LEYD.SE COU RANT.lls jjBBL. .I; - - maandag DEN R SEPTEMBER. NOORD-AMERICA. BALTIMORE den 20 Juny. De Berigten ait Noord-Ca rolina en Virginienbehelzen dat de Militie der beide voorn. Staaten zich met grooten fpoed vaardig maakte om gezamemlylc met de Americaanfche geregelde jfcrappes, den voortgang des Vyands te fluiten, en dat, alleen uit tirgiwn, tien duizend Man op marfch waren om zig by het fteeds mtneemen d Americaanfch Leger in Noord - Carolina te voegen. flSHKILL den 29 JunyIn de voorgaande week kwamen om - „tut 90 zo groote als kleine Engelfcilt Vaartuigen de Noord-Ri- ,j:r opzeilenwaar uit opgemaakt wierd dat Sir Henry Clinton iets .jtnlTeft Point in den zin hadweshalven men de Militie byeen ij(i> en deze zig ook zeer fchielyk op hunne refpeftive Poften be- pf. Na men verneemt ia 't groottle gedeelte der voorn. Schepen Jtder de Rivier afgezakt en de manoeuvre denklyk alleen in het w!rt gefteld om hun plan, van Steden in Nieuw-Jerfeyie verbran dende bevorderen; maar fchoon't hun gelukt is het fteedje Spring- pldin kooien te leggen, hebben de Vyanden dit duur betaald, alzo ty, volgens de befte berigtentuffchen de 500 a 700 Man aan Dooden en Gekwetften hebben bekomen. PHILADELPHIA den 1 July. De Generaal Washington heeft Jen 25 der voorlede Maand een Brief aanhetCongres gefchree- Wnwaar in hy aan die hooge Vergaderingwelke den Generaal Calis benoemd heeft om het in 'tZuiden ogzo.ro.ad. Americaanfch Legate commandeeren,kennis geeft van de Onderneemingen van deoioEngelfchen dienft ftaanden Hejfifcben Generaal Kniphauzcn tegen Weft PointMorris - TownElizabeth - Town en Springfield. In liet rapport van die Expeditiedoor den Gen. Major Greene gedaan en op ordre van't Congres gepubliceerdword wel niet be- mot het verlièsdoor den Generaal Kniphauzcnwiens Corps uit 5000 Man Infantery, een groote party Cavalery, en 15 k 20 Stukken Kanon beftaan hadgeledenmaar men verzekerd dat hetzelve omtrent 400 Man toeloopt, waar van er alleen 180 g&- Ineuveld zyn by het aamaften van den Brug by Springfieldwelk Dorp door de Engelfchen in brand gedoken is. PROVIDENCE op RHODE-EYLAND den 12 July. Thans hsbben wy het geluk te kunnen melden dat de Ridder Ternay ,met IctEfquader onder zyn bevel, beftaande uit 7 Schepen van Linie, vctfcheade Fregatten enTranfportfchepen, aan Boord hebbende fooo Man Land-Trouppes, door zynéAHerchriftelykfte Majefteit, tdclmoedigtotbyftandder Americaanfche Staaten gezonden, gis ter behouden in de Haven van Newport is aangekomen. ZWITZERLAND. UI/M den II Augufty. In het gantfche Canton Schweitz is ie droogte zo uitermaaten fterkdat de grond hier en daar ge- blrfleais, de Wynftokken verdordde Weyden en Haver - Lan de» van de hitte verzengt zynweshalven men voor befniettelyke liektens bedugt is. In het Canton Bern hebben nog, boven dien zeiven hyna algemeenen ramp, het Onweder en de Rupfen groote ScMt veroorzaakt. Men