.jHUUIiiti i «tr»? £13 i !in mr5 tHWJrilf riff pi, 23 N'*! fslPi ifr-lfR*}»* SI fit g^s* ||Ë?w§ •%sf!ïs» risiis'g&^fj to r» w ■a W 2.° £sl>^3?>s.s T-P c Zs a. E z =>- 3 3 s 1» j. rfs i s s^s-'s-rs I 3 ra v, n Hi. IN D^^a^"aMn ft» <N «- B o*2 2 n N 2 rt- S* n £T- Q 3' ®- S*n S nnao.rsH. -i<t 3 2 hO*< W«,»s S 5- ft 3* ~l o S? 8-(x,J? o 2, iS'B^S.SES a a - S'SSS o a K S-O." S Si~2$ SS^S-sJS 2.3 O^o e a a A (t m. Q-jq 5 O.» ".sPlS* *3Sggfs Wom S2.s S a M«PrNW- ft O M fltfg-lfgltssiiw&I Scran,r,S-™=>S°SalDt!o5re 5.S»''^5e9 A 2 2 ft b 6-B 0 3 03 t oq "5 »2.< o if fftTSSqS.*-! S5gg<ÜgS. w o a n S 5 a B S wA J 5* 2 8aw?S||? »ïsfl o-re 3 O n 3^ u ry rt 0 O ho £-52 QfD<btl5o22®* je-S* o-ij n r» o, s> 3 o" <»im 8S3§s3j**aSgl - j.» a. o- o o g.« - z.05 s If 5 a. a £b S o, o 2. S-.S-g S s - N u» s s IT^ffsSldfësl 2 g.°. - - -!sfrSG a.3.-'Kr» Sfg B s-«°a5f"-5g-« froo hs "5?° 5 a M-r' ?r«E S 3 o g Uo NW ö-u, O I -. 2-MDa*S^#«rÖ-.Öf»Hio HH ZZ g.5 O o-g^g- B-^tSgg 1 C S -t M" fi\ 3 o-<0.^ g O S s a-o-og 0.0 S.S m H 2 o 22k e? w o I1- ïe.i!»??2::sS.E O N ^(4 «3'g PS.&P o.a 2V2.2f| B S 2 - - - 3 t-o i 5"o 2.0 TO O* **o* 2 *f O» ve; 5 fa s E n S fro. &8 5 18-| s s 8Ï.§"?(. <i. 5P K.,*5' a o'V1 *ts i S w NXajB^N_££u Sss23|^?rs-~a S-S033 iTl»?' Z 2*a wB"i 2 2 2 - 51 o o 3; |J?S OuH rr #•-. Cl. t? w-s »g>s-w a v <2w-*. ft" o a a n u =>^o CS- |ra~ p r>«^« *5*e-Q zrSLn n ï--g D* 2.*» 2 ^=-*5a" OftS^SESf gn> a *9 S*3 bJNJO po.|»fFi —ft O rt m a S'e 53 E" a w* 9.» 2.a l g-e-a^-S S*«B p-s o 31- i S»9.S.»al cro O w D T* to Sk CO M O Alle de GeintreflcerdMis in de Negotiatie,ten!a9en van Plantersin de Colo:, tevsn Effcquebo en Demmeraiy, tlnns onder dirt ftie v»n de Heerea JAN VAN RYNEVÈI D en ZOÓNEN worden verzogtzig met hunne Obligsrien te fpoedi^ften teadreffeercn, of ten Gbmpt. van de Not.riffen S. enB.M. Dorper te AmRerdain, often Cönipt. van dtn Not. Cornells van Beeft te Utrecht, alwaar zodaa- nigeAftensterpaiTeerin e gefeedlegjen als tot obtineer ngen van Redres in deze Ncgotistie ten uiterilen noniword geoordeeld. C. Twisk cn G. Twisk Corn lisz.Makelaars .zulten opDinjsdagden 19December 1781, te Anfterdam in h t Óudezyrfs Heeren Logementverkoopen No. t. Een hcgt fterk WINKEL HlA'.S en Erve, Ibaande en gel.egen in de Utrechtfcbe Straat,aan dc Weil- zydetuflcheo de Prince Gr gt en Utrechtfcne Dwars S.raat, bewoond door een TaTfaksvsrkooperNo. 2 Een h:gt fterk HUYS en Erve, ftaande en geleegen in de Warmoes Straat, tivTche'i de enge en wydfc Kérk Steegen, en van agteren uitkomende op het otidc Kerks Plein; No. 3. Een GRAFSTEEDP, gclecgen in de Gereformeerde Oude Kerk, in de vierde Laag, No. 65, in dc Voetboog Kapel; 'en No. 4. Een GRAFSTEEDE g.Ie 'gen in de Noorder Kerk, in her Oofter Vack, No. 42, Folio 68 alles by Biljetten bree 'er gefpec'fi- ceerd: desDingsdagsen DooderJa'svoormidda svan 10 tot 1 uur, te kien. fle Bewyzen van Eigendom c. zullen vier dagen voor tn op den Verkoopdag, een Coiaotoire van de NotarifTrn