E LEYDSE WE'ST-INDIEN. D U I T S C II L A N D. t«* IggSl'. C O U R A N T.i ui! s® H--- uitwerpen van omtrent 150 Tonnen Gerft weder vlot geraakt was Op de Elbe is met verlies van de groote Maft binnen gelpopcn het Schip vanFr. Cbr. Meyer diein Noorweien overwintercfheeft V. 1780. XTRACT uit een BRIEF van ST. KITTS demap Maart. Voor omtrent drié*Weeken hadden wy groote ver- wagting dat by deaankwmft van den Generaal Vau- ghan iets gewigtigs zou ondernoomen wordenTwee "^ync7 Regimcnteu kreegen bevel om aan Boord te gaan en by hém teAntigua te komen om vervolgens naSt.Lucia te ftevenen; maar toen zyzig heden meenden in te fcheepenwievd opden Berg door een fein berigt van het opkomen der Franfche Vloot van Martinique gegeevenwaarop de Admiraal Parker uitliep, "als ook de Admiraal Rowleydie, om's vyandsfterkteteont- dékkenzigzoo naby begafdat hy onder't Kanon van fommige Tweedekkers «akte en bevond dat de Franfche Zeemagt be- (lond uit 25 Schépen ysn Linieterwyl onze Scheep&ma&t' flegts 16 Schepen van Linie fterk was. De Admiraal Parker des vyands Overmagt zoo groot beyin- tiende nam de wyk na St. Lucia en zond de Trouppes in alleryl wegals een Regiment na Antigua en een ua dit Eiland; de f fraiifchen waren flegts 3 Mylen van het Eiland en alle onze Oorlogfcliepen lagen op eeu Anker, en hielden zig gereed om ;jt verweerender wyze te agqcren. p.S.» De Franfche Vloot is na Martinique terug gekeerd, die van den Admiraal Rodney heelt zig met den Admiraal Parker veréenigd; doch de Heer Parker zalhetCota- mando behouden tot de Heer Rodneydie op de Bar-' bados aan de Jigt legtherfteldis. ■\FEENEN den 3 Mey. Volgens Brieven van TRIESTE dee- Jende aldaar woonende Armeniërs groote moeite' om een Etablis- femettt te veftigenop Suratte," in de Ooft-Indien alwaar ook de En- gelfchen én Hollanders hunne Faftoryen hebben en dpt maar vier Mylen van een der befte Zeehavens van het OoftenSualicon genaamdgelegen is. Memverftaat dat de Internuntius van dit Hof by de Ottomannifche Porte bevel heeft om by dezelve te verzoe ken, door haare beniiddeiing by den Yeman van Manak,het voorn. EtabiiiTemene te bewerken de Expeditien zouden, zegt men, alsdan gelchieden direét over den Donauw op Trebifondedoor Je Golf van Perfien én- voorts overBaffora en Bagdad. GRÓOTSBRITTANNIER LONDEN den 9 Mèy. Voorleden Vrydag deed de Generaal Coiïway by de Gemeentens hetVoorftel van een Bill tot dem ping der Onluftenwelke zedert eenigen tydgefubfifteerdheb- ben tuflehen Groot - Brittannien en America en om den Koning te nlagtigen tot het zenden van CommiflariflTen met volmagrom B ten dien einde met America te handelen.De voornGeneraal verdeedigde zyn voorftel zeer vvydloppig; deed cenhaauwkeu- jig verbaal van het ganfehë beloop des Americaanfchen Oorlogs, die hy toefvbrsef aan he« geheim Cominitté, het welk voor 15 Jiarenter middernagthet dwaas het noodlottig denkbeeld in '[Hoofd kreeg om een Inkomen op de Colonicnte votrigen, met in het Parlement te pax^eréndiegeencn welke daarin geeneRe- prefentanten hadden. Hy betuigde dat de Americaanen in