9 A. 1781. LEYDSE WOENSDAG H liillél HI - - *S a -O O o 60 J «Jee 2 «J^yed E-= CJ üo 10 I w^m C0UR.AN T. jlill] ss« si; 3P JA NU 4 kt-. NEDERLANDEN. AMSTERDAM den aSJanuary.Heden zyn alhier door denEd.Achtb. Raad. totlïaaden in deVroedfchap, verkooreri deWel-Ed. Achtb. Heeren Mr. COK- NÉL1S VAN LENNEP en Mr. ABRAHAM CAL- KuEN eri znlks in plaats van den Wel-Ed. Geftr. Heer Mr. Ferdindndvan Colleti, lieer van Gunterftein die daar van vry* willige afilandgedaan heeft, en wylen den Wel-Ed. Gr. Achtb. Heer .Mr. 'Jan van di Poll Pietersz.in zyn Wel-Ed. Lecven Burgemeefter dezer Stad &C.&C. Eefgifter en gifter is in Teflel niets gepaffeerd, doch de Schepen ter Rheede en onder Oofter End leggende zyn in goe den (iaat. In de Noordzee op de hoogte van Teflel is door zwaar Weer uit malkander ge werkt en gezonken het Een, Maft Hoekerfchip de Juffrouw Anna Cotnelia Schipper G. Degensniet een Laa ding floepen en Duiden, uitGoeret na Ierland gedeftineerd; deÉquipagie is behoudpu. Te Kadix zyn gearriveerd J. Wals van Güaira J. Milatovich vaa Genua, en A. Duran van Barcelona; enteBreft A. Sol- trie, van hierna Nantes moetende. Kapt. J. M- Holm welke het berigtaangaande de Kaapers Hercules en Mars, in onze voorigen gemeldgeeft, was van Huil na Bmbdeu gedcftineerd doch door Storm en Tegen winden genoodzaakt geiveeft in 't Vli.«r binnen teloopen, en niet, zo als abufi velyk gemeld isin Teifel. 's GRAVENHAGË den 251 January. Eenige buitealandfche Afgezanten hebben geconfereerd met den Heer Challes Bigot, preödeercnde ter Vergaderinge van Hun Hoog - Mog. wegens de Provincie Friesland. Men verneemddatde HeerRaad-Pcnfionaris van Hollanden W°ü- Friesland in zo verre reeds gebeterd is dat zyn Wel-Ed. Geftr. voor vraagen heeft iaateu bedanken en gifter Vifttes heeft ontfangen van verfcheidfi aanzienfyke Perl'oonen; en werd algemeen verzekerd dat de Propoiitie van Friesland tot het aaqgaan van eene Verbintcnifle met VrankrykbyHunEd. Gr. Mog. is gelezen en denkiyk haar vol beüag zal bekomen zo dra de Heer Raad - Penfionaris de Vergadering van Hun Ed. Gr. Mog. zal bywoonen. Men verneemddat doorcleEd. Mog. Heeren Geeomm. Raa- den raport is gedaan aan Hun Ed. Groot-Mog. van den Staat der Negotiatie van 12 Jifillioenen van 'tgepalfeerdc Jaar ,en verders Confentverzogt en geobtineerd om gebruik te maaken van eene extra gelegenheid van 4,eoo,ooo k a en 1 half per Cent te negotieeren. Men beftuitzo uit dezeals andere.Gcldleë- uiagen, die men wil dat op til zyn dat men gezindis 0111 den_ Oorlogdoor te zfetren Utrecht, na men meldheeft bereids geconfenteerd indenAanbouw van de voorgeftelde tpSchcpen van Linie; ook hebben de Heeren Staaten dier Provincie eene Verhooging van Belajlingen ingefteld-, namelykeene tiende ver hooging vau den twintigfteu Penning op alle Goederen, 'oy Erf- fenifienHuwelykfche'VoorwaardenGiften ofuiteenigen anderen lucrativen tytcl op iemand devolveerende; en, wan- ce-rhydie dezelven verkrygt, dep Geèver, Maaketof Over- Jeedenenverder dan den vierden Graad mogt bcltaan, in eene tiende verhooging vau den zeftienden Penningvoorts in eeue tiende verhoogiüg van de Middelen, genaamdll.et Oudfchild- Geldhet r teelt en perfoneele Morgen Geld, Haard