v -sis ?fc' rt a rt rt rt "Sn-ilg-SsOT tf.O 2 fï B ro ï^7 i O O -* <-» t* <to n S x o 55 »S,f5w»^,?0S«ï 'B^SS i s-S S> o-og D 2,^ a» 2 S ("6 »~c i—. Z 1 G 3 aS 1 frPs^irs^! N Co N N K' rt 2 St» IL ?!§"f-£«lf& -■i.g'S.i 54* O j5 a.s ?gS «5».. j£si ft P 2 B S kn S C H. ï^j* rt tb o o p SJ> Q oo^g 5 t*3 h Sr« B.oq a ite a&2£.a& gchioa.Sfra.gOw a f o,a OW 2 a o-- 2 «U.. B O CL,'** r-i a2-»f5 i:''!3B'2S3rtOi;^ K<b*3W r»r5f5^2o^?L*!«33(irt^'ni«"ir5<i':,N.-r rt O 3- -ï 5 a 8 fc* 2 x 3 s ®S r- S3 2.» S twSÏ 5r< ~-oq a «3. <J 0*3 8 c 2 S. rt rt rt a.<b a h m» m S ft S 5 so g S'a «g a B lis ^9 4l III Jf wS.3-3,r So8-S-3Bs|&|.g. aoBan,55°ftjïrt"H. 5-= frj IfSf&t O a "Jf 3 S 2 S.S -S'ÊIi^BT* -' 2ffc?lgff8 B-5S3 S-g-Eïi 2. 0 S?ö<2"8 n a *3 ig-al 3« o o* o 5 3?f!s-?s» 'gff u»g H - Jg-.'» 2 g 5.-o a |T a g- S- S-! 5 te, a; ,ï- ït K BJ ,n af°?MiFaêl <1 3 3 S S O O- C3^ p. OO 55 M™ m< 5?M 2 c n.3 O v> y~± 4* V» - O «lui st&aigiisif r&i!,. rt S o ^££,8 sfa w JTS K v» rn-ftriSra'agO^rog R 5 2! g- >3 'tv"!? sra 8 ••.g plpf *.§-rts& 1|?lo 1 8 a1^5" s 3 !si K rf T JLp g 5 B G xxyci a o*^ o SL Q *5 2. si S 7 J? f rT1?* 5-tru <w 'g.g ^5T°3«:<£- 5' 5* B 3 ?F rt g N S. g n s.3 3 rt-t - J B (5 2 f B m H m »..3 ö.S 2§ S^S^S S••3 G 5 !LeTPrre S fvsrrag'2 f- 5 0oli3 3 H I^B 2.S-S S-f »l ^S'S ^S.r0 P7> 2. JvST< 2-rs o D-Ci-crS-crp v> p.2 3*2 CO J2.n> »-t O) C q P rv N Q vS o^C 2 r» Cb p. g„ s B 3<n-§ r 5 5?Ef w g.s= JC3»® n W ?roS"«« "B-toc S bo^S'""1 N w R-S's s| 2g a wi» g 5 8 - 1 &o-g s-5 s o 8Z1 w 5 ~Q K 5-S--0 2,g s S Jlö'S^! B Btg..S-&l.&B S-S O s*,g.«" S5^&£-|E..S3=SB^fg2! S<BcK'a g S 2 x x »-♦ n> x !?.!|ï?liriMi! K 2>ro o Si «t3 cr s <s s s -5 9 t?* i—t.g* Brr n» cu fcr* a* c 5 fD 2 (I n> O QfO rt O -1— 8 £-"_=•3 B "tVEw 3". ?-§S-835,:8g'g'„i iB" ?S"2 êsrSos 3 2 o.£.?e B>S &*o gSi™ 2. N 3 g-<K' s M CL W fD Q. ft fl o f» S s n8? - illfÜS >o S.O g cr^J -»i N - 53 n O-a O i b b S B 2 Brtg S "1 Sareji a ogOg-oawg-reO-Stto, 23 o-§.a2 S§SS< W» 2 2-5 -8-2 b frHSL- g c. ar o, o S<K 3 tog 5-S, ii&g.-s.s'iiisri-^iti ^l"«-S-aS=!»»2e;ë(g|.|B "IK R.» gSffSS-S. *8 SSg-J» 11% i QK> CU fi. rt» XX .1 g S- 5.E 2" 3>" !f-3 JS ?-8*g 2 f-g-s «g "'§85 2= c.s's.3^ o-$ifró 7 2 '3 ft w 5 'w0rs3art'Or®is B S 8 2,p-f wü K, o. 2. o. a ooöö Sö^ïj pZO5 Spa S. M»i gop P-L. a EIto cu o- -fc- O ft ft s 2.CÏ^Ï3^ h pa g» g*< g S>^'a i- l^s g-r 3 üoï3< 5? 8r s |s|,1 f&M ÏB-l-r 3 s gE1^ 'L. 5-S§ 5«' S. a< g» is 5-3 5a.g< «5 r°rP2 S-S aC' 1 S3 S 2Ï.» as 5 °^i3»,r n5 p-ri 8?b»« "co' d -i a ff S 2 a ©s 5 S O -■ - w B.s 7 pr2 n> 2 r sTcr45- h3a*ro <2n 5P a P Sh »*-p-« t- n fp JfNB 3" tr M 2 2c <i - B ro cr zr 3 ^g. 10-.? 2 2 a 3 j» a t-» UI s. cu^o* ft f5 n ?T*ra 3 H a a I°kFbI.§ s g,o e o;? ^2-8 5 ^,»5 ,0.0,3 «gSM Al-* 2"2»w8n pr.g rt g -« P ?fl O Q oTQ C M-as n2^ - ST y? O en a s| D 3 P8 2 3 S.o cm e 'Eccg B a.= o 3 O.» a r a -c s S1»" QSSV na1:.' a» h S'f?'Ij.PE Ir™ »5o.?«a,S. rr *8 O a> n> P o 2 aar?- a B ft ft 2 r Cu^< 5 2: W s. O rt XX M C a: a g Np a rt» D t-* m a'c«; o 2 n 3 S-ft NfK-o»M5g5»" o k cro w a- C&CjÓODBcP. «2 O- m "Ei o n'0*0'!.