LE YDSE COURANTJi|!!lla3llI A*. 17-8 i- V R T D d 0 VRANKRYK. ARSEILLE den 28 January. De berigten der bele gering van het FartSan Felipe op Minorca gaan tot den 18 dezer, en behelzen dat het vuur der Belege- raars hetzelve zo deerlyk geteifterd heeft, dat reeds al de Buitenwerken zyn vernield en het Fort thans na een oud Muurwerkgelykfhet geen dreigd te vallen. 1 Den'15 dezer zag men in het Fort een zwaare brand, en wel in 't gedeeltedaar men gift dat de Eetwaaren bewaard worden want uit den rook duidlvk te befpeuren was dat er Oly e'n Vleefch-brandde: De gem. brand heeft bykans zeftig uuren metgroote hevigheid geduurd, enqntftond den 17 dezer des j avonds ten 11 uuren op nieuws -zeer fterk: het was een ver- Ij fchrildyk gezigt, midden In 't Fort de vlam te zien ryzen en e dan het geweldig vuur der Kanonnen en Mortieren der Belege raars, mitsgaders de Bombendie, van beide zyden geworpen, j malkandervoorby vloogen. 3] Ondertuflchen moetenzigde Engelfcbenbinnen de Cafemat- s ten houden, en kunnen niet dan des nagts eenige Bomben wer- pen; egterhouddeGeneraalMurraynietopmetzynVolkver- jilcrking te belovenmaar alzo er by'tafgaan der berigten ge- fproken wierd van eenen aanvaldie van befliflendegevolgen r( zal zyn zou die verwerking wel te laat kunnen komen. J, 'PARYS den 8 February. Eergifteris Mademoifelle d'Orleant, I Dochtertje van den Hertog van Chartresen geboren gelylt jiaar tweeling Zufter Ma.dcmoife.lU dc Chartresop de 23 Au- 3 guftyi777, alhier overleden. r Volgens de Brieven van BREST van den 1 dezer waren de Tranfport Schepen, ten getale van 51, bereids klaar en aan der- j zeiver Boord wierden evenzoveel Soldaaten en Krygsbehoef- !j tens ingefchéept als op hetseerfte Convoy, -en de Vloot zou r met den eerften goeden Wind kunnen uitloopenook zou de „Graaf de Guichen zig den 2 dezer daar toe aan Boord begeven I en men wil dathetEfquader, waar mede die Vlootvoogt in Zee (zalfteeken, uit iqSchepen zai beft'aan, en door qSchepcn onder bevel van den Heer de la Motthe Piquet, tot voorby Kaap j Finifterre vergezeld worden. GROOT-BRITTANNIEN. a LONDEN den 5 February. Gifter wierd door den Hertog VanRichmond by de Lords het voorftel gedaan om te verzoe- c ten dat dp Koning aan de Kamer wilde doen overhandigen s' alle Papierenbetreklyk tot het ter dood brengen van den Americaanfchen Colonel Hayne, ten einde men mogt weeten waarom de Generaal Green eene Proclamatie had uitgevaar- 1digd in welke hy reprel'ailles aankondigd aan alle Britfche v„ Officieren welke de oorlogskans in zyne magt zou ftel- ieu. Welk voorftel hevige Debatten veroorzaakte Lord Stormont beweerde dat de Raad van Onderzoek, welke Co- II lonel Hayne ter dood had veroordeelddaar toe recht had, 'fftaande houdende: Dat een Officier, die zyn Woord had gefchondenaltoos met de Dood wierd geftraften dib fvreemde ftelling veftigde hy op het eenparig getuigenis .van ^Officieren van allerlei Natten, die hy voorgaf daar over geraad- ileegt te hebben en diensvolgens dat Rebellendie