den beginne der Qnlufleii gelyk haddendat wy hen genoodzaakt hadden mec Vrankryk een Verbond aan te gaativan het welk zydoor KleedingTaal en Godsdienft een natuurlyken afkeer haddenhy verklaarde na ten 'Vreede met America te verlangen, onverféhillig door welkeMid- delen. De voornaauifte Pointcn van de voorgeftelde Billbeftonden in het herroepen van de verfcheidene Aften, door het PaHemciy itedeït het bovengemelde Tydftip wegens America gemaaktdoch Why ook mogt zeggen, dedfeer Eden een der geweezen Vree des Commiffarilfen in Americaoordeelde het Voorftel tban's on- gepaft, vermits JeGevuelerts der Americaanen otie 'weder tot bun mpligt te keeretithans uls in een Schaal hingen -, weshalven ky zig tegen het Voorftel verklaarde, cifom het Zelve op de mimi ttgeiiftribbelende wyze uit den wég te ruimen, verzogt hy de Gr iet vanden Dag te niogen voorftellen, het geen ook eindelyk met I23 tegen 81 Stemmen wierd goedgekeurd, en dus hét geheele Voorftel van Verzoening met America in duigen viel. Het Hof hééft thans de zékere tydiug bekomen, dat de Admiraal Rodney zig met den Admiraal Parker vereenigd heeft en onze fcheepsniagt in de Welt Indien im 21 Schepen vanLinieende Franfche Vlootwelke door dén Graaf van Guicheu ook verfterkt is geworden, 25 Schepen véh Linie-fterk is. Wydèrs hebben hei; Hof en de O. Ind. Comp. met cénDeênfch Schip Briéven uit Ooft - Isdieilontfangen, volgens welke alle onze Etabliflemer.ten zig in volkome ruft bevonden-; doch dat door een Brand, in 's CompagniesMagazynen op Bengalen ohtilaanveelc ;X3oedercp verbrand waren;1 dat Be Admiraalcn Hughes en Vernon met 8 Schepen van Linie en 6 Fregatten in delndiaanfeheZcëcn Üruiften, en meelt alle «oue Sclrtpea behouden gearriveerd wa- ten, fchoon zig twee Franfcbe Oorlógfcbepen aan Kaap de Goede Hoop Ophielden on) dezelve te ónderfcheppen. Nog is Donderdag een ExpreflTc van Bengalen Over Land aan pthJ-E-BSffêeta-tteiS asmgehfiuierrvn-ohmidlyk. daar na hep het ..genigt dat de Admiraal Hughes te Bengalen was gearriveerddat wen eene Expeditie ontworpejd had en alles tiaar toe gereedge maakt wierddoch waarop het gemunt was had de Expreffe by Jyn vertrek nog niet vernomen;,, Eergifteris een Courier van den Ridder Yorke uit *s Hage en een •ader van Petersburg aangekomenhunne medegebragte Depe- thes zyn onmiddelyk aan Zyne Majefteit overhandigd en de Ko- Zing heeft reeds gifter ógtent ten 5 uuren met den eerftenLord- CowmiiTaris, der AdmiraliteitGraaf van Sandwichover Zec- zaaken van groot belang ruim een half uur geconfereerden na de 'Wugkomft van den voorn. Graaf aan 't Admiraliteits Huis -zyn er Expreflen na PortsmouthPlymouth en Charta in afgezonden. .Op de Theems zyn gearriveerd de Kapts. Elliot van Vliffingen, Hall van Rotterdam Carver, Float, Englishman, Boeket en Rim- !«s van Amfterdam; te StangateCreek de Kapts. Brinn, Barker, Ilammond en Barrel; en te Yarmouth Miller, Wati'ou enPashby, »ue van Rotterdam. Heden zyn de Aétien van de Bank i iai 1 j ren 3 vierdeO. I. Comp. 153 en 1 vierde a 3 vierde; oude Annuit. gifter 58 k 1 agtfte; mto nieuwe heden 58 en 7 agtfte a 59, drie per Cent gered. 