Genie mth IViIihuyzen tezienzy.n. In dc Boekwinkel van j. B. ELWË op de hoek vangjf Pvpen Markten Dau» te AMSTERDAMwordvolftrekt niet langer als HEDEN, voor den v rmindrdenPrysvan/t :6, ed opgrootP ipier ƒ3, afgeleverd'; Dc OVERGEBLEVENE BYBEL-, ZEDEN- EN MEN 1EL-POE/A' van den aloinberngten Zadedii h;.r KL AAS BRUIN. Als mede HET LEVEN VAN DEN APOSTEL PAULIJS, vervat in zes wei doorwrogte TONEELSTUK |ES, door denzelfden AUTHEUR, voor den gerirtgen Prys van f 14. Een uitvoerig BERIGT van de beide bovengenoemde Werkjewelke voor de Verzamelaars van uitmuntende Dtchtflukken, v 'lilrelttonontbeerlyk zyn,is alom gratis te bekomen. NiL De ovtrgtbleevene BYBEL-ZEDEN- EN MEN GEL - POEZ Yzal na den bovenbspaaldcn tydvoor niet minder dan f a: 10, cn op groot Papiervoor fqafgelcverd-wor den. De rêfpeoHive Houders der OBLIGATIEN, tot liften van Haire K. K. en APOST. MAJESTEIT, genegotieerdop Hypotheeken van QU1KZ1I-VER KOPER en WEENERBANK-OBLIGATIEN; als mede tot laften van Zyne HOOGHEID den Vorft van NASSAU-SAERBRUK op hetGraaffchap Ottmeiler &c.worden geadverteerd, dat op Woensdag den 3 January 1781, ten Comp- toirevandeHeercn GOLL COMP. te Amfterdam, een begin zal worden gemaakt met de betaaling der INTRESSEN, als dan ver- féheenen en dot daar mede alle Woensdagen zal worden gecontinueerd. J. J. dc Bruyn J. J. VouteH. du Goudi kBoitJ. j. Vour.- Juni- rH. van den HeuvelB. Meyer JuniorA. CalkoenD. de B'rityr)R. Voute, M. J. Calkoen en P.F. VouteMakelaarszullen op Vrydag den 15December 1780, 'savonds tensuuren, te Amftirdum in'de Nes in de Brakke Grondverkoopen een party van 32 Ceroenen INDIGO GUATIMALO; leggende op de Key- zttrs r.ragtover de Goude Kettingten Huyze van de Heeren Locquet en de Galzen aldaar daags voor én op den Verkoopdag te zien. >'CM< ILTEN en MULLERMakelaarszullen op Woensdag den 20 December 1780, te Amfterdam in *t Oude Heeren Logement, Vebkoopen No. 1. Een hegt fterk proper betimmerd HUi'S op de Gelderfche Kaay over Boom Sloot; en No.». Een dito WIN- KEL-MUYS in d.- .Binnen Wierisger Straataan de N. Z. Da BHvyzrn van Eigendom zullen tc zien zyn ten Comptoire van den No- t'fis.P. Meeling. De Koopers zuilen de helft der Koop Penningen op Kufting kunnen houden k 3 en 1 half per Cent: naderonderrigt by de ^0 melde Makeharsby wien deBriefjes tot het bezigtigea te betomen zyn. -£. VAN HAÜR EFEVTUbraire él Amfterdamcontinue. Xitnprmer Cf dibite riguUlremtnt cha/jue molsla GAZETTE LIT TERAIRE DE L'EUROPE, compofie par une Sociiti deGcns de Lettresit fix florins dllollande par An quioutre les Ex trait l qu'ony trouvemerite fur tout Vattention du Public par rapport des Lettres aux Editeursqui eontiennent dans la plus txaBc ve- r iti nne Critique impartiale de tout ce que la LitteratureIts Arts les TBiatres fournijfent de steitux en Fianceainfb que fl*i~ ft curs Anecdotes Poifics piquantcs, que Pon chenbtroit en vain ailleur*.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1780 | | pagina 1