heeft dén ongelukkigen Wafer van ontrouw tegen zyn Va derland befchuldigdals of hy in 't gefchiltuffchen ons Canton Mdatvan Zurich over de Vaart op de Zuricher 2eeontftaan, Bet verfcheiden Papieren en Documentendienende tot weder- legging dar Zurichfchc Gronden, aan onze Regeering had verzorgd en zo zyn eigen Vaderland verraaden; dusdaanige berigten wor- 1 den thans door ons Canton openlyk tegengefproken met byvoe- jing dat hetzelve, in het gefchil met Zurich, geen vreemde hulp, fit vooral geen ontrouwen verraad behoefde. POOLEN. WARSCHAW den 26 Augufty. De Zaak van den geweezen Ïof-Schatmeefter Graaf Tyfenhaufen blyft nog even netelig en oazeker; doch men wil dat de komft des Kroon - Hof.M.ar- fthalks, Graaf Rzewusky te Grodnoreeds van gcwigtige gevol- Jtn geweeft zyondertuffchen zyn agt Perfoonen van het Gerecht idsar, alhier by den Koning aangekomen om zig ondereede te leklagen over verfcheidene aan hun gepleegde mishandelingen door het Volk van den Graaf Tyfenhaufcn. De Notaris Zdiuski die geweigerd had het Koninglyk Univerfaal te publiceerenheeft ïigt'zoek gemaakt,fchoon dit niet beletten zal dat men zyn proces opmaake. Dagelyks worden tegen den Schatmeefter indagingen afgekondigd; zelfs zo men zegt uitnaam van den Graaf Rzewusky M den Kamerheer Sebotewsky. GROOT-BRITTANNIEN. LONDEN den l September. Dikwyls heeft de tegenparty ge- klaagt over de langduurigheid van het tegenwoordig Parlement hetwelk gediffolveerd is in I774isbyeen geroepen. jaarlyksdeed de Heer Sawbridge het voorftel die duurzaamheid te verkorten en Jiarlvks wierd dat voorftel verworpen; maar thans zal evenwel «tParlement fch jidenvermits de Koning eene Ordonnantie uit gevaardigd heeftom tegen den 7 November aanftaande een nieuw Parlement te beror penen op 'sKonings ordre is de ontbinding vin deze Volksvergadering aan de buitenlandfehe Minifters be kendgemaakt. Men verlangt zeer fterk na nieuwe berigten vitNoord -America, ;i vermits men thans weet dat den II July de Frunfche Vloot te 1\boic - Eiland was aangekomenen volgens Brieven van Boft on. van den 16 July, wiftmen aldaar nog niets van hetarriveerender Britfche Vloot te Nieuw -Tork. De jongfte Brieven van Halifax Belden dat de Americaanfche Generaal Gates met 12000 Man ÓMylen van Nieuw -York gelegerd is, en het aanvoeren van ver- IcheideProvifien fterk belemmerde, zonder dat wy in ftaat waren om hem van daar te verneftelen. Men zegt dat, indien de Generaal Clinton niet fchielyk ëefle ver- Iterking van Trouppes na Charles-Town zend, hy niet lang meefter van die gewonne Stad blyvea zal; want niet alleen was het met veel moeite dat men onder 150000 Perfoonen 2ioMenfchen heeft kunnen vinden om hunne vergenoeging over de wederkeering tot Wze gehoorzaamheid te betuigen, maar ook maakte de Staat van beide Carolina's zig gereed om na gewoonte Gedeputeerden by hst Congres te zenden. Boven dien heeft men over Vrankryk