i a am7*°' leydse n' courant. *1 §>9 maandag dagverhaal van het gebeurde in den op- VXAND DER PROTESTANTSC HE ASSOCIATIE. VRP1 >AO DE Na JUNY,vergaderde, ingevolge bekend- ir.ank'ngvaóI.ordGtorgeGorJfln, een ongelooflyk ge tal var. Perfooncn die het Rcqueft, tot herroeping van een 'Bil!,in de voorigeZitttng test voordeelt derRoomfch- tizinden gemaakt, gtteekend hadden in de St. Georges Velden, 'lwaar gem. J.ord ooi. ten 11 uuren veiTcheenen de menigte die sik:ract Coquardcs op den Hoedwel 50000 Man beliepen lanzeidehoe hy beg.erds dat men handelen zou. Ten 12 uuren samen zy den marfch aan over de London-Brug, door de Stad, jet geen tienVoorftanders van het voorn. RequefI zeer aangenaam wss, vermits alles vreedzaam toeging en verfcheide andere Di vi llen cenen anderen weg infreitagen waren om alle verwarring voor tekotjten. Het geheete Corps kwam omtrent ten auuren aan't- Parlemt-nts Iltu's en gaf een generaal falvo; doch zy begonnen we' haaft hun willekeurig gezag over het Parlement te oelfenen met het mishandelen van de Leden, inzonderheid van Lord Lof on jn'tlen BifTchop van Lincoln. Middelerwvl wierd door Lord Gordon het Requeft aan de Ge- meentens overgegeevenen, vermits, het niet naar zyn zin wierd etitfangen, vertoonde hy zig verfcheide toeren aan de merfigtcom het (legt gevolg van derzeiver Reqtieft aan Je kvtidigeü i waar tegen de Alderman Sawbridge tien Volke verhaalde 'dat hut Re ined wel ontfangen was maar die zaak onmeogtykineeneadag kon wordeaafgedaan. Dien zelfden Dag daken de Oproerige er nige Kapellen in brand, vernielden de Cieraaden en wierden 13 Muirmaakersgevangen. ZATURDAG DEN 3 JUNY wierden die 13 Gevangenen «uderzoct en in verzekering gebragtdoch hunne hechtenis.belet te den Muitmaakers niet om.een aanval te doen op eene Roomfch- Catholykc Kapel in de zogenaamde Lyndraajers - Gang maar door tuffchenkomft van den Lord Mayor wierd de geheels ver- woefting daar van nog belet. MAANDAG DEN 5 JUNY wierden de 13 Gevangenen weder verhoord en 3 van hun na Newgate gebragt, onder efcorte van «en party Soldas ten, die in hun heen en wedergaan vry wat door 'tGraauw gehoond wierden. Dien dag wierd de bovengem. Ka pel in br-nd geftokenhet Graauw voerde de Reliquien als in zegepraal verby het Huis van Lord Gordongaven in'tpafleeren drie Salvo's en verbrandden toen dezelve. Zekere Rooaifchgezin- deVrouw.raoeft de harde uitdrukkingen,die zy gebruikt had tegen deProtellanten bekoopen met eene ongenadige behandeling van het Graauw en het verwoeften van haare Meubilen Vervolgens wierden dien dag nog een R. C. School te Hoxcon twee Kapellen in Wapping en Ooft- Smitfield verwoeften de Huizen van Sir George Sevillevsn d'e Heercn Rainsforth en Maberlcy wierèen geplunderd en de Meubilen verbrand. DINGSDAG DEN 6 JUNY. Op nieuws mishandeling van Par- Iements - Ledenvooral van Lord Sandwich, fchgon er een fterk CoTps Militairett op de been was. Dien dig wie. d de Gevan genis van Newgate waar over 14 Jaar gebouwd is en die men rt kénd dat 140000 Pond Sterling heeft gekoft verwoeft én alle de Gevangenen vry geïaaten, waar van er reeds 30 aan den Cipier Akertqan feehhen doen weeten dat zy gereed waren zie wedt r ir, zyne handen te (k-llen, en het zondeilingfte is dat een van deze 30 voor Vrouwcfchaaking op den Hals gevangen zat. Vervolgens moeiten het de Huizen van den Graaf van Mans- JTc.'d, vanden Opper-Rc ebter JoA') fUlilitgde Rechters Hyde er Ifilmot<(e Heeren PorfierNealeBevisHolbornMol'.oy Dougtby en nog