LEYDSE rff/r 'ii'» COU RANT.§€'«Ifilillliï^Y Tl Mmn A®. 1782. r© E N S D A ^-n y$ N\ t<S-2?« DEN 6 FEBRUART. Ssi *"8 g 1 m "o 4> O. 5 fc c O R <U |Ts o S hi4 o> •c c a het Garnifoen van dm Vetting bevel zon hebben om het niet o gemakIyk"op cegeevésfc 'tteerden uhde refpe&ive Collegien ter zaak gebeurd welke op nieuws ten bewyze ftrekt, j Admi.JiIiteir, die vqor veertien dagen gefcheiden zyn, hebben "jj Sc 3 J;JJ~'°"11 voorleden Vrydag aan Hun lloog Mog.in tegenwoordigheid a van Zyne Doorl. Hoogheid,«ene Memorie overgeleverd, waar na3 by Zy voorgeflagen hebben, voor twaalf Maanden, gereekend,^ van 1 Mey 178a tot 1783, in Equipagie te brengen drie Schepen van 70 Stukkennegentien van 60elf van 50, negtfn van 40, j ct, dertien van 36 en veertien van 2oStukken; benevens 5Kot- g u g ters6 Advys-Jagtenl Hofpitaal Schip6 ^agt»Schepen, g'3 en 33 Uitleggers, te zamen i2oSchef>en, en dezelve te beman-o I !S<1? o> sg £7-0 Ei i,« !=-S ve4 uJ=A S?. ."Pc N O O R D - A M E R I C A HILAPELPHIA den 10 November. Alhier is eens De Heeren Gecommitteerden uit de refpe&iye Collegien ter 2"° «««t rr«,l,u»vJ .„„llrQ -,x., AboU l 1j=-i_?._u:<U SJ ff -. ff*—. - S tr"^ dat,-welke middelen van omkooping Groot -Brittan M nien en haare Aanhangers in 'twerk Hellen mogen, om hunnezaaketi te heeftellenhunne kuiperyen enkel dianen oin hen vcragtelyker en onze Onafhanglykheid vafter te maa ken; degethclde Zaak beftaat hier in De Generaal Arnold ontmoette voor eenigcDagen te Nieuw- York een geweczen Commis van den Heer Thetufon Secreta ris van-het Congres zynde door de Engelfclien op Zee geno men en na Nieuw-York gebragt: De dooreerlyke Benedid Ar nold, onderftellende dat alle zyne Landgenooten met even zulk eene verheve deugd bezield wsyer, als hydeed hem het voorftrl om weder na Philadelphia teisg te lceeren endaar uit het Comptoir waar in hy gefungeerd had. de geheime journaa- ïen van 't Congres te ligten en tejNieu w-York te brengen met belofte van eene deftige belooning, indien de zaakgelukkig uitviel. Deoudè Commis veinsde na den voorfiag te luifteren ging 1 met twee vermomde Briifche Soldaten hem tbc hulp inzyne zaak mede gegeeven, na Philadelphia.maar zyn eerfte werk,al daar gekomen zynde, was eene aangeeving van 'tComplot, waar van men hein het werktuig wilde maaken. De «Soldaaten wierden gearrefteerd. bekenden aanftonds rondberftig de oor zaak van hunne komft en deeden in bun verhoor de ontdekking van ruim honderd onvergenoegde Ingezetenen van de Jerfeys, welker Huizen ten fchuilplaatze dienden voor eene Bende Moordenaars en Gaauwdieven, welke onder den naam van Engollchen en Kouingsgezinden dikwyi van Nieu w-York in de nabuurige Staaten gaan moorden, ftroopen en verwoeften. De heide Misdadigers zyn gebragt vooreen Raad van Onderzoek, alwaar de Marquis de la Fayette, die hier eenige dagen heeft doorgebragt, prefideerde euzyn verklaard voor Spionnen diensvoigens de ftraf waardig, doörde Krygs wetten tegen die misdaad