ft 25 caps. Vermits de differenten voor de Wel - Edele Heeren Dykgraaf en Hoogheemraaden van Rhynland ontdaan tuffchen eenei *3 2.0 3'>'w 3 der voornaamfte Ingelanden vaa het Ambacht van deHoogeveenby Hazerswoude, ter eenre; en Schout en Ambagtsbe g.S"2'< waarders van het-Ambagt van Zoeterwoude ter andere zytie, overde reparatie en het onderhoud van zeker Verlaat by di ye-HSCc c N 3 pa™ S 3 Elleboogfche Moolen en Ophaalbrug In de Gelderswoudfche Weg, worden de gezamentlyke ingelanden van het voorl'z, Re C§5* 5;= TO Ü-5 Amlwgt van Zoeterwoude van wege' Schouren Ambagtsbewaardcrs bovengem. véïzogr, om op Maandag den al Januarj o re C n. o"rZr 2« -cr. W"-" a 3 ëerftkomefide. des'mórséns tén O uuren. te compareer en of &maeti£den te zenden in her Bcrrhnvs van ZnrreéwnnH. g B w£S<*T§f'~§ R t? 'éerltkomefide, des'mdrgéns ten 9 uuren, te compareerenofge^nagtigden te zenden in het Regthuys van Zoeterwoude, f 3 g jagS'Q-w, -1! genaamdhet Fontein, teneinde te overleggen en te refolveereirop zoodaanige poinct en als ten voorn, dage aan dé gem. Ingelanden door Schout en Affibagtsbewaarcters zullen worden'vöorgehouucnzullende alle daStukken fotde botfen- r g C» S-r '®'js 3 s*.S gem. differenten relatif, ala'tóéde de te-doene-prapolitven veertien dagen te vooren in hetvoorfz.Regthuys door di S ^2 P.m-S'3ib3 ga §--2ji Geintereffeerden kunnen worden geexamineerden die geenen, weikeu zig op de gem. Comparitie nietlaaten vindei se G S B w E o Cê"° te"* w - -.L-St geieekénd worden zig met de meerderheid der'prelente Ingelanden te hebben geconformeerd. 2" 2 Z'S re Vermits'de'SOCIËTEIT üiBOÜTER en KAAS &c. gecanteerd'hebbende onder de F-irma van DIRKSE en EYSEN. IzszS'to 0 &.5S-" - §5'- BROEK, met denlaatfte» December 1781 js gédiffolreerd, word geadverteerd, dat de looper.de Zaaken van vooi 2 o >£.- fchrecvén Sociëteit'door DIRKSE en EYSENBROEK beien zullen worden getermineerd, en dat geen Quitantiei f-QotoS» «,3'S*2"zullen valideeren als door beide geteekehd. to-» V» pc o-s B 3 «-vb w'C» r -r rAffaire veele Jaaren isgeëxerceerd en noj JT" rijZ, go o S3 S-55T ÓJ»,£-2 grmetffttcces'wordgeeontinuéerdHAyhde het VEEIUIUYS alwaar de Orange -boom ip ifithangêndëftatindejen geleegen aandi Sj£f 2 «s'S"S*r,;g' SS/Br-agfWiitiSto déaDorpe Ëódegraa vëti'.ienfant daarinue gading hebbende adreffeerezig aan Thomas MeyerCaftelein in boven Wzqag." 3'I^^S S-g.*I:S '«cge'mcldcn Herberg, i'8"»-3!g5'< 'B.'de Hafde C: HUysmans, H. Heybloin en verdere Makelaars in de Biljetten gemeld,zullen op Heden jVrydag den 4 January SggZH-g-s'3'3.aS 3 S-jftS1® 'g| ,-v,j S B-° re K«°3 5 re O V tfP C« *25; -s^ J ,r*«vM V.»