leydse COURANT. N*.ii4l|4|8éS|e S||4S I gillis 7-ERVOLG van DUBLIN den 6 September. Offchoon f men zeer verlangend is om te weeten of, geduurende de \l opfchorring van het Parlement, de 2 Refolutien, door f de beide Kamers op den 21 der voorige Maand geno- fjtttegen de oproerig verklaarde Refolntien van bet Corps Vry- fiUigers (zie onze voorige Courant),eenige gevolgen hebben zul- 10, denken evenwel veele dat Zulks wat gevsarlyk zou zyn, ver- jin uit de Stukken blyktdat het onaf hanglyk deel der Natieon- «ntsdeaffcheiding van de Party des Hertogs van Leinflerde «rendering van gedragdoor de Gemeentens in de jongfte zitting «bonden, ganfeh niet goedkeurdalthans gifter zyn in eene zeer airylte vergadering van Burgersbelegt op publike bekendmaa- wvtn de Opper - Sheriffsdeze drie Refolutien voorgefteld I. Sene ovcrecnkomjl te maaken nopens eene Ajfociatie om gee- ttrUi Mattuf*8r:u<-xx ui* Groot-3r!tt»nnicii in t» voeden. die zelfs beerlyke Wooningen in't Kafteel hebbendaags voor de «^8; verkiezing, in een morlïïg Bed in een bygelegen Hnisomflegtsln- g Bltcutu, tM «iiwo I1H-WVI51.U gvYW^Mguviu wvi jviu^o gvtoiu r-°c<üc3 den over de verdryving dier Paters, en de veragting, met welke Js "g s S a'g s| 2 gï e[j de Afgevaardigde van Mexico aan het Hof van Madrid zyn be-og«jë Jg o handeld geweeft, waren de voornaamfte beweeg - oorzaaken tot r 3 J i3 c r j3 n X" g J 9 dit grootfch ontwerp. De Afgezondene van Mexico kwamen tegviggB-o-ggwji^gjJgj -a Madrid om recht van den Koning te verzoeken, zo wel als ver- gOHe2s=*2S$5 - o> c obM betering van de veelvuldige en ondragelyke bezwaarniffeno 3 o g* 2 Z r, onder welke het Land zuchtte. Zy bleven wel lang te Madridg <3 g g - jé oo^uoVS^ doch ten laatft Verveelde het bun nuttelooze klagten te doen. a'öu F, 5 g Sj t- S-ij rTanjLvmun uuui uct nui uic* uc ilicwicuuilc dciwhlcu u^g«- fa< hooptmaar eindelyk zag hy zig te leur gefteld. Deze Officier n en de Afgevaardigde van Mexico ontworpen toente Madridg 9 zelfs, eehe Staatsverwiffeling tegen de Spaanfcht Regeering in g!§ e g 2*9 Nieuw -Spanjen en eenTra&aatvan üitfluicenden Koophandel e '-3 g *8 S toflehen Mexico en Engeland. Het blykt niet uit zyn vertoog, g'g £.22 v g w dat hy veel reden had óm meerder aan VHof van Londen dan by 2 q 2 *.g S de Hoven van Frankryk of Span ftn gelmaakcce worden. Zyn IE jT ö-tj c;g jÊÜ j2 Ontwerp was om de Mexicaanjcbe Inboorlingen ,wier getal hy 5 £-«« "g «2 jj; nn Amtrsint dnV Millinptiptt Kporrtnrfp pb Aen tm/1i/7/T*i*n Ktmnp S? Sï 2 iS s .55 ie Brieven van "Lisbon van den apAug.mqldeü dat de Engel- £.<- gC'a Karper the SpitjiriKapt. Thorapfonaldaar aangekomen sjJSz 5; niet 32 zoPaffagiers als Scheepsvolk.van een SpaahfchSchip, Hoetes en M. J. de Valle van NintesTe Kadix J. Sybrands van 2 <-. >..2 cC ?.S> ^Z-ïi3 Madeire, enS. Gratieer van tanger. g Sf ZÈ gaf ca SggI S?S<fi§ VertrokkenVan Lisbon I. Bruhn en f. ftichélfen na Kopen- w g"^g ««'SgU 2 o et hagen, H.H.Rommelboff na "Noorwegen, als mede.W. Symons; SS^S-êSs g -a o 8® 5 J j? «To E H en van Kadix den 22 Aug. F. JacobsJ. Janfen en J. Bieters Her- waards, en den 25 G. J. Schelvis na Cüracao. rt -£t JS £gS S.