leydse courant! 'sis* §11-: barbaryen. GROOT-BRITTANK IEN. N ED ERLANDEN. c c VRTDA a ALEE den a8 September. Verfcheide Minifters des Konings A van Maroccnonder vrelke ook Samuel Zumbcl, zyn heden by den Chargé d'affaires van Vrankryk aangekomenheb- L/ ben aldaar aamlonds d" Confuls van 1DeenmarkenZcoet- jie, Holland, Venetitn en Portugal ontboden en hun bekend iniiakt dat de Koning hun Meeller, onderrigc zynde, dat toer de heimelyke konftenaryen en de omkoopingendoor den Engelfchen Conful gebruikt, zyne zwarte Soldaaten en de Aluide Vilavan Tanger, de Engelfchen befchermde,daarzy ia'; tegendeel itSpaanfchen boonden en kwelden,hy vaorgeno- sen bad dezelven uu die plaats te doen trekkenaldaar een Gouverneur aangefteld h<# hbendedie met meerder opregtheid voor de uitvoering Zyner beveelens en oogmerken zal waaken voegende daar bydathy hun van zyne Koninglyk befluit dien waande kennis gaf, opdat zulks openhaaHykb'eek, én dat i/feder her *elv$ «»t aa.-.»i van r/t.is. Ll-sjeftoitaan hunne refpediveHoven konden berigten. LONDEN den 3 November. Den 31 der voorlede Maand is'de jonggeboren Zoon des Konings in de Groote Raad-Kamer van jyner Majeftens Paleis plegtig gedoopt, door zyne Genade den Aarts- Biflchop van Canterbury. Hunne KoninglykeHoogheden de Prins van Walesen Prins Fredrik (tonden als Peeters en Hajwe koning!. Hoogheid de Kroon-PrinceflTe als Meeter en aan den jijen Prins wierd de Naam van Alfred gegeven. Ëargifter begaf de Koning zig ten een uur na 't Parlement en ottboodin de Kamer der Lords deGemeentens met den nieuwen Spreeker, welke gekomen en de keuze van den tieer'Cornwall totdien Poft, door Zyne Majefteit goedgekeurd zynde deed'Zyne Mijefteit aan de beide Kamers de volgende Aanfpraak r MYLORDS EN HEEREN! Het is met eene meer dan gewoone vergenoeging dat ikUL. in 't Parlement ontmoet op een tyd dat de jongftledene ver kiezingen my gelegenheid verfchaffen de zekerde onderrigting tebekomen van de gezindheden en wenichen'Myhs Volks, op welke ikaltoos genegen ben de grootfte aandagt te Haan." De tegenwoordige moeilyke Gefteldheid der publieke Zaa- ken is zeer bekecdde gantfche Magt en de Vermogens der Franfche en Spaanfche Monarcbyen worden opgeroepen en ten kragtigften aangewend teronderfchraaging der Rebellie myncr Colonien in Noord-Amcrica,t 0. zonder de minfte terging of oor- zaak van klagtenmyne Bezittingen aan te randenen bet onge maskerd voorwerp van deze Confederatie is baarblyklyk ter be- pwftiging van onbegrensde Hecrfchzugt, door het vernie len van den Koophandel en bet geeven vaa een noodlottigen Slag aan de magt van Groot - Brittannien „Door het gezig, het welk het voorig Parlement in myne han den heeft gefieldden zegen dar Goddelyke voorzienigheid, en de dapperheid my,eer Vlooten en Legers hebikinftsat ge- wectt de oatzaglyke poogingen myner Vyanden te wederftaan, deverwagtingendoor hen opgevat, teverydelen en de aan- merklyke voordeelendie den voortgang myper Wapenen ver leid hebben in de Provinciën van Georgia en Carolina .gewon - oen met Zo veel roem van beleid en moed myner Bevelhebbers, lOnvertzaagdheid en Dapperheid myner Trouppes, welke de roemrugtigfte Bedryven van alle Eeuwen hebben geëvenaard, zullen, zo ikvertrouwe, gewigtige gevolgen hebben met den Oorlog tot een gelukkig einde te brengen. Mynyverigft ver langen i? de vervulling van dat groot