59k 1 Wiedito geconf.Ao en 5 agtfte a 3 vierde, 4 per Cént dito 59 en J «gtftea 1 half enz. De Wiflcl óp Amfterdam is 35 en 1dito opZigt35en n op botterdam 36 en 3, óp 2 en 1 half Ufoop Hamburg 34 en n k 10; (P Altona 35.cn i, beide opa en 1 half Ufo enz. S ei t O sa IS -3 .0 kW lis C fc- K HSjs cu-s'- 1v ai E fen W krt .j; g o CX «"O C •5 O g - s ^2 H "oï •®0,S5 <r.Xt J5 g O 11 p as'°- S 4J Q S; O1 Oï Jz £-* Ci W Wvg ra CS O -» ^-13 npS p N.g c<v O eat o amXi a ."L.r?ha. ft. J g'KHS >,2 S jr-o tór 1 rO ö'Oiji'i.K' >vg "H - B Si H h £Q -3 c jé o öüfjwW 2 11-3^ O40C n Tic -• 'kc S ij t? os k- C HM O - - b tn: 'r. r - V-I 5Ï êh NEDERLANDEN. a-bHN>,e AMSTERDAM den r 3 Mey. Den 18 Maart is te St. Euftachim 5-11 2 g, gearriveerd het Schip de ZccpoflSchipper J. Okkesvan Bor- -g deauxhy had twee K apers aan boord gehadwaar van de een S a 2 het genomeneterftondbetaafdbad,maar de andere niet; gemelde 3 g g-f Kapt. Okkes dagthalf Juny herwaatds té vertrekken. H -3 .S? In fommige Brieven van St. Euftachius van den 12 April, ^'".S o fa# word ineen Pojlfcriptum gezegt, dat even te voren tyding was éi g n. 002 a gekomen, dat den 30 Maart op het Eiland Guadeloupeea wei te g H g o u Point Pip,rezwaart Brand in een Jiurgt of Voorftad aan de Zee "2 ig 4; S kant was oneftaan die den 2 April nog duurdeen reeds groote 5 fchade veroorzaakt had; ook liep een gerugt, dat te Dominica^ 3 'JJ S S een zwaare Brand gew-ft ;vas. ep"8iisï Voigens de joogfte Cngelfche Blieven was er bepaald, dat de "a S J w Laadmgfleftnip uit hèMn Dutas opgebragtoéieriip van G. siebcs S van hier na Bilbao moetende, doorae Admirahteirzouovergenoo- c CC men, en nevens dg Vragt en andere Onkollen betaald worden: Ook S -g J S p lg wad vry gegeeven het Schip van S. Beckesdat van Ceüdres na c <g~' Flbnfleur moeit: Volgens dezelfde Bneven waren Qpgebragt inp *"13 Falmouth het Schip de EendragtStlflpper R. Gerbrands ihetp. •o - g Koffy en Suyker, van Breft na Hamburg beftemd; in Plymouth g ^,£5" JC |^T 5 Jl2 S het Schip de Vrouw Etta, Schipper E. Janfe llttlft van hierna^ c o W '2 'jirSS' -a «'K Breft; in Douvrcs het Schip van J. RykevanOrtendenaRouen,^ „"2 g-g gg h r,W met Tabak en LootinPortsmouth het Schip MathimKapt. So- 2 S <3 g.gp renfen var. Chriftianiana Clyde voorts nog in Plymouth de d «3ES>§ J! g-'Vg tst Schepen de Eendragt, van Duinkerken na la Roebelleen St. Ja- *4^ Wl? ÏÏt- E s:ï 5§>J Tw O g 2 S *g-H o 5! gc»»8"« -H!w w -.•e» - Wh "t" 3 e c o O g <5> KÜ S'rZ U - j_ ^-3 C3 -r. y' ft ft/Tl tJ- O <2 W cl' 53S u S> a -/- v y ij' CÜT'>CH ri—r cobvan Fredrikftad na St. Marten; ook was nog genomen het g O 2 2 SJfASrsiS M 3 §6 ,SiW,S(2-S'5 -gTis'4 o.g. ;CC -dl i> rtd1— s cd WS •'g,.Q o ie, li X - <1 a 5 "O S e< nuit] .S2-. 2r3. -3 tq rd Schip St. Jtan JSaptifivan Breft na Bayonne gedeftineerd. De Brieven van Heifingör var, den 5 dcZer melden dat het te voorengem,ScliipvanC.'Hendriks,l»yTbiftedgeftrand,door beta-- - «7-^-3 vQ sr' - - - - I» C -B-. s -o-.