|l£gfc"|-g g g Uit het Vlie waren na Zeb gezeild S. TjeerdsnaRiga, H. G. Lol- §-g B $uts» "§<fc!-a? jgMaï" ling na MemelJ. Herivich na StettinA. BakkerD. Klaasz. eu .a •|SS"Óaö2i^sSi^^.. rRTBA* IERLAND. U. Dm Koning by adres te verzoeken om bet tegenwoordig Par turient te dijfolveeren. Hl. Publieke dankbetuigingen te doen aan de Corpfen Vrywil- llftrs, die zig als Befebermers van de rechten der Onderdennen ntooni hebben. Toen de vergadering begon deeden fommige Aanhangers van let Minifterle hun beft om dezelve te doenopfchorten, doch te tergeefs. Men bragt het eerfte voorftel ter baane; men debat teerde daar over en met eene groote meerderheid van Stemmen trierd befloten allen invoer uit Groot-Brittannien tefiaakeh. Het tweede voorftel, zynde het verzoek van ontbinding van het faltmcnt, ontmoette ook geringen tegenftand, en hef voorftel-om itVrywilligerswelke het Parlement heeft gearrefteerd crimineel terervolgen, openlyk te bedanken, ging met eenpaarige ftem- nen doorook deeden de Dublinfche Burgers, geduurende de ge- hteievergadering duidlyk ziendat zy vaftelyk voorneemens wa- tengeenszins aan de gevoeligheid van eene beledigde Party over te haten zulken hunner Landgenoten, wier grondregelen en uit- irukkingen'door hen goedgekeurd wierden. Trouwens het is danklyk dat de Hof - Party liever voor dit ODgcnblik zal toegeeven dan de zaaken tothet uiterfte te bréngen te meer daar de bovengen. Refoluuenfchier van gelyken aah tyaais die, welke de Staats - omwenteling in America ten gevolge tidden. Het is wel zo dat Ierland in zn voordcelige gefteldheid tiet is als Americamaar het voorbeeld van dat Geweft, zou, on- tingezien alle hinderpaalenby het lerfche Volk des »e beklaag- (yker 'gevolgen kunnen hebben om dat het zelve in naauwer rdendfehap met de Amtricaanen leeft, dan, ooit tuffchen Groot- Irittannien en America heeft plaats gehad, het geen daar uit is af té leiden, dat, toen men in America tyding bekwam van de poo- gingen, door Ierland aangewend om vfyen handel te erlangen, de Geheraal Washington de Feeftdag yan St. PatriciuiBefcherm- heilig van Ierland, beftemde om difbehaalde voordeel over de britfebe Oppermagt te vierengeevende ten dien einde de vol- itodtOrdres: - Int Hoofd-Qitartier te Morris - Town den 1 '6 Maart 1780. h De Generaal feliciteert! het Leger met de zeer gewigtige han- delingen van het lerfch Parlement en der inwoonders van dat Lindwaar van men onlangs de berigten beeft ontfangenniet killeen om dat gem. handelingen gefchikt fchynen om alleon- ,dérdrukkende en tyrannifche dwarspaalen, aan deszelfs Koop- bwdel gefteldWeg te neemenmaar ook ota aan een dapper en Volk terug te geeven deszelfs oude Rechten en Vry beden, endoor dat middel de zaak van America tt bevorderen. De Generaalwenfehende handelingenzo gewigtig in bun jloott, in de gemoederen van 't Leger te prentenordonneerd »ditmorgenden 17 Maartzynde de dagvoer welke de lerfche Natie byzonderen eerbied heeft, zullen opgefchort zyn alle «bezigheid en arbeid, en terwyl de Generaal dezeOrdres, als tea blyk van vergenoeging uitvaafdigdvertrouwd hy ook dat 1 «hetvieren van dien dag metgeeterhande wanorde ofoaruft zal i vergezeld zyn.4' GROOT-BRITTANNIEN. IXTRACT uit een particulieren BRIEF van LONDEN den USeptember. Wy hebben het genoegen UE. te melden dat het 1 iujffch SchTp de AlexanderKapt. Corbethetwelk volgens eiuen voorigengéhomen en in een onzer Havens opgebragt «wis, op bevel der Regeering terug is gegeevenwelke ook iordrts na Portsmouth heeft gezonden om den Kapt. verlof te geeven tot het voortzetten van zyne reishet geen Wy onderftel- «leo dit hy ook doen zal, als de wind hem zulks toelaat. Zo ,4'iwy verneemen dat hy wederom onder zeilis gegaanzuilen wyhet UE.melden,hoopende ondertuffchen dat dieuKapt. geen I «tuncen meer mag overkomen. Wy hebbes het Schip en de j Lttding op nieuw laatenfflureeren; alzo de tyd van de eerfte 1 ilbtance ten einde was zo dra hetzelve genoomen was Cöz. VERVOLG van LONDEN dvn 15 September. Men is thans Wenl bezig met het verkiezen van nieuwe Parlements- Leden en beide Pirty verzuimen niets om hunne Lievelingen te doen be- Kxrettizelf gebruikt men fomtyds middelen,die by elk niet voor "eaeetiykznlien geacht wordenwaarvan ten bewyzekandie- Xa bet geval der verkiezing van den Admiraal Keppel, tot Lid *wr Nieuw - Windforhet welk zig aldus heeft toegedragen Den 8 dezer was de bepaalde dag der verkiezing. De Heeren divtcgu ca Keppel, gewezen Leden voor Nieuw - Windfor, ver stenen ter plaatze der verkiezingalwaar ook te voorfebyü ™tm Mr. Poiotreyals Tegendinger vsn den Admiaaal Keppel foor 't Minifterie opgezet. De Heer Keppel wierd bet groote wyken vin genegenheid en achting door groot en klein oötfangen j jMvorsns de opneeming vinStemtnen gefchiedde, deed hy eene ™«tedevoering tot de Verkiezers,aan wie hy verhaalde dathy in B'josfft gefcheiden Parlement mede ge weeft was bnder die, wel- «'erkliard hadden dat de Invloed van de Kroon had toegeno- f1" 1 toenam en verminderd behoorde te worden dat hy hoopte o>t die invloed niet tot de Burgt van Windfor gereikt had, maar o-'bomegter iets gemeld Was van de tuflchenkomft van zekeren J«o, die voor hem te höog was om er gewag vas te durven maa- «at zulks niét waar kon zyn en niet geloofd mbefl worden, "&adere bewoordingentot zyne verkiezing diénende. "Kimslukt? dien Admiraal evenwel; men bevond by het op- r™en der Stemmen voor den Heer Montagu 214, voor den Heer en voor den Heer Keppel flegts 158 StemmendocH jrwrkltardedat, fchoon zig eene meerderheid voor de twee an» /[o Heeren vertoond had, hy zig ongehouden achtte daar in té uf te° M dat, zo hy eenige onwettigheid gewaar wierd hy appel- zou tot andere nitwyzbgen. lillïflM* i|*i» s-s SS •-.Spi .assffsg-sg' S!s|"S - .2? «O O C eü ,OtJ CJ %fï vrm O «G W 4) rO O o. O 1 DSN sa SEPTEMBER. §.h aS'igi S g t. O s~ SST" «■v u S-°i «cq g 5 -o g g S-.og'a 5! a U I In der daad men wü dat de Hof-Party, om de fff Stemmen boven c g g den Heer Keppel te Winnen, niet alleen zig van hunnen bediende g c g «O S;«puo> invloedmaar ook Lieden van vermogen en rang tot Stemmers op- "■oio ,"g "o JAiJ- n/VSK "Cd f4 ht C C 9 f O h Mufiksnten, eenige Huizenvoor 'sKonings rekening in de Stsd^ gekogtmede daags voor de verkié Inwoonders te worden en te kunnen l„ ryen voor den Heer Powney een groot Perfoniadjea blootftelien Vt-JcE ««S'S 5 S.