rtritfi: 3 re re S- ■-» J, s? j*. jf*aLIFjr - 0 - - -1 ,^iVq M< JS| ro a. fcsnsf&fM.8 2 D- I ^•fp aS,S.o3. rt R P3 S- OiMCödM. $V*H-£3*3:3S£ji- t^rsi^|3s||| - SS s S|5 ÖV3 I-Bgs •o.±N' k 2.a-5*«.2 S* g'3: VO a a - Q. w s- 3ï'ö S-s S-^B; !j o 3SS -■ era» O 2 «2 ii •3 3 2!' <sf 25- f-ü s *2, Sl^s^SSH^SaN^WH' So-ig.^afia-|g.oS.S §4^ g S B'° o fr*a <»c8f.V- S3i^o°'»2b">i5°?5^< "3? 2.W 3 3 h »»55io_ P 7\ W 7 O *-3 - ~r" a p 3S l~ IT .- 8 55 ffS 0 2 rt 0 5" 3 N gs*3 3 3 ST a 3 1 .3 0» O s »-x 3 4 O- O ffllrr. o so,Nn™N2.>:o S*--5'g >P««3^ ■5* o a Öb o* P 3 9 rT o "2 n 2.» a ►0 ?.ro. Evtv ®&3 S.S l*< S"R>t»S s; -, 5 a> K2 P-3 gR 3 5 1**1-3 If rg^i s"?*£i&S\Sj3 o 3 2. 2"3~2, Cl jj.o. S'ft 2 3 5- rt °S 5 O-B K.2 ^O" 8 fpo -g-2.p»»3re 8 S'n 3 a 2 2« 9to>5. aVfrS-sRsI? ÖÏ-S-CTB-Ö.» 3 •SS"" n-2. o bs",S^>3; ™<o g. So.S'O a 5 8 5.2 oS o O G**t p.r? N o e Nga o S D S-U* D-- c* o* S.h3TO S g" *"£•3 3 fDgO aiJJotj s-°5s«2 S:^ eu 2 3 O ÏS Q S r a-Ü o'M'S/ 3 3 S SÏ rt 8 g*< w 2 S^s B. S p s 3-s-w w £2 s-3 d f <o.* M S„ o£.p^.S'n>»o g^i H S.° at> g"£ 2&"?«SSg-S S S*o =5^° »tj3 3 f 2 CT m &-a M rt J? 55 st ^S-2 2 a crq a» ST 2 s^s:^°s-l?si§ O^W'Ï^ H^abmO ISiriJWMOpWni; B ?r- >i W S a 2oaÏÏN"S.OoO'2 a cc< Sr»3 g.w3 g f*r^ oft o« 3 a 9 C. p" 2*^ 0*» a »NJ S=S a s." fe; S "go p. a. KgM» N^"rt f> j> T3 «<J SS'S-S 1 s 5 s 8 r> rfs> 5 a s. S S5o< f?3'SS 3 2 s^a- ~t 2 M St ^'ona O t»» <L^ 2. L S rS a D* f6 pj ft p» §"gs ?- <r H r H-l W r*i - o o""-< a f° S2. m clS'S r;3 2 2 3*tS °^S 2 m Ortr»'0icprtCB.B)3 m r 3 3 B rt to u B.J1? o Cm h g 3 S-&8 sa2 S-S 9 fgigïg 2 C3a n- 2 *5 N 3.Shs!S-SS-=§8 ïSa.a:s"ass»§s s p?r c."1!8 &8?£K-5 §8 P'a miii- ft ff*. v 5 S' xa Co n> 2 lillltr 18 is p- Cu 2 pi 09 n d 10 i» o CSV Cu 'rZ w 4 Cf J g g.< 3^; K:8 •3"S.f?S _g E.S 3 a e~ - n SLe 5 3^ n P" oo ff8!r» •y*1 glr^B g -«=- ft H s8S«o1S B C.g'B- »-g S-5-3 2 e-s. r? 2 5ro r>S S U rt cL' 2'3» 2 I S a a g-j. 12 cu»5 a ft s O <- sa -3 fïo* JftsS'^ Stn 0 B re 2.0 2. u E -B M O ob.^ 5 Pp Sm af j-» S e-5'" 9rrë'S PS?Ü"ïd3 an flB o fb- n r? r^N 3?» Sg'S 2 B, g a S S g?5 2 3^ a. rt Tjt 3 Q H 2 q o a Sbift^.1 ff;'Z 3 rt - 3 s^ ii s-l B.~ S-?t re-g S.O- V, ^S- I S 'g-w- s i<a» 5 a a 5. S- re 53 a sr. ^2 fc? Sj -t •-• v«5. ra Cl, a. p 5 i—«crci C P- S s rc S.c. v tt S5 r* a 0 P- 2 Pi ol|s|5-T n 5 CA «*- •- H-1rv B» •o r5^th-iSfl'as *L j r» c -e n o c- <2 ra'o I4 'd a» r o- ÓT* =r 5 cr o ps a B n 3 t3 K CL 'P- 3 3 pao --<*. e--n ns.Ss crOVONpTi^S Cu,^. ET (- - tr B- -« »-»■ rj cs 3' 5 5£'X5' f» 09 re Crc, 3 a 3 O-S *>w-i 2?i g;5?:2'>»ESi ca^ fi o 3 a »v* 3 fï 2, P» 8 P?| gaa'B«|^.B |«r 5 r 2.- a. 0.a re's- 7T?Oj 5J rj *r r" ft O g -» o cr^ H a. p 3 *-*■ - S lT? r- 2-.- 2 d - 3 ft* c Crê.^gg-f go- ^v^ass Sto B h r cr l_ ^ö-^- o &- 4 ÏT^ 7^^ o s> u-. K a o re £5 a OS p OcSS ocre Cö.