Stede tnksl- en dubbeld Huis-Geld Dienftbo'den-. en Paarden-Geld; echtarzonder verhooging der Zegels voordie Artykelen; ver der, in eene tiende verhooging van de Redemise-Gelden der Tiendensin dezen Jaare te verichyneilden veertigften Pen ning, en 1 en 1 half per Cent Verhooging op de alienatie der Onroerende Goederen, en den vyftigften Penning, op den Ver koop der Meubilaire Goederen gefteld en eindelyk in eene, Verhooging op den Prys van alle de Zegels van den Stempel van dit Jaar te weeten eene halve Stuiver op die van 4 a 6 Stui vers en eene tiende Vcrhooging op de overigen. Tyd en plaats heeft ons ontbroken den Lezeren mede te deelea de Aanfpraaken, door den Graat' van Waffenaar - Twicty- h gedaan wanneer zyne Excellentie den 17 dezer affcheid ,Bam,eerft ter Vergadering Hunner Hoog-Mog.alwaar Zyne Doorluchtigfte Hoogheid tegenswoordig was en veevolgens ter Vergadering van HaaFEd. Gr.Mog. Zo zeer als men roemd de wyze op welke dezelve zyn mtgefprooken geweeft, zo den ken wy dat de meededeelingdergevoelensen uitdrukkingen da'a-in vervat, onzen Landgenooten niet onaangenaam zal zyn, «n het genoegen niet zal verminderen van debelangeus van den Staatbyden Keizer toevertrouwd te zien aan een Gezant, die wchzvnen Naam door zulke gevoelens zo waardig maakt. HOOG - MOGENDE HEEREN! A/Ty door Uw Hoog-Mog. gunftig befluit vereerd gevonden hebbende met de ge wigtige bediening van Afgezant van dit ons Gemeenebeil aan het Hof van Zyue Roomfch Keizer- lykeMajefteit, heb ik thans de Eer in deze Hoog aanzienlyke Staatsvergadering te mogen ver/ehynen om aan Uw Hoog- Mog. kennis'te geeven, dat ik reisvaardig ben, enomteffens Moogftdeszelfs jongfte beveelen te mogen ontfangen. Had ik immer kurtnen vcrwagteti dat eene keuze van dat ge» wigt my zoude verderen, boe zeer zoude ik nietmet verdub belden Yver getracht hebben, die kundigheden te verzamelen zo van buitenlandfche Zaaken, als van Verbonden van Vreede, van Vriendfchap van Koophandel, van Vefdeelingvan on derlinge Befcherming en Byftand waar op der Volkeren Reg» renVoorfpoedRuft en het cvenwlgtvan het ftaatkundigSa- menftel geveftigd zyn. Dan nu ootbreekt my dit alles, en het overtuigend gevoel van dit gemis vervuld my met angftvalligheden welke de na derende aan vang myn er bedieningen debefchouwing van den ftaat der in- en "uitwendige Zaaken, van dit Gemeenebeft da- gelyks vermeerderen. Deze vereifcht nu in de Afgezanten van den Staat eene dub belde maate van grondige kennis van het voorledene, van eene waakzaame nSfpooring en oplettende befchouwing van bet te» ~-a - w. Ui tJ O W .2 O Ql jog ^3 c 51.S c oL fÖ 4, tc tyy C7 2 O - Ir-J S-3 J C JKjj O O *- 0 C3 e 'Z §g'ë> S® o SS O a -+■ O c.' 0.20 O us c Ai o 3.*. lei ÈiUM o oq "—i-a e Ci a S. V- -V S ts m "e a w- m rt g O 5 Sr- 53 5 s uPF-r ts COCJ V O I-I 3 js i ■rt-P. h-="> Afgezonden tot êenVofd, wiéDswézihêabeftaanzobèwoü- u öo' denngs waardig wiens Macht zo ontzacbgelyk, wiens Vriend- S-aX =;5 fchap zo dierbaar is, zal ik myn geluk onmeetbaar agtenzo -5 Inyne zwakke pogitigepter behouding en vermeerdering de- -5 jo y tér Uatfte ten oehoevë van oris lieve Vaderlandiétwes mog- J o. Je g ten medewerken. Daar toe zal ik fteeds alle myne vermogens '2'cl'c aanwenden, en gétreuw cordaaten onbewimpeld tet kennis f.