B LEYDSE NM33 siui! COtiRANT.i«. Ss; g «5 JSTSÊSS -5|gSi^SJ&5fiS-S.d»lxS:- .i"» MAANDAG ^^>00 «,3 y - 3-*>l rO C3 3 a. a k- fl CJ 3 O DSN 6 ~N0 ME MB SR. IV «tJ U9J fe ll I'S?; «O ÖC «a C »j ®S - 0 £.3 ""•a s fc-S'S c L o ^■s« !T* w a g w 7 -g N ^►JolOT -fa s g ¥5 s-S'-gfi «3 Q. £3 Ö- W) - 5Ï X.I 15 u> v-\ ■«'O n-jf; «>4 '--Ö,a. v o'C fet' g^'S-s ö^^3! 5 J» 12 2 ~~j r GO -k 1 .2 <1 o - xi N r4 fc:S;g cC 3 c g..S ®&- 2 "i^r- 3 5"S ^-2 &Ik is si.i u> --. ;N V*~ SLOT mrn b«# -ftirtr w« den Horigen Raad van P E N S Y LVA NIEN. ehilven de eer en het voordeel, welke uit een gelukkig (Slide des Oorlogs voor dezen Sta«tgezamcntlyk t,.er de andere, fpruiten zouden, heeft Penfylvanien eene byzondere rede otn ai et ongemeenc nSdrukcn kragt Bjcuwe poogingen aan te wenden. De bnmiddelyke vermeer dering van Rykdom en Inwooners, welke zv door de uitkoitft zal verkrygenmaakt dat het van haar slier grootft belang is de vertigtingea van den Veldtogt tn« eene buitengewoonekloek- ttisedigheid voort te zetten: Enonze zaakenzyadermaitege- ftéld dat ieder Menfch in den Staat met nut aan het werkiaage- (leid worden, enhetuitfteckend genoegen mag genieten0», wanneer het vreedzaam uurvau huishoudïiyke veiV,gheu< daar zal zynaan zynenaköttocUbglïbap te vcrhaalen het deel dat hy in den fwift hee ft gehad, en hoe zeer zyne poogingen tot behon- deins van het Vaderland hebben geholpen. De weldaadlge kind van den gunftigen Hemeljiecft ons door eenen overvloe- JJdigen Oogft,de middelen verfchaft orn onze Legers metPro- ■u yiand voor den Veldtogt te voorzienen hier van hangd de uit- flag Hunner verrigtingen af. Ieder Menfch dan het zy hy l t'huis blyve,het zy hy declneeme in de gevaaren des Oorlogs, 4 is in beide gevallen In ftaat den Oorlog te helpen eindigen, èn t het verder plengen van Menfch en bloed te ttuiten." Wy bidden UI. eririlig den geeft van misnoegen en lic-fde- loosheid omtrent hendie ons befluuren, of van den eenen om- tientden anderen, te willen bedwingen, onophoutlelyk herdea- kende dst onze groote kragt in eendragt beftaat.eadateen ftaat van Oorlog fteeds met veel ele de en onvermydelyke rampen M verzeld gaat. Herinnerd Ulicdeh Ilegtshoe moeilyk bet valt, voor hen, diehet bewind onzer zaaken in handen hebben, om ons inwendig Staatsbeftuur op eene voordeelige wyze te fchikken, i\ van hun,die liet algemeen te kort doen,relten- fchap te vorderenterwyl al hunne tyd bedeed word aan het u uitdenken vin Middelen om de aardlagen van den gemeenen Vyand tegsn te gaatt of zyne voortgangtw te ftuiteu. Te ver- geeffch zullen wy ons over het ongeluk dertyden en de verwoë- ding van ons Vaderland bekliagen; ten onregt ZHllen wyhet gedrag van onze Bcftuurdersbcfchuldigcn, indieu wyniet met de onverzectelykfte wakkerheid toefchieten om de tegenwoor- 'n digc poogingen van het publiek gezag