hun "oord braken niet beter moeften behandeld worden. De Graaf van Shelburne,"zelfs Lieutenant-Generaal zvnde, mtkende ten ftérkften de bovengen.,Hélling van LordScot- nant wegens de doodftraf, en betuigde altoos gehoord te heb- eti dat het breeken van zyn Woord veragting cn fchandè over een Officier bragt, maar ook meer niet." DeCancclier yburlo-w -verliet den prefidiaaleiiStoelomte verklaareu dat een Officier, die zyn woord had gefchonden, door een gere- gelden Krygsraad, voor welken hy middelen van ver weering "„kon gebruiken en gehoofd worden, moert gevonnift worden, ,L en geen Boeken noch gewoontenster waereldhet tegenge- "„ftelde konden rechtvaerdigen." Lord Abingdon befchouwde hergeval als eene wreede enbar- 'c laarfche Moord maar die niette vergelyken was byde menig- e wreede en barbaarfche Moorden door den Americaanfchen v lorlog veroorzaakt, en die men. geen jota beter te regtvaardi- U cn kon;hyvj'oeg wat dit ge val doch kon haaien,zó méhhetver- eleek by 'tgedrag van een Pair dezer Kamer, die plegtigop t( eRegifters geprotefteerd had tegen de Grondbegipzelen des C1 lorlogs, en egter zelfs in eigen Perfoon daar in tegen zyne ronden, gaat werken en daaden bedrvven over een komende n iet die waar over men handelde. [Dit ziet op Lord Cornval- Isdie in 't begin van den Americaanfchen Oorlog eene zeer J erkeProteflatie tegen de maatregelen derRegearing tekende.] x Wat wil toch dit geval zeggen Mylordszeide Lord .Abingdon, zo men het vergelykt met dat van zekeren Arnold, welke, in ditRyk komende, met handen nog rookende van't 9 1 Bloed zyner Landgenoten, die hy als eenVerraader heeft j verlaaten en als een Bandiet vermoord zig toegelaaten T ziet in eene geheime Conferentie Aanzicht aan Aanzicht p raetden Koning, gunftigten Hove ontfangen gevleid ge- l. (Ireelden beloond ter eeuwiger bezwalkingen onteering der 2Ö ot) >T] N 59-^ O-SfCJ c o c c j-pq - - o 0 «to-o rMS e s-alta 5 J 2 2-r* DEN 15 FEB RU ART. 3 «Si" si w cs 3 "3 zj et o a> Z, <-« M 1, aj 3 4 T -c o ,b c oj o~_ •aaS BritfcheLegers, door zyne tegenwoordigheidenwaarom, :tl Mylords? op dat hy nog een werktuig zyu moge om dit on- gelukkig land in die begoocheling te houden, welke andere 1! Vlugtelingen zyns gelyken, zo hy zytisgelykkau hebben n 1 met zo veelfucces voor zig zeiven, maar zb verderflyk Voor "V de natie hebben weetèn te bewerken en onderhouden enz." 'i! let Voorftel van den Hertog van Richmond wierd, in weerwil ei'fterkfte redeneeringen verworpen, en Arnold, hoe veragt, 1 lord gezegt eene Expeditie tegen de Noordelyke Coloniente «i uilen commandeeren. h, DEE r: MAR K. E N. W ELZENEUR den 5 February. De Wind was in de Zond 30 January Weftden 31 dito, en den 1 February ftilhet C' 'Ugtje Ooft en Noorden, waar mede 5 k6 van de leggende Sche en mét de Stroom zyn uitgedreeven, de overige zynde na Zee fezeildunet een Z. OoftenWind. 