—- H vwntiiUkr^ tUVL UUHtUI^C VUOl {VIJC.DCCllCU, X* 0« R 1 g- S:H ft o y haifr-Sc h:'i*i n*11iHért«tetiinmerteRtitsgadeïs diverfe extra wei toegemaakte WEY- en 1IOOY - LANDENté zamet ^•g-'S s'grobt omtrent 23 J4drget) .alle geleegenrn de R09 -Polder onder de Heerlykbeid' van Effelykeru oude.: breeder by Biljettei 55.3»! -iVft'N f s S*£"*b nader berigt te bekomen ten Contp'toire yan J;UANGE Notaris en Procureur te Leyden voorl'z. K Ot> Moratn - Zatiirdarr den e lannarv des avonds He irlokke wf intren typtv, 1 mr. Ir, r 1.7n t rrom.r.,dén Burg ^Ft..Voó| Puerya ,t r JH PHrgeleegèi O «.5S I'S a ónder' den Ambagte.van Leyderdorp, na by of omtrent de gemelde Stad, in de Stads en Bóterhuys PoTdersende iaatPelyk ee S ré t>°§ S ^.BOUWHUYS en ERFF, met een Stalling én Verdere Ge timmertégroot 90 Roeden Land, ttoande etidè geleegen onder tie vry •S.o®r»>3 t" C S ïlcerlykheid Warmondbréeder by Biljettenen in tuffehennadereiuformatien te bekomen teil Comptoire van. deQ Notari S.'p5> S- LUZAC t» Lêyden voornoemt. re S Ögg.treW'g.f.§ bSq- Op Maandag den 7 January 1782, 's avonds ten 5uuren, zal men ten Huyze van NIESjE VAN LEEUWgiST, in de Herbei l Riskdm te Zoeterwoudepubliek doen veilen en. verkoopen drie kapitaafe wei geleegen HUi'SMANS- WW 3'3'fij o' g S £5^8 S.R>> 31 NJNGEN met haar Stallinge, Hooybarge, Schuure enverdere Getimmerte, metruim'89 Morgen extra wel toegemaakte party re 5"^ö a 3 '.Ci" 2óo' WEY- als IIOOY - LANDEN ftaande ende geleegen zoo in de Weypoort als in de Óoft- en "Wéftbroek Zwet en Géide jS'-yg ia "ftg B'ÉrS.'l, 5! h,^g|roudfe:Polders onder den voorn. Ambagte: breeder by Biljetten gefpeciffceerd, en nader ondènngtins re bekomen by JA! srefglo <g =;S'3ARIESEKOÖT en JAN VAN DER £ONwoonendein deWeYpoort voornoemt. C hj J? ,w r? r S- s cl Op Maandag den'7 January 1782, 's morgens ten 10 uurenzal men publiek verknopenonder Saifenheim by den Huy# Saï i>ÊLPJ -.'2*; '5 vm-OUD.rALrKEMADE, i7oextrazwaare EYK£-en BEUKE-BOOMEN jbekwaam totallerly Werkhout r Nogeengroóti 2N^r2"'5r« 1 w, party WILLIGE- en ELSEN HAKHOUT. r^g-sr öl'S^S^liïSV l- tw'3 ISAAC DE WIT, JEAN BOÜSQUET en ABRAHAM EVERHARDUS DE WIT, Makelaars, zullen op Dingsdagdei Ir15* 5 U w Mb es TJ l, («./.Sfck k LI .N; I wil 1JLOJU 1iiiui'i rt| .a gfes l-tng ISAAC DE WIT, JEAN BOÜSQUET en ABRAHAM EVERHARDUS DE WITMakelaarszullen op twEH" Ei'*»2 -^L So January78a, 'savonds ten6uurente Amfterdam in de Nes in de Brakke Grond, verkoopen Sén party van 75 Vate gs hiBr J2 3' witte SUYKF.R. zoo gezond alsbefthadigd, leggende als nader by Notitie zal worden aaiigeweezen. Si< 3 o 2. 