iEYDSE G OÜRAN T,Sf. .ilitllil» If SI If A°- I?8i. 'F R T D AG VRANKRYK. A PARYS den 28 December. Zyne Majefteit heeft. bet Aarts-Bisdom dezer Hoofd-Stad begeevankan den HeerLeClerc de JuigniBiifchop te Chalons fur Mar- neen eerltdaags word de Cardiuaa! de Bern is in deze gtad verwagt,als hebbende den 13 dezer te Frejus in Provence overnagtenden volgenden dag de reize herwaards aungenoo- men"men twyffeld er thans niet aan of zvne ÈgiiiMjatieziil den jleer de Muurepas,.als Minifter vau Stapt, opvolgen. Gifter avond zou er te Verfailles groot. Apartement by den IConing geweell zyn, maar zulks wierd des ogtepts gecontra- 'niatideerd vermits Mcvrouig de. Graavin d'Artois, door een -allercrgft foort van fcharlaken- of blutfch koorts binnen 24 uitren tyds op den oever des doods geraakte en bereids giller morgen het Sacrament ontfingv waar na men haareenige Spaan- fchc Vliegen heeftgelegt. Mevrouwde Graavinde Provence haare Zufter, welke haar eergiffer avond een-bezoek-wilde^ee- ven, doch de deur gefloten en den toegang tot de Zieke vol- ftrekt geweigerd vond, meende dat haar Zufter reeds dood was, waardoor zyin onmagtviel. De Princeffe zwanger zyn de, zo was ïpen zeer bedugt voor een miskraam, dan tot nog toe isdievreeze niet bewaarheid geworden. Men kan begrypen welke verflagenheid dit in-Veffaillesgebaard heeft, en vermits zoeven een Gouriervan die Plaats, is .aangekomen met bevel I otn de begonnen Gebeden voor de Graavin van Artois te ttaa- f ken j dugt men dat die Princes bereids zal overïeeden zyn. NEDERLANDEN. EXTRACT mt een BRÏEF Van VLÏSSlNftEN den 30 De- I eember. Deze diend tot communicatie van het arrivement i alhier van de Kaaper de Fhfinger, gecommandeerd doorliapt. P. Le Turcq welke van zyne gevaarlyke doch gelukkige kfuistogt terug komt metRantzbenen voor iSooGuineas." Behalven deze heeft hy medegebragt twee Lieutenants en ettelyke GcmeSnenbclioorendeaan hetEngelfch Fregattór Prudentdoch gevondenzynde op het Franlch Fregat IVto/'- j tic hoy ilegeboord voor 24 Stukkendoch thans maar gewa- pendinct 8 Stukken zynde gecommandeerd dóór den Heer IB Grand MaiFon Martin en gedeftineérdita Madraszozwaar l„ gelaaden metkrygsbehoefcens en koftbaarheden dat derzel- iL ver waarde op ruim twee Tonnen Gouds gerekend word." 1 Dit Schip, door de Engelichevan liet Convoy van Breft af- L gefneedenen genoomen,was reeds 6 dagen in hunne magtge- 1 weeft, toen onze onverzaagde Kapitein hetzelve ontmoette en op een onvoldoend antwoord, met zuik een gevolg 't geichut deed losbranden dat de Engelfche Prystneefters hunnen prooi aan tien ftoutenVlilïïnger moellen overgeeven, tot grooteblydfchap derFranfchenals welke, op het zien i ftryken der Engelfche euopheiffen der Höllandfche Vlag, in verrukking uitriepenZie daar de Jloirandfche' Vlag vty zyn geen Gevangenen meer! Geen halfuur daar 11a nam hy nog een Proviandfchipraet Aardappelen beladen,doch hy raakte den 231'iezer door nood, weer van dezelve afdus onbekend isofen waar zy binnen gekomen zyn: De hernomen Franfche Pry.s'hcèfthy ter com- ,'niando begeven aan zyn eerften Lieutenant le Grandentot L aandeSorlings geconvoyeerd. De twee EnjjelfcheOfficieren V zyn alhier in civiel Arreft en deóMatroozeniu'tGevangen- j huis gebragt. GÜR1NCHEM den eerften January. 