uitgefproken. NEDERLANDEN. AMSTERDAM den 4 February. Me: de iaatfte Poften En- gelfche Brieven verneemt men,dar door de Lords derAppellen vry gegeeven is (doch zonder vergoeding van Koften of Schaa- ie het Schip Margaretba Johanna, Kapt. R. Evertsop de Reize van hierna Curacao in de maand July 1730 door eenËn- gelich Oorlogfchip der Vloot van den Admiraal Rowley; geiio- men, en tot Jamaica opgebragt en aldaar geconfisqueerd. Volgens de Brieven van Radix van den 8 Januarywaren in het afgeloopen jaar 1781, aldaar inde Baay gekomen881 Sche pen en wel 158 Franfche (waaronder48 Oorlogfchepen) 157 Portugcèfche 143 Spaanfclie; 76 Zweedfche daar onder.; Oorlogfchspen61 Genueefche; 55 Deenfche 49Napoli- taanfche-, daar onder 2 Oorlogfchepen 41 Hollandfchedaar onder 5 Oorlogfchepen38 Amerieaanfche 4 38 Venetiaanfche, soKeyzerlvke'4 17 Engelfche PryzcnijRagufaanfche; 7 Rbs- fifchedaar onder Oorlngfehepen3 Toscaanfche ;'i Livor- neclclie 1 Milthezeren 1 Saletyns OorlogfchipVoorts waren volgens dezelve Brieven van den 31 December tot den 7 January vertrokken de Spaanfche Schepen Si. Jofeph alias la Diana; Ar. S. del Carmen la Purifftma-Concepcionalias I" Char- lotta na Buenos Airos;' St. Anna y St. Joaquin alias el Marco; St. Chrijioval alias el Nuova Dragon na Vera Cruz N. S. de 'a Merced; la if idea St. Jofcphy St. Antonio; laUnion; St.Tri- niiad alias la 'Eitripa N. S. delCafiilloaUas e-l Diligenti na de Havana, en de Franfche Oorlogfchepen St. Michel, l'Illujlre •en Ic Lrsctra na 'America. Van ELZENEiJR word in dato se Januan'getneld. Eer- gifter de Wind Zuid weit-, giller Weft met Reegen en heden den- Zclven Wind en ftyve Koel'e, de t3 ii 14 Kopenliaagfche Sche pen na de Weft - Indien gedeftmeerd leggen hier nog." Wyders word in Klieven van ELZENEUR van den 36 Jan. gezegd. Zeden den voorigen Poft hebben ivy geduurig Z. W, en W. Winden met ftyve Koelte en wat Reegen dienogaan- hotul; in Noorwegen zyn weder veele Schepen met Schade tinnen gekomen, waar onder tot Stavanger het Portugeefch Schip van Kapt. J. Gomes, St. Tagavan Riga na Lisbon, het Schip is lek moet loden en repareerenvoorts een Galjoot vol Water en zonder Volk na vermoeden dat van Chr. Schultz, van Londen naar Sccttin gedeftmeerd; als mede dat van li. Bartli \r.ct Stuk-Goederen .van Hamburg.naStrahlfttnd, niets als het Volk geborgen. Nog is by Sta vanger geftran deen Schip Van Archangel na Hamburg gaande des SChippeg Naam word niet gemeld van Schip en Laading is weinig geborgen. By Mandahl is verongelukt en ftond onder Water het Schip van P. H. Danfee'van Hamburg, met kogge beladenen te Mandahl voovn. K. Tsberg. v»U Riga na Aprfterdam, en J. J. Klyn, van Petersburg na Breitbeide moeten lofton en repareeren. Te ©tiritliaanfund R. Remnfers van Memel, dryvende op de Laft. Te Gottenburg D. G- Panlte, van Dantzig na HulPgaande, als W'rak gedreeven op den Laft, onder Schagen en vo-1 Water de [roote Maft met AnkerS en Touwen, Boots en Sloep verloo- ten, de S.uurmau weggeraakt en twee Man gekvetft. In de PiMau zyn gearriveerd J. Renterl uit de Crooswyken D. Berg van LubekOok waren vertrokken H. G'. Gaars enP. Schroder na Libat». 