teonderfteunen,omde munnureeringen van wrevelmoedigheid en ongenoegen te B fmooren ren «indelyk om ieder Menfchja de kwaalykgczind- h'eid zelvetot het onmidlyk helpen van America te nood- zaaken. Aan het hoofd der Regeering gefteld, de middelen in handen hebbende om alle heiizaame maatregelen met geweld te doen uitroerenwenfehen wy dezelve liever aanuwegigege- m voelers als Vaderlands-Minnaars, dan aan eenige mogelyke oef- w fening van^ezag verfchuldigd te zyn." Wy vermianen UI. dan door alle de inzigten die Menfchen a opwekken, de hoop verlevendigen, of de moed verfterken kun- nenom niet te duldenZo ver het in Uw vermogen isdat de geeflel van eenen anderen Veldtogt America verwoede. Demagten van enzen Bondgenoot zya reeds over den Oceaan a getoogen reeds zyn zy in de wapenen jen onzen voordeele H beflooren hebbende om het gevaar «n de roem van den Oorlog te eindigen mat ons tedeelen. De oogen van geheel Europa zyn op ons geveftigd de verwoefting onzer grenspaalen het géfchrei van onze Vrouwen van onze Huisgezinnen, be- p naauwdvoor onmeedogende Wilden viugtende, het bloed van onze onnozele Kinderenin tegenwoordigheid van hunne ge- y vangene Ouders vermoord, alles roept UI. tot de Wapenen. De Schimmen van onze Medeburgersop de Schepend;ar y men ze gevangen hieldverflikt, of in de Kerkers van New- aTori van honger geftorvenroepen wrank over den Vyanden y de Voorzienigheid fchynt haaren wil zelve aan ta kondigen y dat daar de gruwelen wierden gepleegddaar ook moeten de misdaadigdrs dezelve boeten, zy fchynt ons tot dien roemruz- y tigen dienft aan te roepen. Schiet dan toeVRIENDEN EN y MEDEBURGERS, op de ftern van uw Vaderland! Geefnog y eens aan uwe Mede - Staaten een voot beeld, P'snfylvanicn avaar- dig 1 Wend uw oogen na die Vryheidna die zoo beminde Vry- y beidvoorde welke gy zo manmoedig de wapenen hebt aange- a peepen! Veilig uw oogen op dien Vreedcdip Veiligli.id, die y Oaafhanglykhcid die 7.0 lang het voorwerp uwer zettingen zyn y ge.weeft 1 zy bevinden zig aile in uw bereiken zuiien de be- y looning vsn uwe kragtdaadige,popgingen zyn. Bezorgt by tyds y dan Voorraad voor bet Leger'vob;d met vsardi ghtid uw bevel- a vopenden Qfficier op 't Slagveld; declJ met hem en meruwe y Landgerorrr- van de naburige Staaten iri den róem van deu p twift te beflificn cn het gelukkig oogenblikte verhaaftendaar y Landbouw zal bloeien, Koophsudel lierlevendaar de Vreede y binnen uwe genspaaknen de Overvloed binnen uWe Woonin- y jen zullen zyn In Je Raad-Kamer of den 7 Atigufly !7%o. (/Kas getekend') JOSEPH REED, Prefident. P O O L E N. WARSCHAWden 21 Ofiober. De huislyke Zaaken van deze Republiek worden op den tegetiwoordigen Riksdag yverig voort- Pïtten bereids in de voorige Week zyn de Rechters verkozen belke des Ryksdags-Gerechten moeeen waarneemen. Zy zyn 29 ijgetal, waar