'TJit een overgelee- retde Nominatie rVdoor ZvneDoorl. Hoogheid den Prins Erf- ItadhoikTer tot BURGEMEESTER dezer Stad, voorden tyd «111 twee agter een volgende Jaaren, geëligeerd den Wel -Ed. Jeflr. Heer Mr. Scbafliaan van Nootjsn,. welke óp heden na pegging van den behoorlyfeen Eedin de polfcilie v^tn die Bectie- feng is gefteld. f fiORINCHEM;deji 2 January. Heden is by de Edele Groot gchtb. Heeren vim de Vroedfchap dezer Stad, voor den tyd fin drie agter een volgende Jaareo in' h Collégic van de Admi- jllite'it op de Maaze .'gecommitteerd den Heer 'Oud-B urge - peiler Mr. Hfillem Hendrik viiti: Barneveldom met den eer- in November aanftaandeSeffi'è te neemen. DELFT den eerden January. Uiteen overgeleverde Nomi- tie.zyn.door Zyne Doórl. Hoogheidden Jdecr Prins Erf-St.nl- fcuder tot BURGF.MEESTEREN dezer Stad geëligeerd de Gr Achtb. Heeren Dr. Willem van Blommeftein Mr. Ni- jhas Kraeyvanger, Mr. Thomas van Lidth de Jende en Da- '1 Graswinckel. Tot SCHEEPENEN de Ed. Achtb Hee- 1 Mr. Abraham van ScKuylenburchMr. Jan Anthony van emskcrck Mr. Alexander Willem van Hoccke Mr. Chri- Sn van Bereftein Dr. Jacob vanBredaMr. Willem Hen- kT.eding van Berkhout, en Mr. (an Lodewykde Bruvn. rtot SCUEEPENEN-COMMlSSARrsSEN van des Gemee- iands-Middelcn de Heeren Mr. A. vap SehuylenburchMr. A. van Heemskcrck en Mr. A. W van IFoeclte, HAARLEM den eerften Jfinuary. Voorleden Zaturdag is prde Wcl-Ed. Achtb. Vroedfchap dezer Stad tot RAAD in Jelve verkooren de Wel - Ed. Geftr. Heer Mr. John» Arnmrt p«f, in plaats van wylen den Wel-Ed, Geftr. Heer Mr. ld le Leu dc Wilhenr, Heer van Drongelcn. ptSTERDAM den 2 January. Van Chriftiaanfand word Iden 7 December gemelddat door drie Americ.aanfche Let- "de Marqne Schepen aldaar uitgeruft, genomen waren twee (epen van Rusland gekomen eene na Engeland en het an- 'e na Schotland gedeftineerd de Schepen en Ladingen zou- J^ze verbranden het VOIR aan ftrand gezet hebben Wffens Brieven van Elfeneur was het Deenfch Particulier lip <te Prins FrederikKapt. Macintófchvan Koppenhagen Vtanguebar moetendemet fchade in Arensdahl in Noor- l«n binnen gelopen, zal moeten ontladen om, te" repareeren. I melden dezelve Brieven dat het Deenfch Comp. Schip Charlotta AmeliaKapt Kerulff, van Kopenhagen naar moetende, den 18 December de Sondgepafleerdwas was by Elfeneur voornt. geftrand het Schip Maria Wickftroom van Aücanten na Stokholm beftentdbela- tietWyn,Ryft emZoqt. f icMvlen van Blauwant op de JutfcheKuft is geftrand het Jufrouw ElizabethKapt. A. Petërfen van Lisboa aards beftemd met Tabak, Wol en Fruiten beladen Pagte uit 13 Man beftaandew4s te Waarden aangekomen, ijgte dat hun Schip daar zat. Harlingenden 24 December met lekkagie door het DryfT Moorzaakt binnen geloopéh, en aldaar dóór eéa audCr 1 C5 2 I g -A »1 T f C S 1 <3 V <S.-3S g; 'ff E JO£M 4 J A NV A R T. ■trs 63 o - C aj w. s. 9 <a v - sfc' o» S p. 'tl -o 5- -3T I-S-l s-S-a 5 va'2.:® N 3 kr,'.