oogmerk te befchoü wen, maar «jok ben ik zeker dat GYL. met my gevoelen zullendat wy de Veilige en lonyke voorwaarden Van Vreede alléén kunnen vefligeö door zulke magtige en ontzaglyke Toebereidzelen, als onzen Vyanden zal kunnen overtuigen dat wy cms geenzins onderwerpen willen om de Wee van eepige Mogendheid hoe genaamd, te ontfingenen wy vereenigd zyn in het onwrikbaar befluit om geen moeilykheid noch gevaar ter verdeediging van ons Vaderland en ter behoudenis onzer wezenlyke belangens tcontwyken." HEEREN VAN 'T HUIS DÉR GEMEENTENS k heb gelaft de begrootingen van *t volgend Jaar voor U te brengen; Ik zie en gevoele met de grootfteangftvaliigheid en kommer dat de verfcheide Oorlogs - Verrigtingen onvermy- delyk groote en zwaare koften zullen vereifchendoch Ik ver zoeke U my alleenlyk in te willigenzodaanigeSiibfidien, als Uwe eigene veiligheid, duurzaam welvaareij en (laat van zaaken zullen vereiflchen." MYLORDS EN HEEREN! Ik Hel een volmaakt vertrouwen in den yver en de gehegenhe- 1 den van dit Parlementovertuigd dat geduurendé dengan- fchea loop myner Regeering,hetbeftendig voorwerp myner zo' gen en de begeertens van myn hart altoos geweeft zyn de bevoa- toing der waare belangens en het heil van alle myne Önderdar- en onze uitmuntende Conftitutie,beidein Kerken Staat oufchendbaar te bewaareh." Ih'sKohings weggaan wierd by de.Lords naeenigeDebatten rftgefteld dat men Zyne Majefteit, by een onderdaanigDank- Adres felicitéeren zou met de gelukkige verloftingder Konin- ijiaen de geboorte van een Prinsen ZyBe Majefteit verzekeren "uihetopregtaandsel*t welk de Lords, behalve'n de gewoone Pjigt en genegenheid, beftendig neemen in alle gebeiirtenilTen litzynerMajefteitshuisHoitdelyk geluk vergrooten, alsmede jhtwelzyn en de vryheden van zyn Volk beveiligen kunnen." AMSTERDAM den 8 November. Volgens de laatfte Brieven Lisbon was aldaar op de Rivier gezonken het Schip van E. ''{Atoomvan Stokholm derwaards beftemdook waren we- contrary Wind op dé Taag gekomen A. S. de Olivcira en Rite, beide van Port a Port, het eerde na Waterford en het Cork moetendeOok was den9 OSober wegens ccn- (I Wind in de Baay van Kadix terug gekomen L. Pieterswelke I «IA September van daar herwaards gezeild was. H ©ftober is op de Jutfe Kuft5 Mylen van Ringkoping of i naden vol Water geraakt hetSchip van H. Smit, van Archangel od "viirds beftetnd, het Volk is behouden, doch hét Schip en i» «mag is weg. «GkAVENHAGÉ den 9 November. De Groot-Brittannifchè ®«fudeurRidder Torke, heeft, na het ontfangeneenerEx- -- "ït van zyn Hof, met Leden van Staat geconfereerd. verftaat dat de Provincie Groningen ,'zTg" wegéns de acces NMjj lis AV W*. DEN Jo NOVEMBER. k 3ad2S^iS' .e* r 0 32 33 o o 'J? S u 6 S •"Q J2 O C L, a 5.2 - 2 5 ï-SaVoShU ^•SB§«2g - - g ««5a-S-gffs;~esto'Sj3 H-S SjSs,'! t-o HO. r. b* cr P tw 0; S-'-i 2* §8.-«S Sf3| O Sm -g S "5-ë r. a sw4 fie tot de gewapende Neutraliteit by Holland Priesland en Óver- yffel heeft geVpegd. Ten aanzien der Provincie Gelderlandis-g o jo reeds gemeld dat dezelve met eenige referve zig by de gemel- S "T"0- S 05 a tS I - de Provinciën gevoegd had, en deze refervebeftond in het vofde- J^'2'=.0"S u Z is-rsz-sl - g - b Kea o On «o z: 13 v c Si a "•pïo-b 5 e - OrH C 9 S '1 ren van de Guarantie nzer Bezittingendoor 't Hof van Rusland, t S 5ft -5C S -j •- Dat althans dus het gevoelen is gevveeft in eenige Laudfcfyaps* 1X1 S 'a <u'y r «5 {J J_, o Jt yëia f /as .des Graafftfiaps Zutphenden 26 Octoberop den ordinairen zo S "s - s ij .r i J c«' Landdag aldaar ter Kwartiers-Vergadering ingebragt, en welk g o g2l% e^S 5' s éc - a proteft met de volgende Aanfpraak van dien Edelman tot de verga- S 5 - "-5 - a Q S'a derde Leden wierd bekragtigJ. gli-. EDELE MOGENDE HEEREN! - - ---- w. ..wa g C.M- .