-•< s S.-Ë.1 ft re1 re *2 o 2 2 w jj S N Q 1? 5 8§-S° *§£.o 3'*»5re£»RH 8 J? 3 O- g. s. "ïaiStra» s-a st^M s a S E.E* go a s 3f g ^r> CL.TO £7* te T5 HH 3 re CrSV_*ej *7j k-:&5s^S<3 £-. «*2 S ^ïs a H a n n re i-B 3 8 - fe3-"- H S'Ö3??S'2.0 re Ci*o 2 P- S^Sf*2 2 r •s g* S" *0 *t? TS^M.», Nl S - - p.c»t» «1 V» >y S W&S a a ?S g rp t-»y t •f tf.i a 1 £~S?§ 5" o" 2 a |/S *S &o S"®" t-pg 5- S* cl..« S^OO rSTi? rs5^^S D r, re ^-t^L W crq rt Si fr- sTJ X* 2 re 3,2 3 3 3 *1 2 w o fii o 7S n B 3 m 5J* s o M 3 Me G-n 5^a 25 tr<»9 £2 EE cr B .2 !5 o co Ji. co n co <-< 53 re 55 "3 a re -no fc, PÖS^OcSn S riaM n r» u S ï»u;tt£*it|s5<iït«iï ll m 71 s> PJ »,0 M cr. f a* «1 a* t* :s IT S u g Ce; a H S g g"7tS'ffffrgg-w èr gë-^ë- ï&rë 1 ;lt*3 a -ar '4 3 i s 9^ g-ss- ES.s s-g'.g §f s 5. w If i"8o- 2;» *^1^3 II&Bb.S.S re 3 w 2. 2>5 M .^T R Mio. •-* a^ l/^ rs ?*Iïlslt?!ll!§ W^R'md a"°5 - r' WS B g-g.C.gg.5 B-aS-g m r? ra li t O n> r„ So o a 1 n 5» 2 w N bi Cu 2 P- jr- B ro k h^i "- <T> 3- «t-fg-Sgg-S-asva?:."SE'SS ".vSilïfa^a^ss-gS 5" a s g fi5 a puts' §42 O I-RSË 3. gs ore £- m 5=;o fct.8 JJ (J V rti 2. B o- <T> "j Cl» N H* »-; C B O c* o C-*-< wJ a" "«gajau-S:? ig"^. iJ:?n.Offd 2 so S'crs ^<,st,w'2f6 P'rtT~'«<J 5or\0^«0 3i?2»-(iN 3# ^a(o«Sp02<w2S p n a 2* gf.o ^n rf rEtü S S Z S 2-o re a a ^2-TT'Z} 5- 5 n» o a»n,?<; P»R- 2 5 n»"P O rr» rt W P O' (S P 2^ P S n 3 X CTO S s-m.2 -d a. a--"re gfi JL a crp TO v, cr o p p cr 3 p b 3 O. ft 3 p o •"ï8*4-aS D B* S. n M O O O ïn O J3 3 O ffS-p o 2 3T cr w p. o o rD3-3>T3>->P<P&> P- PrtJ p-CE n b*2»2 2 P?rf5 s.p p S.^- 3 S ^re- 2.0 S B S" 2 - - -- ►1 p o P- E.to p 2»" zpo p a ft-g p« i*l ^3 gf r g?.,|g.S3 2<S s s sê 3-J-gs- 0g»»'<§ffK e*B ^5*a O3§5.§ S.9»- o-r5 s-§ N" S 2.-S g. re g 5 £5 ^2 as g B Oog- 3 PK B-^-1 s g p p SiP.3^1 3 P-as. p 5. p o Og,3 So p-2ï?2 S m*7? 53s S ST T»flg S g. ««ft g 5 B8g83 r? P SC >n P-TO a PO h^O ft 2rt 8-3-S-a edo°; g g-avB P r> r*" P 1^ rP -4- b s r.2 3-g dm as - a zr aw r/TO rr p p. P- a ?..3.i'aB'5'SS88g(?&.S8B|.B Is^gifiêijs^irsp B-|p'l§S-S.» |'S g-^^pS 9 ^OO"1 N 3*B*3 3^2 3 t? P <y:,PpM,a^-c:::t}^0SN0& S 2.D O O "B - J 3 ?ta O Sn Bi,* -n -T-, P P rt i »>-f i a i 3H-: S a a O v» rst-»-*-"» Ou" »-» P e/i 9* o a Or£' ?58|2.gg3g- S-g's'3 s Q B 3 1 g 5' 3 g B re (g ÏT rr* S P P Cl. o 2-SJ 2 o Bf B'SïSST^IiS'T °'^?S s b -' O S S'g a p O CL. 3 B ^PgL^PP (TO Sff||Stiis - ^»o ■S®|:gr? £5 p^ S a^rt A Ao h_H ?T* i m B S g 3-^« 5.