„o1} c S ra g g u-'ïS?" S5 a.g t! en van Archangel na Barcelona beftemd is. c' Den 7 Mey lagen onder de Cingels in goeden ftaat ten Anker de Kapts. A. Wildeboer en J Alexander na Surinamen, en H. Stqefe- S S-2 g ning na St. Euftachius gedeftineerd en verfcheide andere Schepen; g -.et'f .0,'^ de voorn. Kapts. melden dat een Lieut, vaneen Engelfch OoHog- E "8 o" fchip by hun was geweert, en hen zéér vriendelyk behandeld had. m g^-SvS-S a ArrivementenTeFerrolD. Mvntes van St. MartenteKadlx <SH■S C. Remmers van .St. Seballian G. Mop en Tj. Rinfes te Barce lona Th. Smit,; te Marfeille'j\SeholtSen te Havre de Grace H. Gerbrands, J. J. Tik keren A. Hafewinkel, alle van hier ,P. Rob-n be vanBrügge, J. BiefewigvanBreeivicn H. Reedyk enA. Okkes van Guérnléy.enL.Hendriks vanRotterdamteCerte J. Adriaans van Marfeillete Oftende T. Hanja .laatft van PortsmouthH. J-, Walles van B-ajonne. en J.Wohler van Lisbon te Duinkerken J. S. Bakker van koekampte Bergen D. Bremkhorft van St. Mar ten en j. N. Gerdes uit Vrankryk; te Yarmouth B. Ridder vanI I Koningsbergen; te Brcernen J. Ma pp van Huilt en C. Rgiiben 'te HufemA. Martens en H. Chriftiaanste Dranune G. Viifer; te SwelwigB. Jacobste HolmsboeP. Freriks, B. Hendriks.de Jong, P. JotjesenO. Ikrends; ente AsgaardftrandP. Nitolaas, II, Lau rens er.P. Jacobs, alle van-hier: dc drie l#atftgen..la'gen .weder zeilreeberwaards i ce Ma-niburg j, A. Hilles van.Lisbon, F. Geélts en C. Mant ke, beide van hierC, Tjebbes van Kopingsberguo, P..-^ fpiy, 'o -é''2 k dc.5 e; 3 c x c e' - - 1 - r - ,- r 3f' K; v open hagen-,-W. Gry.vaii NewcaftleCh, Jurgerfen van Soiider: burg E. Wigfti'óqui va» Cette E. Shsman-fan POrientF, iViite *5>-o S -r -Ü a -a 5,A- 9 2 c C o; H. Hsbiorp van L ever po Ie, en V. Returners' v-ant- [eriCe yrn 2e Swi* *5- -W' ncnmnüe Fredriks en J;- G. Rieken van bierCb. Forlier ven 5 S c - - -- - - - - «w M w "tlvcrt. tl .c«c>; £>'u a van LevepjoleWeng'er van FeirdtanxStreu&niiuv.v^n.^ -3 .o Dantzig, .Swarrz van Bergen D.^-C.IJjedriks van Geueen J. _^g 'Z iö Weffeis van Breemente Stokholm J. R ver van Strahifund |,f. pe e o 8 j g-»"- g Brand van Wisrnar, en C.Moller van 'nier. ïs 'l-r J.'k.j'lkïer t g«t2< In Zeeland Kapt. J. Bakker, eli v.iller in Teflèl-J,Coert,beide'E g 'S-'j!— c|,^ van Demeraryvan waar de eerllgen. den 6 Maart en de andere S~.,S5^-e-c S' f. g Z reeds te vooren vertrokken wasooi: waren in 't Isatft van Febr. -2 !a p-S g»^« lêï'2'S 3 &5 vertrokken A. OubelsA. C.Dotits en j. A Schenken na Zee- S'E S land; de laatttgen. is, éolgens rapprtr.cedssn lietKanaal gezien •&-'5'.S 'S"-i w Ook lag te Demerary op zyri vertrekR. vaii Swyndrcgtmede na g jï- 3 g'S.'S e. §-a gp e o 1 Zeeland,.0» half April zou volgeti-C« Schievebherwaardk; wy g wgöaa j; o ts 5. &"?t derswaren te Demerary gearriveerd B. Land. van Middelburg, en-' S-S!S<;Jo Q den 22 Febr. J. Jonker van hier; de laatftgen. hadnpch Kapers j- a c.TH k fi- noch andere Sêhepen ontmoet. 1 S* a 'j - c e Nog den 12 dezer in Teffel R. Egberts vanCaeiu' J. Jaosz.I P -g,*j^-8«g/ggM door Sthade uit Zee terug en ig naMedenblik gezeild om te repa.