«j tiers tegehS déze gevaarlyke nieuwe (vyzeVah deiibereeréD,)zo 'Z ag j; *3 c> tan ik gÈnpegzaam bemerkendat de Re'folutie dezer Provincie 0..S «ëS ïjojSg s»«o daar heenen zal ftrekken om te diÉcuiteeren in de acceiUe tot het o a S, c 2 13 u 3 - besiruft door Haare Riis - Reizerlyke Majefteit op het grootmoe- H g e -S 7:2 S, I I e T- C f H digft en menfchlfevendft voorgeflaagen Pian van eene gewa,-'S pende Neutraliteit; waarom ik dan de vryheidneeme UW ED. "5 SS dS Z o T- Cï S? MOG. myne mesning over dit onderwerp voor te draagen. 2 S'5^ S Ik wil bekennen EDELE MOGENDE HEEREN 1 dat eene k E ai - - behaagde,' door deze onVerwagte Aanbieding, deze Republiek als uit een *t-i allerdteigendft gevaar te redden. En thans zal deze Provincie kunnen goedvindenzig dat heilzaam oogmerk te onttrekken', even als of wy het imminent gevaar te boven waaren. De Natie zal verbaasd ftaan over dit befluit, ED. MOG. HEEREN! En in de daad, men geeft aan dezelve redeuen ointê foupponcaren of hief iéts anders agter febuitedaar hêt zeker ïs, dat die Natie zig quifi met deze fyn gefponue politique.en, 't zv me t eer bied ge zegd, met de drog redenen in het R.apport vervat,niet zal te vreded (tellenen geen genoegen neemen om ons te zién 1 !oën een pas die op den duur niet dan ten boogfteri nadeelig kan zyn. Daar het ondcriuflchen buiten twyfel is dat die Natie r gt heeft, ons doeti en la aten te beöordeeler,Het Is het Velk EDELE MOGENDE HEERENdat bevoegd is te vraagenr lYat weerhoud dit Ge- weft, om zij niette voegen met hëtbeilzaamcn zo nocdigbefltiit der He'eren Staaten van Holland,als het eenigfte middel zynde om onzen Staat en by na vervallen Zeevaarten Handel voor ver deren ondergang te behoeden Het pretext; door UW EDELE 2-S g g MOGENDE g'öpperdzal nimmer voldoen; te willendat de o s -o gewapende Neutraliteit onze Pofleflien in de vier Waereiddeelen gg zou guarandeerenis chimeriek en om Zulks afzonderlyk te -g S-S g eiflehen onnoodig, daar ons ten dez:nopzigte door h.tUiiUifclie g .2 S, Minifterie zu'keyoldoendeaflertien gedaan worden; Derh rlven 5 g EDELE MOGENDE HEEREN! welke'gene furp'rife zal zifik' eeu befliii-ëener Laud-Provincie niet veróorzaaken bovëngn -js' o behalven dat hgtzelve zeer vernederenden disgracieu- 's voor die -§ uitmuntende Vrouw,aan wienhngeheeleM.ufchdomznlkeene k - heilzaamé befthikkirg te daukej heeft. Daarenboven Voorzie S g ik dat ingevalle UW EDEl.Ë MOG. blfluit by dé Bondgenoten •'Og mogt doorgaandat God verhoededeze Republiek de gronden -g v»n haar Wtlvutt zul zien verlooren ;,gaa. 5\S Welkjen hachlyk voo-nitzlgt EDELE MOGENDE HEEj o.S a a 1 s <J> W m O o o Eff -^0 r— W rt be M O '/-O C m 9 c n s» o» *i-<nr -*> g zd'" N 5 "3 Ca M fi N J3 3 S. -g - t, - .ff <u w •XJ <0 0 K-*S pff, ff p 9 k V O- c O O H i- 2 w o o y CS'ItSv D li - L r ■*M-g-si 111£gI U-. to C,< O e, c o S h <«<5 js g:g %<z i5".»jd' - - o "Tr ffi 1 e fc. fia-a.' -1' ;w 5 -|.5 T« b i li b J -3 