden MoestuinLaanen en Plantagien; uitkomende met een Opreilaan aan de Lóosduinfche Weg gróót e 3 S're =-3,6§ M S 5 re" o-.c Cingels, Gragten, Laanen e.n Piantagien, tezamen volgens Kaartedaar van zynde, omtrent negen Morgen meteen gedeelte '3'rej>a re 3 K 2"% oS S S 3 den ger.i. Houtweg er net Geplante daar op ftaande, niet een Arbeiders- of Tuinmans-Huizinge en twintig Roeden Land ie "£.re™»'^5S'''"öre3 5 g3 vierkant daar aangeboorende, ftaandqen geleegenaan de Weftzyde het einde van de voorfz. Opreilaan aan het Bruggetje S.7" 3 ^o"S J'cpre'3 h mede een Laantje ofnout-Akkertje,loopende van 'den'Houtweg langs de Weftzyde van het Land van luit Perceel No. 2.en gyK^OMgg-gi^greS o. c.reg'c komende tnet een HouteSpeelhuisje aan de Loosduinfche Vaartzynde in deze Party geleegen twee Morgen twee Hond Li 1 V 8.^3.0 0,^2 a EIS 2*2.3 3'2 met de Heeren-Huizinge daar op ftaandemitsgaders nog twee Morgen drie Hond Lands, tén Wellen de voorfz. veel Aar S 3 o 3 o n' ê'73'É-a o» p Hond Leenroerig van Zyne Door]. Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nafta ti, als Heer van PolanenNo. 2. "a §"5S. J fH- 3 2 2- HUYSMANS -WOONINGEmet zyn Bargen, Schuur, Koeftallinge en verder Getimmerte daar op ftaandemet de no;i g Sn 3 trC re ré 2."2. g- van derrig Morgen vyf Hond en zes - en - negentig Roeden zoo Wey-, Hooy- als Teel - Landen, volgens de Kaarte (Jaar vani ertr!^.g 3 re" E." de, ge'ecgen in diverfe Perceelen, omtrent en annex de voorfz. Wooningein de Polder van Weitkamp onder Haag-Amb 5; zyftde onder dit Perceel geleegen twee Morgen Leenland, (zynde ieder Morgen op zyn zelve een feparaat groot Leen)i n 3 S- 2<l-"pre'2reg-"ö S" veevende van Zyne Doorl,. Hoogheid den Heere Prince vairOrangeen Naflau, als Heer van Naaldwyk, doende in Huur Jaarl reS x g 2 E SLre S r - 2 0/550 vry Geld; No. 3. Ée.n HUYSMANS-WOONINGF,binnen weinige Jaaren «icuw uit de gtvnd opgebouwd met Ir. nini nen der; •aan 2.5*^^77^-^1, 3-S5 2, S3 ÖS' o4* LBargen, Schuur, Koeftallinge en verder Getimmcrtens tiaar op (taande, met de Nombre van zes-en - veertig Morgen drief If™. M fh <~t J O ft (j H O. u. «n M nrenn nn rea,tan»!n> D nreJon T nn.lii f mre/t„Cl 1 tta re 7. ,1a L' 710 nrn /looi- t/OTl V \T ft A n X fTO l U lY U r» in 'A1 Wl? t* Cf» Pfl'Cflfl Pil AtlltfPII reet nËT re K "z re re -f 70 - p.(_;a UUC» uc vouni. r, uuuillüc. III uc gnu. rumci V.I7 rr eu&aiuj., »uvtm „.,.,5-.,.,.