ü, o voor allerhande redeneringen. .^^£Sg'HS§^Si=gi,ó:S In onze Nieuws-Papieren vind men bet volgend Ontwerp van g 2 S"S cJs'n o^"o<5-3 eene Revolutie door Afgeviardigde van Mexico in Nieuw-Spanjtn e g oaéjliy g° kan het Hof van Londen, in den Jaarei77S, voorgefteld. S S-S t-S Oude ea nieuwe klagte» wegens bokenfporigebelaftingeng gytiM uts>S 5 8^0 geldleenmgen door hetGouvernementonhetaald; afkeer der In- B S (®5 g g 5~ Sq S°ia -> o-0;? boorlingen van de geboren Spanjaardsdie alle Ampten be- p"3 jj b1 kieéden, en alles inzwelgen; de gevoeligheid defjefuits-gezin-g J> den over de verdryving dier Piters, en de veragting, met welke "ij 0-...$ ja rz "g g doch ten laatft Verveelde het hun nuttelooze klagten te doen w In die omftandigheden van zaaken kreegen zy kenöi'saaneen Franfch Officierdiewegens onbillyke behandelingzyn Va- .5 ^-5 2 derland had moeten verlaaten. In den beginne wierd deze Ef 1"» "a Franfcbman door het Hóf met de ftreelendfte beloften opge- hoopt, maar eindelyk zag hy zig te leur gefteld. Deze Officier en de Afgevaardigde van Mexico ontworpen toente Madridu |u'8i 'g ootfr - notio CrqarttrnranfTalinrr t-arran An Qds/Tsrm f.-lsa DoitoariniT in 3 onderhoorigentuffchen de vier en vyf Miliioenen fterk, onder 0 S een Ligchaam te vefeenigen tegen den Spanjaard, hiifinen ge- meenen Vyand,en om een Gemeehebeft te formeeren onder K den naam van Ktizeirïfk Gemeeneheji van Mexico.'* Hun voorneeme'n was om voor eerft aan ffen Koning van En- gelandde Stad Vera Cruz, ende Schans St. Juan deUifod, waarin zy alleen Engclfche Scheden zouden toelaaten, in handen te ftellen. Onmiddelyk na de revolütiézouden zy aan hiinne t, Verioflers twintig Miliioenen Pondén Sterling tegen drie per Cent,leenen, welkèSom zy vinden zoudjeanit het zilirerwerk der-Kerken Indien Engeland ineènijjen oorlog, om hunnent wil wiérd ingewikkeld, verbonden zy zig om dan in Pefu én 'Chili eenen opftand te verwekken. Men Zou de Spaanfche Inboorlingen over hunnen Godsdienft niet öntTuftéh en de Landen van Orizava, Xalapa eii Cordoba, van omtrent ur', u> a 2500Vierkantemylen, bevattende alle dedoortogtcn tuffchen >("2 S w B &2 Vera Cruz en Mexico zouden eene Staatkundige en Godsdied- -g^.u '5. ftige Barrière tuffchen de Engclfche ende Mexiczanen üitmaa- S g.< «Va g a lrp»n ie*r i»An Srtiiv#"pnin I'tiniirfLcrs tr#»r«aolrt txrrsrzlz>« fati Kf*. <u •'-< !rï Q ^1! O -O SbH g1 kén; eti tot hen Sou vertin kéndfehap gemaakt worden, ten be; ■2,2^5*2— §3" hoeve Van den Officier, die dit Verdrag had bewerkt; hyzoii e «g «rfo tot dit zyn nieuw Kouihgrvk van alle kanten Eüfopeaahen lok- -g c -° n- I «r<ea -5 00 3 a'fe® e 1*3- »-• 2d 4» P n'L5 - V, u 0* •u S u G JP t. - ttfiQ "rt O 2 g; 0 CSp kén, en Orizava zou de algemeen? Markt -.plaats worden van c den Koophandel tuffchen Groot-Brittannien en d« Nieuwe .2 ,5 SS .SP» „Waereld." a S S.3 f Zonder over de al of niet aanneemelykheid van dit ontwerp ^5 g 8^«-S g te oordeelenis bet egrerzegtde Ojigeevc-riets aanmerkelyks p -^ "3 g. 2 a dat terwyl de Aflgelfchev olkplanting Cn zig onder voorwend-W» J5 zei Van geveinsde bezwaaringen toteenen opftandbercidden, de u g Ineebooren Spanjaarden vsn Mexico, j, overtjiigd van de bil at '3 1 i-o w lykheidengemaatigdheidder Èngelfche Regeèring, zig onder g lï''Sg o\5 S H debefchermingvan Groot-Brittannien zogten te bégeeVen.g m r n tr n t a i\t t-\ w tvt 2." c.S o'™ N E D ERLANDEN. d uj h. h u "2i 2 wfe r cl t ,2 pc t>o vs 5 -V s rQ e O ia-SSvir"!» - g-ss- as!s*!S S33 a ai gè Of w u* 2 w -S qSig-S-S .r? c s.r! AMSTERtïAM deaaoSepteinberi BehalVendereedsgemel «jgajö de Schepen zyn nog te Curacao aangekofnen T. Brandarii en j. A-a's o Boufet van hier, C. GrofS van Kopenhagen; voorts word in een m J§Bla§ Brief van Ciiracao met P. S. gemeld: Men heeft hier de önaange- g 3 «■-'®OS h a. - naame tyding dat het Schip van J.Fcrfoe,vanAmfterdamnaCura- (h «3= 6^-3 g cao beftemd, op Bonair geftrand is; men vreeïid dat alles, bèhalven 5 g «j 2 S .5 S15 het Volk; weg Zyn zil. 2 ®-a 5-S S K'S S r* 14 _C fene was door genomen 0uitlietmeöegebragt: w van den 20 totdèn 2S Aug, op de Taag gekomen de Portugeefche jg -3 Schepèh Ejfrhrit» Satstó i Rainha dos Anjosin t 25 dagen van Rio S» Sis SS.f Bus a w aS V brjyj fat 01 de laneirdT N- S. da Conccifao i Bom Je fut dos Nave zaniesin «al® O'S S 78 dagen.ttit de Babiaeh N. S. dot Prezeres i Bom Jefits iTAlchi 00 et~ „SeZo»» van PKérnambucq "Voorts de Koopvaarders J. Moleveldt van -S tj '2 A ei 4^-° "g RigaJ. Ólbffon van Weftefwyk; J. Froberg en Er. Brand van SZ s;^ j;3; c HamburgM.Foèkes van Pillau, J. Piercrs en A. Doedes van 2 «n o oJ: Staveren i*sp MarshJi Louis Van BordeatixJ. A: de BoerP. g* 5 - -- Hoetes en M- J. de Valle van NantesTe Kadix J. Sybrands vain S es; g Madeireen S. Granger van "langer. o 0 0 Vertrokken: Van Lisbon J. Bruhn én P. Kichelfen na Kopen- w c 73 hagen, H. H. Rorpmtlhoff na "Noorwege: en van Kadix den 22 Aug. B.jac waards, en den ïg G. J. Schelvis J2« !5 ïh -5 ,h> j o i. c «sO k35 CS ï8" atïü 5.Sitó|i CKlS-SW •sï -Q?ü Jansz cd g 't P 'sGRAVENHAGË dén at September;' De Baron Ëhren; Ëz"!^ fchwerdt, die als nieuwbenoemde Afgezant des Konings Van ^gj'c 'teiïgsi.oö Z weeden alhier is aangekoméhheeft met den Prefident van de o c §°Sj-S'= 9 -I 5 Heeren Staaten Generaalals Ook inet eenige Heeren van de Re- -o Ji 2 jüj S-tfS "So S getting, Ut gefprek geweeft en aah Hun Hoog-Mög. zyne Getoofs; Brieven overhandigd; zynde in deszelfs Quaüteit erkentl. u d'^^'S.E Hunne Hoog-Mog, hebben den Heer Francis Cóbb aah'i 'p f4i« 8 «5 «II 'b atngefteld •-■=5 oJ 3>| tot Commiffarit der Marine teMargatcRamsgate, Goedwindfand- S'o S|5« 'gasfihEg bankenen op de Kufteri van Engeland te, Hearn of Wejldbte a-Bc o»? s"8 tv»—». a1/.:;:^ n'S CM bt bankenen op de Kuiten van Jsngeiana te, ntarn 01 tvcjtam 5^5 •Wga2o'H„5» Voorts den Heer Cafpdr Meyer tot Commiffaris Géneraal in de ©"WlS 5 «S Provincie van Guienne,Bajonne daaronder begreepen, om teBor- v deaux te reftdeeren; en eindelyk dea Heer Froderik Muller tof Conful op de Cunarifcbi Eilanden»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1780 | | pagina 1