v 4 r as J 0 T- -•= M -o fcs éi: V S° O k g-«.g s 25 k T o v, >.eo s, a si,'s - 2 1 1 -w S (U ^3 C J t i •*- .5 c is 0 r, w? «S 53 P- -3 N 2 e B •3^ t'Sar&E o. bp u 'Scï? "t3 g 'St >1 REN! Zou er dan geéh kans zyn dat UW EDELE MQGÊNDÉ N e p tot andere geda ten kwamen^ alzoo door onze MINISTERS PLENIPOTENTIARISSEN te Petersburg genoegzaam te ken m nen gegeeven word datbyaldieri deze Republiek THANS niet a g accedeerd tot de geconcerteerde Gemapenie Neutraliteitzy daar g van voor ALTOOS 2AL VÈJLSTOKF.N BLYVEN, Waar by Él|jMwdat het meer dan waarfchynlyl: is dat de meerderheid 5/° gj "o l w 5 a «"'S vanhetBondgenootfchap zig inet de Rtfr.lutie van de Provincie o J.Ï *ïc v g 3 *3 van Holland van den ijjdezèrMaSnd, zal voegen. Geene vreeze'g 2 EJtS.l voor eenenVerderffelyken Oorlog te Lande;'kin Pns in dit geval f g weêrhpiidén: Ên die voor eenen Oorlog met Engeland is ong. - S grond. Het is dat Ryk niet onverfchillig bnstot dentëhebben; daar hetzelve pndervdorwendfel vanVriendïchap, a,5»sejj0™ 03 s -i" s met ons kan handeletrnaar welgevallen ,enons dagelyks eenewil- g"2 olws c lekeurlge en Zeer gevoelige overheerfching kan doen ondervir,2 g o.SS^.&S'K den. Hier by een oögenblik(lilftaaadela! nenhaaftnietdur- v g 2} j T r 5gèq f;s*ra «a ven gelooven, dat m?n evenwel; liit toegev adbeid voor Enge- sS S c St «"*-.&> H land, kan diSlculteeren om in deze zo noodige Mefures dfeelte neemen. ÜW EDEL.fi.MOGENDE zyn bewuft w--. Ike avanta ges onze zo vergepoufleèrdë en voor dezen Staat zo riiïncufe con defcendsnce voor Engeland, te weege brengen. Hier door word ,g g 3 k g U..3 o S ,SJ<£ dczelRepubliekophethoonendfte beledigd;, hier nor zy wyZo g S 63 o 2 "- So'&kJ laaggezonkenen dit alles hebben wy ons zelven te wyten'! Evcn: '5 B g g gSlè jf" g>„t .e, M welzo bet maar ern* is, zyn wy noch in ftaat om ons te redden o~ a#|'g<» S'^od t- jgg; zelfs m onzen moed te kadenby aldicn.£iigelandkeiigpédvia S"2"^j - a s-Kh» den onze Pofleflien aan re randen, doch dat kan niet gefchieden, M ft E'-o w ïf4S^ en wy kunnen ons niet beveiligen, dan door daadélyk eé«e"Ge„w' a- Sg g S g>iyj .gS.SfS'.B cn wy ituancD onsmet ncveuigen aan uoor uaau-iyu ccrc uewr CJ p; a 53 pende Neutraliteit te helpen uitwerken. Geene Mogendheid dan o o deze is daar meer by geïnterefleerden dan kan onze vervallenen g 5 2 S c S-"? handel en Zeevaart herileld worden, en bewaard blyven voor ver- J J-E 3 g S fo j* derebaleedigingen cnvexaden. OnsGemeenebeftisopditogen- g g 3 S blik in ftaatdészelfs aanzien te doen herleeven. Byna vyftig wel-"^ ry- c pi-^ u'S c '.SigliS, geëquipeerde en bemande Oorlq§fchepen en Fregattendié. tot a g 5 g a S heden inaSifi» onze Havens blyven leggenkunnen dan daade- "2 o jK k." Si -P.fcp S? pM. lyk Zee klezen,om te voldoen aan date-*•-»- gezeetenea zo gretig het hunne hebb.en door alleen kin onzen Welvaart Kerfteli den worden; o"2 o2'^-a ;«s Ik verzoeke EDÈLfi MOGENDE HEERENdat Van dit myn S 3 gf §^8^ Advis in den Kwarriers Receflh mogè mentie gemaakiwotdenQ 8 §-ö'«"8«< g i protefteerendeikwydersregensalienadeeligegevolgen;,welkenit <5vé süu-3 2AP3 een Declinatoit befluit van U ED. MOGENDE, om zig met dé Refolutie van de Provincie van Holland tot de acceflie eener gewa pende Neutraliteit, niet te voegen, zouden kunnen profiueered;

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1780 | | pagina 1