t;YDSE if COURANTlfSil gS3a 5f2i-2a.i|l1|| 951 ril NK **-nm M eS C t* MAANDAG GROOT-BRtTTANNlEN. J i, A u i> V 3 7t c »- ZliC1— DEN 4 FEBRUARY ONDEN den 25 en 29 January, Gifter is bydeGê- meentens een Memorie van wegen de StadBriftol overhandigd, béhelzende een verzoek om den Oor* log te eindigenvervólgens wicrd het geclaane Voor- ei om de oórzaaken van den tegenl'poed der Zeemagt te nderzoeken tot deny Febr. uitgeft«Id, en wyders door de Ka ler 1,500,000 P. 5t. om Exchequer-Briefjes afte loiTen, ge- ccordeerd en nog een Miilioen tót rembourfeering van eene elyke Somme aan den Koning in de voorige Zitting vergund- Lord Cornwallis heeft bereids tweelangduurige Conferen- ien met onze Minillers gehadgelyk ook de Generaal Arnold, jc ten Hovegeweeft-en günftig van den-Koning ontfangen is. Heden zyn de Aélien van de Bank ui en 1 half a 5 agtfte, iio, niet de Permitszonder Prys; die van de O. I. Comp. 35 a 134 en 3 vierde dito Z. 2. zender Prys oude Annuit, iflersöen 1 agtfte a 1 vierde nieuwe dito zonder Prys; 3 per !ent gereduceerdeheden 56 en 5 agffte a 7 agtfte St 3 vierde iio geconfolideerde 55 en 7 agtfte a 5 agtfte a 3 vierde; 4per ent dito 71 en 1 half k 5 agtfte k 3 agtfte. De Wiffelop Am- lerdam is 33 en ,9dito op Zigt 33 en 5op Rotterdam 34 a e 1 i half Ufo enz. NEDERLANDEN. AMSTERDAM den a February. Gifteren zyn alhier door len Ed. Achtbaaren Oud-Raad (beftaande zo uit Regeerende Is Oud-Burgemeefteren en Scheepenen) tot BURGEMEES- 'EREN dezer Stad verkooren de Wel-Ed. Groot Achtbaare leeren Mr. WILLEM HUYGHENS Heer van Honcoop '1ETER ELIAS en QUIRYN WILLEM VAN HOORN, Jevvelke uit de afgaande Heeren Burgcmeefteren tot PRES1- )ENT - BURGEMEESTER verkooren hebben den Wel-Ed. root Achtb. Heer HENDRIK HOOFT Daniehz.Voorts muit eene, doorden Ed. Achtbaaren Raad geformeerde ,No- nnade van veertienen door Zyne Doorl. Hoogheid den Heer rins Erf «Stadhouder tot SCHEEPENEN dezer Stad geëli- terd de Wel «Ed. Achtbaare Heeren JAN BERND BICKER 'mdriksz.Mr. CORNELIS VAN DER HOOP Gysbcrtsz.; r. APOLONIUS JAN CORNELIS LAMPSINS Mr. NI- 10LAAS WARIN Anthonieiz. Mr. CORNELIS VAN ,ENNEt>Mr. DIRK JAN HOOGENDORP tot Hofwegen iMr. SAMUEL VAN DER MUELEN. in welke qualiteit ooggemelde Heeren heden Zitting hebben genoomen, en uit afgaande Heeren Scheepenen geëligeerd hebben als tot RESIDENT-SCHEEPEN den Wel-Ed. Achtbaaren Heer Ir. WILLEM CORNELIS BAKKER, tot VICE-PRESI- ENT den Wel-Ed. Achtb. HeerEVERB ADRIAAN VAN [UYDENen voorts tot SCHEEPEN- COMMISSARISSEN erkooren de Wel - Ed. Achtb. Heeren Mr. CORNELIS VAN ER HOOP Gysbcrtsz.Mr. APOLONIUS JAN CORNE- ,1S LAMPSINS Mr. N1COLAAS WARIN Anthon.sz.; Ir. CORNELIS VAN LENNEP Mr. DIRK JAN HOGEN- 10RP tot Hofwegen; en Mr. SAMUEL VAN DER MUELEN. AMSTERDAM den aFebruary. De Ed. Heeren Bewind- hebberen van de generaale Nederlandfche Öoft-Indifche Comp. hebben gerefolveerd provifioneel