berigt dat Lord CornwaU '«,die met een gedeelte Ruitery Land waards ingetrokken was dsn 22 Juny met zynebyhebbende Trouppes, hals over kop bin- jjsn de Stad terug was geweeketidenklyk meer tegenftand'vinden- dan hy verwagt had. Mèn verneemt dat do O. I. Compagniedie tyding bekomen •seft dat de twee uitgaande O. I. Schepen de Ganges en de Gene. A "cl Barkerbehouden op de Rivier de Ganges zyn aangekomen I, l0S 18 Schepen dit Jaar te huis verwagt, en dat dezelve 20 Sche- -"s C e cd Cd i> <u 5 >r< HlgSlSSg s-s g*ifiSS5 *5 n 5,45 j euegdi g ts «sa2>.. 2 pen doet bevragten óm die tot haaren handel in de Indien te bezi- Sj g *5 q J 15 3 gen, waar van er zes onmiddelyk bekaden zullen worden, met de t:0 g 2 g u o u j_i_j_rt o O ri C w rQ TJ ïft «J 5J fv JQ ft gj 23^g ti C C o ^3 c-SeiO'cgi. •5 g Si «s C 2 "u O J. u rh T! c J Goederenzo als op de vyf jongftgtnomen Schepen zyn geweeft. S g Dus zyn ook de fteji - Jndifche Negocianten y verig bezig om de g c g 5 o S 5 s verloren Goederen weder ter expeditie te verzorgen en hebben 2 mj -5 *^cc 2 cH c om Convov verzosttesen *thevfii van Nnvpmher. 3 "0.0 c O ^5 g-^ s e om Convoy verzogt tegen 't begin van November. a s In rt midden der gevaareü, die Engeland fchynen te dreigen2 5 g c a heeft het ten minften het ftreelend genoegen van een menigte Pa- p "2 ^'5 c triottifche Voorvegters te vinden. Een getal van <*683 Mufi kanten q alleen uit deze Stad, hebben, zo vrolyk ais grootmoedig, befloten, een Kaaper Schip uitteruftenom tegen den Vyand dés Vaderlands 5 g *3 o S Sw ^'2 te kruiifenhetzelve zal 12 Strikken en den naam van Catgut^cDz O 8 ^5 SJ'g c*d 'O >i 0.» T& O (Kattedarm) voeren. De Infchryving is reeds vol, en men arbeid g do ailrnafllnrr W —J yverigaan deuitrufting. sSZ J ■gJ|w<Ë^ I'S 5 «J'S WartaèercnzeVlootwedrfinsJfeezalfteeken isonzekek die een nieuwen Bevelhebber dat de Admiraalen Geary en dat de befaamden Aanklaager van den Admiraal Ktppel, Sir Hugh Pallifer tot Opvolger van Geary benoemd zy. De oorzaak var. Sir Geary's demiflie is nog wat duiftermaar word toegefchreeven aan g. 5 X jëÈ Sir G.Collier, die, de voetftappen van Pallifer voïgtnde, en wel, o fi". J"-*; S S,e ■-> r C J.; voegt men er byom hem te bevoordêelenden Admiraal Geary SaöÊ— S "2 3 van wangedrag heeft befchuldigd, zo dat er ordres na Portsmouth S .J, IK ói E-s fe «tsran irovontlnn om din laat fa A«,/ltn-7Aal,an. OdZ "5 s c w alzo 5 Sf S'l-fgl it-SOj; g De oorzaak van Sir gf a» JJ |S|g Jgn - g waren gezonden om die zaak te onderzoeken. - ?cwo o, De O. I. Schepen Najfau en Southampton van Bengalen,hebben cd va g _r^ e-c lor reekening' van Particulieren medegebragt 98 Kaffen Schel- S "2 l_l; Ja 2N!i 5n O fc c »<2 w -e bO w q O-G 0 c rt ning van de Comp. 45000 gg Cauris225000 Caliatours Hout; Qg c/v* 7* o hi trvutivi vu ^-^ 5 O A x\wuvm X'vil-., f J qj QJ I—py lack;5i3 2akkenStoldack; en 2i DuppersTurcal;en voorreeke-S g *?