verfcheide andere ontgelden als welke geplun derd en in brand geftoken wierden. Voorts ftelde het Graauw de Gevangenen uit CltrkcnvielU Gevangenis op vrye voeten. WOENSDAG DEN 7 JUNY. De Gevangenen in de Scheeps- Gcvangenis den gantfehen Dag bezig met het bergen van hunnt Goederen vermits dezelve des Avonds Zon itfbrihd geftotei worden. Voorts wierd de Gevangenis van 's KoriingsBankme; de omleggende Huizen, na voorgaande ontruiming derzclve door de Gevangenenaan wien men vergunde hun goedje mede te nee- men verbrand. Toen wierd het Tuchthuis in de St. Georges Velden gedoopt en de Meubilen vernield; daar na wierden de Tolhuizen aan deDominicaanarbiug in brand geftoken. Vervolgens keerde de woede van het Graauw zig tegen het huis vaneen R. 00 fchgezinden Brandewynftookerhetweik meajn brand (tak, doch de tomelooze hoop vergaapte zig daar zo fterk aan ede gevonden Brandewyn dat er meer dan .20 zig byna dood dronken en nog den volgenden Dag ten fchouwipel op den grond lagenook denkt men dat verfcheide het met de dood zullen moe ten bekoopen. Voorts wierden er roen nog 17 Huizen en eene Kapel in Kooien gelcgt, drie airderen en twee wagthuizen wierden geplondcrd. DONDERDAG DEN 8 JUNY entftond er eenig tumult inde Voolftad herwelk door de Müïrairen geftild wierd ook heeft men toen niets van vcrwoefting vernomen. Dien Dag kwamen er zes Regimenten Land Militie in deSrad, die in Hyde - Park ge- legerd wierdem en met veifcheide andere Regimenten een Corps van ioocoMan uittrraakent Hyde-Park zelfs is roor iedereen ge floten, en om voor dc. Bank te zorgen wiérdeubébalven de daar heltemde Militairen, ook verfcheide Stukken Kanon op de Hof- Plaats geplant. Vervolgens wierd deLapd-Militie ir. verfcheide Gedeeltens der Stad geplaatft; de Glazen van den Exchequer cn alle andere, die uitzigt hebben op de Toegangen van de Kamer der Gcmeentens, wierden rykelyk met gewapende S;oldaten voorzien. Dienzelfden Dag wicTden door de gantfche Stad Briefjes ver- ipreid van dezen inhoud By dezen worden alle vreedzaame en welgezinde Perfoonen, v zowel geaffocieerde Protsftanten als anderen, verzogt zig te om it houden van het draagen van BLAAUWE COQUARDES M vermits die Kenteekenen thans zyn aangenoomea by een foort i, van Geloofsverzaakerswiens doelwitisdezfi Stad te verbran- b den en banrelngezetcnen te plunderen, en die verlangen om, door zig te verlpreiden onder beter gezinde Lieden en hen over u re haaien tot het draagen dezerTekens en Onderfrheidingen, zig m zeiven te bevryden voor de verfoeying en ftraffenaanhur.ne fchandolyke Daaden vcrfchuldigdEn word wyders aan alle 71 3 •S |-r o n 2 O L -o 2 S s> as E "O •.«2 a co S 5 K B tg e- (b*. D e N 19 .JUNk ai-S' ft, 2 .0 - a «q S rp" S-SM-fSSlS ïfc* CU >v V) 4, W Q ,0 £^3 e, s <y o v 85 2 O k qj C O 5"'- «ti - P.-B O o«c CO GrlfTk. sg <;i «.a s C Si.^> U q e -i:s a.|gg ~:s bfagtdatdusdaanig verzoek was eene goedkeuring vandeonge- n "jj: JukkigeOnlullen. S c VRYDAG DEN 9 JUNY wierd de Prefident der Proteflant- .2 fche Ajfociatie, Lord George Gordon, na het fcheiden van een AT *C 2 c O. O c >-■ esorq J s zouden voiledig toegedaan voiileö, welketewoordjngen, fchoon g vervolgens verzagt door cw. gtnftrydig verzoek omzigvreed zaam tegedraagen, by de Staats-Amptenaars voor oproerig wier den aangezien Tot verdere wettiging der maatregelen, die men met hem voor had, wierd bevel gegceven aan'tPoft-Comptpir-om alle de aan hém geadreffeerde Brievenonverfchillig uit welke plaats, aan te 5 S gü L, houden en aan een der Staats - Secretarilfen over te gecvcn waar c 5.