vau touit Groot-Poolen, 10 uit Klein-Poolenen Jttit het Groot-Hertogdom Litthaüwen, en hebben bereids den *d«fgelegt. Na deze verrigting las de Graaf vanMniszech de Faiïa Cinvtnta vooren aa zulks was gcfchicd wierden door den On- «tr-Cancelier 9 Voorftellingen afgcleezen, welke aandeverga- wde Stenden voor te draagen zyn en hoofdzaaklyk hier iubp- Rwnj. n Dat de Stenden een bcfluit zouden neemen, eene be lt folding te ber aaien, voor zulken dit de funAia van Gedcputser- gdenatnneemen. n. Een Jaargeld vaft te ftellen aan de oude en nieuwe Grens-Richters op de Gfenzea van Wit-Rusland, Oofteoryk en Pruiffen. Ip overweeging te neemen het weg- mimen van eenige wanordes, hier uit voorkomende dat de In- bomden van foramige Staroftdyen niet toereikende zyn tothet onderhouden van GrodsArchivende gemeene Gevangenis- JonGevangenen en Kleeding der Grod - Soldaaten, wear door Doikwyl de gevangen Kwaaddoenders niet verzorgt nogonder- nouden kunnen worden. 4. Dat de Doorluchtige Stenden het dnidlyk ontwerp en voordel van den beftendigeo Raad, ten MBzien van uitheemfche Wervers naauwkeurig gelieven te overweegen. 5. Dat behalven de 3 Perfooneu reeds benoemd Ut het «adelboeken der tedere Znakbetreffende het nieuw H Wetboek yoor Poolen waar het Ontwerp door d^n Graaf 5 ^-3 if Zamoisky op aen voorigen Rykstlag ingeleverd is<^>pr den c S r t'è Maarfchalk des Ryksdags nog 3 Perfoonen oit den Kidderftand s S Zy tuogten benoemd worden om metde drie voorigè op den roeko- o S 'd menden Ryksdag hun gemeen gevoelen deswegens. voor te draa- gen en dus daar door den koftbaaren tyd op den tegemvoordi-2 5 OPH nipb tP UArlifiïpn. M IL «1 Tj=ü ■-fj-sès^s 2. f -2" TS fcc b. rs n J2. po - -a N g.^! c g sc-5 •S 5 3, -f fa1 •M s rjJ f5 C-^4 - V bj "3g -J, 'Z N, Qj li ri «f.i? ~rT c; •S. !rj <- P r 3^ v Zt n mT) P w cr» "s "W «r.-o:" q tj; ci n CL» gen niet te veiliezen. "C 5 S^'- 0 o 6. Wat belangt de verzorging des Legers zo beroept Zyne S'j; .«,S »>j Majefteit zig op »jV"'ge«l-J«a dkp opzigte van wegen den he- i c - r-_ - - S?< ftendigenRaadza^*£orgedwgen worden en is genegen aaar in te S>'5S E Sgto bewilligen. Zo gtecdelyk inmiddels deKoning van zynerMsjts. "3 J 2 'H eigene Penningen voor verfeheide behoeften der Trouppes van de Republivjt heeft uitgefchoten eene fomma van 713535 "A. D if PoolJ'che Guides zo g',' ielyk fchenkt ook. Zyne Majeftgitg sg-- s- deze Penningen aan deRcpubliek. 7. Om het geene in tilt- S S.c"® O - hauwen is tekort gekon.eain den Ontftmgft der gcftelde belas- g 2 g o ringenflfeld Zyne Majefteit voor om ook in dat Hertogdom 3^ g a g den Iafpoft op den Tabak in te voeren. 8. De Koning veile Kos- "(S tervgedaan bebbendeoin Zoutwerken in dat Landsaa te le 'ger. -g 9 y Cl rrt Cat.