'sGRAVENHAGE den sFebr. De Heeren Staaten van Hol- aden Welt - Friesland zyn heden weder vergaderd ge weeft. De Heer dé St. Saphorinextraordinaris&voyé van Zyne Koning!. Majt. van Deenmarken eu eenige andere buitenland- fche Afgezanten hebben geconfereerd met den Baron van Pal- land tot Glinthuis, prefidcerende ter Vergaderinge van,Hun Hoog-Mog. wegens de Provincis OvervfTel. Zyne Hoogheid d"e Veldmaarfchalk Hertog van Brunswyk «Baron von Thulemeyer extraordinaris Envoyé van Zyne Jlajt. den Koning van Pruifteu en de Heer Döringer Legations- itcret&ris van ZvneRoomfch-Keizerl. Majt. zyn ieder afzon- «rlykmet HeeTen van ile Regeering in gefprekgeweeft. Men zegt dat de Heer Raad-Penfionaris van Bleyswykden Voorleden nagt wederom niet wel geworden ishet geen doet vreezen dat zyn Wel-Ed. Geftr. de Vergadering van Hun Ed. Gr. Mog. niet zal kunnen bywoonen. Men wil dat Hunne Hoog Mog. een zeer nadruklyken Brief Mn den Prins van Kaunitz-Ritberg eerften Minrfter van het weer ------ - J7 r «o u J: rs o c 2 w Sjs-b" s s '■S'S^ u 5 M (u -r S -O* X<.S£ 2 «Cja v l-SSO e u o o cS -8 Ï.5 •a 5 en nen met 25,31x5 Koppen; zullende de koften daar van ruim g twaalf enéén half Millioeu bcloopen. Zyne Doorl. Hoogheid 2^ heeft deze Propbfitie geappuyeerd, en de Raad van Swiaten is o.- c, verzogtomvoorbehoudens de yrye deliberatien van de 3 g refpeiftiveBondgêno«en,ee»ePetuiedeïwegenSteforn)eeren.'g S De Heer Paul Wentworth doorliet Engelfche Hof geantho- -pi rifeerd om wegens uitwiffeling van Krygsgevangenen 111 onder- E eg handeling te treeden, is voorleden Vrydag alhier gearriveerd; Ja o - .2 ,n - v> e rp,C4irp,_o'a r<u e<5*z Si* g-5 a'C g S.?H» a^E-,1 s t =9 c u. "O 77 *5 c c S c"c>: o fifd n ff r s n -c cs r j; tj - c .73 p O 5s-. 46 c ff B- 0- 'a y, c ff v Ui. Lq r L,'- Cl'Kjf O/Tv ai b».ff-tr: 5.A S-3? >-& &o s: K 3 r_ tt o>; IN en zyn beide de Advocaaten Fifcaal van de Collegien ter Ad- S>.-£ miralTteit op de Maze en Amfterdam gsmagtigd om de pe i'o--2 S neeie conferentien dien aangaande met vóbrnoem.len Heer te jS-H -2 =tq f entameeren, en' een behoorlyk Cartel te fluiten, onder appro-— c ü'r S--cP I - - 7 c batie van Hun Hóóg - Mogende. je fe j» o 'f. "r, '5 -8 - v Aj - sr.- XX z.g g 5 gag gigo-s'l M V Van FLORENCEN word gemeld dat op den ao dezer Lliare c 0 :p Koninglyke Hoogheid, de Groot-Hertogin van'Toskaairen ge- - c^> -d Ut3 'lenis, di» de zevende jonge fcg «-SaS Sf, rr.. J.... J x ff P1 >,^3 N -co X" - lukkig van een Aartshertog bevallen w w Prins dier Doorl. Souverainen is. Hy is door den Aarts-.oj- - oö S"Si6~-c"ap biftchop gedoopten heeft daar by de naamen Giovanni Batijta v t; 3 J 0 jï; "S 'n ér 'A 'u Qiufeppe Fabiano Scbajliano gekreegeu. -1 B 5 55 a,'s S..5 E C ';a 'z% •A^is'O •- 'r, c m c s<a^2," ■e. Men verftaatdatde Ed. Heeren Bewindhe'bberen van de y v '.Jr-x -'id h Generaale Nedeflandfche Ooft - Indifche Compagnie, op aan- c 2 ff 2a S - fx J 2 S "g S ftaandeh Dingsdag den ia deaer alhier in 's Hage eene extra- 2 g 3 3 -3 e 5 m s ordinaire Vergadering van Zeventienen zuilen beginntn." 