§ door men verfcheide Brieven vsii Jonge (:u misleidde Edellieden Uh p heeft bekomen, en dic-meeft alle na Schotland gerigt waren mer n S S f <1 aanmerkingendie eene omkeering van GodsdienilVryheiden g r 3 Ruft behelsden. Hy ging geruftelyk met de Bodens mede. maar 3 -■ zyn Knegt liet de uiterfte aandoening luyken, en vermits hy by ,4 T -3 iss g «"g dien Lord van hunne Kindsheid af had geletftliet hy zig in de 1* 5 -3 5 v hartelyktte betuigingen uit en wenlchte dat hy zyn Leven voor zyn Meerter mogt opofferen. Vervolgens is zyn Lordfchap in den Tour geplaatft ên men heeft, zo gezegt wordeen gjiaaden Piftoo! en 2 Ponjaarden by hem gevonden; men is geer verlangend welke keer. deze Zaak- neemenzal. Voor 't overige zyn er tot heden den 13 Juny geen nieuwe Ram 5» E S g'-S Ziji pen gebeurd, bebalveo dat Vry dag nag: een groot jtumulr te Bath is a a' »g,g hp ;ïkJ""Ti geweeft, dcor een onnozel voorval veroorzaakt: Eeai^e Jongens, 9 g"3 namelyk, fptelden's avonds omtrent 8 imreu by een R.C. Kapel: qv g< v gft-— >-3 een van hun wierp ?eu fteentje.dat ongelukkig een Ruit uit de Gla T zen h»ak; een daar omftreeks ivo on end M9n, uit zyn huis ko- mende, berispte den Jongendit bragt ee. ig Volk by malkander, die het voor der» Jongen opnamen cn den Man over een Mnur heen fleepten; toen ging het opeen vernielen van Deurenen Glazen; mén liep in de Kapel, wierp aile het meubilaire op ftraat cn ftak het inbrand. y 1 De toefchietendï Vrywilliyers van Bath, zogten wel bet-Graau w teverdvyveu; zelfs wierd een der baloaadigen dood gefchoten,- - maar dit bragt flegts te weeg dat onmiddeJyk de Kapel met 6 a 7 nieuwgebouwde eh aan Roomfchgezinde Eigenaars tocbehoo- •■ende Hufzeu in kooien gelcgt vvjevden. NEDERLANDEN. 'LEEUWAARDEN den 15 juny. Men verneenjt dat deze Pro- j vir.tje het voetfpoor van vyf'andery der zeven Vertenigde Provin- tien is gevolgd en toegeftciud he.eft in het ligten vandenderdep -dan dvrKoopvaardy-^ckcpen. d jA, GORINCHEM den 16 Juny. Uit eene overgeleeverde Numi-1 g S natie, zyn door ZyneDoorl. Hoogheid den Prins Erf-Stadhouder, M£ RAADEN' i» de Vr.,cdfdbap dezer Stad geëligeerd de Heeren g.8^ JAN HUBERT GERARD VAN BORCHAREN en JmfAN'S' SNtiEK Gysberjsz.in plaats van ivylen de Heeren Malbyt vdh g~ Borcharcn en Mr. Nico'laat de Gyfeiaar. "5 AMSTERDAM den 17 juny. Met de jongft gearriveerde 25 A U O. I. Retourfchepen heeft toen tydinB V»n.dc Kaap de goede tloop, £5 g.. van den 12 Februaryvolgens welke den 27 January anhar terug SO ac1^ d s M.Z •g I tz g .S «ekomen was het Fregaifcjlctpje Jaglruflhet welk na Angola en langs de Kuft van Madagascar was geweeftter ontdekking-vin het Schip DR EENDRAyiT, het welk, in 't jaar 1778 voor dc s tivsede Bezending van Batavia vertrokken, qp de voornoemdetó inft gekomen zou zynmaar alzo men niets van Uetzhlve ver- -5,<2 Boomenkecft; verondtrfteld men voor zeker datgem. Schipin gt g1^ 2^ g".& <U 'S3 'ts 4J a«v i» d S es 2 1- rj a nj p c. <3 2 C L, S2 S n t Or. t-, «i g -s wggl 'S"s O "O sï fe- S 2 2^'s 4.-' *ig| c *2 a 6 s« j H e O C Xi 5 ai y ei Z 03 bö O t-j "J z S'-" g -*~ê >.«5 V ti w... - 2 c 3 E-SSj c-a I is ■4 a. a (U z;o R sjü 3 *3 (li o^sn. o Cd 5 0.