- o, ninflrvnn de C.nmn. acnan^fi Pnlirisooórrwi «3 Caliafours Hnwr: a-S« s 5 =ohS c 1125000 gg Salpeter; 9000 gg Schellack; 22500 06 Stoklack;f-< g en idóoo 06 Curcuma, behalven een groote party diverfe Lywaa- Q tenVoorts heeft de Comp. gedeclareerd den 11 Oftober te zni- g len verkbopen 3500 Baaien bruine en 250 dito witte Peper, «2 o Cd 3 -tj Q« c 2 c =0 b s s"S e-3> .^'ï?*ï5S 3 if aed-~ O 2 ca CQ CL cijv: u NEDERLANDEN. AMSTERDAM den 9 September. Gifter namiddag ten drie 9^ 2 5^ «uren overleed alhier in den ouderdom Van 72 Jaarenen omtrent^ t S'C'3-^ - fN: co - e o V P -WCJ«4>pc:r ra E? 'c ho o N2'ÏS«.ES§ E=c«-a e h-Üs-e«< .g'£rs«ESp' g'ja .3 8 ar c-d „^43 Etj ^a..^ S5g Zi 4> c; r 5 Maanden de Wel-Ed. Groot Agtb. Heer Mr. GERR1T HO OFT>> «3 - Gerritsz., Oüd-Burgemeefter dezer Stad; mitsgaders Bewind-g a hebber van de Ooft-Indifche Coinpagnie ter Kamer alhier &c. &c. '3 g "2 5 J Ook is in den gepaffeerden Nagt, na een ziekte van 8 dagen in ""if «mW aj-;ö"-, g c X 0.0 den ouderdom van byna 76 Jaaren overleden de Wel - Ed. Heer •os-ftkö-a-o c;u «MScswtzi <*0 LODEW-YK HOVTDirefteur van den Mofcovifchen Handel &c; Heden hebben verfcheide Comptsirin alhierperExpreffeover Riga van Petersburg tyding bekomenin dato 18 Aügufty O; S. dat tuffchen den I5 en 16 dito aldaar een zwaareBrandontfta?.n was indeHeiinip-Ambaanen of PalhuyzenopWafilieoftrow, weike men Vreesde dat geheel en al ia de Afche gelegd zoüden worden alzo de Brandby het Vertrek derExpteffe nog aanhield. ByValentien is genoomen en te Pórt Mihon opgebragt het Schip -f- van Willem Pietenvan Alicantan na Valentien voorn, gedefti- neerd; ook was te Port Mahon opgebragt het Schip van Thcuhii de SoijrvanBarceloni herwaardsen te Leverpolc dat van Joh. VtrftraatenvanDüinkerk na Nantes gedeftinéerd. ArrivementenTe Figueira M. Gèrbrands en H. Pieters van Pernau; te Port k Port A. Frances en H. j. Kramer van Riga: te» u-t Barcelona, B. Theunis van Libau, en H. Broers; en tb Marfeille >.S V S T. Poo; té Cette S. Hindeloopehen te Mogador C. Keyzer, alle t} van hief; te Trielle F. Cfaignes van Marfeille; te MorlaixTj> 3 e Hielkes vaD Amersfoortté CroonftadtH. Pronk van Bordeaux, 2 2 S S enG.D.NielfenvahGenua; te Koningsbergen H.Tanning; en"n 5. teDantzigH. Nieglebeidevshhier, C.J. Jongeboer laalft van'g c Mafterland, en M. Stoekihan van Harlingen; in deSwiaciöünde 2.5? j. Block van hier, F. Grooth en Chr. Stroböldt van Schiedam, E. "2 gö-o Ivlaneke Vaa Majorca, C.F.Dumftry en Harwitz van Bordeaux, tü-3 g J. Schultz yan Kielil, J. Brandenburg en J. j. Sprenger van Kopen- J 5 hagen; teWismarV. Rikkers van Wolgaft; te Bergen J. Corne- a 2-g- lis Van Petersburgte Breemeti O. J. Ney van Nantesen D. S, Schmidt; ente Hamburg H. de Boer, J. RemsD.Remmers, II. o H. Ingewerfen S- ThyfenA. WiebesJ. E. SleevoogtR. J. de 53 Boer, J. Sietfes,H. Ebben, Chr. jVlaneke ,P. J. Klva,D. T.RI1Z-.q ma en J. Remkesalle vafa hierP. Cornells e n H. j. Nëy van Bor- x> deatix, P. Wiikenfon van Newcaftlean P. j. NospickelvanLe- f. c- o verpole. 