geeneaflevering vau Nagelen te doen. Heden heeft men Brieven van SURINAMEN in dato 8,10 niaNovember 1781 ontfangen over Martinique en Rhode- iiland, met een te POrient gearriveerd Americaanfch Schip wethetwelke men verneemt dat Kapt. Gibbon, behoudente ofton aangekomen is): De Inhoud der gemelde Brieven van Surinamcn zyn hoofdzakelykDat de Brieven uit Holland fan de maandenMey en Juny 1781 overVrankryk gezonden, ran Cayenne wel ontfangen zyn; dat dewyl de Koffy en Ka- oen zeer voordecligftondcn,men zig daar meteenen voordee igen Oogft flatteerde eenige Levensmiddelen begonnen te nanqueerenhet geen veroorzaakte datde Boterreeds tot drie guldens het Pond gefteegen was Tabak en Pypen waren er in iet geheel niet te bekomen doch deaankomft der Barquen van Martinique vervulde eenigermate dit gebrekde Schepen ran P. G. de VriesB. VosP. Jurgenfon en dat van wylen A. Spruitzyn (zo als reeds te vooren gemeld) in 'S Lands dienft; Ue van de Kapts. KL van GlaanenA. Mathyfen eti C. Kans svn gedeeltcilykdoch alle de overige geheel,beladenen wel ker Schippers alle aan het Gouvernement ontboden zynal- paar hun kennis gegeeven werd vaneen Franfch Convoy dat jnen eerlang van Cayenne verwagtte en dat de geene die daar Wede na Martinique vertrekken wilden zulks konde doen voorts- melden dezelve Brieven het overlyden van de Kapts. R. SwcnisA. Sprnyt en Chr. .Muider als mede de Planters N. Guifnn J. p. Per,cuII. J. Hoff. Boom enz.aangaande de Veiligheid derColonie, oordeelde men dezelve volkomen ge bekt te zyn-voor de Bofch Rebellen en in een der Brieven van de laatfte datum di tikt mcu zig dus uitDeze origineele gaat onder Couvert van onzen braaven Gouverneur, die van 3, een ieder bemind word', om zynen onvermoeiden yver en zorg tot behoud en ter beveiliging van dit Land, in cas van v vyandlyke aanvallen daar men thans niet zeer voor v,reesd, terwvl alles in den beften ftaat.van defenfie is; in tufleben verlangtmen metfmerte naons Convoy." Van Terfchelling verneemt men dat aldaar eenige Vaten met Oly zyn komen aandryvengemerkt AD. No. 33. B. in «enRuitNo. 4. P.No. 13 en 19. NS. No. 1. FR. No. 1. In Brieven van Bordeaux van den 22 January word gemeld.: In den zwaaren Stqrm van den 16 dezer is by Bifcaroffeop de Kuil van Arcaflon verongelukt bet Schip de Jufrouw Jo- "ffnnaSchipper Hidde Hylkes van Koningsbergen naBor. h-deaux gedeftineerdmen zegt dar het Volk gered ismaar i» het Schip weg zoude zyn doch men hoopte van de Laading te bergen die zelve Storm meld-n die Brieven heeft Bet Convoy dat den 13 dezer van Breft is vertrokken mede ge troffen, en men weet reeds dater drie verongeluktzyn ook Vteesd men voor nog twee andere; 20 zyn er behouden op de Rivier gekomen en men zegt datde andere na het Eiland Aix gevlugt zyn. 1 .Te Ferrol Is den 17 December wegens Storm en lek Schip aninen gelóopen het Schip St. Thomas en