= Ssjfe e g .7--5 i a 3^«'§S a S J U 5' c Sp Ha fro - H dj 'oile Zee verongelukt is: Voorts waren aan de voorn. Kaap ge- g S3 komlen, den iff Jan. bet Retourfehip DE HELD IVOUTBM.WR, S hetwelk den löOtftober van Navanapitnaiii vertrokken isden Jj óeq 7 Febr. het Fluitfcfcip' NOOP.DBEEKvan Batavia, en den 9 dito g het Hoekerfchip KATli'TX. AAN R/1TN, van deze Kamer, a Te Algezirasis vry gegceven, en den ioMey van daarvertrok- S §"3 ken Kapt. K. P. Hoopvan hier na Antoua gedeftitreeqd ook is 3 in Engeland vry gegeeve* Kapt. S. Douwesvan Bordeaux na St. Malo moetende. '3 - Arrivementeji: TeSalee, den20April, het Schip LinAer.uf, 5"^ Kapt. S. B. Smit van hier; te St. Ubes D. Thomas van Havre de "jj 2 Grace; teKadix A. Jocljcmsvan teM.arfeilie H.N. Kersjes jg vanLivorno; te Nantes F. Ilftpner van Dantgig'; te Cltarente jj 72 D. Myntes van EerrolG. Luitjes van Bordeauxre S't- M trteu v S Tj. J. Stavanger van Dieppeen P. Martens vft Ilavre de Gr se:-5 8 teOftendeD. j. Jansz. van Bajonneen W. S. Abicga vin Kad xZ hatft van Port Louis; teStofcholro N. Utter van Civita Vecchia_v J. F. Wiedegreen van St. UbesM. Scimits van Marfïi'leC. G. 2.^1^ Bèrgén J.Brsndly van Londen, j. Kolmorgen van Vfismar. O. 5 Modin A. P. Halm en A, Lindtnaü van Riga L. de V:ies van is Middelburg, en C. Bnhl vsn Bergen'in de Swinemuode J. Ha »s- _fc/« fen vanCette en N-H. Bringman vanDronthemteBreemcn D. 3 2 Sultan van BajonneE. Hitlers en Schipper Klevenhöfen van Bor- '3 <a deauxte Dantzig H. Attes van Londeiren te -Hambtug M. .5 jf Giedda vanLivorno, laatft van de Weefer T.Wholeren H.Louen- 3 S3 f ftein van Bordeaux, J. Rheeder van Londen, E. Corn wal van js Hull, R. Thyfen,F. Pieters,R. Tans ,P. BeerendsO, Olferts, A. u "ItwSoasLC v - c- Kanken.P. Lneuwes, J.Rc-ms, H.H.Vroom,R. Feddes,J. Swart, g J a g J. Laanuan, H. Rentes en D.T. Ritsmi, allé vanhier. £-5 -a*® TT -ri rl tó t. L fi e—f" 'M Sö ?S .„63 75 -<ü «O'S g-gr-^'-Ar'? «-C s 1 rT F 'zt ïfa- Ê2 ÈW"= e c 5, O o 3 <L» .."«sArS?' s M? ei- g S •a -3'!^ '2 M X .M S •+- e- A*"4 «i '5-S 's GR AVENHAGE den 18 Juny. De Stsaten vati Holland cn 5 S x -a jj t Weft - Frieslanddte Voorleden Vrydag vergaderd geweeft zyn, .S g 'm f: 7^ S' zullen aanftaanden Donderdag liuanespelibexanen vervolgen. De Spraak gaat dat irien bereids een Predikant j een Fiic ial en^,§ n: s S7 .c c - -Si"ses Bes g 5;^ ID a 1- ia' Vj :v^<- noemd: Wie de twee iaarfte zyn zullrn is onbekendmaar tot de Si^o^ tl g a£"' een Secretarisom op de Hollandfche Vloot te dienenheeft be Kooplieden en Meefters gerecommandeerd niet te gebruiken eerftgem. Qualifeit zegt men dat Zyne Door!. Hoogheid zeer gun* SéBj noch in hun dien# te houden eenig perfoon, die zig door het,! ftiglyk heeft voorgeflagen den Heer GordonBedienaar des God- .S S 1, draagen van blaautve Coquardcs zal onderfcheiden.I lykenWóords te Life,die tevens in Wis- en Stcrrekunda vry Verre v J-* Boven dien hebben ook op dien Dag de Burgers het voorbeeld geoeffendis. Voorts zegt men ook dat eerlang eeniye Promotien 3 - der Tronppes gevolgdde Wapenen aangenomen en in den nagt i zullen plaats grypen, en ma# wil dat de Heer van Kingsbergen als 7Ji dnnr /Ja i ,/->»• VrtL aU/. zi a J a Cn .T ».ama»i.am 11L.,1 n I rr ti. j - 1 W i i i tt tt f t U (S®-0 O c G 'S H w*° V. c g-o- .jaz- - jfzt -o sr.-M w door de verfcheide Gedeeltens der Stad gepatrouilleerdzodat alles toe* tot tamelyke ruft kwam egter febynt men het Hoofd- «ogtnerk, nameJyk de ke,rr«ej)i,ng vg* dqAdtc va or déRoomJgkvn Kapitein op het Admiraals-Schip, by den Heer Hartfink ageeren zalals mede dat verfcheide aanajegjyke Jonge Lieden als Vry» op dcVfcüt zullen gay). ;ss B-.u g.7« -5K |.2'S I HuU< s/3gs|% 228

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1780 | | pagina 1