'G. H."WESTERLO', Makelaar, zal op Woensdag dfen 16 January 178a. te Amilerdam in bet Wapen van Amjerdamvei >3 n öre 3 Kin *2 S. 'R §.56 koopeneen friffe party diverfe MANUFACTUURENbeflaande in fupra fyne Laaketvs, waar onder een party van 30 pi 5g- J8<< r' d'S'S S," n teXtrafyre wittebereidde^wirwa/èLAAKÈNS, Beft ïnlandfcbe Fabriek) verders diverfe Zyde en Welle Stoffen. Zyde én Kattx i 5 5,5 ?'£ffl3'Sre^ ji. FluwéelenVelverets Trypen en andere Winkelwaaren benevens een party bre'ede en fmalie fyne Leydfche Turkfche Grj JTS 2 SS b §.$■§- Hen en Barcannen .nagelaatea door den Heer C-VERMEULEN,'in zynEd. leeVenGiy" Fabriqucur te Leyden; breeder by N« i §<- gg. - a titie in tyds te béltomen. Wj g yrgj S re 2.S s g-i, g' tb -Men is 'van -meeninge in het openbaar tén overftaan van 'Schout'zn Scheepenen 'van Noordzcaddingsveen op Maandag den ij ?s P3 v O'S S Janukry 1782: in denRechthuy^e aldaar, publykte doen veilen am verkoöpen een kapitaaie en pla'iïante HOFSTEEDË.beftaan 1 de in een HUYS en ETve', Zpmeéhuys, Schuitrèngrobte en kle.yne Dot's vloerenPaarden-en Koeftallingew, neveps4Zesroi t denBargén, niet2Kavelingen extra hoog enallerbeft Bouw- en Tecllanddaarby en aangehoorendeftaandé en gelegen in d x Drooggemaakie Polder ondor Noordwaddingèveen aanhet'Dorp, te zamen volgens meeting groot'69 Morgen 401 Roeden, zyn i 'de Caveis No. 3, 3, met nog een HUYS-ERF, gehóórd hebbende tot'Cavel No, 1, grootomtrenf 16 Roeden, by de lliljette 1 joek uitgedrukt: nader ondefrigting te bekothén ter Secretary vsn Noord waddingsVeen, alwaar Ook de Condition vaiu Verkoc agt dagen vóoren op den dag der Verkoopiitg te zien zullen zvn. C.TWISK, G. JARMANJ. VAN MAUR1K Jansz.J.'SCÖELTE, J, VAN DEN BERG en 'S. SAMBÈRMakelaars ZtilléifópMaahdagden 28 January'1782, te Aihfteidatn in het Oudezyds Heeren Logement, véfkaopeneert hegtfterken zei modern betimmerd KOOPMANS -IÏUYS en Ervemet een extra liaaïje bkiauwe Arduinfteene Voorgevel, ftaande en gelet gen op dé Binnekant van 't nieuwe Waals Yland, tuffclieu de Bante.iier- en Schipper Stfoatch': bréëJej by Biljetten en d< a-sc;3Dingsdag'sen.Donderdags gezien, met eengeteekendgriélje van eender gemeide Makelaars. De Bewvzenvan Eigendomef S Veil-Conditiën zullen vierdagen vooren op »en Verkoopdag te zien zyn tea Compt. van de Notaridèu van JOcsf en 'ban r TA 17 i?r TMBCJ T n r A /^Vidopm TV.I iJ r, A'...jk J o 2 P3 3*3 S zyn teil Comptoire van de Notari (fen van Kleeft, en van Hele m*J ,-v <«"*^5 ,-tH 'T iü" 5 0 Rv T. AT.T 'ART. BnptvfpV. fp Amftprrl i« nfjïnntrc iroh /Ir» De RYBELdoort'reknopteu'i CKENBERG, in gi\8vo. 31 ■HLi iffden GODSDmN$T, do ■B.t? - h>n a --tc« »£-5 J- VAN NUYSKUNKENBERO.gr. 8v0.,3deDeelkf'a14, agfter'ditDeei viftd n.teji opdrie bdel e.V«Uen een piftepl of Sch -■ S van den Inhoud van den gantfehen BVB EL. DezeSchetsisookapartcébekomen a ft', lif. 