&§§|>S' p sS-o -P-- - .»75T?ü»?????7 gg g-g tito'M£n£i$£S!J?R. e" ■Z00Ar' Boekverkoopcrsop den Dam te Amfterdam, word tiitgegecyenPUB. OVIDIUS NAS00! a rvo- I. ln CXX1V Konftphatct) afgebeeld, met een beknopt Regifter, dienende tot een Verklaaring der Plaaten in Oftavoa i :i6. By dezelve word mede ktf Stuivers uitgegeevettDeuveede ALPHABETISCIiE NAAM - LYST van Neder- mmlcne iiUkKEN in welke voor het grootre gedeelte uitmunten alle de voornaamfte en befte Werkenwclkéin die Taaie gedrukt nevens een rraaye VerzamelingV2n PRENTEN, betrekking hebbende tot de Hiftorie van AmfterdamwHk-e de H<?f»ren 5 2>G* C5 S S 5|SlaSs N Q 23 B n a.^ g N S 2>S3 sa k r>. 1.3 to IA wa —*5 5' JLS»1a. js cL o ^a"1 - S *5* -5 "S* *3 >3 B«^0 a 6.8 cr §1L^ s-? é-s*. uouicne rsuuisjsiN in welke voor het grootre gedeelte uitmurtenalledevoorriaamfte en befte Werket. Benevens een fraaye Verzameling van PRENTEN, betrekking hebbende tot de Iliftorie van Amfterdam welke de Heeren Lte. hebberej (m c.e/e na't Alphabet gefchiktc Naam - I.j ft) voor een geringe Prys worden aangeboden. i>y jf. i). SELLSCHOP cn P. HUAkT te Amfterdam word nog DEZEN DAG afgeleverd voor ƒ5:5 ongebonden: Het voor alle OUDERS en KINDEREN nuttige Handboek der GREIS genaamd, ojjgcfteld door clcnEerw. Predikei PA TZKE r!11 'enin Octavo, Hoogduitfch. Op weinige Exemplaaren na zyn dezelve geheel uitverkogt. By gemelde zyn ookdê.echte Drukke n van Gcllerts, Rabners, llagcdarns, IHielands, GSt beits, HaltersGe.'net s Werken &e. ten naaften Pgyzen te bekomen. F L aN H /JF F FTSI? r^r x n ~pl~.. in-T qu^on y tron\ LIT- E.vtraits ve- - - - -- - —ivonoogtiuiticu. up weinige Exemplaaren na zyn dezelve geheel uttverkogt. By gemelde zyn ook de Drukken van Gal. ris, Rabners, llagcdarns, Hf'elands, G St bens, HaltersGesners Werken&c. ten naaiden Ptyzen te bekomen. f^D imrnaii Librnirt Amfterdamcontinu 'VfinpMcr dlbite rfgaUènmint cjjaqut moisla GAZETTE I L'EUROPE, compofic par une Sociltê de Geus de Leitrestl fx florins d'Hollande par Anquioutre les E.vtr ouvemerite fur tout 1'attention du Public par rapport des Lettres aux Editeurs gut contiennent dans la plas exacte ve ritiqutimpartiale dt tout ct que la Littcraturelet Arts les Thiatres fourniffent de ntieux en France, ainfi que plu peurs Anecdotes iy Poefes piquantcs t, que Eon chcrcheroit en vain aUleursr DE HOOGDUIT,SC1IE JOODSCHE SYNAGOGE in RE.P en ROER, over de Beroeping van WOLFF SALOMONS tot Öf»DUn^'SOljE JOODSCHE NATIE in Anij). vakootenzynde dit een Saamenfpraaktnflcherr AARON VAN c.V 1 en ^4^'. X'TGSBURGE ikc.,in8vo.: a 3 Sr.te bekomen in Am ft. hyTiedeman Uurling, Ca/fél, Schuurman, itA'cuUkamp eaVemtcr'Vynands en van DrechtRott. deLt(uw,v. d. Dries en Liidenlerg; Lcyd. dt Voet; en Utr. Slubbe. 5= ||l" H ^v DEZEN DAG en VOLSTREKT NIET LANGER kan by J. HAN GULIKBoekverkooper in deKalverStraat, overdo Gaper Steeg te Amfterdams en by de maeftc Boekverkopers in de Nederlandfche Steden nog worden ingeteekend op het VER- VOLG van de verkorte Hiftorie der Joodcndoor FLAVIUS JOSEPHUShet welk by voorn. 7 HAN GULIK zal wordea uitgegcevenin 1 Deelin groot 8vo.met KonlI-Plaatenwaar van het Berigt alom gratis tt b. omen is.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1780 | | pagina 1