üi «.-g g N g. brengen alle zodaanige Zaakenals my kun- Q g m "H K .jC C C- c 3 sS>i 2, L'-S 5 g.Z-.trg g 60 .Pt 41 c J. ci. ,^5 5 5 2 c - tl c O bcH N a d e 7: M ffl van U Hoog Mog, nen ontmoeten teri einde ik dan ook die vleiende hoop moge voëden van, dés nodig, en na den Aard der Zaakenaltoos met ftellige beveelen van U HoogMog. te mogen worden vbor- "boa 5 c £-g - S zienvan welker dadciykc 'uitvoertng U Hoog Mog. zig verze- agS kerd kunnen houden. Z>-,^ t,. E'3 a S trouwen, dat een getrouw Dienaar op Zynen Meeftef eri een regtgeaard Nederlander op 's Lands Vadcreri veftigd. Oto my dezer gunft waardig te maalt erizal ik dlleti myne® Dienft ten beften van het lieve Vaderland belbeeden en Go- des ryken Zegen affmeeken ten einde de J.eden dezer Hooge S Vergadering dóór Kuririe Raadflagen,gepaard met digbeleid Van Zyne Doorluchtige Hoogheid, den gefdlterdcti/E* S-4 Hulk van Staat iri eene veilige, roemrykeengewénfchteHa- ,j 5 c ged ^^55 ven mogep ftuuren en zo w^in hunnePerfoonén als Fatfti- -g, ^r-1 'êcd 2 liqri gezegend, dien Butgerkrans ontfangen mogen die alle J; g 2-g '^£g^ oijdermaahfche Roem* ver overtreft, en 'trtil gewcetétl de aan- genaanlfte en ftreelendftegcftaltens doet gevoelen riamentlykw £.^^5 «.Ij dien der Achting'Eerbied, Liefde en Dankbaafheid van een óE a, ,A'Pw"a'3^'e Vry enonafhangelyk Volk. - o 3, J eo gt tég 5, g 3 En wyl ik het geluk heb Uwe Doorluchtige Hoogheid alhiëf o mogen zienzo vun mv Doorluchtige Vorft en Heerdat iksic e - )5 aór'3 £1 ■9 e co r'e o rr 3 5 fefc.SA5.S S O -f5, P 5-! ns Sf g tp'9cq 'b- t=" r Mi r. «i' i3 C Ë3 q temogenzienzo gun my Doorluchtige Vorft en Heerdatik, - by deze gelegendheidj ook my en myn Hüis der goede gunft en w 3,0 y genegenheid van Uwe Doorluchtige Hoogheid aanbëveele.S S"^ DegoedeVoorzieDigheidfpaare en zegene, ten beften van dén cs C C 2^ sa 'P pd «J o c O Nd 5 5{L w"S--3 W C -I r-J r-- t- S—->? -O 1 c 2 c: toös verftfekken tot eenen onverbreekelykên band van Néer- lands Zeven Pyien; De Asrifpraak^van zyne Excellentie aan de Heeren Staathii 5 1 van HöllAiden\V'ert-Frieslaud luiddealdus EDELE GROOT MOGENDE HEEREN! HethèeftUEd. Groot-Mog. hooggrintligbehaagt, Myy)thet waarneemeuderbelangens van dezen Staat aan het Hof van Zyne Roomfch Keizerl. Majelteictot Weeneri te difpicieeren, en ter Vergaderinge van ilatir Hoog - Mog. voor tedraageu. De daarop gevolgde aaiiilelling heeftmydenoodigetoebc1 reidfelen doen maaken ,om aan de beveelen der hooge Over heid, zo ras mogelyk, té voldoen. Thans reisvaardig, ca- .oy het byzonder geluk van in dbeze a v s t j e Vergaderinge te mogen veri'chynen.gebooren zynde, achte ik g het inyne fchuldigfte Plicht te zyn, myne eerbiedige erkemenis g ;- }j i g g aau.UEU. Groot Mog. te betuigenvoor deze bykvanUËd. c 'A g E«J d Groot Mog. vertrouwen, waarmede ikmy vereerd vinde. g tloJjG- o Ditvertrotiwen, hoe llreelendook voor de Eigenliefde, heeftfc» 2 my tu'et ernft doen uederzienopde verpligringen, my daardoor o g-c opgclcgt, en niet zonder aandoening by roy zelven, doenont- a dekken de overmaat van gebrek dier kundigheden, welke vol- o, "3w. ftrekt podig