A9.1 GROOT-B RiTT AN NIÈN. NEDERLANDEN; - - l»"l| .ÜtJ-'H ANT.ïlllïiï^ 1°, rt dam V. Hidden en J. Egberts uit Friesland, J.P. Falckvan VSc Dantzigen wyders nog verfcheide van HamburgDaritzigc -a Oflende-&c.waar van de Naamen niet gemeld wordente 5-£ u L E MAANDAG yj W ONDEN den 28 December. Tot hier toe heeftmën in nog niet dan particuliere berigten wegens het be- magtigen der Barbados door de Fratifchendus meil zig nog eenigzins vleid dat zulks Onwaar moge zyn, hoe zeer deljoop om dezelve te behouden zeer gering iszelfs baard het vertoeven van den Admiraal Rodney in Cawfand- Baav véél bekommering voor Jamaicawërwaards men ver- neemd dat 2000 Man ter verfterking zullen gezonden worden. Uit Noord - America heeft,naar meü zegt, hét Hof bérigt ont- fiingen dat Lord GotnviallL te Nienw-York is aangekomen, td maar volftrekt heeft geweigerd eenigmondgefprek, ofdemin- ftè communicatie te houden metdén Opper-Bevelhébber GlitB et( ron Dezeaan den anderen kant, heeft aan Lord George Ger main als Secretaris vari het AmCricaanfch Departement ëen fterke Briefvan befchuldiginggëfchfeven, bitter klagende dat rij ibeirhem gedwongen heeft het Opperbevel te behouden waar van hy zyn ontflag, bereids een Jaar geleden, had verzogt, an waar op hy nu aandringt ten einde gelegenheid te hebben oni zyn Carafter voor de Natie te zuiveren. - Dit fcheeld veel van het geen men vérfprëiddatriamelyk de Heer Clinton en de Generaal Arnold onderling een Plan 4 beraamd hebbenvan het wélk zy zig Veel voordeels beloven én-ter welker uitvoering zy onmiddelyk van Nieuw-York zou den vertrekken doch eene verwydering van die Veiling kon wel al te gevaarlyk worden, zo lang de Generaal Washington daar het oog op heeft. GOUDA den 1 January. Uiteene overgeleverde Nominatie' »r Van de Vroedfchap dezer Stad, zyn door Zy.ne Doorl. Hoogheid ps, den Heer Prins Erf - Stadhouder geëligeerd tot'BURGE- MEESTERS de Ed. Groot Achtb.Heeren Mr. Dirk AZmilius rj JongkintPrefident; Mr. Franfois de MeyHeer van Linimen w Mr-. Jan NeardbergHeer van Bleskensgravc en Willem van der Hoeve. Ook zyn op heden door welgemelde Vroedfchap totMEDE- id RADEN verkoren en in die qualiteit geinftalleerd de Wcl-Ed. 3t| Geftr. Hecren Marcellus BisdomVryheer van Vliet en Mr. Adriaan Jacob van der Does. Wyders zyn op den 28 December Iaatftleden by dezelve tt Vroedfchap gecommitteerd om met primoMeyaanftaandeSeffie 10 te nemen,inde PROVINCIALE - REKENKAMER van Hol land en Weft-Friesland, de Wei-Ed. Geftr. Heer Mr. Nico- laas Teyfen, Raad en Prefident-Schepen; en in den RAAD VAN STATEde Wel - Ed. Geftr. Heer Mr. Franpois de Mey, Heer van Limmen, Raad en Burgemeefteren is de Wel - Ed. Geftrengen Heer Mr. Daniel Willem LejlevenonHeer van Scheonauwen ,Raad en Oud-Burgemeefter, op nieuwgccom- >1 mitteerd tegens "primo Mey aanftiande als RAAD TER AD- 11 M1RALITEIT te Amftcrdam. et ENKHUIZEN den 2 January. Door de by loting