'e Eergifter en gifter heeft het hard gewaaid uit den Z. Ooften, 1 udezen nagt en heden is veel Sneeuw gevallen, de Wind met 'ïye Koelte bleef nog Z. Ooft en de Schepen zyn gezeild. volgende Schepen leggen in Noorwegen onder Avary Te Fleckefiord Schipper P. Kratzvan Petersburg na Am- ilpevdam, heeftLynzaatgepompd, moet loiTen en kielen. 'h EeBergen Schipper J. Hanfen, van Dantzig naBelfaft, heeft l „r Hollandfche Wal baide de zwaare Ankers gekapt, als rfpokRaa'sen Zeilen &c. w Mandahl Schipper J. Fr. RSpko, vanNervanaAmfter- £0 ts S SX'Süï-ass.Bb--- I-» r-f ^.*-1 C Q H ut B- C5 O - TJ n <U' .Pa bp dam, heeft mede onder de Hollandfche Wal Ankers en Touwen óirj gekapt, zwaar lek en verder zeer ontramponeerd aan Schip en 'o a lS - 3-a c Zeilen, het Volk heeft veel hongersnood uitgedaan. Ook nog in dezelve Haven Schippëï J. Suarry, van PortaPortna Am-g d g tp u 3. fterdam, had mede fchaden en gebrek dan Provifie. sca g.g e In Arendahl Schipper Fr. Ruft, van Mc'mel na Dublin, heeft-§ o°c"2WbomiS,« zwaare Zeeën over Schip gehad, en is vanboven zeer ontram- S °J 0 c c a-a >3 ES g O «O g vy Z <0. 6 gf-1 a O M g D - o •T3 <S C h a> o .S 3 - S5« poheerd; als mede de Schepen van C.Welborn, van Memel na u S>"ï g o"S c 2 q cn o p .5-^ - <u Engelanden J. H. Voghtvan Aberdeen na Oftende, doch de Schade van deze twee laatfte weet men nog niet. ln Fahrfond. Schipper H. C. Beekman, van Petersburg na Sj.g M Oftende, lek en zeer ontramponeerd, en Fr. Fredrikfen, van -H ^-a *5^ 5 - o o S"S Fredrikshaven na Amfterdam, doorzwaare Storm; dezelve was "aü g 'g fi P. - by Luishaven voor twee Ankers op de grondgedreeven, het a o Jl Roer en Agterftevcn afgcftooten zoo dat Schip na afbrenging v n> S v xa 0 - - - - - m o C> <L) k-i <jj -p iiici gi«a - -3 O 0 *2 c C1 tu C7 O raj q M r&i 5-1 TJ- <L> H g> B O Z ei l~"' «u 'C 'Zo M sa c oj -rj ,c o u- op de Laading dfyvende, na een Haven «loeft gebragt worden P-i Voorts meld men uit Fahrfond dat het Schip van J.G. Hendrik-2 fen,van Libau na Kofchou, op Liftenlandvergaanisen men ^3 g wift nog niet wat geborgen zóu knnnefi worden. SS"g In Hittetoe Schipper Z. Sandervan St, UbesnaEmbden, SS g had onder de Wal Ankers en Touwen gekapt, en was door he- S hulp behouden binnen gebragt. Nog daar binnen het Schip van L. C. Peterfen of M. W. Mol)ervan Riga na Bi lek en zeer ontramponeerd, moet lollen en repareeren. NEDERLANDEN. AMSTERDAM den 13 Febr. Op zyn tyd hebben wy in on- ze voorige gemeld dat het Comp. Hulk ofHofpitaalSchipïn S c °-S eene Storm over de Haacx op Zee gedreevenzynde,vervol- -J o'Tg v) gens met de daar in zynde Manfchap te Blakeny.in Engeland g 3, m S" g r aangekomen waren, van waar dezelve ten getale van 35 met5; 0 <L» B3 S g> ,a 0 .3 H J" E 60 jj 2 v c M èr f g cA O tn a «"2^ o a j o <u cj-'T1 3 O 7; O bOJ-C-STJ nuo,»72 u* «Li W Wü r. C S w 50 «U g n Mollervan Riga na Bilbao,is a.gsO ^5 §-s''as E U E *2 W L, s e g Q otn q (S ZL QJ »Xi "O 4» <u iït «o. a 5J G ctj t) het Engelfch Sloep Scheepje the Stuift [alzo gcm. Hulk niet 'A v vaarbaar was) denui January weder op hiervertrokken, zynde 1-1 g s pj o."