«d 5-S..Zf.Sï8GSg O J3 C .Schip aangezeild Schipper J. Hanffen van hierna Hufumge- g deftineerd, de Laading was zo verrehy will nog in goeden ftaat, c ,na de reparatie aan het Schip dat fpoediggedaan zon zyn dagt t, hy weder te vertrekken., Arrivementen Te Livorno P Jlanicicb van Smirna, S. Val- famachivan Negropontek V. Ca»o van SajonicaJL Adorno g, van Genua, en O. Gunnprfon vaxt Oftende^ te St; Marten M. n Bornholm van hier i« O - cB-eaJïl. g K--o E 2 «Is i1^3 :-<■ t&j QJ rO -<j -t - l 8o:S-è|üv te Blave M. nirksvan Rotterdam en. A. -S.S"-,<T S 'E.'S 73 "6 IS Smith van Dord; té^Morlalx FT^ian!raIT!SW!l5u'!^^te Bree-f 'a <s óAï' c g -E -- - - -• -- -ï-zsS y«> Ei •^"Rt'E.g E. Dirks van NéWcaftleT. P{. Spindeler en A. Molk van Huil, e« u*™'" J. J. Schaeffer en S. Tjepkes van.Londgn. J Het getal der,Schepen, dte in'tvoorleeden Jaar-te Tefel zyn e jjS 1 e» P tö c"° Jiiïii "3- - 12 J? e <0 c.r SL't, O o- «O 4> S P v5 -»iv "S >- binnen gekomen ,J>edraagt593, daaronder 12 va.n ArchangelSéj-É; 5 "S pvaji Bergent 95V»'» Bordeaux7 vanKadix; 24vanKonings- S#= 3 J 2 bergen15 van Koftnhagtn;B vs-n-Gotienburgiio van Gr.cnadfi/, jj> a g .2-M I3van Libournc; 15 vap Ldsboti; 4,5 van lzmdtn%i% vanMmrii v - g,£ ^,a:i -3 5 i2Uitde Moordzee-, 91 vanNoorweegen67'van, OJieiide; '9 van 0 lê S S» c o S;o"„.-8 PiUauw'}' 8 van Plymouth85 van'Riga;/van St.übes; en 19 a 5S - 'S >*2' - -• «e, door tegenwitidof befchadigd uit Zee terug. S&1 De Schepengeduutendé het voorige Jaar in. 't Flie gearri- «-cd veerd, bedraagen in 'tgeheel/29, daaronder lovau Archangel; 5. ëiE'tS""- ^vm Bergen; Sn-van Koningsbergen'48 van 'Kopenhagen 2i 9 -°,Ai Ê"r O 5* 5^ Si .5^ van Dantzig; 28 van Elbin'g8 van Goitenburg-^45 van Ham- J1 o'SA. burg; 28 van Libauw8 van Londen 28van M&mtl; 176 van ro ^,.--.34. nr.L.l r\:nssn.*~—Sfl' -* r~> A> a r ar 1 jfoorytigen; 13van Petersburg15van Pillaieai; 66van Rigag'ga g F. F 5 R-é, c 9 van StokboUn j en 20 door tegenwind of befchadigd uit Zee >3 ter-ug*. j-^eo ■Q.V0* Si *5 W •rt V5. ih s - '«w 1 M- SP. g=^-j <S T, -s V C" o-F 's GRAVENHAGE den 3 January. Zyne.Hoogheid de Veld- «je* fcü'S 8?.^ J bL maarfchalk Hertog van Brunswyk en de Heer de St. Saphorin, - .*o9 g.g' -5- '-k -S "S '.E p S «ket,,,25p.g SfSS.II^^Shggftl-S extraordinaris Envoy'é des Konings van Deenmarken o ieder afzouderlyk met den Preiident van Hun Hoog - Mog. ia Conferentie eeweeft. wtjj! "-"c Gifter is door de'nRaad vatiStaatenderVereenigde Néder--g g S O F 6 "S-? -■s 'ga landen, gearr.efteérd een negen - en - zeitigfte Generaliteits o g, Loterye waar van hetpian eerftdaags aan 't licht, kqnien zaU |-sO inmiddels verneemt men dat dezelve zal beftaan uit 440Q0 Lo,r g,g ten-, eii dus apoo Loten pijnderdap de.twee voorige Loteryen. Men verwagt met dé eerftkomende, Fraiifièe, Brieyen weder tyding uit Nooiid - America, vermits te Bordeaux een Schip van Bofton in het binnen komen was, het welk men will dat allscn en zekeriyk, nog kortling vamdaar gezeild was. Die zelfde Brieven van Bordeaux van eebecpmbe/mélden- „zoeven vet- öeem ik dat er meer dan 50 Schepen uttdc Noord -Zee die Rivier zyn opgezeild." LF.VDEN d.en 3 January, Men heeft Brieven,van Kaap de Goede lloop in dato den 7 Se'ptemhrV. welke pog meidijiü maa^ ken van, de Ooft-Indifthy Schepen dié door dé Engelfchen in deSaidanha Baaygenomcn zyn, en voegen e-r by.dat de Vier Chinaas yaprders, half ontlaa,den zyn gcwceil, maar het vyfde Schip., dat van Bengalen.kwam, zou, volgens die Brievende c E volle Laadingljebbe'n ingehad.; .2 g g gg Brieven van .CURACAO in dato .12 ÓAober, melden by aan- *0 ï- 'CJ .,u>- ty .