gequalifi- ei cqerde Burgeren dezer Stad, zyn óp gifter tot BURGEMEE- rt STEREN verkooren de Ed. Groot Achtb. I Te eren Uitbrand Willem van VojfenMr. Augujlinus Hendrik Duyvenfz en Mr. Dirk Elias van Loofenen heden op hooggunftige Recom mandatie van Zvne Doorl. Hoogheid de Prins van Orange en Naffau, tot PRÉSIDENT-BURGEMEESTER geëligeerd de Ed. Groot Achtb. Heer Mr. Hendrik van Str aaien. voorts zyn doorgemeldeZyne Doori. Hoogheid, nitceue overgeleverde lit) Nominatie, tot SCHEEPENEN geëligeerd, de Ed. Achtb. Heeren Mr. Dirk Roolecuro l'EprePieter Hendrik van Gende- ren; 'Arnoldas BuyfkesFrancois Adriaan Duyvenfz; Cornells Franx Mr. Floris Abraham Vaillanten Mr. Andries Jacob Kluppel; en uit dezelve tot SCHEEPEN-COMMISSARIS-" SEN der Gemeenelands Middelende Heeten DuyvekfzHail- E( \ant en Kluppel. AMSTERDAM den 5 January. Den 2 dezer melde rnenuit Telfel dat daags tevooreneen Twee-Maft-en een Kof-Schip tuffchén het Oude Schilden Oofter Endtegen de Wal gedree- Veli was waar van men nij het volgende nadere verneemdals ëitheteérfteishet Schip Dorothea gevoerdbySchipper A. Leidena Li vorno moetende ,iherzelve was lek en zo men egt reeds in de Groqd, zynde Vaartuigen by om te loffen. Het 5 Koffchip, gevoerd by Schipper M. Ruitjes, mede tegen de Sty- lehank aangedreevenis weder vlot, doch zo men zegt lek, en na een Kaag geioft te hebben na Medenbiik gezeild: Voorts is gifter in Teflel niets binnen gekomen maarden 1 dezer zyn i na Zee gezeild F. daSoufa en J. d'Almeide na Porta Port. n Uit het Vlie heeft men narigtdathet Schip van M. S. Both van j Archangel gekomen, uit de Sloot op ftrand gefiagen is en zes Voet Water in haeft. Den 30 en 31 December was in het Vlie voornt. niets gepaffeerd, doch de laatfte datum was in't Gat *enaderdeenKoffchipzonderRoer,po men zegt vanBordeaux. De Brieven van Elfcneur van den 29 Dëccmber melden Denaden 27 was deWind Zuiden en Z. Weft 111 et Dooi.gifter luiden dezen nagt ftormde het hard uit hetN. W. dat heden ets bedaard. Op Koll zyn verongelukt de Schepen van Fred. With,van Londen na Koningsbergen,en T. Cursham van Huil, net Bier naPillau gaande de beide Schepen zyn vol Water en 1 ekcrlyk weg." IVan de Pillau melden de laatfte Brieven dat het Schip van C. osmet een Laading Zout van St. Ubes gekomen op de Rhee- i e Anker en Touw heeft moeten kappen, doch met behulp van u olkin de Haven gekomen was. Te'Kopenhagen zyn met fchade aan de Schepen binnen ge-> omen J. Nettelbers van Stettin na Bordeauxen Joh. N. S, réhnvan Hapzal herwaards komendemoeten en loffen en pareeren. 