LEYD SE COURANT. l8s si '-sis "Eg P-S I'S 1^! OOST-INDIEN. WOENSDAG VERVOLG van BATAVIA DENjs# NOV. 1780. Onder de Dienaaren te Maccafler wierd alsSabandaar cnLi- centmeefter beveiligd den Onder-Koopm. J. L. de Vos, om ais Secretaris van Politie gefuccedeerd te worde,, joor den eerfteu gezworen Klerk G. Bruinermet voordrage aan jeürnMrs. tot Ondeir - Koopman, en laatftgem. weder ais eerde jlerk van Politie en Secretaris van Juftitie door den Adftftent D, van Klootmyktot Winkelier den Ónder - Koopman Theodo- sBofchtot ReÊdent van Maros den op Teruaaten zynde On- jtr-Koopman B. van de WalletotRefident teBima, in plaats „n den overleden Comm. Ie Cerf, den Onder- Koopman Alex. {Met; tot Soldy Boekhouder den Boekhouder. J. G.Budach, m tot Soldy Overdragerin plaats vau den omflagen Burggraaf, jen Boekhouder G.Lentz Wy 4yr tot Ven it^HfeSvan i e i rd jeSergeanfm J. W. Trootiinver OeJ. C. Lohr. Ljensöjwierd den predikant aldaar,H.deGrave,Emeritus geftelcKen gearrefteerd dat (inhierfla Amboina zal overgaan om aldaar te ,bly ven militeeren Jen Vendrig militair in 't Garnizoen G. J. Scheerkens, en onder de Militairen op Java tot Vendrig bevorderd den ginter zynde Serg. IT.Coltheriaan. Voor de tweede bezending wierden gepro- tfteerd voor de Kamer Amficrdam *t Schip 'T ZEEPAARD t00r de Kamer Zeeland 't Schip DE VROUW EVERHARD1NA, en'tvettrekvan die Schepen bepaald uiterlyk op den 15 January «aliundetot Secunde van Timor wierd aangefteld den hier jynde "Boekhouder T. Wanjon en den Bantams Gezaghebber X, K. Meybaummet den titel en rang van Commandeur geho noreerd. Den 30 wierd onder de Dienaaren op Ambon tot Hoofd vin Larique aangefteld den titulair Onder-Koopman N. Gallo, eet voordragt aan den Heeren Majorester verkryging van de naliteit en gage van Onder - Koopmantot Refident vati Manipa en Boekhouder J. Knobto't Hoofd van Bouro den Boekhouder 1. J. Bourgh'clics de la Vacquerieom als eerfte gezworen Klerk vervat!gén te Worden door den mede Boekhouder van Wielingen enherwaards verloft den Vendrig J. C. Fedder en tot Vendrig nngeileid den Sergeant J. S. Borgquits. BEN 1 DEC. overleed alhier zeer fubiet, 's avonds omtrent üunren, Vrouwe liefier Pctronella RompGemaalin van den Wel-Ed. Geftr. Heer Raad extraord. David Jaap Smithen des nderen daags, 'snamiddags, wierd haarLyk met de gewoone Statie in de Hollandfche Kerk bygezet. Den 7 wierd in plaats van Jtn overleden SmiiTaart tot'eerften SÜppoollop 'tComptoirvan den Equipage - Meefter aangefteld den Onder-Koopman P. L. sin F/isen geapprobeerd de gedaane verkiezing van den Ker- tésvi der Gereformeerde Gemeente, als tot Ouderling, uit de «ets. B. Reynvaantot Diaconen uit de Dienaaren J. F. Baron nè tot den Parkeier, D. F. van Riemsdyk, en uit de Burgers f, If, de WinS. WasmerJ. Graving en H. van Lubek. Den ij wiet tót Lid in het Collegie van Boelmeefteren aangefteld den Oader-Kcqpmv J.Prins; tot Baas Kaartetnaaker denMeefter- knegt W. Roemersen tot Chirurgyn van het Wees- en Armhuys den Ópper - Chirurgyn li. Poth. Dea 16 wierdeaonderde Die «uren op Tornaren in hunneprovifioneele dienden beveiligd als Refident van Manado den Onder-Koopman K. K. Koenes; als Secretaris van Politie den Onder-Koopman H. A. de Chalmot als eerfte Klerk