St. Anna Kapt. J. (V. de Soufa, van hierna Kadix beftemd.' Te Fleckeroe in Noorwegen is den 5 January binnen geko men met een zwaare Storm het Schip van P. Kratz, van Peters )urg herwaards beftemd; dezelve heeft veel Stormen uitge-- ftan en Zee - Stortingen overgekreegen, waar door het Schip o h -.R 5 fa - S- .5*'-§p.f H cn E rw pxi rQ Q g'êerlekis en een gedeelte der taading over boördt heeft moe- S"3 ten werpen en moet het overige loflen om te repareeren. 's GRAVENHAGE den 3 Febr. De Heeren Staaten van Hol- landen Weil-Friesland zielen overmorgen weder vergaderen. DE ÜITSCHRYVING VAN DEN AANSTAANDEN DANK-VAST- en BEDEN - DAG IS ALS VOLGTcc «ri-1 J ÜÉIÉÉ 3-3 5 O CS r S-, 14 as g* tn c y W S Q aj -O e «tlJS s o -v ri c D -.V C e ir-i Kf, g SP e -s C n o C o 1- lij a-rffi-a irs o c t n M 0 -i>§o ü-o u o x C T3 - U LANDSCHAPPEN g-0 tJ a> 3 Vspü I or« o-t: 5 o a AAN DE HEEREN STAATEN VAN DERESP. PRO VINCIEN, GEASSOCIEERDE STEDEN EN LEDEN VAN DIEN den 25 Jan. 1782, EDELE MOGENDE HEEREN! b w Eene regtvaardige en aanbiddelyke Voorzienigheid, die Ons pj zo langte vergeeflch heeft aangemaand, en Zyne Kafty- c hr\ P SnrK dingen toegezondenna dat zyne waarfdiuuwingen on verzet £4 o» P c E r ^5-g ag g-.g o tèlvk zyn verwaarlooftbiyft nog aanhoudend Öus door zyne Jj "P--S 2 S - H Oordeelen bezoeken. S .-ie. SS OS Oordeelen bezoeken. Het Jaar, het geen Wy laatftelyk geëindigd hebbenis een Sp3b'2 c-" ra •5.C h --j 7 oj j *- o 7 bjc-—* m fk vü, .j. w jj 1 tyd ge weeft van duifternis in vèelerly opzigten: Aangetaft o> jg O b& o g rlmnr mflirnfr flif» On'7pn V"vnnrT is •,fa\xrnrPlfin *-*51 'l J"? bc door éen magtig Geallieerdedie Onzen Vyand is geworden <u jg hebben Wy moeten zien dat Onze Colonien zyn aangevallen en genomen en dat aan Onzen Koophandel en Zeevaart' (de Bronnen vanOnzénVoorfpoed,en zelfs vanOns beftaan^gevoe- o JCJ T3 O S lige Slagen zyn toegebragtDubbelde plagen van buitenland fche Ongelukken en binnenlandfche Verbitteringen en Ver-'^ '*hJ O w o o Si J o 2 O C5 gen zyn de Zonden en Ongeregtigheeden des Volks geenzins S verminderd, maar alles fchynt in den voorigen ftaatte zyn ge- K a >-° 2 B Sfi" a> miffs cs ^-—f Tl r"' E! g 2 "tJ T3 deeldheeden hebben Wy Ons Land zien verwoeden. In het midden van deze duiftere en beklaaglyke Vertoenin- «■3.5 S <U ro bleven: Dezelve ongevoeligheid en zorgeloosheid, middenm y: H V ze J? u (3 eflfl c c «77. S - W - -to J -c cH JZ w i5 's O Ti -a P a«r? a .5 in hetgrootfte Gevaardezelve^delheid en weelde dezelve 0-aQTi - - j -g ■- u- o verbaftering van zeden en gedragzyn by Ons gebleeven c 3 Eene Onverfchilligheid omtrent den Godsdienft eene bedor- p> o g -« hji O S !J g ve zelfs-liefde en eigen belang, de gronden van de ware Va- oi" E - derlands liefde ondermynendehevigheeden en tweedragtoQ^'e^Q^ci^.oPpo^k;" kleinagting voor de Regeering, een loffe en onbeteugelde geeft 5- o 