^L re re «S C), n tfr -1 J 3 v B re 53 K-g"? s ?g h %t- re Bgf V3f re SS S o 3-< g* I'S I^l"f Pfi.ft Plsssfsl T"5" s-i^|s2||^g «8 c 3 g^C-o-S UKa? 2 o - o. O «-» i3 'P> 5:reh-"* ?32"5 E. 3 ri* a L T3.rv r« 3 Q S^SlS S® C 7~ 7? p»*0 Or»-. '66 O- - B O ii. »s. o5 2. "3 n, S' p- C- Q.P 2.a 2 git B a-» c<3 S wog" a. T* a ft"- 2 S 4 VI Jj. 5Ö- 'g4 W filialla* OS 2,' 'aa»c'; a- i t?- a. re - g P- S" sT C p-^ B &gre Mo m - E N 3: re.re re, - f a. pr Sb'SE o S»1? n b b P.O-- ES »P 2 E.<!S 5 P. P "nE f) t-Z ^^g.s n 2 g;3 fVs c ^2 era o *5 o w ft B »V ft P^re l&K- §5^15.2 S Sw9 K, s 3." &s -. re 8 S« 3 Z. a- 0 3 S r T' ts 1 S3 g |Sa-5 8 ,5"ó. >^3 g.1-, S *<t-z ?rC3"rsG' s M B' PL*S|3|| g^g. Ip.g'l'r-S a o o® 9s p. S>wr>g^» 0B s J5 5 D vj 31 -rBï:ra. ?k- 5 8 S.» 2 ffS-g-ays* s-g8 3 i 13, 2^^3»p.- g. a!" 2 re S g-^&S S S fr o £T B t=a s So - o-"- - - s OiCh O B-.Z S.. ösóö 2 o j4-o> x u»4i> m ?vo xr* w 0 W OO 535 Co «3 C/5 w Eta Perlbon, ongefauuodvan de Proteftantfche R. ijre,,de E^geilbbe ,.Franfche en Hollandfcbe Taaien niagrig, etrgeneegen zyn- de zig als ONDERMEESTER in een voornaam Koll-S. bool te cngagceren, fdrefle'ere zigin Perfoon ofperMiffive franco waABAtÊ JlfElÈÊ/i^Papier-enB&ekverkooper te Avrifterdamoverdc Onvi. lmaakteTor'enby ivien ook te bekomen zyn de 150Pfalmen, zonder. Nooten: k 12 Stuivers. J^aksBiddende ChriftenLjIö S u vers. De Geidcrfche. Tra® der Jéugd,jdbor B. Gramcr.,: a6Stuivers. M. Fortfchkortdochzaakeiyklnftrucrie van het Eocklioud ik i,i S'Stuivers- N. BREMER', Makelaarzal op Zaturdag dén 92 Ju'y 1; 80's montens tes ftnarenop dé Höffteede VOORBURG ,.geleegen aan de Trekvaart, tuffchen Haarlem en L^'den,o» Htlftvcgcn, vetkoopenntfe de ISiyn -Clcraad?nBróéi- en andere Raarocn, Lclfsnaars,, Tuyn- Tuynmans-cn Stal - Gereedfchappen/Taard, Wagen, Chris, Koeyen, SchaapenLamsfcren,HbenderS, Duiven ep Water - Ge vogelte, waaronder drie Annatjèsi Vifchfchuiten, Vifbhwant,.Vinkenetrgs, Kömven m'et Vinken, Opftalkn van Vinkcnhuysen Schui- acnbuysi, ennl het geen verdefte voorfehyn zal avorden-gebragtdaags te vooren té zHn, CÓRN. TWISK en JAN- SMIT-Makelaarszullen op Maandagden 7: Atjgfilby t-gSO, 's avonds ren önuren, tc Amfterdam iu't. ©udezyds-Heeren Logement; verkoopen zeyen LOOTSEN .ftaande en gelèegcn nevens malkanderen op 't-Princèn Eiland, by de Gal- ge Brag; tegens over de Scbeeps -Timtnarwerf- di Schol: brcedérHy 3i)jettem, rn de^ Dlngsdaigs^n Donderdagsvoormiddagsvan 10 totrtruuren;.tezien. Nb, DeB'ewyzen van.Etgendometl Veil-,Condiiien zulten vier dagen Voorenopden Verkcspdagte zien zyn- tenComptoire van den Notaris Rfr. Jacob Klinihtimir opdc OingsE over dèbrouwerv rf« Zwaam Byden Boekverkooper N. GUER1N te Amfterdam, is ilfansaritgekomencn aloma'erzondenHét-tweede Deels,.eerfte Stuk van SR-Rdrhandélingeniuitgegccveo door -iferMAATSCHAPEX' ter bevordering van don LANDBOUW te Aiiifterdaiugr. 