- 1 was hoop am daar in te Daigen zo groot dat men er geheel ver- i "3? i zekerd van zyn kan, en is teffenszeer duidlykgebleeken demo- -3 o E -S v "Z "ei gelykheidom ook nut uit de Bergwerken te haaienhet welk r Zyne Majefteit aanfpoord de Stenden voor te draagenom naar goeddunken daar toe jaailyks eene zekere fomme tcbe: 2 ;2slïs ïr? c <-i CJ cd ia» 1-3 ca. -- Vervolgens worden Jagelyks verfeheide Zaaken ten einde ge- biagc; alleenlyk veroorzaakt 1-et deficit ia de Liithauc fcht .Schat- pr, u H x pS, y 5 c ;„4 gf i« «,y MIDDELBURG dencerftenNovemberf""DeEdeIeHeerenBe-^- 5 .- --c wiadhébberea der O. I. Comp. ter Ramer Zeelandhebben het Ee ^"2 ®<S «.te a 3-es 5 -j Schip OU/KERKERKbegeeveu aan Schipper Pietcr Cardpa b -1 éiaÖ'o -as S 5 pm daar mede naar Batavia te ftecveneji. 2 je-« B"'!»?!.;. AMSTERDAM den 4 November. Volgens een Blief van Bar- obgÜj-gjjSz; cclona in dato aj OAobér word gemelddat door een Maho :fe k; 5 3 2 Kaaper van de Rhye van Morviedro was genoomen het Holbudfch Schipgevoerd door Schipper H. A. Pranger ,tcrwyl hy bezig was de rrft vaq zyn Laading voer neutraale rekening in te neemets waarmede naOftende zou vertrekken: Voorts was te Port Ma- hor. opgebragt P. Andriesmet Brandtwynv»n Taragona at Oftende moetende^ drie Mylen van Malaga is veronge ukt het Schip van A.Biur, van Livcrno na Dublin bettemdhet Volk is geborgen. Schipper J.Diedrich, van hierna Stettin beftemd te vooren ge- - meldby Waarsberg op Stand geraakt, meld dat hy en zya Volk zig mecLeevensgevaar gered hadden Üe Laading was mcercndeelg citder Wftcrdoch als ItetgoedVv'eér wierd, zou nog veel kunnen 1 geborgen worden. Van Ofteude word gemelddat het Schip van H. H. Brunna Dieppe beftemd, doch door de Engclfcbe't genoomenden a8Óö. g S^; J? S van daar vertrekkende opeën Bankje-raakt en, zomeaveruam ,-a nahc-tontigadenveibryzrhjwas. SeiS"" ArrivementenTeBdhao Y. Chafen en L. E. Konrvk vsn St. ndero, E. HtmfanvanKtdixen voor da Barr A.Törfen van JJ1- sId^E'S - ,5, Ai =t Chriftianpunu-; te Oftende H. C. de Groot van Bilbao lea tit uit 'g gil e a Sun» u O m m c: in c ,Ui C cj o - H. w cr-a Téffèl, J. Ooit van liit-rJ. van Lisbon h, Lam van Dou- K j 5 g1 vres, II. Mynders van D.rrl, J. va» der Weele vanSèliiedam C. cg s Klyn en A. P. Langer.a vanRotrerda;r../èn II. Wigieafv?n Danczig; - pj teStokholir. G. Pihlgrc en van St Ubes T. BoderbQ-g v ra Tr»p*- s 3 o O 0> ao">, 'eO 'W o S N ï-li 'isCa p -O O eo Se o S ny, en Siobqrg»an Bordeaux te Udewal II C. Drup van Tra pany, M. Odman vu Sr. Ub», en J. Perrrfeta van Lisbon teFiu me A. Iftdmftroiit v oBeeftte Stettin H. Willems; te Nordfeiö pibg H. Wikftrsom en teÈreemetl L Drove- alle van nier te -tj g Mandahl A-Hemtncfen, van St Thomas herwaardsop bet Soen- „u o „"-A water M. II. Booyfen van St.Ubes; en vöorGasts B. H. van de "«.vfe S Hooge van Öramme herwaards; in een derNoordfchs Havens o e wasles^erdeC. S. Ohmar.fom, var. hierna Nordkiopingmoetrn- v ui 2 de teLubekH P. Bork vanStraVlfurtd, enM.Pauftz'. van Stok- H-cjia J13 holm; in de Piilait II HolftvanKopenhapen, en H. Hnsz- v«n e 5 o Rouen; cn te Hamburg O. Olferts van ArchangelH.iliefenvan S 2 C3 Gottenburg, en H. Wayonoc van Bergen. 