'HJS$uRlEderWAEkfeLD,do H g Ba flid 3 3 S1 J. F'. MARTINET, rtigr.Svo.., ade Dèelmet uitmuntende. Konftptaaéen van bihfe geteekend en ï'ji.beies gegraveerd: a ƒ3: ,in! 1redenen os JOpitC. iR!DÖE|'® mui edigvolge Ti bekomet selyk ïlja aangenaame en nuttige v Uittrekzels of degewi BACjtlENE .ontlede 1 T ltxr.cn der Jpocyphe R JPPI.. 7r_jpi5_,.w,.4Jj panp.J;; ol'jbzujby Gethfemi "'n door eene Romcinlche Krvstdcr.de gevangen geahmtn zv; Z\^AVING Aanm-crkhiFin 'ver het recht cit oprecht- gebruik der 111 S3 5^2. s g.g-3 fels®? 3. 5?S I III, St.; .A'ieim Euan&ttfib tdeedpjn HDeels I. St.STAEHELI, Luang liJcbcChifieii IT.D.VAN EMDRÉ Kort begi,s f aö o 2 2. S- 2.9,1 2 2. i 2* der By beige fchUdcm(feu voor dc Je-ugdj Proeven 'vcv DVcbtluvemU Kleinigheden VA N GIL-SE Redevoering over de acHhtgi na 2 p5 2. 3 t n 58 o> toekomende; SAINT MARC kleine Schouw'pcllctfesJ. B. Bhek. De (J'p-Ï^TOKKÉN zyn in de te^enwoj1 S Ir 3 dige tyd^mttandigheid zeer gepaft'en merkwaardig. Zy zyn De Dagcribet Jdvr&ne 'AffeehiJpg van?s Menfihen 'Leve n Ni c wl -• o*weIVaarncemiugen over het 'byzonder-Cimanf van Ruslttttd do=orden H'eeï:KlN&i\Kara&jervtnipy)en4cFD&afvJin*Ckdth<! ^oc S'rtm f5 5. g we IFrar:ieemingen over het byzondtr C/iwavt van Ruiltmd door den fdeeï K INGKarak'izr vun jvylen dc^.Güacfv/in.Chalha\ V0{ mS.J^S'3^ 'Htnsmiddefoepratief<)orte#v#n IFondeh door VAN K ESSEL-Ontdekking vïtt'i liet IVdnnd Madiva Zonderlinge Manier van In Voc n 2 - o-"' "2 2 Ö'.trC'&m ss der Kïpdcrpokjer'm- ïndojian. Voorts zvn by dit Stukje r. Do^léemecifèTytel^., 2. Lyft der iiitgetrokkéne Boeki *e" 03^ H 2.5? GENEES -NATUUR- en BUYS HOI TDKÜNDÏGÉ j AARBOE KEN, No. iiï'tgcgceyen te Dordredit cn Amfterdf^ g Q 'paf ObyB.LUSSfC.cn IIQLTRO'Pvindtmeft.: Befoliryvins eener KeelzgerigeS&ürliikcn Kdörts >it(jtir.jifrivyk waaTg'e.nome.n ,doorl^ 3 n 2 f'.öi S <t» Ig ~y.MÖL'; Verhand'elin (rover de Meteorolqgi'fc'hc fPemtnéefhtkgenop dén' Hiivfce Zwanenburggedunrende 3? Jaaren vvan «SS &G.r 2 51 C13 KeerG. F. D. W, SPÉECHLYoverde Jnanafeu4 Werkend^ VUUR-MACHTNE in HöUand enz. Etiyke CompleèteEx« ?i <^9 P^ar®n in io Bandon zyn nog te bekomeu; eu den .Bezitters van incompleete Exemplaar en dicn^tot Berigt dat na dt Uitga* 9 b 5 2. T"> 00 W.2-S SLi'zrw No. %\«&eentat>arteStiikiesmeerte bekomen zmtlen xvn. »-t *3 crej o - Crq SSj»S©.3l-S5." «SyS F 5$*van No. ^x.sccnc.altartpStnkicsmcertc hekontaizmilcn tyn. L "0 erg.