van Politie den Boekhouder G. van Durzals Refident van Quandang, onder eene bevordering tot Boekhouder, lm Sergeant J. H. Agaatz; als Negotie-Overdrager den Boek houder W. J. H. Tenking en als Hospit lier den Scheeps - Opper leder C. F. Scbultz Voorts wiard de Onder - Koopman en Dispenfier ginter W. Baffce, op zyn verzoek herwaards verloft. Deo 17 wierd op zyn verzoek, behoudens rang, ontflagen den Lieutenant-Militair en Commandeur van de Veldfchans Tange nt g F. H. Barthoionistot Kapt. Militair in het Guarnifoen alhier wierd bevorderd den Lieut. W. D. Pielat en tot Lieut, wierden it Vendrigs J. Smith en J. Sviartz en tot Vendrigs de Serge uten F. FerretC. Hensman en O. L Genflaux bevorderdtot ftdjuncb gezworen Klerk by den Raad wierd aangefteld den Mfifteat Z. Rcyzcr, onder bevordering tot Boekhouder. Den li wierd tot Baas der Timmerlieden op de Equipagie Werf, in duts van den overleden Balansaangefteld den Meefterknegt Ju ie Plugt en den 34 tot Dispenüer op Ternaten den Onder kopman j. Booth. DEN 12 JAN.i78oontfingmen, met het te dezer Rbeede gearri- 'terde Amftprdarofch Kamer - Schip O VË RDV1N, berigt dat lyne Doorl. Haogh. den Prins van Orange en Naffau &c. &C. ficc. lot ordinaire Leden in den Acbtbaaren Raad van Juftitie dezes Kaftecls benoemd bad Mr. G. J. van Cattenburgh en Mr. G. 8 itiauttot extraordinair Lid Mr. A. Cevaen totOndef-Koop lieden N. Engelhard, adftftent op *t Negotie Comptoir, en A. de Ml, Lywaatforteerder in Bengalen: Voorts dat als Kapt. Mili- Sir (laat uit te komen H.G.de Raye, en als Oud - Heemraad J. Jtllekeen dat de nieuwe aanbouw van Schepen by de refpec- :ve Kameren beftaat in vyf Kielen, als by Amft. DE DIAMANT l« DE GEREGTÏGHEJD van 150 Voeten by Zeeland DE 'OWERNEUR GENERAAL DE KLERKvan 150 Voeten; sy Delft SCHOONDERLOO, van 140 Voeten en by Hoorn lERKHOUT, van 150 Voeten. Den 14 wierdin 'tGuaraizoen Wet tot Kapitein - Militair bevorderd den Lieut, en Onder Major I. Af. Wederman tot Lieutenants de Vendrigs J. H. Sultmer J. \H. Sihwabe en tot Vendrig den Sergeant P. de Wilde w wierd in plaats van den overleden Cliffort, tot tweeden Admi- tetenr in de W. Z. Pakhuizen aangefteld het geaffumeerd Lid den Raad van Juftitie Mr. J. Wejlpalmmet voordragt aan de 'teren Mrs. tot Onder- Koopmanen geapprobeerd de verkie- jjüg.hy den Lutherfche Kerkonraad, tot Ouderlingen C.H.von l'tth uit de Dienaarenen J. Je Svianevelden uit de Burgers «tot Diaconen D. Rhttdeuit ds Dienaaren,en C, H. Specht Ltde Burgers. u i"t Cx3 "^to "S ►si cq a öj-O w - J2 OC> O Up u 3H c c <y D\EN 13 SEPTEMBER. reed zy om met de Krygsmagt van onzen doorlugtigen Bondgenoot- D -t w te kunnen medewerkenworden de Brigadiersde Opper - Inten- "5^0 darned der verfcheidene Graaffchappen van dezen Staatalle de a O Officieren dér Militie, de Keurmannen en de Committésuit naam 2 a S ci 3r fsc- -a Ci> -5; s'*! w *5 co o j» 5 O •o IE «o 3 S. iK>ö,S 5 <5^.: a, Vth O O fS M cq r I» o Jr'-iig O ^5 a> .2 «ló.e»§g^ S T-ja JD <2 r; w S 2 cS a? 52^.2 I s.