2 .ij Den 6 dezer zyn uit het Vlie na Zee gezeild T-C. Rotgans, J.S. fit N S fekSRl8il!è£&5a 'OH ClU c Sai w t5 X cd .5 -° Si J e-S-33 g| 5 óP 00 e di 8's *0 5'?® t(§ y 3 SSr-e-gOiSSotia 1 2 ff -2 s a -~a X) cj Tj P OJ o - sp.it 5»» r G J2 £r.\ t; n"C F. d c 2,1 by. C .2 - S - C - M rv CJ CO 01 üd 6 M 3 SS«zxa ij! Q o o - c w rj cc H is S c *-■ P c :5 C r> O O O t~ y c Hu aj ef.r* £3 N.CQ. tvo P r. 2 -P M ta>- na Göttenburg, P. GrundelnaStokholm, ennogeenigenadeOoft- zee enNoorwegen; doch er waren geen Schepen binnengekomen. -S o g g, H Particuliere Brieven BATAVIA van den 23 January 1780 S-oQ o f melden dat 's daags te vooren ömftreeks half drie tiure» men cU aldaar éene fterke fchudding van AardbeeVing had gevoeld ^..3 S n die zo zwaar was als bv veeier Menfchen geheugen geweeft g - gf c was; het meéfte trof de Bewooners dér zogenaamde landzee js S'g en Moorfche Gragtop welke Phatfen wel 27 Huizen ten eeiie „,K. c- 4-s S.§ P"2"g sl|.o 0 C «t O S W Cï 3 c (Cup' -n g 5 S - 5 0-c JE Q »J{2 Sag Y3 6JS03 V. 4> CO a e» C-n <7*" a ts ïrc» Bewooflers der Huizen zyn geheel geruïneerddcwyl zy niets 5 g "3 van hunne Goederen of Meubiien hebben kunnen bergen en zo ^'5 N - <u rLS -1n._-jIi i..v., _-1_.j_ c*-1 O r"r- als zy gingen en flonden hebben moeten vfugteüwegens de u« ei E 2 ö.st|tg o p (4 i TLNp r groote onfteltenis,diedeSchtiddingveroorzaakteenalvrylang S Ijf "c g cd S duurde, kan mén de nette tyd daar van niet bepaalen." - 'sGRAVENHAGE den loSeptembér. De Heeren Staaten van öHg J -gi-tC c Holland en Weft - Frieslanddie eergifter weder vergaderd zyU -"e ci ir e geweeftzullen aanftaanden Woensdag hunne Deliberatien ver- ■- c c s volgen. g c85 ov»q ga'SJS< o r - - Sa s ZyneDoori. Hoogheid de Prins Erf - Stadhouder isnaVrydag g o.^ e u D in 's Lands hooge Vergaderingen en Collegien de Deliberatien by- J? ge woond,en aldaar affcheid genomen te hebben,des avonds na het S^O<|P S c£"S u oi sZt a; G o B c ca e - £-o 5- ai es> i •Cl &21 O LOO terug gekeerd. Haare Konirigl. Hoogheid, Mevrouwe deg -j, gü^ 2 Princeffe van Orange en Naflau en de drie Vorftel. Kinderen gè-^ S g -gq g ?J p S g g c O o o nieten op dat Lufthuis by aanhoudenbeid eengewenfehten wel- ftand- S §^3?? c S|cp 1 Volgens Brieven van LISBON verneemt men dat de Graaf van g"g j o e u,"g7 S füVlrh/lr- "P,n\rnv4 van Rii*lnhd«f\n 1i#»r Hrtf van Pnriuira.is 70f>r oi W T! O •pil "s e c to J".S s en NeffelrodeEnvoyé van Rusland aan het Hof van Portugalzeer g "5,-3 n m eruftige Vertoógen gedaan had om de Koningin tot het aanneemen® g asS» «2 Weigering gevolgen tegemoet ziét, die de goede verftandhoüding tuffchen de Hoven yan Petersburg na Lisbon wel eenigzins konden benadeelen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1780 | | pagina 1