^ g ~o o." <Sb ClP cr 8 5- |-o S 3 S 2 n "«2 »l^S 5 a 3 5 g"» 85 S witQ^>CbS>Nt-|5 (bi o- rt rt zS ip rt. E*-»rt© g.*8-SS g.ïa£§ 8.P £t <s tT a CP.T 2 c »p S s ft o 8 <!B 5 o c, a-^ S»< loos'S.Ü s8s.S|ss-?i«8s-s K'Ê-S^^g.g 8| 3 s'8" •?°<|l.b|SRcgg.| 2 S b s5^3 3-g S>5 '•li P a i3 o S>o r <9s P*ao po /^Sa«» w &s,2 a t3 5* M rrO\ J ,c fo fy) 2.5 o r* rt S .^-i S a -• 13 ua C r». rp rt rt B n» n. CL- rt rr ti 3 «rq c a - w c S S §8S 8"-: tj-a o - 2, >0 £3 U n> «P m x 55T cp ?r N f' "•"sia-SBSESbSo* eW^g"" SSrS 3 9 B sr - ■tso 3; o 5 B O SS.3S,SE.n M - oq B g,S? S-, tti rtj CC3*» r- V' sr - o* 2s o X _T W1 i»b H fi oj SF 2 P O O, 3 O 3 >xj -J p —1 K RW c. 0 c o V*2* 3 0 o w g *0 3 c: a - g£f~g82 1 B 1 "1 itl OpDingsdajfdeaap Aujufty 1780dus morgens om half tien Hiire» preeyszal men publiekelyk om gereed Geld, verkoopen op de Werfvan de Oly-Moolen DE LEFJJfVERK aan Lamme aan de Vliet te Leyden, ter Afbraak, den OPSTAL van dezelve MOOLEN» inetdeszelfs SCHUUREN cn LOOTSEN, alsmede derzelver lofle GEREEDSCHAl'PEN, en het geen verder geveild zal worden twee dagen te vooren, Zaturdag en Maandag,voir een ieder te bezienZynde inmiddels deze Mooltn, die zeetbckwaa-m en wel gelee- fen is tot allerly Fabriek, met deszelïs Erve en verder Getimmerte uit de hand te koop Jan Carflen,Nicolaas Verweerd en GemtSchoitemMikeiaars, zullen op Maandag den 11 September 1780, te Amfterdam in het Oude Heeren Logement, verkoopen No. 1. Een hegt en fterk I1UYSftaantle in de Bloem StraatNoordzyde, by de tweede Dwars Straat, bewoond wordende van een Mr. Schoennuiakeren No. 2. Een hegt en fterk HUYS, fiiande op de Egelantiers GragtZuidzyde, heiderde Huys van deLyabaass Gragt. DeBewyzen van Eigendom en Veil - Conditiën zullen visr dagen voor en op den Vcrkosp-dag des voorinkUags, ten Comptoire van dc Notaviffen Dorper te z'en zyn No. XIV. Der GENEES-, NATUUR- en flUYSHOUDKUNDlGE JAARBOEKEN is met let begin dezer Maand aitgvgeevcn te Dordrecht en Amfferdam bv RLUSSE en HOLTROP (No. XIII. is in July verzonden, en Nö. XV. hebbe men in September te wagten.), In dit Veer tiende Stukjedat mat een: Plaat opgehelderd isvind men den arbeid der zeer Geleerde Ileerca W ERL- HOFFDUNCANDE L'EPEE BOBDAARTSCHRAGE en eenige Ongenoemden. Wyders dc Intereffsmfte Stukken uit bet JowrnaX de Pbyfiq ae,-de Medecint, - EncydlapcdiqueGazette Salutaire Tode ,jte Schwedifcbc Abhandlungen enz. Onder ge UITVINDINGEN heeft menKaart voor de .Doftorea,: VentilatorsMiddel tegen de LuesBaigbaare Zonde Middel, tegen de Dolle Htndrleetom de Zyde van dc Tonnetjes der Zyiewttmtt1 af te fpinnen; nieuwe Wekker- en Slinger- Ilorologien; Ttfteudejpvoor Schilders en Ttekcnaatsy met de nette Afbeeldingen; en verfeheide andere nuttige Zaakeu: de Erys is ia Stui- trewCVan de eompleete Exemplaaien is do«r het toeneeaend debiet d<;. voorraad flegts zeer gering.. g a§;ga? s s S '8 S-"8 2 S. 8 3 fs-^SSs ?