2 g acq'5'2 M3 LEYDEN den 5 February. Aanftaanden Vrydag den 8 dezer jEo-fi01 Bm cH >"S Zal de Hooggeleerde Heer IJAV1US VOORDA,ff. U. D. Juris Civilis Sf ilodiemi Profefor aan 's Lands Univerfiteit alhier 'Sjjjsj'E c o j; 2 cq.5; d'e Waardigheid van Reïïor Magnificus derzelve volgens jaar™ ^'2 2 jies'o-5 lykfche gewoonte, met het doen eenevplechtige Redevoering,"^ 8 5 3 S B S nederleggen. q5«-.4i <ji Volgens de Engelfche Brievsn word van MANCHESTER in dato 19 January gemeld: De drie Maaien Brieven den 15 dezer iiitHolland te Londen aangekomen, en met dé ordinai- re Poft daags daar aan op hier gezondenis geeii éénen Brief van te l egt gekomen alzo de Póft onderweg gefpoliecrd is en alle de Brieven hem afgenomen ^n. Particuliere Brieven u t Engeland willen dat Rodney laft hi elt, 0111 St. Eurtachius te hernoemen Er zal egter gein Cockbunv comnianclecren, In de jonglte Engelfche Papieren leeft men twee dingen welken doen zien hoealle^, het zy waaPof niet waar daar in- geluft word. Iietetne isdatBitaviaeu Ceilon door dg Engel fclien Zóu bemagi igd.zyn en het ander dat de Univerfiteit van Lcyden zou gerefolvcerd hebben een Oorlogfchip van 74 St. Kanon ten dieritle der Republiek te doen bouwen. Wy zyn verzogt om liciPtibliek te berigtenDathetgeen'e ~S g «_b S.g inde Courier du Bas Rhin van den 2 January deze; Jaars gC---.ié éSy iffteld is, als een ryding uil l'ARYS van den ejDeceinher 1781 wegens een P'erhaai van het geen al daar gele hieti Afit 'td c 3 zoude zyn, de grootftc onwaarheid behelsd, zo onbeftvhaamd n.-3 'g gl verzonnen als door voornoemden Nieuws - Papier - Schry- Z -Ó t o S ver ligivaardig-aangenomen en onbedagtzaam aan het Pu- o bliek medegedeeld. S-S g"g g,^v| Het Verbaal, 't welk men alhier bedoeld, is ons niet opge- Z .5^5 5-A 2 geeven masrde Qualiteit der Perfoonen welke zig daar in 8 'i 1= "d A J i? gelaedeerd achtenmaakt zefer.jv^arfchyiflyk dat het de pe-_ï— e riode is, waar in voorn. Nieuws - Sclirv ver meld dat de 3^. jj.acjz Memorie van Stormont,by het aanneemender Rtiffifche Me- -9 fe'§ Sg.ï.F diarie, in Holland de Gemoederen zelfs van de fterkfte En- S g gelfch gezinden hadgaande gemaaktin zo verre dat zelfs de y #2 3 Heer Erf-Stadhouder alle vergelyk weigerd en aan't werk f, g gaat om de Mag,tder Republiekóntza'glyk genoevte ma.iken, g c Jfïff 0111 zig geene Wetten te laaten voorfchryvcu van eenen Vv- S."5.s ycZ *P i' o> a r j. RJ >4 W rt tï *- o cs C' jï< s jai &y O ff C'«r='ö"? cE ^iZ k E i;", oji 5X1= S 2 cJ C /i «s* tr: "ff O *3 s 3 -5- - T* - - .9XM «c O 73 r-*; r c- $7 tf5 O è.wg s O CJ V 'ff «y 6 5J 5 cfk ^"1 t P t£3 «c andwelke zydoor gemeene zaak te maaken met het Huis ~S S vad Bourbon, zou