- T& S 3 e •S'o' £-2 &c reetenGifter-na Pofttyd Jochems van Caen, deze heeft den 9 «5.^ .S éh o f -5-5 dezer op de V)akte van de Maas gepFaaid H. Göfles, van St. Ubes -Sï,S'"£'b naReval moetende. C - ■§"'«-§ g. e? o— 5 Uit Teifel zyn vertrokken A. Kikkert na RigaR. Andries>- S A ?c S A E H. Elmers en Th.Hamiéns na de Oortzée; N. J.VilTer na Me- c mei en A. Herfolt na Frednkshave». NI '5 Met den gemeiden Kapt. Coert, heeft men Brieven üit de Berbi- _^d cc van den 19 Febr.volgens welke aldaar gearriveerdis S.Ru dolphus van hiep. 'sGRAVENHACE den 14 Mey. DeHeeren Staaten yan Hol- s or5M£cNIO.S(c3 -o tj d v.-'L y g fibH' <-< JR A» Tl c Csj I '''I—I; cl 'T» -■ - ""rSffTs lend en Weft-Friesland zullen den J7tlé-ïer huutteDeii-eersicien p ?s8 vervolgen. v? 5 f - Volgens een Brief van BREST was aldaar eén Kaper-Sloep TT if t_ g.£S'-ó 3 g uitCarolina aangekomen, en had een Brief tftedegebragt dcior een g S S Mg.» t! H o Franfch Officier, Opper-Ingenieur binnen Cliarjek - Town gpi g gs: 5 -o 'g ,d IE febreeven én gedateerd den 18 Maartdaarin word gezegt dacó "s^ 53« J'crt'j g ï2 'i de Werken, opin en byCharles-Town vryilerkwareu ,,en o S; ci indien zy wel yerdèedigd wierden, waaraan de Schry ver niet ^"".-5 ggó twyffclde, kón het niet miflen o£de Stad zou beVeitigdbly ven, ci zelf tegen een vry grooter Legerden van Clinton; dat deAmc-i^^ #g' - jm - - - S's 3 =TQ w s S >^3 T3 T ter,. OÖ. O' Pa p-.«2 y., U £2 O fj r- O 0 L. *S 4p <5 0 o -= s o n >-'c- é-ÏTlS .5 fci-Ê - »ó;°3sr .g-j; e g^£ a X <p se k. 2. - H - f «J iz. tq - os - m c 1 o CJ crj'öfi w U <Si rt O-, c.y .-ffi Ï5 C.Z S;£ q g,-.-§ -."5.-* C'M-g |fïfC«;s S «i 2 - ^"2" 2 >c«TSC.£ o, ricaanen in en by de'Stad 10000 i 11000 Man fterk warendat, zedert de aankomft van den Generaal Gates met 2,500 Man -o "1 reguliere Trouppes SOQö-Man van de Militie binnen Je Stad ge- g F trokken waren. ."top g ~"t Lei's c F W *-w p G Ofh G .«J C>^f-ri >J O syrr-jf"Wjfj J2 tJSA De Heer Clintonrmeld die Brief,vérwagtnogverfturking,en g ci s- deze word,volgensdèjongfteEngelfche Brieven,begroot op4000p g S^-ë S Man. In de laatftgem. Blieven word gezegt dat de Graaf van '^>5 Sbjg t .3 0 .- - Neffelrode eerftdaags van Londen na Plymouth zou vertrekken «|v £,'0 E &.5r? - 2 to -ai a .b <- Sf -S? wr CJ O rJ3 N 5 K i g d'o §ed ciS 'S S'S«f'f-ïf*-is^- om van daar na Lisbon te ftevenen, als door de Keyzerin van Rus- o,°§p Se Si4%-Msë.M land benoemd tot hoogftderzeiver Minifter aan 't laatftgen. Hof. Sp;Z 5j i, 2 e S 8 Volgens Brieven van BRUGGEwaren de Kooplieden van die et 3 Jö g B 5 3 Pj^3t£ cc j> s-3 Stad, ^velke zeer fterken Handel dry ven endeVatrt overOftende c Ir e ._H, S zo bevorderen, dat men rekend dezplve in het voorige Jaar bykans<j c J' g Ij |y j» S xg een derde gedeelte van de AmfterdamfcheVaart heeft uitgemaakt, -r fe g 4' S 2, S ,2 ,S s ffl gr J! vry wel ia hun fchik met de jongfte Ordonnantie van Hunne Hoog- - Mogende dat de Vreemdenmits bemaling Y« de Laften, ook.op St. Euftachjus mogen vaueat

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1780 | | pagina 1