<i «Si o~ qo J. w x «gr v_i f two a S «i >t n <A tj flSi «5 o co o <j O cj o o Ö5 2 M u 31 f- v s, O O 3 S? pq fa 3 cj «22 S S cs ,fj JJ 3 SrO s è-s o >.M 3 van de ear, van het belangdat zy in de behoudenis van haar Va- 0 "2^- derlanAkunnen (lellen, en van de voorzigtigheid, die hen aanzet §q .5^ g Z om zig aan de door de wet ingefteide ftraffen te onttrekken, op de c i c e v e h .2»"^ nadruklykfte wyze vermaand de gereguleerde Trouppes en de g o S 8 .SS 5 1 g Militie welke zy belaft zyn in dienft te neemen of met het lot te 2 Q 5"^ S werventen fpoedigften na de refpeAive verzamelplaatfen te "51 doen trekken. Het Committé, benoemd om op den inkoop van Voeder en var dere Krygsbehoeftens tot gebruik van het Leger te iettenalle Commiflariffen en andere Amptlieden, tot het koopen der verdere v •'R°n<da<og> benodigdheden aangefteldworden insgeljiks aangezegd dezelve 5^3 .Alle Kooplieden, alle Akkerlieden en andere, Krygsbehoeftens "3 g "C g H f bezittende, worden ernftig vermaand, indien zy het belang van 2 E>,.- «S *t Vaderland en hun eigen ter harte neemenover dusdaanigebe-0? 3 V «S O 9. mcrMlflp Kyx ciglyken ts. ft te doen vervoeren nsde-Plaatfendfe>JS w., de Generaal Washington ofde Commiffaris- Généraal van tyd toti-v tyd zullen mogen aanwyzen." g - „x W .5 4i-5 co 'j-ÏVSD O M s-a. .o O1 S g-n as hoeftens met greetigheid te befchikkenen dezelve, aan de door „a_ - s, - »a de Regeering tot den inkoop van dien geftelde Perfoonen te verr 35E~ koopen." as'SHë^<n „Alle Colleöeurs, en Ontfangers der Steden en Piantagienwor 55 5 S a-.-tt f s'Sf.'s ie a 2 g I Vjf ucu i.juiy v.u 5 4 V squ Jaar onzes Heeren 1780 en m het vyfde Jaar van de Ona fhankelyk- >.^">3 - fj heid der Vtrtenigdt Staatcn van America." >—.3 3 h ,ïf XSn -3^ S -n" 3 C 5:^ ld*'- •s-5'"2^ «Ss'l2 S"*-S TROPPAU den 2 September. Het was den 14 der voorige g g g coè Maand dat wy den Keizer binnen onze Veften mogtea ziene» tot - c *1 S I L E S I E N. dea 16 dito behoudenDien zelfden dag begaf Zyne Majefteit zig-ö 4- g 3 s des ogtents om 6 uuren in byzyn van den Graaf Brauu na de Gren o| >,l zen, bleef omtrent een uur weg, en vermits zy ue Pruijjifcbe Bfaje- »-Ó feit zig ilegts eenige Mvlen van bier bevondverfpreidue zig aan- KïO ftonds het gerugt dat die beide Monarchen een mondgefprek had- den gehoudendoch, na men verneemt, is de zaak dus: Toer ileKeizeralhierarriveerdezondhyeenExpreffeaanden Lieutenant Colonel Prins Èügenïus van Wurtenbergom hem te beiigten dat Zyne Keizerlyke Majefteit zig op de grenzen bevond, en den Prins liet verzoeken zig na Troppau te begee- „ven. De Prins van Wurtenberg zig verontfchuldigt hebbende dat hy zulks, zcnderverlofdesKonings, nietzouddurveübe (laan, liet den Keizer hem verzoeken tot op de Grenzen te ko- men, het geen de Prins meende temogen doen, zonderhette moeten verantwoorden; het gefchiedde ook; de Keizer bleef -f- opzynen en de Prins op den Pruijfijchen grondHét gefprelt duurde eenigen tydwaar na de Prins een Staffetce aan den Ko- ning afvaardigde. Q GZ iS c ei"\» NEDERLANDEN. AMSTERDAM den ii September. By Terfchelling isVeron- f <2 J; jxtj gelukt het Schip van B. Tjerksvan de i'der herwaards komende g13 c "o "^"3 jj g deLaaöing, in Koolzaad beftaande, enaiiesisweg; alleeniykis 15 g gfe LT-^'o het Volk behouden. 2 2 SP-g, jf> ArrivementenTe Genuavan den 19 tof dea 25 AuguftyJ. o 5^ Doekl'en van hier, L. Jadrofichvan Lisbon, en J. B. del Moro vau Marfeille; t^ Riga H. Sjoerds van hierM. Wouters van D rd, J. S £ie.