2 fa E O N >H a n cj •-* a o02»— van Anarchiceen van de ongelukkigfte teekenen van een ver- t S zwakten afneemend Volk hebben by Ons de overhand geuo- men dus kaftyd Ons de Voorzienigheid nietalleen door de 9 - 'ed --5C cd 25 S l| W 0 Cf r^J O JV} 5> wy >.H wp >1^ rt a- p5 ba 2 O 3 -G 3 2; o S3 Sh bö 4) - o- -5 - 9 5 s S.IW'S M <S c verwoeftingen van den Oorlog, maar maakt ook onze eige on- 'S -S5^ geregeldheden tót Werktuigen van Onze Onheilen. a«o5 ^S^'gQfa'2 I g fi-a-rt SU g Deze treffende oniftandigheden hebben Ons bewoogen en b» S UeOl- aangezet, om eenen ALGEMEENEN DANK- VAST- en BEDE-DAG uit te fchryven, over alle de Geünieerde Pro vinciën Geaffocieerde LandfchappenSteden en Leden van - dien, tegen Woensdag, die wezen zal den 27 February eerftko- mende, om op dien plegtigen Dag de Hand des AUerhoogftë (die tot hier toedeBooden van zyne regtvaardigheid niet toe- -- gelaaten heeft om Ons verderf te volbrengen) aan te bidden en groot te maken; om Onze afhankelykheid van zyn onverdiende goederticrendheid te erkennen om de ophouding van dezen ve'rde rffelyken Oorlog, en zynen Zegen over het aanwenden van de wettige Middelen, cm eenecrlyke(en metheobe-lang- - - - - van den Staat overeenkomende) nitkomft daar van te verkry* gen, af tefmeekenom de wederkeering van zyne barmhertige befcherming voor Onze Huisgezinnen en Ons Vaderland af tè k-j. biddenen te fmeekendatfly, om de Verdienlteu van O nzen «3 Heiland en Zaligmaaker Jezus Chriftus genadig wil vergee-3 .s 5 ven alle Onze Zonden en Overtredingen, en door zyne ver-ÈJj zoenende barmhertigheid aan Ons toezenden zyne hulp en by- ftand tot verbetering en bekeering van een Zondig Land. jjj By deze plegtige gelegendheidmoeten Wy ook eenen byzon- f-« deren Zegen affmeeken over de Perfoöneu en de Regeering S o, van de Hooge Overigheid van dit Land; éatWysheid Eensgc-3 zindheid, werkzame Kloekmoedigheid, en een belangeloozcn jdx «j Yver voor de veiligheid en befcherming van Ons Land moge "f voorz.itten in alle haarebyeenkomften en derzelver Raadfla- u S'jJ genWapenen en Ondemeeniingen vrugtbaar maaken tot be- 5 houd van Onze Onafhankelykheid,bewaaring van OnzeRegten ts en Vryheden, Aanmoediging van zuivferen Godsdienften natio- nale deugden voor de welftand en voorfpoed van deze Repu- bliek. Wy moeten daaren boven de Goddcivke Gunftenbe- 5»- fchermingook affmeeken Over den Perfoon van ZynéDoorl. g.s't Hoogheid, Zyne Koninglyke Gemaalin en Doorl. Spruiten; B. S dat haare dagen lang en gelukkig mogen weezen veirykt met 3 7-1 dedierbaarfte Zegeningen ;dat de Adminiftratie en {jeftiering van dien Prins, ingevolge van Zyne Waakzaamheid, Yverige. c5qK Pogingen en ware Zugt voor zyn Vaderland gekroond moge g v ivor den met de gelukkigfte en heilzaamfté Vrugten voor deze "2 3.