§ g 4 Engelfche tot beftiering van hetzelve mede daarop dan den oa -a o ;L S3 20 Tani'.arv seraakte hetzelve Scheenie no hetF.iland Rotte, m ÏTm'T: o"p, g o O CU -T3 - 0% ES E -b» >-SS'5iiQ^ s- G O b^2.° g -->>£ S1? §5 "t - - Üfi-S? - 2 SC5E ..51 h* N d w 2f-- o CO O -r- JS g-S^N 29 January geraakte hetzelve Scheepje op het Eiland Rotte- <n mes Oog aan de Ooft-Frielche Kuil en is geheel verbryzeld-2 4- d"? •=i'^ zynde 25 Menfchen, als mede de 4 Engelfche veróngelukt, m g de 10 anderen ter naauwer nood gered, welke met een Vaar- o Sp-o c tuig over de Wadden en te Groningen aangekomen zyn. 55S"-a"«S'«>>-S P.-a cj?ï„ Uit BRE T AG NE, aan welker Kuft het te voorige ge-N c A at: S g'g'g .2 Si g melde Scheepje van Kapt. Echegorichverongelukt is, meld oqCg n «^>.5^,, Ki g men met de laatfte Brieven onder anderen nogdathetSchip niet genaamd is Maria Magdalena maar Mad. de Scarpeile el Amia delPurgatorioen dc Kapt. genaamd Steph. Echegorich', van waar dezelve komt heeft men nog niet ontdekthet Schip,als odk de Equipagie is geheel weg; van hetzelve zynreéds ge borgen 80 BootenOlygemerktCB,B,laoBaaleuSumacq- gemerkt met een Klaverblad; 12: Kaftjes Olyven gemerkt S.E.G,N.A. A,Goo groote vierkante ilukken Marmer, en - nog eenige Kleinigheden. Door de Duinkerker Kaaper leChaulieu zyn genomeii en in Noorwegen opgebragt drie Engelfche Pryzen, als mede een Pink Schip van 500 Vat Ballaïl Scheeps, doch hetwelk op de Doggersbank gezonken is. Ook heeft Kapt. van Stabelvoe rende mede een .Duinkerker Kaaper genoomen twee Schepen i 4 ft i S van Jamaica komende doch welke weder hernomen zynnog 2 5-3^ g>g t: had gemelde» Kapt. van Stabelgenoomen een Engelfch Schip Tj g van 80 Ton beladen met zoute Vifch en hetzelve te Fekanrp g>g n opgebragt; voorts nog'een Fregat met dubbele koperen tluidg c groot 200 Vatengomo-nteerdmet twaalf rnPonders hetzelve 0 'g fchatte men 100,-00 Livr. waardig, was met diverfe Goederen S ci? o 3 beladen na Jamaica gedeftineerdte Morlaixopgebragt. C g C g Van Oftende word van den 10 February.gemeld: Door dc Kaaper T Union Kapt. Cornu, van Duinkerken, is genoomen dePacquet-Boot de Courier Kapt. Boyer van Douvres na S g-S Oftende beftemd hebbende de Maal Brieven zyiide van den 3 eerften dezer van Londen) over boord geworpen: Voorts was den 9 's avonds beooften de Haven van Ofténde geftrand een Engelfch Brigantynfchi'p met een LaadingJMour vanYar-5 C 'c 5-a 5 mouth; hetzelve is volWater, doch herVolk behoeden. -a 'sGRAVENHAGE den 14 February. De Heeren Staaten ^>,03 van Holland en Weft - Friesland zyn gifter en 'heden weder vergaderd gevveeft. De Heer Paul Wentwonh die van het Hóf van Gróót- Brit- -5 J 5 r/ 5J T3 fL dj O L-i X CL» Cd V r- Cu CLO- U C W «JA CJ S C 's '3 S Vi M G V -r C-iJ g« S G 2 o w 0 C x co Je Z ft - tj :u q r .