^«5., „v,. j-... r, 3 w, ïè£,M"3>3f»rePt"'::1>3:i'-'.3'>'1 2 No. 4. Een Perceel WARMOE§lERSTHUIN- LAND groot (mede volgens de Kaarte daar van zynde) omtrent twee! re >"3 2a n.2tw-re'S 3 o 3 2 2 2 gen twee Hond, met de Tuinmans-Wooninge en verder Getimmerte dear op ftaandeinsgclyks ftaande engeleegen in dePt ff girr'»2ao§ug o ore SjOEc H van Wedkamp, onder Haag-Ambagtaan den Houtweg, doende in Huur Jaarlyks ƒ190; No. 5. Een Perceel WARMOESlf "2.2 ^S.S3to s-f43*® S SóS'g'? THUINLANDgroot (al mede volgens Kaarte daar van zynde) twee Morgen drie Houd en dertig Roeden met de T> *'b S,<2 S'S S45' 3 2 oU mans -Wooninge en verder Getimmerte daar op ftaande, insgelyks ftaande en geleegen in de Polder van Wedkamp, Swire n 3 re o re "*3-™ g, Haag-Ambagt, aan de Loosduinfche Vaart, doendsin Huur Jaarlyks ƒ190; en No. 6. Een Perceel WARMOESIERSTHl reOol»1»3"3», a. nj 5L - LAND groot (insgelyks volgens Kaarte daar van zynde) drie Morgen twee Hond en vyftig Roeden met de Tuinmans -l- L re ?£<3 "'r'2"&re,re'>->£ 3*oninge en verder Getimmerte daar op ftaande, al mede ftaande en geleegen in de Polder van Wedkamponder Haag-Ambagt i S 3 coo re (1 reI.S-4<,§ n re* o-de Loosduinfche V.aart, doende in Huur Jaarlyks ƒ270; alles breeder by de geaffigeerde Biljetten gefpecificeerdlaw« g^2 ö5'G3»2^.re'»re33^.33 ^voorfz. Buitenplaats of Perceel No. door de Gegadiugdens worden bczigtigd Heden en Maandag, mits hebbende eeiif «CJ oC"oios2srn o"^ 3 S kend Briefje van voornNotaris en Makelaar, en de overige Perceelen dagelyks zonder Briefje, des morgens van 10 tot 's# Jei 02 s "fn o 0 0 3 2 dagsten 4 uurCn, en nader onderrigt bekomen by meergenoemde Notaris en Makelaar JOHANNES EBBE woonendei _,j, S 5 "w" O>o "'S'S.3 3-'!? 3 i re Noordeiridein 4s Gravenhage voorn., alwaar deBewyzen van Eigendom en Veil-Conditiën kunnen bezien en geleezen ivo - 7* a.52~S3^3"g2g|-re34 H. VAN DER PALS, G. VAN ALPHEN, W. DE CROMME, W. H. CARLEBUR en J. VAN ALPHEN Gysbei o ^8- reDreg re^re S 13. s* 3 i? Makelaars te Rotterdam zullen op Woensdag den ao February 1782 4s morgens ten 10 uuren, verkoopen een puike t'm s a jg 3 re1*3 3 2.2 re o* 3 2" S »g* van circa 1600 KAASEN, beftaande in lo85kleine Edamfe Witkorften en 5i9platte Goudfe, als mede de 25 ledige Kiften vj'ni JTW «--7egs-re2.£.S~rere E* in dezetve gepakt zyn geweeftgeloft uit het Schip het IVantjedat met fchade is terug gekomenDe voorfz. Kaafen zy' g.s S w CttJw 3 n'>2 2 3 ETo^. gende in de groote Bier Straat, in een Pakhuys naaft de Confert Zaal, alwaar dezelve by Cavelingen van 100 Edamfe of 50C Ai vc £■(5 S re G» re 2 3 3 3 £.2 teffens zullen verkogt worden, en daags voor en op den Verkoopdag te zien zyn. fc. o, re re a. CAUVASP. J. CANTZLAAR.II. CANTZLAAR en P. CAUV AS Makelaars te'Rotterdamzullen op Wot g. den 27 Maart 1782, 's namiddags Wfl^ntlrenin het Logement het Zvtynsboofdverkoopen een party van circa iooVatö MEE-KRAPPEN vande Jaaren t?f9,1779 en 1780: nader by Notitie aan te wyzen. ree Mm Vefp

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 2