^ Republiek, en voor zyn lu ifterryk Huis, en dat Zyne Nakome- 5 ff, lingfchap deOiifterfelyke Naam, die Hydraagd verdienende, onder de befcherming van den Hemel, aan dezeVereenigde Pro- jj> g vincien nog lange moge uitleevereu Yverige Befchermers van -e derzelver Regten en Vryheden, Burgerlykeen Godsdienftige. S s En terwyl Wy ootmoedig bidden 0111 de afweering van Onze S eigen Onheilenzyn Wy pok verpligt een waar belang te nee- x; hS_'5 men in de algemeene Vfeede en Ruft van Europade Opper- V; beftierder van alle uitkomften biddende de Harten van Prin- 5 een en Mogendheden te neigen tot gevoelens van menfehlie- v'~ vendheiden regtvaardigheid,en totherftelling van den Vreede, "js <g_ S in de plaatzen, alwaar dewoefte tweedragt. de beklaaglykfte Vertooningen vanelende, druk en benaauwdheid heeft te weeg_o w> gebragt. Eindelyk moeten Wy oök bidden voor de Proteftantfche - c Kerken 111 alle Plaatfen, en byzonder voor die, welke geveftigd zyn in deze Provinciën: Dat de Arbeid van derzelver Leerna- g g ren ftrekken moge tot bevordering van GodsdienftRegtvaar-g; 3 o, digheid, Liefde en Eendragten dat dus een Geeft van natio- 5 0 nale Deugd en opregte Godvrugtden Zegen en befcherming van den Hemel over deze Republiek moge na zig trekken tot in 00 3 Pi _.i jg r£]\ CJrZZ T? M O> J- y C ÜU3 «tóf £97-8 fcc *3 £."2 5 P O U C 5 kA l> C/3 5 C >,ü£C iu P N MO C/2 r O tP J- 3S,£5)S »•-5 a v blu W5 w C •- i- K C «3 C cs J- j-1: cj yff o> C/3 KA flJ w C O C 01h- a r: it >i 5 g s 5= JA Ci o jf <y rz fcr O .tl C yrC *Vo r* r. a o v~ cie fa K g Z'-e"?" S x -•2S.§2?8«-i:'e8 L| pj „Ho - s-.n os. cis c 5 U 1- - c_-r" Q 3 I-O,Z - OZecSc-sSH'aètSjl r° tf) fa ?f .fa- 5 "8-HO «2=- "2 fa - f*1 ZP' 0, g U O - -M Tlfaa O ofa c^So'S het laatfte nageilagt: Alles tot grootmaking van des Heeren S gj i-o S'S's Allerheiligften Naam, voortplanting en aanwas van de ware ïT-gfa'S-- S s S Chriftelyke Gereformeerde Religie, csnfervatie van Onze S Tl - - c.^ duurgekogte Vryheid en Onzer aller Zielen Zaligheid; enz. erf 8 "Q S fa S LEYDEN den 3 February. Gebrek aan plaats belet ons e c 5-o!oe Sx1* 8 het plaatfen der Brieven van Elfeneur, waarin verfcheide e^ gïï^H» - -jj« S na 9 Scheeps - Schadens worden gemeld als mede eenige Spaan- O'S o gf £edu fche en Franfche Berigten van Port- Mahon, volgens welke de oiST^fa o-A o u "sp S c Heer Murray, Commandant van het Fort San Felipe den 9^ a og S Spcï^ SOJ January zou verzogt hebben om te capituleerén; en 'eindelyk o SL So"a q .2 oCd g'sSSS ^f>ri Rripf 111't 'c-Hacr/». irrvlnr/ano ol troon nrorrotio A*± 4l1 p *r? £1'.- C f-i Hl rvt een Brief uit'sHage, volgens welke al het geen wegens de aan-^'3(3 c n §"'1. o a Ifemft des Hertogs de la Vauguvon word opgegeeven, abufifis, Sn vaaajjg en men verzekerd dat zyn Excellentie zig den I dezer te Parys zal bevonden hebben onder de Ridders welke de Koningj van Vrankryk diec dag maakt. TS hH

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1