-.1 £j '3 «5- - e - <5= -O co .ij G -> O Vj t-fi G bo N: C C U £- Bi f 'r* - ff <1 ei 9 •o üisa r- JT 4» .5 ,0 a .0 .3 Vcé3 31 Q 3 E 3 cS| Ü'o c u, -ö *2 O jj S G U bL o <2 o 1^0 O-a.STÏ cs O 4» tanniengeaualificeerdis, om wegens de Krygsgevangenen in c onderhandeling te treeden, heeft met den Prefident van de g-c -5-j~ Heeren Staaten Generaal geconfereerd. a J Blen verneemd dar de Heer Raad - Penfionaris weder weinig geruft heeften pynlyk blyft; fommige willen dat zyn Wel-Ed. 'S S Geftr. om een Adjunét zoude gevraagd hebben, doch zhlks «W vereifcht confirmatie. 'i-l -j o1 - M U _3 De Heer Le Maitre welke 18 Jaaren in de Ooft-lndien heeft 3 -c ■- W K c «-a ri r 44 J- co V-1 t> o» S-ö'-S A C n - Q o a S-( o M rï4 S 3 ^4 '3 N 3 S bE E O 5j geweeft en daar van de drie laatfte Jaaren als Refident v&n Vrankryk de vermaarde Hyder- Aly hééft vergezeld en over c BafTqra terug gekomenisbevind zig thans alhier zo men wil, onder anderen gecommitteerd zynde tot het doéii van een voor- g o c ftel wegens particuliere Aanneemers die 6 Schepen, welke - 1- -- -i- 'v-p-J-- «- >t>t co •3 C 5' Js 09 O O Z 5 "S S feS ».JS dl c. 9 3 rj <U V. gil ÜJ w bE CO - o <3> O uh •Mftf.t: o 3 o sf t: O c g« t-i- o C Ij <l» *3 "3 a> b/. u. .2,0 L- 4» OO - i S -S ,feO ici O 'N C c- o-S H voorTranfportfchepen inFranfchen dienltnade Ooft zouden "2 gaan alsdan aldaar aan de Hollandfche Comp. te lcoo.p zouden c prefenteeren, om voor Retourfchepen te dienen; waarom--^ 3 c 15 G K 9 ■a 3 o 'cEt3 Q o - i> «-» co Sri «H 2 H >D trent men wil dat hy reeds opening van zaakenaande alhier vergaderde Heeren Bewindhebberen heeft gedaan: Wyders c o h S§ 5 s 3 Sn verneemt men dat in der daad groot nadeel door de Engellchen ,0 g q aan ons op Suratte gedaan is, en verfcheide onzer Etabliffemcn- ^-3 a> o co g c ten, die in een deplorablen ftaat waren zouden weg geweeft g S 2 «-2'^ gis zyn, zo niet'de Franfchen zulks verhinderd hadden. Einde- =5 'Z "Qp 4^ *3 g lyk is men van meening dat dit Jaar door de Ooft-Indifche ri g js jg Compagnie geene uitdeelingaan de GeintrejTeerden zal gedaan 2 worden; ten minften word dit als een voornaam Point der ex- g t.vé g i traordinaire vergadering,die hier wordgehouden,opgegeeveii. oöt^^ ü2c^ t! o ^5 S ^Tnln-nnr /Ja inntvRa Driniron «roe t-/» Plt'ITlAlirK 3 r C ,Pl3 Cl >3 -Q L- U o W CJ '-S 'u O i 49 9< Volgens de jongfte Engelfche Brieven, was te Plymouth^'* *"3 - c v- ri rt c M binnen het OorJogfchip the Jafonbehoorende tot het Efqua- o -S W 2 onn Inlinllnna /li'a UKiivr Ir n m f mAt- /t O rr/sn rv> on F"T A\ 119-nrl 3 n i C 5 i '.—1 «1*' - ai C rt hw De Gewapende Neutraliteit fchynt niet wei beflag te kunnen Jg§ê.,BS« "eo u krygen: Deenmarken, zegt men, en Zweedenweigeren als Leden van die Neutraliteit aar. te neemenMogendheden die o u o g.§ ïj nieteen zeker getal Schepen van den tweeden enderden rang in' a S; Z c s c - Sfltq tirja, 35 o c O hu-nne Efquaders hebben om, in cas van aanvalhunne. Vlag te g w> doen refpefteeren. S a W "S, Men wil dat door den Franfchen Ambalfadeur, Hertog de la Vauguyon,-nog niets aan*Leden der Regeering gezegtis, ten aanzien derAlliantietnetVranktyk,zelfs niet sverSt.Euftatius. 3 c c H at fc, aft!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1