1 Kapt. J. Pcderfenvan Moldo na Barcelona gedeftjneerd is i P de hoogte van Gibraltar door de Spanjaarden genoomén ifleerende digt onder 't Gefchut van de Battery V punt van far op avan waarde Engelfcher, op de Spanjaarden fchooten ndoor eep Kogel gem. Kapt. Pederfen getroffen zyn Arm eggenoomen en aan de verdereKwetzing overleden is; dé tiiurman is gekwetft en met hetSchip teAlgeziras opgebragt. Arrivementen: Te Kadixvan den 3 tot den loDetemberhet 'sanfche Schip N. S. del-Car.men, Kapt. J. Graciosuit de avan*, H, Amberg van ZweedenF. Lumherg van St. Ande- N. Wetterfteen, J. EversF. Laranaga, P, Pence en B. Do- 'ro vanMahon; te Livorno O. Gunuerfon vanGftende, S. alfimachivan Negroponteen P. Danicich van Smirna; te RftR. Joukes; te "Nantes P. Kalfen te Bordeaux A. Tho- 4) tfi «U 3w O w U c ©.vS v. K s sb ';rrn3 c - •fo. J Q 3; r" a t)$N 7 A NU ART, s II ^.fls bias én T- D.Kamiiiiriga van hief, A.iPietebs van Dord DirksJ. Ht Augufta, E. Zacharias ëli G. Viffer van Rotter- >».5P5r.n v 'cS^1 3 S.a'g w>a; 1 c d o -a' 3 h W OftendeS. Claafen. van la Roebelle H. Maak van Allkanten, p "2 2 i én J. de Ryke van Bordeaux-; te Honfleür T. Hielkcs van Ceu- - - - - - - aftWe Vanffó|ge|l||^I^s ^fg<S'| - - 2-2 S t ÉS-S «J X 9-o ®-2 -O-S SëS Sf—S .H A o ê-éï' a 4-5 ü4'-s s^ï biS dres>; ré Bergën C. Tornouen te Lubek A Riga. a fHt: w fj 's GRAVENHAGE den 6 January. De Heeren Staaten van S A a Sss Hollanden Weft-Friesland zullen op eerftkomendenWoens- cc "tj® o dag hunne Deliberatien vervolgen-. LEYDEN den 6 January. De jemgfte Engëlfche Papieren; S o c' w <u melden vah pene Önderhandëlingtuflchen Ons en Groot-Brit- "2.5 'S g 5 g m tannien op Voorwaarden, welke die Papieren onbefèhaarhde- gj 2-«l l.yk zeggeii,dat vootgeftëld zyndoprden Hpllandfchen Mini- §5 g fter, benoemd öm metdénRuflifchen Aulbafladeur, onder ba- o o I "ei "2 'S middeling zyner Sou veraino,,over eenafZonderlykenVrèede^-ë e ja S'^'S SYS g gJlS fc.'g o'g *e handelenhevwelk ons bedunkens zo ónwa'aragtig is als de m Jjs f j- a c K d2 v Voorwaarden on waarfchynlyk zyn. 5 "ïlo>S £4'» b"° 4 Dezelvenztn van dezen inhoud: - I. Eëri; ftilftand. vau wapenen zal terftónd gepubliceerd worden. Antra. Toegeftaail. B HQ3 AH/CUP. Si S bi> -3 n II. Men zal aan beide zydén alle PJaatzén terug geeveri, die £5 0 Sf'5 pnnmënzvnof rh off ten. worden, tot den dstr tnp'der r-eekëninj? p ktO ao e, v genoménzynof mogten worden,.tót den dag toe der teekening e£® &*2T8 ban het Traétaat. ft &S sï o 'j §5« Antra. Toegcftaan, met deze uitzondering dat het Eiland >AX 8>>- g o7£.'5 St. Euftachius in handen der Éngelfchen zal blyvén tot dat zy vs'g ï"S ««"g deAmericaanfche Rebellen qndergebragt hebben,of'efVreeae mede maakën,rals een onderpand, dat de Hollanders hen niet*i-g «is e met Wapenen of Krygsammunitie ztillen afliileerèn. uQ ÖQ 4) P S Sd S ■g - tt) 6 tó J 2- Cf 5 C -- f SÖ3T^.2 w -Jbë 1 51 aj c C= 4J S -X -,vc -f lil. IngeValle Holland, door hef Huis. van.Bourfcon mpgt o 2^3 j -o ob 2i geattaqueerd worden, zalfengëland ioooo Mau Land-Troupj>es 2 o S S 2^.^ U tr o en'iö Schepen van Linie tot hulp geeven.. c g g C o S S q p o 5 3 gZ Antra. Zulk een Artikelnjoët aan beidezyden Volmaakt ge^ lykzyn. Ettgeljftidftaat hetzelvetoé, mits Holland denzelvën jj s u. u b c - onderftand aan Engeland haloove welke thans geattaqueerd g o._jj uwndfl A-a i.niiWlA/1é<foéfl'ikli'1 w araia Hól 1 ó.ntl nnjiifnlif r**^ "x1 3 zynde.de immediëa.te hulp van Hollandopeifcht. 