zyn,orii eenen-}k.ft,dien dehachclyke toeftanddcr 3 gff] Zaaken van Europa en het groot belang welk Neerlauds ,-,[3 ,2' ec-P Cemecnebeft thans meer dan ooit ts hebbende, in het hank wee-- X. ■-£ kc-11 der goede genegenheid van Zyn Roomfch Keizerl. Maje- '<0^ -- a 3 c i ■<A I 8 .SeSÓ' -■*7,2 2'B'£ s I1 der Eer e» meerder Vo irdeel aan het Vaderland bezorgd heb- 3 J; bqn, door derzei ver doorwrogte kunde,iri h^taangaan^van Ver-.f- *T. 9 3 'j c het verlangen en aan.de verwagting van UEd. Groot Mog. wier X. heiljwame poogingen nietdan'sLaflds welzyn bedoeten; vol-g E" daatrwerdc, en dus die tyden eens weder mogen opdaagen^ in dewelke onze fchrandere VoorvaderenmeerderRoein, hieer-^j j - «5^3SS er) de goedkeuring van UEd. Groot Mog weg te dtaagen zvri 7; de fterkfte prikkelen welke m> alie mogelyke deVoiren en Z j* J onophoudelyke poeingen zullen doren aan wendenom ziilks a g te beteren en my der Zaaken hier toe vereifcht magtig te d 2 v et '55,.ïr 7 fO J>J* tl- Sj ti u li i; j D maaken. y»2=üw-%nJÉ..<;i*?®,§g Hier toe durf ik de zuiverde ittzigten «1 den o'ttvefmoéidfteli VSaijp ,S« 3 f arbeid belooven ,ats den ëenigften wee, 0111 myiven geWigtigen -g ,J .5 c d? a Poft zo waar te neemen.dat ikmy der hooge Gunft en Befeher- "A 5 :o x'~<S 55 - X r-'t \cé Z?. luing van LTEd. Groot Mog. waardig moge manken. f 5 S 5 3 5 5 g; <4 o c; si Aan deze dierbaars Gnnft en magtige Befchermingbeveele'5 S ÏO 3i5 a ik niv en de myne, Edel Groot Mog. Heeren! met do-éerbiedige "-£."5,3,3 gevoelens van een Onderdaan doch telfens met het vertr jut r* S£r~ wen van een Hollandfcb Kind op günftige en welmceneh k t- -57 g 'p, Burgervaderen. 2 'C N _g 5a - - 'ff. t ■- -5 My blyft dan nu alleen Over, om myn én gefirigën dienft der g 8^ S 3 A: "3 u e ^12 beveelen van UEd. Groot Mog; aan te bieden, terwyl ikonop- !i jf i- j- ödj a g"*-"3 5 A -Ïx'p G. C Y'S we ;a pen: Pee -? 5? r- tl •G S Gf Familien. 3 e.if o a 3 o £3 o 3a 3. De aloude roeiri van beproefde Wysheid, vanblaaltende'Vd-g' y S-HgH derlarids Liefde, van teerhartige' zorg voor de ongekrenkte 3 >-£ bewaaring der dierb'aare Panden van ongedwongen Godsdienft g jj e a S 9 genwoordige en van een naauwziftende en ontleedkundige en zegeryke Vryheid, zy en blyve onaffcheidélyk van alle de ed. - J 5 vooruitzigt van het toekomende. raadtlagen, welke immer in deze' Zaal, aan 't welzyn van Hol- 2 S 3 3 S sd"^.H"S g-;"? Ter vervulling dezer vereifchfens kan ik U Hoog Mogende lands Ingezeetenëntoegewyd, zullen beraamd word'-n niets aanbieden, dan oprechte en blaakende Yver om myn Dus zullen de harten van een gelukkig, dankbaar Volk, dat alle afharigelykheiddie der Wetten allee zonderdverfoeidto vecle Gedenk Zuilen zvndie de laatë Nakoinelingfchap zig zal overleeveren en de gezegende ge dachtenis der Deugden en.Verdienften dezer Lands Vaderen y het uiteinde de* rollende Eeuwen ïiillandoaa vwduuren. Flichttedoen, om 's Lands Dienft te betragten ommyne.ge- hreekente beteren en om inyne onkunde te verhelpen. Geen Arbeidzal gefpaard geen moeite zal ontzien worden, om deze eindens, na maate myner geringe yermóogenszo veel mogelyk t« bereiken. n PMi» e» I 44 OS

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1