ïs;l£s>|^3 lledin van Nórdkiöpping, H.Pagelfen van Lubek, L.Lundftröm g "2 van Karelskroonook lagen, volgens raporr, nog verfchenleSl e- s o pen opdeRheede,waaro»derS.Lammers&c.teDantzig H.Hil--o fÖ c g >- o O t* tp a r, ft S - kes van Bordeaux, L. Birch van Oftende,E. F. Fick van Leverpo «P 51 "3 »r - -- *""'5 o-«o >.■«'«- ie, P. Klingenberg van Dublinen J.H. Carften^. van Aberdeen indePillauF.Bannitz, M.Freeze, E.Egberts,'S.R. Jatisz,,H. g LuisF. de BoerC. N. NyboerL. H. SpeelmanH. TahneJ. E?; t. 1 tt r n m n j-_ r rr n*..ii__ t; U _2 Si O cv eq- <v Wiggers,A.HubertH.L.PriemT.Rotumeljngf. H.Muller,-J, S H.Cl.Naatjes, R.Teekes, H.C.Egberts, J.PaulfenB. Cl.de 5" Boar, U. HendriksenR. E. Muller,allevan hier, B. Douwes vau o - S aüïsSll-ï'"" "Ót:. n O .y S! -- -1 7 „w_.. .EL L -3.ii* V>S* S *5 Harlingen, C. Rynders en S. C. Noorman van EmbdenJ. C. Otte 1A iLieu ""5 tg S r 2 -Ï: B sisq s|? S - R rd D y t» td S? |S^ vanRouën ,M. KamrathvanBreemenA. Jana van Hamburg, H. G.Boy van BergenteStokholm A.M. Hell van Londen, J. Wal. c - e a les van Strahlfund, J. Petterfon van RevalM. Jagtman en D Sie- g.' Jj. o -S "5 r'.w "SgS wertvan Wolgaft&c.in deSwinemunde J. H. Thoffte van Mar n.""«ïï| feilleL. Schwell en Kootz van LondenR. Albréchtfen van b 5, g r -5 g S S&igSi Stevens, en Chr, Burneren te Lubek C. Maasveldt van Kouings- «S - a. ^3 'S g -z g bergen,K. KnutfenJ.Frecdwurft.H.BosenC.Freedwurftvan s 5 g S>°§ c Kopenhagen O W C Êergifter is in Zee gedoken 's Lands Fregat van Oor1pg DE S.S.'g J S o WAAKZAAMHEID, Kapt. F. R. C. Graaf van Recliterenom j 1»31 j. tekfuiffen, en gifter N. Storm, en J.H.deRuge na Curacao KI. em o J. Vryburg en K. Smit na Sc. Euftachius, F. Meliis na CettePS 3 "x C. Jurrians na Livorno, C. Clok na Napels, D R. Flapper ra Ka- jg dix. Z. Cornelis na BordeauxW. Baukes na NantesM Rarben 33 naRouën,S. JafesnaDieppe,C. Jansz. naStettinC.BremerSq Ierland, F. Jacobsz, na de OoftzeeVoorts ware'o, onder aode. cn o binnen gekomen Tj. S. Bruynsma van LisbonA. Ariens van Se- - vilienC. Robyn van St. ValeryJ. J. de Jong en H. A. Bok v'" 3 ii „p v. O ti C» l'S.d- b 5 os -C tj «a K. CJ O o «s O O - r- S s Q S 5 I '3 3 R II I S^i Havre de GraceH. Klaafen vai RöftökJ. ScholtsP. Pictersz. Jj -j; 53 'g y'-c fe, J u fti vü v Có O ai u van Riga, S. Jacobsz. vanKoningsbergen, L. Holm van Stokholm, 0 e J. Tanaboteria van Santen &c. «S2=<ï^„— .5 so"S! Van Havre de Grace word, in dato 3 dezer, gemeld, dat Spaanfche Matroozenuit Engeland ontfnapt en met een Boot in Zee geftooken zynde, een Engelfche Sloep, van omtrent 6° ei B Laft, met Haver gelaadeqontmoet, bemagtigdente Havre «feg" Grace voorn, opgebragt hebben. rr Ji-a 'sGRAVENHAGE Hóllanden Weft Eenige buitenlandfcbe den Baron van Lynden Van Blitterswyk, prefideerende ter Verga- Z «■S 5 a a deringe van Hun Hoog-Mog. wegens de Provincie Zeeland. S"3'^^ Van RIGA word gemeld, d" J" a c tentiariflen van dezen Staat aan fty aldaar aangekomen den voortreizenOok melden die Brievendat Zyne Koninglyke Hoogheid de Prins van Pruijfcn zig den 29 van die Maand te Riga voorn, bevend §n den 39 diw 4e rewe Pdmburg aannee-, mengen» if -t; C 3. 2 ^8 K SS *5

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1780 | | pagina 1