8V0. a-16 St. BttiSituk belielsdidc Antwoorden vaa;dè Kcirteeltenen van het Ongans:onder di- Schaapen. Van het eerfte Deel zyn nog Exemftliiarefi'. Jfc.Ü8ktunfin;.it^i-: 8,-Jiet well&handdiOT«.héfe£f£r«/&.vtór Hou- ea-TttrJf-Ajj^he:$.enmei de Ziekte otsd'er hbt Ruttd,~Vei.: pj--: p-B 2-*->c> B-BQ G'n£ 2 p-wo S-a-re's „T- - *0 D f> fö T3 1 ft ca 1 Alzoo de Boedel van den Heer WILHELM HENDRIK LUCKEN, in Leeven Koopman te Amfterdamgenegotieerd hebbende onder de Firma yan de Gebroeders LUCKEN, zeer wel is uitgekomen zoo heeft deszelfi nagebieevene Weduwe en Erfgenaame onder Beneficie van Inventaris, Juffrouw ELISABETH SLUITER, gerefolveerd,- van het evengedagte Beneficie v«n Inventaris te refiüeerenen haar fimpeiyk als Erfgenaame van evengemcideu Maaren Man te gedraagen; wesbaiven een iegelyk, welke deugdelyke Crediteur yai voorfz. W. H. LUCKEN mogt zyn, by dezen verzogt word des zelfs volle prctenlie try de voorgemelde Juffrouw ELISABETH SLUITER te komen ontfangen, en wórd voorts ten iegelyk geadverteerd, dat door haar, op deFirnfavan de Gebroe ders LUCKEN, de Negotie van wylenhaaren Man, zal worden gecontinueerd; J. A. BQUVINK op de Plaats tegen over de Kneuter Dyk in 'sHage, beeft gedrukt en alóm aan de Boekverkoopers in alle de Binnen- en Buiten -3teden verzonden VERHANDELINGEN van de NATUUR en GENEESKUNDIGE CORRESPONDENTIE in de VEREENIGDE NEDERLANDEN opgertgt in *sHAGE sfle Deel, ïfie Stuk, groot-8vo.: k 14 Stuivers. Verhandeling oeier hft'Hooge Rechtsgebied in Holland en Weft - Friesland onder de Regeerirrg der Graaven uit den Hnize van HollandHenegouwen en Beyeringr. 8vo. a 14 Stuivers. De Godlyke Zendingen van Joannes de Dooper en Jezus Chriftus enderzogt en bewcezen door IV. BELC, met een Voorreden vaat G. BONNET, DoBór en Prof. in de II. Godgeleerdheid op de Htoge Scb'ootc It Utrechtgroot &vo.k 3öSt, J, C. BIEL, Nov. Tbefaurus Philologicus &*t.gr. 8vo. Pars I. II.hfj. HëtderdeoflaatfteDèelvandit.by alle binnen en buitcniandfche Geleerden, hooggefchatte Werkblvkens deRecenfi'en in de LatynfeEngelfe, FranfeHoog-en Nederd. Mamdwerken, zal,inyyhg«/7yofSefr«ml'ef.aanftaandeTietlichtzie«,ende Prysi\s\Eerfte Deel zyn; dus het Werk compleet4 14. By STEPHANUS VAN WAESBERGE te R'otterdamisgedrukt en alom verzonden: Inleiding tot de eerfte beginzelen der Ster' rehuidc gefchikt om ectjlbeginncnde een algemeen eh oppervlakkig denklrteld dezer nutte Weetenfchap te doen krygen by Vraage*- eü Antwoordeüopgcfteld door eencn Liefhebbor der Wiskosfligé Wccteofchappen ,-in SvtKde Pry si» is Stuivers,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1780 | | pagina 1