kunnen vergruizenna welke redenee- S ^2--= ringen hy in deze Bewoordingen voortgaat: ïPdt Men kanderh.i'ven vevwagten om wel ras een Of- en De- g 'Z p 2 2 m fenfifTraftaat fuftcheu de Republiek ,"Vrankr\*ken Span-o jj jen te zien te fluiten. Men geeft voordat wv allederzelcIr 5 - ver Bezittingen zullen guarandeeren en datinerkente- 3 ic rjQ 315 5; b «--3 5.5 nis van onzenbvftandzy ons SoMilHoenen tegen drie per -ï -y o Cent zal toeftaan. Het Trafthat is m.g niet verre genoeg J ^,>5 ^i= gevorderd ,'on» er dé voorwaarden van te wccten onder- w j'B tuffeben is het zeker dat de ondq-handelingen begonnen D -5 f zyn en datdc vooinnamfte Provi^t ien op hecfluiten van f gemelde Traiftaat fterk aandringen. Die nmflandigh.-din p -S c s J s S ff "D ff rie,ï .-f4 «eg-: rr rTCl t 1 2K ff a 51 e. r i t: 6S br_ Z "S ja 5r ar- 3 'J <s n heeft men uit eehtn der zig liter (te Parys') thans btvinden- co f j- i> de Gedeputeerden k;an de rioll-andfche Oefl-lndijihe Com- - 2 nÓfj - pagnie dezelve welken men ovr anderhalf Jaar d n vaam 5"c 1 T van Warge.eft gaf. om dat '>v namens zyner Maatfchavpye- een lyzondtr TraSaat gcflooten had door welke de Rein- j; ~-i hliek de fchoonfle haarer Bett ttingen !e Kaap de Goede 3 j's-a Hoop) behouden heeft. Mgn is niet weinig verwondurd jjj bóz geweeft vanhemteverneemendatde Stad Arsfti:tviam. die - JVJ- ..^.,Mn?enr3 c-m c aeaanzoeKingcn van tcusianu net mu-ftge- 1/3 Vs 3 Uit die gefteidheid der Zaaken hadden de a N. ff o ff fc Z c - - 'ff 'c JZ.a C c <u V C -yx v 3 2 k' fw t-§ P. ssa V. r. e rv 420 p ür ,-v V iT <7 "ff O f= p.0 ff c 9 -2 - a Jessie 2'ffC ïea.v-CbnaSé; .y r-o dewelke het oor aan de Iaatfte voorfteDinsen y S ^3 ,1 _«-z_ 35-v r ff 6" ffff^ O i- Pr~. w 'ff J3 W. "J5 ë'c S^o. n Koöplieden beflotcn dat de verzoening niet verfff \tis, en g-Jc— .;2 i e i g"? J? 3 de Fondfen hebben aanftonds gereezen maar de Colle- v> L o br S- c 3 Z - - - - - -- J" O «j e, c m i- .IJ A. leend heeft. O p ff ^^x i-—i a y ,rvbeftierd worden, hebben in de voorfteftingen van F.n-^"^ 3S^C J geiahdjiiets anders gezien dan een nieuwen hoon aan een "Sii" vrye en onafhankelyke Mogendheid en het zaaijen van S verdeeldheden ontte beletten dat de Republiek een befluit if^.S o S "ff i CO VIUVVIWIIVMWK VII^.W UVl»tVWU UUCUV XXVJ^VlUXIVIh VVII UVIlUlt J5 r -« 41 U V to nemen zoude, overeenkomftig met het geen derzelver 2 O Tl ge g w ftaat en belang haar moeftiilgeeven." g g.11 2 - 0-= u-s -^Su a.SJjx; V Bo Heeren LEDEN van den OECONOMISCHEN s k'f. TAK Departement LEYDEN worden verzocht tot het hou- S"" o 3 S "g< 3^ !»."5'V 5 »>g?jaSi; den van eene groote Vergadering, in het Heeren Logement san d<n Burg alhier, opZaturdag, den 9 Februarydes namiddags fci] t; 55 e- «eenerllof, hebben gezondenzo mem voorgeeft betreklyk- ten drie uuren. Men gelieve de ia»lykfcMfcToela« metzicb tyndetotde VeftingwerkeOvan NamenMen »uegt erbydw' brengen voogdenjhefauiiier."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1