0 «aj— ""u, IV. Ëen vryeVaartwordgeëeifcht, zónder een regtvanvi-^S g o Sgat fitatie, onder wat votorwendzel het óóit zoüde moger.zyb. n qe-, Antra. De Traftaateflen het Regt der Volkeren, waar van ditpoinftafhangt, moéten dit; rcguleeren. V. DeHollandfcheBarieré, waar van Èngelarid Guarandeuj ismoet niet geflegt worden. Antra, Engeland zal haaré goede Officièn by den Keizer aan wenden om hem. te beweegen van ze niet te Jlcgten. Dit was de opening der Negotiateen de RulTifche IVJinifter declareerde, dat Engeland een pofitiveti vryen Handel zonder omwenden moett toeftaan en datj Holland in geen Oorlog rnet Vrankryk moeft ingewikkeld worden. Men zo tide deze' poinélen. befliiTenvoor dat- men van-Hertel zou nóeméri,;-. eri ■?- io zy naar genoegen getroffen wierden, dan moeft Hollanfl nog een Apologie aan den Koning vanüngeland maakén a 1 e e 2 -3 u. d "5 u y~ KL Sus t- - a, o g o c; n o z scco n y C5 O Even onwaaragtig is, naar men verzekerd, her ontwerp van dj» c Alliantie tiiffchen Vrankryk' en onze Republiek, waar van ook -SI 'f. reeds Conditiën zyil o.pgegeeven., maar welke kundige Lieden J.cl7'.S be weeren:; dat enk-ei loutere hopfenfchijpuién zjfn, zonder den "g JS minftengïpnd.. Vry wat-waarachtiger is dedJrief door zynè Pruifllfche Maje-.gH k v fteitgefchreev.en'aan den Heer George Forbes, Advocaat te g-3tp.5 Aberdeen;-die uit eige beweeging op zig genoomen bad de zaak 'S g van zekere TöniesRaclpfs Janffen Sqhipperuit Ooft - Fries- jj o^1 land, en Pruiffifch Onderdaan genoomeiiin 't Jaar 1780"Dej3X'.» g ze Man, fchoori zonder iets contrabande te voeten én voorzien g-3 vanbehocrrlyke Papieren, wierd gevangen gezet met zyn Equi- -g» .'m pagie en uitgeput van Kollenzonder zyn 'ontflag.te bekomen - g fe g. S waar op gemelde ReerTorbes zyn zaak opnam hier van aan den Koning van Pruiffen kennis gaf en daar op dit Antwoord v ontfing. Den Brief,"dien gy my in datQÓ Oftoberhebtgefchreeven, heb ik zeer wel ontfangenyen uit den inhoud gezien, dat een £- d^-e. myner Onderdaanén met naam ToniesRoelofs Janffen, In- woondèr van myne Provincie Ooft-Frieslanddry veilde met .«.as zyn Schip den handel van egneWaareWelke voor een neu- j O C S3 's|?a-§ hcS" O W"' -C -> W.o- k->ro - •o S" 5 dt Q 2 g 53- i O e f», C 0 CL 'A _K O'-^S 3 3-ê^g^g: 2r§ aaa< o O r -c U O -J o 0 J, - cp u. s-o p ol-c:. S O C AS (j <4 3 li S J5 O C3 SS" OS T? UJ c n* -x yi.c, g 5ór- ,m 2c. Ia X- S- w- rt 4> SJ 3 es'*- -u 21 -e n HPPPPjlT WÊM I WÊÊÊl u '•«4-° traalEigenaarnietverbodenis tegen de algemeene Wet der z §"- J® sr-g c c -sè'St-' o r,r-\ -6t rt.i - 7~ B C y U. Mr -•** 1 - w iÉÏ S C S ,v vJPö ry.