<U;- (U 0>'Cs tri j *Tj ï>£4 6Q f3 *1 "Z c a G vi u c-.ü s. x S '23^? s s 8 I -ïfO y c o »- 5 'oj T, Ati Tj k> T? Ut- ~=l l gg M "T- cj. wordgezegt: - - S f-s - Een Engelfche Smokkelaar, gearriveerd op dit ogenbliko ^4» 5 s^'« e is "Brenger van twee Engelfche Papieren,, de London Evening S A-S ';"H - x: - c Poft en de General Adverfifer, die een Brief Va« dé Gotivei;- .H 5 "S.lïrS" neur van Barbados aan de Lords der Admjraliteit.betieizéaRe den 28 dezer (over OS'i'ENDE outfau'geiiy gezegi: Dat men in. onze Weft - lndifdhe Eilanden wel oveytiiigd 3 was dat de 800 Man'door de, Franfchen van Grer ken en de 400-van het Eiland Tabago en wélke 1 •fen te Martinique by een moeften komen, beftemd waren «r G1 Camden, gecommandeerd door Kapt. King en met Depêche? e e co vauden lieerDalling,Gouverneur van Jamaica, deit24dczer c v ïggh n Maand alhier (te Londen aangekomen, en van Port-Roval c-. gSste .Ci ca p' f-c a I c C S -1= S O c af e a Si r *-i O jy I—I $-1 o f den 23 Oétober vertrokken zyndeheett geen de ïmnite ty- o u iC2 o «U 03 5 L-S Ev ai,. J.'. «ba.:. ai..ol.«.a:,i.-m,av=t> toeS ra - "-Sa. ding van denuitflagdierExpeditieniedggebragt :-.s Evenwel beweerd myn alhier dat dezelve gé lükkig voo rDsg^ N~ -■?« E «S S'-wjB* deFranfchen is uitgevallen en deBarbados2 Hegt verdeedigd, K e,g^| 2 3 ..'S B '- p B'c-- - w - - r WH- door de gevolgen der hevige twiiten, ruftchen Gouverneur"® 2 -Sj^'2 "'5'a'ai'SÏSJ - - - cjs.'»tBüe«tï®ts'joe«r-af c o a a Cunlngbam - en de Inwoonders plaats hebbende, in de magt d J Sfwïï'S'D' dér Franfchen zouden.zyn gevallen, betgeen zékerlyk een g 43^'" £D~i «o-g- gevoeliae neep zou zyn,.alsblyktuit de volgende Schets "S.^ac .<5 «USc fe-z? Het Eiland Barbados is een van.de Ooftelykc der-Carabi- o g I £0 RS 5~r3«2S ,- fche Eilanden 19 Mylqn Zuid-Ooft van Martinique en 70>-~ E 5 5 S e® jf 2-SS? Mylen Ooft van St. Fineent2,3Mylen lang van het Noorden -j-rf» 2.5 a, W J e.g,g 2"= 8 na het Zuiden, en 55 breed van het Uortqn,na het Weflen i g «ze o g-r gV-ao deszeifs oppervlakte bevat omtrent 170 duizend Akkers; g n £3» p-i-g £®:5«.c! 2 w het getal der blanke Ir.wooners word gefchat op omtrent .g S S n— tea* «-.««■o.S - 20,000 en 100,000 Negerslaven, mc-11 rekenddattuU'cheu de 20en 30duizer,d Oxhoofden Suiker (voorden laatften Or- 3 verregevallenmetdëMa(iin'twater,het Schipgeheelonder echter verneemt nten hetzelve weder opgerigt en vlot ge- raakt is. Ss„ Van ROTTERDAM word gemeld dat de Ed. Gr, Achtb. u o S; S"1Z. - - g.S^ Magiftraat ftier Stad op ecne Boete van 1000 Caroli Guldens, ój: V «W w O S - O v «- 2 c -o "5^ „LANDER;, is wel ontfangen; doch, behalven dat b e'£'gS"f 5 o 8 5,5 dezelve .flegts woordelyk, behelft het geen reeds in >S> «QE At» s een ander Nieuws - Papier geftaan heeftplaatfea *t wy geen Stukkep, die fchytien te ftrekk,en totnét; voorf^hryvenvanLeffenaanden Souvêrainl" ;"3 >'»aniSi)êfl

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1782 | | pagina 1