2 o c s In Teffel en 'r Vlie zyn binnen gekomen J. Siehlts en T. B. de 5» ■m Jong vatrPerersburgP. H. Krttze vaa Wybu.-gJ. DuyfS. Hes- g r. fels ess P. Jacobs van NeryaJ. WiggersJ, II. van de HoogF. Wytfesen J. B. Bandix van Rigs, Kl.P.Siebes en P. Pieters van 5-5 -j li u Koningsbergen, W.Tymons en A. Kneppel van Archangel, J. o1™ -> I Andries vat) PetersburgN". Peterfen van Kopenhagen, J. C. Mo-_«"_g Sjj ris en f. M. Remmers vanDaatzigken met fchide terug uit Zee - -9 - 4» W lx c s X r\ C f s: •O 3 Jj.2, 3 '<5j 'Zf. Jx jrf -o\S tiej w ^2 S 2 S ■5Ï» - K •ft™ - h C O p 5. y si? - w l CL| »rj _M o G44 v j; a 2 u £3 <53 - 0 r«' O »56 S- ^5 a» 1 c u a u Ja N o o *5 o -c .3 2 O *Q S es!:? 2 >1 »-■§ mÖ!-2. Si -iS-T C t i -i 2" c g g-a 2 VI g S ïf>JT 3 g sr o 2 gil n -1 CLÏ' 'A" CO O j(! è1 4* -7 H L. Cf-5 ZJ X, O r.t a 0 ---- cj "5 'ff L. n.fj rQ O ^2 dj tvM S r. c ■SM L a 7. W> S -fog tt_ M S ri -'r* ris^n 1. i\i.«.emmers v&nmmiken meje teniae reruir uie /.cc Si^-3 fir N wj° e Sd" P. R. Zylftra, welke in bet Nieuwe Diep gezeild is: Voortszeilde >,a m r"p S S 2 o1^ hï in Zee J Olho!TnaSt.Euftachtus,S.SybrandsnaLisbon,eneeni- O a-" tj> - ge na Vrankryk &c. 2 2 e 2 Vry 5 J? S E "2 S Z f.'X 's GR AVENHAGE den 5 November. De Hceren Staaten van TJu^ÜP-gi 2 S - gSZKC-g2 IJoiland en Weft-Friesland zyn eergiftef en rifter weder ver- o^^'~ -?r S o Z'~ S ri o,<3 gaderJ ceweeft en vervolgens totnaderbefchrvvinggefcheiden. J 3 .2 y S o 1 E c g - a Ter Vergadêringe van Hun Hcog-Me» hooft ,1e h.-pp Tf-mr S iw -5 ~r. ja - FrarcotV Holbt d den Eed afgelegd., Ter Vergadëringe van Hun Hnov-Mnp. heeft de Heer Ifaac "Z*0 S'iS"3 o -2 fcfj g§ g°" "(elegd, als Ontfangcr van de Con- J{ g g gj> .l''^ j»2« ia vovcnenLicententeMaaftricht. - ^3_yS-si "S"S 5^-d ~v 73 V Zyne Doori. Hoogheid de Pr.ins Erf - Stadhouder beeft den Heer ^"1 - 7, -ë 'C a, Mr. P. Eedaarts van Biockland, Raad iu de Vroedfchap en re- (1 9 -- S f S SJ. Z s e c J c SS geeread Scheepen der Stad Dordrecht, aangeftild t'or Bewind ai" B 7 S-li"o ?--'a'u(3 - "te bo OJ 33 der laarflgom. SraHordinaris Meeflerknaip der Hourvcftcry van -si-u 2f e c -> f s tSfrp Kapt. du Moulinonder het tweede Bat. van dat Regimentin ®S J plaats van den evengem. geavanceerden van Cotnen. a-« -■ LEYDEN den 5 November. Gifter isin plaats van wylan O .0 £jG^^p,o den Wel-Ed. Geftr. Heer Mr. Cornelis van Tol, door de graote Vroedfcbap tot VEERTIG iti Ra ode dezer Stad gèëlieeerd da Wel-I'd. H«er Mr. JAN LOUIS VAN DRR BURCH.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1780 | | pagina 1