§8- - Iilfsgs^i I i O 3 w s 3 o- ê*"rt 2 Cu rt 2, B* 2.^' rt ft- rt 3 rt. 2388|SS rt O hh," H» t.C.3 c ^ö^_3n' &2.S S.<% 1.5 gS.^a,"8S-Stg.l 9.2.° n S rt <*2rt B-cN 3T ^J r 'aX JT n -■ W rt1-? g-i 115§- B. a 2 rt s g 0 -- - B P rt w «5? <gaëïrS2Ët2^s rt tv 5j rt 3 ■C&^S-'fea'g g pJJnfïïü'iars'N E-gB<3»^38«- nas ^'osi o Ü.wSSS £3»» B-S 3 2-41 2.1 2 Oa ^^8fe)oS §K§cg§.2- sSH^I •»H rt 55 r* 5J* x.o a o 2. a a y fb a o4 a -a» rt rt be^2- t*j2, i-.5t .-3 a 6 B- £J rt D ga rt n. a 3 rt O P O W N 1 g Rt* S2 rt Vï B 3 S.S" S ÖO Ct fi» rt -rt p g-g=i-! °5|s "gSS 8 t 8 3 a 3 35. o E? rt O g O B IPUff sJIfafi f+-1 a a S3 »f o c a 2- S<» g.5- 6'LSl O. fel S "S- a- S "sr gSgS-Sggcg S§oSo8reo 5 &<g |.B f 3 «5-ft®»<!W - SlfraloD w rt t«r 3 s-S g-S s •T33«rtrJSS" 5 S 3 0 2 iPM to - 0,2." S j a<o Sa cSRSc g s s g-srr «gis Vl5i mo."I rt rt cr o. 3°S2» «8 8S? S2.°S 5 o 7 a <s ba 5: o» to U m: W' e» O Alle de geenen, welke nog eenigePretenfie hebben van, offchiildig zyn aan den Heer WILLEM HARTZin Leebea Coraman- deur onder 'tEdele Mogende Collegie ter Admiraliteit in Friesland', en als Schipper in Dienft van d« Nederbndfche Ooft-Indifche Compagnieop den 21 OSober 1775 op Hoitgly in Bengaaien overledenworden verzogt daar van opgaave te deen ten Comptoire va» de Nocariflen Ge ticts en Wil'thuyzen op de Colveniers Burgwal, by de Doèle Straat te Amfterdam, alzoode Executeuren voorneemens zyn in Oft >ber dair aan volgende, Reekening en Verantwoerdïng van hunne Oatfangft en Uitgaaveraakende den Boedel Vtn gemel de n Heer WILLEM HARTZ, aan zyn Erfgenaamen te doen.. Op Zanirdag den 26 Augully 1780, zal door den Makelaar DAUSIELIMADRY worden geveild ten TUYN", TUYNHUYS en ER VE, geleegen aan de Noordzyde van de Laan, certyds by Jan van Lom nitgegeeven, uitkomende aan de Ooftzyde van den Gondfche* Ryweg, (even buiten) onderde furisdiftie der Stad Rotrerdatn.r. J. DE LEEUW, M.DELEÉUW, N. J.FAB1US en J.L.CONTENTMakelaars, zullen op Dfngsdagden 99 Anguftyj78o, 's avonds ten 5 uuren, te Amfterdam in dc Nes in de Brakke Grondverkoopen een party puiks puik MARYLANDSE en SWIESENT BLAADEN TAB AKleggende als nader by Notitie ftaataangewcezen. Voor de Beminnaars der Fraafche Taal, om na de Regel dooreen weinig Eigcnoeffcning deze zoo geachte en tlgemeene TsttT gemaklyk raagtigteknnnen worden, word Heden te Amlt, by J.GROENEWOUDJANSZ. op de hoek van de Mol Steeg, en C. GROE- NEWOUD op 't Water over de Koornbcursen in de verdere Boekwinkels zoo binnen als buiten de voorn. Stad, uitgegeeven: (Ee* Werkje, waarvan ernoggeen een zoovolleedig is, hetwelke voor geen Morin of andere in deze Taal hoeft tejwyken) NIEUWE VOLKOMEN VERBANDEL1NGE van de DECLINATIE ea CONJUGATIE met ee» Verzameling der eigentlyke en oneigent- lyke, ernftige en boerti re Speekwyzen, alles zeer duidelyk, ook zelfs Voor dé Jeugdom die Of ee» fpeelende wyïe deze Taai t* ktre«r door L, VAN RI}YN»m8vo. ,ingenaaidki2S;umrs»enineeBB»ndjeki4Stuivers.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1780 | | pagina 1