-f B |H Volkeren genomen is geweeft, te Aberdeen opgebragt en mishandeld is geworden door een Schotfchen Kaaperen dat 5 j; e?? S S hy tot nog toe nochontflaging, noch voldoening, noch recht S>J? --3 2o-^ ^o!«' heeft kunnen erlangenin weerwil van alle Uwe pogingen S omhem.zulks te doén verfchaffen 'tls waarengyhebtge-x, o - c cj r --1: lyk gehad om zulks van mytegelooven ik ben zeer geratlkt g 1 ik vernam zo eene blj'kbaare_onrcgt"vaardi;gr ^5 •Si geweëft toen n„ heid, gepleegd tegen eenen mj'nerOnderdaanen, hoewei vatY®3 j S 2 een min verheven (laatmaar niet minder gevoelig ben.ik g. g aan Uw edelmoedige befiandëling en ik ben waarlyk aange- daan te hooren ^atgy, vreemdeling voor my zynde, en zon-; g A der eenig daar. toe byzonder beroepop U genomen hebt de, g o verdrukte onfchiildtegen do-onregtvaardigheidvanUvixigcn g'g.-.YLj Vaderland te/verdedigenIk haaft my dan U daar vóór myn eks o opregtfte dankbaarheid te betuigen zo wel als U te verzeke-, 3 w jj ren van mynébyzoudére agting voor Uen-voör eene.zo onge^ g 2 meene Deugd. Indien een Man, van zo eene denkenïwyzc, £3^ Ï3"n eene'an'dére belooning behoefde,ikzouhct'my een vgrmaak; ÉS3 S SsJ,"5.u<§> >«S*g K ja zelfs een pligt rekenen hem dezelve te doen erlangen. Ik |«c;S g.a'~£ "n heb ook niet vertoefd Uwèn Briefaan myn Minifter te Lon- g B 0"2-S Sjs.S 3212®"^ •- den i den Graaf de Lu'fi mede te deelen én ik heb hem JSo5 F- <r 5 -r 2 c Ls^s:!, el c Ja'"> 3 k *- e> 'p S 3^-S AS. i; b 2 3: - v 3 j=; c» S S r'fcp 2 ,kt3 rK hJ <D - bfj w T3 i' r - C y O O-CO - S. 25c c o o g -»■ - -• r* .p? 1 -e-» J O. .S S A 2 •c'J B 0 s S1- £'-3 |S.w-x bB u V. 2-4rw ,5»S - Oé precife ordres gegeven om de kragtigfte vertoogen aan hetSft 25 ES S o «"5 Minifterie vap zyne Britfghe Majefteit te doenop dat men "2 -3 t0 g 5 45 .e.-s i, eindelyk den ongelukkigen Janffen met zyneEquipagie 0p<5,£ü'n^y-^>c«O_£'0: c 5» g vryeuvpet ftelle,enhem goed én fcbielyk récht gedaanwerde. jB g ^'js 3 2, 3 o - Ik verwagt zulks dés te meer, 'om datik-débeft mogelykë g<ed g>g,3-rt g ft.H-.er c t, maatregels genomen heb, door het pübjiceeren van twéé De--g Ega claratien. waar van ev. hier nevens éen gedrukt Exemplaar p 2u s-52 s c u 5 A2J o - '"5.? O "S- Q CX O - p C3 C Ck O' i»Q CA.73 "P u e O C bcBB' j, claratjen, waar van gy. hier nevens den gedrukt Exemplaar g w zult vinden, dat myne OnderdaafleU geduurende dezen te- O g giE V-JL&yiviir/rSCAAT2_ j_;•- Ji-i EE eg M 4J <<- genwoordigen Oorlog geen andqren ha ndel moéten dryven ,->! d^nonfchuldig,geheelpvereenkómftigmethétrechtderVol- keren, en geenfius Uafteélig aan de ée'né of dé andere der Oorlógende Natiënzig bedienende alleen van de natuurly, kê Vry'heid,en dieby alle ncutraale "Volkeren in gebruik is. H gik js |Ai 1, Voor 't overige beveel ik de ongelukkigen Janffen aan Uwen - Q «Ka", verderen byftandals mede U in Gods heilige befcherminé. (getekend.) FREDERIC- BERLYN den 16 November ipfft. c=^ -o-r£ Tl W-Ï5 bo ett 13

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1