&S'tc* j, S*3'Ns« A. VAN PADDENBURG te'Utrecht en W.HOLTROP te Amfterdam adverteeren dat de intekening tvd op het Werkt £N» 2 2 <g ïj f g g!« gSden Wel-Ed. Heer RENARD over de O. I. VJSSCHEN enz.II. DEELEN MET loo HALF-VELS AFGEZETTE PLA 5 «S aLr- *L? S re nrèiTEN IN GR FOLÏÓmét'èèiN! VOÓRRFJTft van den Wel-Ed. Heer Al'OSMAF.R en NIEUWE BESCHRYVINGEN ?.a B ofZ- é.gre Q'ë WPS-re" g gèó'TEN ,INGR FOLIOmét eene VOORREDT, vanden Wel-Ed. Heer A.VOSMAER en NIEUWE BESCHRYVINGEN 00 S.re - a a. O re* 3 tvteeTaalen dpor den Wel-Ed. Br. P. BODDAER.T, met het einde van 1781 geëxpi reerd isverwagtende de Naamen de Q 8'e.bQliteIten Öct Weren Inte&enaarenomdeOplaagedes Werks daarnatefchikkhn-. NB. Het Werk zal, vólgens de Voorwaar 22,4 i»3.'8^S 2 S PROSPECTUS vermeld uttgcgeevtn wisrden. ^"3.SsLSvH-^n* ^,-N"0 t. HEPBINGHBoekverkooper te Leydenheeft gèdntkt en is medein de meefte Steden by de Boekhandelaars d tuu Ai r. tc (yw- 3 j ra. °n *- *->a.x. uuvtkvvtRVUj/t,» te t/vjuv 11 9 iivm. gvvuuai vuiouivuviuva uitvttv uivuv.ii ur ucm'CMiauucidBH-1 £2,5 bekomen: VTSRZAMÈLING van Stukken tot NOORD -AMERICA betrekkelyk, onder welkehehalvtn eene Vt JE.-3*. ^re 2owSreJ' O S3 reeden van JUNIUS BRUTUS, waar in de Republieken der 13 Verecnigde Staaten van Noord - America en de zeven l een 'zde Provinciën vcrgeletken en dt veorkeure aan de eerjltmet betrekking tot Je Gronden van Confiflcntie toegekJ o re 3 a.8 B'SS2'< a}»19 k'S werden de aanwerkelvke-nog omiitgegeeven Stukken in een tweede Brief ven zyn Excellttntk J. TRUMBULL aan D1a T1 J. D. VAN f)ER CAPEL'LENArtikelen van Confoederatie éh eeuwige Unie der 13 Vereenigde StaatenConftik ava van Maftachufctts -Bayei ve voertreffilyke Leerreden van S, C'oóper uitmunten. j j, Ito \Te Lejdeu by de WED. ANTHONY m KLOPPER en ZOON óp de Breede Straat. J- DE FL1NES en J. G. JACOBSEN Makelaars, zhllën op Maandag den 28 January 1782, :e Amfterdam in bet Ottdezyi »»m-to i,o> ajftB. srebato Héérè'rt Logement.verkoopen een vierde Bart'in een wél gëiitueerde HOÜTKaAG - MOOLENzvndeeen Bovenkruyef e \o 3 töS5 #b CtL'w» b S g'énaamd HET SCHAAP, met deszelfs GereédfchappenHeeren - H-üizinge-, K'negts - Wooninge ruime Werf, Houtloot/ei c ij S? S,S iT*» *4 n gg-'< Ij0 re J nevens een fraai Tuyntjeftaandé en.geleegenbuiten.de Zaagmooiens Pooit, aan de Wéeteiiug, vSn ouds genaamd bet Oa S Srto». Krtrt® Ss S*g a.ft!la"d': breeder-by Biljetten: des Dingsdags en Donderdags, voormiddags, te zién, mits hebbende een Brietje van een dl B 8 re S ««to Makelaars getéekend. De Bewyzen van Eigendom en V eil-Conditiën zullen' vierdagen^^vooreii op den Verkoopdag te zit I K; Pd «ITe

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 2