^5:0 ?S-g.E 1^ gS»*cr&a-Sg;fS'3 oa-l ö;g - 0 nï ta-(l?,j«g.fïHOrtf5S5CS jj; - re ft B s| ^3 S g s g-» 7 SïmZSS'ï 3„^NS »- m p r tr "j 3 re r o cl era cv P* cl, BiqB^r.,'''^ '~~Z, 5 P O o - q.»S!B.2*S'£S a S B.g.S.hj 2(? R-e.1 wg'-B-S §'w <CTO». O ^tï B/^P^-S 1—4 ^g;?a.Rsss<ss<i5)s-sS a'^pr,pö^p^re23«5sht? Q BT c2 «.gi*8g|jj')H^0 8ggrS.8'|:s p-« 3 E(TO !j O «'M3 H n S'S" 1 3 D-fs S re 2 re 2. o g- p I? w o 2 =T 2. O0Q n re P 2 BP wPrr* r, sr JS cX )T !L ri n m "5 5ï^ Jno - -- k,S P«tA 3 <5 3' w «V M 2ftir<0<3HSB^ns-M3a?V r o r S '- w J. M j Si«? r. H. ^<jï^ s 11?" H »Sl<j re re O 3 w~. cv cl. B •"-• a 1 2 0 F 1 g W Pö tL V. fe: IV Cl r n C/5 W DO B" 3 P tr 2 w 3 c» cr p^ y o H, o. 3 O- 5 o- B re S) P il. re ^pCf^2o"i<pr-< v-B* n-'-- rp xJ a mB /-v ka »5B j s s oS5 5 B.g ö.g.'5i 8 sgf !?w I Hl 5lili.fl Ifltlrflil e o- E.-e re a- «Vro t^re - Sa» JL^a re*'N b H 2 53 P.C1.0 ze s" ^Srgf-sa-fg-s-b si |s |1 3« &5.^ ^8-11 ES S B NO C, re /--) P >i - Wb.^ 3>o 2:2 re 8 r" ff p. 3 53 a -a 2 ZO- £X -O. P *~i re n trail t3 P o^ r? P'n, R|S>ffg-öaö s 1- K B 2 S J Ti j:. B b 3 to j5 'ïi re ra «t> f® a re a J. de LeeuwM. de LeeuwD. de 13. Moreno IlenriquesN. J. FabiusJ„ J. van Meegen cn J. A. Mendes juniorMakelaarszul-, len op Woensdag den ia July 1780, vj avonds ten 5 uüren, teAtnfterdatn in de Nes ia de Brakke Grondverkoopen een party van 300 Pakken VARINAS TABAK; leggende als by .Notitie word aangeweezen. B. SchroderDirksz. cn H. Meycrink Makelaarszullen op Donderdag den 13 July 1780, *s avonds ten 6 mtren pretyste Am- fterdaiuin de Nes in de Brakke Groud verkoopen een party van 40 Vaten bruineen 33. Vaten witte SUYKER zoo gezond ai;, bcfcha- digdjgeloft uit deSchepen van Schipper M, Kleemeyeï in ff. Charles', gekomen van St. Euftachius, ftaande als nader by f4oiitiezal worden aangeweezen. Met Privilegie vun de StaatenvanttollandtTtWefl -Friesland is by denBoekverkooper J. ALLAR.T te Amfterdam van de Pers ge komen en alom verzondenDe BYBELdoor beknopte Uitbreidingen cn ophelderende Aanmeldingen verklaarddoor J. VAN NU VS KLINKENBERG en G. J NAHUYS, Predikanten te Amfterdam, cerfteDeel, ingriüvo.: a/a: i8,J)^g>ootbefi l'ty it ƒ4. -*»* De OPGAAÈ TERMY.Nom vo'geps-uitgcgitevene Berigt) op ordinair Drük-Papier voor ƒ710, cn op gr. Kled. Sctryf- H Papier voor /"j af telee veten, eene nieuwe veel vermeerderde Druk v,znih- IIUYDECOPER'S 'PROEVE VAN. TAAL - cn DICIIT- KUNDE enz.", welke door den Heer F. VAN LET.YVELDzal uitgegeeven worden^'n twee Deden, in GROOT O.CTATOeindigd ultimo July dezes. De Drukkers, van dit Werk A. en J. IIOONKOOP te LEYDEN, verbinden zig om. niet éétt Exemplaar op,, rnteekenaarhoegenaamd.naden 31 Jjtly zullen aanneemen. NB. Vermits de Druk in Qjtarto _geen voortgang heeftzoo worden, diegeeuewelke bier reeds op ingeteekendhadden, verzogt zig te verklaaren ofzy nu dit Werkiu groot Oftavo begeeren. D o C B o L." trü B o SaSg".? 2 2 in 3 re S m-% ruist mnh GERR.IT VAN VEEN, Makelaar, zal op Morgen, D;ngsdag den tl July, tc Amfterdam op dejtorte Prince Cragt, tuffchen de Haar- lemmerdyk en Brouwers Gragt, verkoopen een nette en zindelyke INBOEDEL, beftaande in diverfe MeubilenBeddens met hun Toebehoorenoude Gecou leurde en andere Porcelynengemaakte Lywaaten Mans- en Vrouwe - Kleederen en andere Goederen' meer: breeder by Biljetten: nader onderrigtingby'den gemeklen Makelaar z Heden te zien. A. de Mol van Ott(;rloo, B. Zweerts, J- Rietberg en N. BelliMakelaars, zullen op Woensdag den iajuly 1780 te Amfterdam te» Huyze van de Overledene op de Prince Gragt by de Vyzel Straat, verkoopen een nette en zindelyke INBOEDEL, beftaande in Meu bilen Beddens met hun Toebehooren, Spiegels met verguldeen andere Lyfte/tOudeBlaauwe en Gecouleurde Porcelynenkapi- taale JuweelenGoud en Zilverwerkdito Zak - Horologien fyne gemaakte en ongemaakte Lywaaten fraayc Vrouwe - Kleederen Vloercapyten en Carpetten, ftaand Horologie enz.; cn laatftelyk een Kabinetje konftigeenpilaifante SCHILDERYENTEEKE- NINGEN en PRENTEN, door voornaams Meeltersen veele anderé Goederen meer: alles nagelaaten door wyle Mejuffrouw FRANCINA FAN IIUTZUM: breeder volgens Catalogusdie te bekomen isHeden en Morgen te zien. D. van.Schorrenbergb,M. PoortermansG. 1. P'ex en W. Braakman Harmanusz.Makelaars zullen op Maandag den 34 July 1780, re Amfterdam ia hetOude HeerenLogement, verkoopen No. v. Een HUYS op Uilenburg in de Agter Straatdaar A'o. 5, hovende Deurftaat; No. a. Een HUYS in dito Straatdaar A'o. 6, boven de Deur ftaat; No. 3 Een IIUYS op de Brouwers Gragt in de Steen bakkers Gang No. 4. Een IIUYS óp Vlooijenbürg in de lange Hout Straatdaar Abrahams Ofcrhandedu de Gevel (Uaten No. j. Een' WINKEL -HUYS op deCingelhet derde Huys van de korte Gaftlmys Moolen Steegdaar het Kleerenveer uitbangden zedert veéle jaaren Di/UlUtttUn-Winkel in is-gedaanbreeder by Biljetten. NB. De Papieren en Be wyzen van Eigendomnevens de Veilt Conditiën zullen vier dagen voor en op de» Verkoopdag te zijfe zyn ten Comptoire van den Notztis- Jokunr.es Creygtbon? op dc lleeren Gragt over de Warmoes Gragt,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1780 | | pagina 1