m III: -I A*. 17®°» «II leydse JtM AND AG N'.jiH ?l COU RANT.fi Of r. M O i vx 11 is* DSN I MEP. VI O'Ö ST-I NDIE N. BRVOLG van BATAVIA den aj OAober 1779. DEN 9 MAART wierd, in plaats van de» overleden Carpen- ter Wefterbecktot Gezaghebber op Bantam aangelteld L. N. MeybatemKoopman en tweede Confrontilt der Jataviafche Adminiftratie Boekenom als zodaanig te wotden op gevolgd door den Koopman H. L. van der Crepen deze als Boekhouder op het Garnizoen - Comptoir, door P.A- de Hoekt Onder-Koopman en tweede Vifitatour derSoldyen die in genu qnaiiteitdoor C. Sinkelaar, Onder - Koopman en inlandïch Mili tair- Soldf Boekhouder is opgevolgd, en deze, in zyne qualitèit vervangen door den Boekhouder j. P. Bekkerook wierdin plaats van den overledenen Koopman J. C. Bierenstot Groot- Winkelier aangefteld de Onder - Koopman en Marginalia ter ge-1 neraale Secretarye W. Kraatienbbtkwiens Poft opgedraagen is aan den oudften gezworen Klerk op die Secretary Pb. de Elwyk en veortsgearrefteerd dat de gem. HeerMeybaum,ter obtenue der qualitèit van Opper-Koopman, Kraanenhoek tot die van Koop man ais mede Elwyk en Bekker tot die van Onder - Koopman alle met de daar toe ft&ande Gajes aan Hoeren Meefters zullen voorgedragen worden, terwvl, in plaats van meergemelden Heer Jfeybaum, tot Lid van Weesmèefteren wierd aangefteld de tweede Jraftiayn in 't binnen Hofpitaal J.D. Jacquet. Den 12 wierd de Gige van den jongft uit Nederland gearriveerden Predikant in de Nederduitfche Gemeente alhierJofua van Ipertnop zyn ver zoek tot 130 Guldens ter Maand,verhoogt,en als gezworen Klerk tergeneraale Secretarye de ordinaris Klérk J. Heyncti beëedigd Voons wierden, onder'de militaire Officieren op Ccilon, de Kapt. Lieutenant A. Meytens tot Kapiteinde Lt. A. Berg tot Kapt. Lieutenant, de VeodngE.Falaanie de la Fabre tot Lieutenant, en de Sergeanten J. C. Duitfcher en J. II. Botman tot Vendrigs be vorderd. Den 23 wierd de op Malacca buiten employ z-ynde Onder - Koopman J. C. L. Eckhard van daar herwaards" verlöft •m voorts direft te repatrleeren. Den 26 wierd de Onder - Koop - *an Mr. H. L. Palm tot afwagtlng van employ na Javagedepe- «heerd en den 30 de Vendrig en Commandant van de Poft Jacatra J. J. Iloogkuchir tot Lieutenant geavanceerd. DEN 6 APRIL wierden de 'Schepen T HUIS TER SPTK en VIN LOPEN na Japanliet Schip FOREES'Tno de Weftkuft, en let Scheepje DE KLEINE PALLAS na Palembang geprojec teerd. Den 8 wiérd Gerrit fflaauwKoopman enReiidentvan Pannecailbehoudens Qualitèit en Gage, naNederland vèrlöft en ioor den Boekhouder/'. Daman opgevolgd, terwyl voorts J. M. gchuhciin en J. J. Luurs tot Lieutenant* in 't Ceilonfche Gar nizoen wierden bevorderd. Den I e wierd, behoudens Qualitèit an Gage, van Coromandel na Nederland verloft de Koopman en Fiscaal Af. Koningonder voor fchryving aan Heeren Meefters. em.cfcs genegen zynde, in die qualitèit m 'sCSm»p. Dienlt weder geadmitteerd te wordenzynde voorts in zyne bediening vervan- 5en door den Onder - Koopman en tweeden Adminiftrateur te Pa- ang, P. Duvelaar ban Citters; ook wierd aan P. BaarsOpper hoofd te Jaggernaik-Poenam vergund van daar direét na Kaapdc Goedé Hoop over te gaan en zyn Poft opgedragen aan den Koop man W. BlaimkamtrOpperhoofd te Sadraspatnam, die door den Onder-Koopman Secunde en Caffier te Jaggernaik-Poenam, Mr. J. P. de Nys, in deze bediening vervangen en de Poft vaD dezen vervuld wierd door den Onder-Koopman G. F. J. dè.Ra- oalitdieals Secttndc en Caffier te Sadraspatnam vervangen Kiard door den Boekhouder en Partotiovofch Opperhoofd J. Simonswelke Poft begeven wierd aan den Boekhouder C. Topdn Ür; wordende Voorts gearrefteerd dat de voorn. Duvelaar van titters, tot de qualitèit vin Koopmanals mede de Soldy-Boek- ioudef D. Buis en de Boekhouder P. Grol, tot dienéan Onder koopman met de daar toe (taande Gages de laatfte om op 't Comptoir dergeneraale Vifie alhier te fungeeren, zouden wordpn voorgedragen. Den 13 wierden de Schippers A. van Ejjèn en f. Cardon tegens elkander verwiffeld, en. dus do eerfte op het Schip EUROPA, en de laatfte op het Schip STAVENISSE in Commando gefield. Dén 20 verkreegenmede by vérwiffeling Van Bodemsde Schippers P. Hammink het Commando op bet Schip DE PALLAS en J. Segon dat van het Schip IIET VELD HOEN; Voorts wierden het Schip DE PALLAStot een Contra- Schip na Coromandel, het Schip DE DANKBAARHEIDna Bengalen om hier weder te retourneórende Schepen BLTEN- lURG en RODENRTShet Schip DE PRINCES VAN ORANGE tot een Retour Schip over Ceilonhet Schip MAR IA JACOB A lot een Contra-Schip na 'tlaatftgen. Eiland, en het Schip IIET HUTS TER METE na Malacca aangelegtWyders wierd tot eerden gezworen Klerk tergeneraale Secretarye, in plaats van lylen Fabritius, aangefteld D. Dj van Haak uietvoordragtaaH Heeren Meefters tér obtenne van Je daar toe (taande Qualitèit en Gage, terwyl byals Adjunét en Colleéteur van 'tKlein-Zegcl, ioor den provifioneelea Onder - Koopman en Marginalift P. de Elwykopgevolgd wierd en deze door den ter gem. Secretarye ge zworen Klerk G. J. Ruttftorf.met voordragt aan Heeren Meefters, «er vevkrygirfg van de Onder- Koopmans Qualitèit en Gage, wor dende in zyne laatftgém. qualitèit vervangen door J. C. van Son. Den 30 wierd in plaats vanwylen JWittekenstot Pakhuismee- fter op Cberibonmet weder toelaating tot 's Comp3, Dienftaan gefteld de Burger M. van Lteuwendaal. (JIcl Vervolg hierna.') GROOT-BRITT ANNIE N. LONDEN den 25 April. Gifter vergaderden de Gemeentens »etfea, door onpaflelykheid van den Spreekerde Vergadering ro Dagen uitgefteld hadden De Heer Norton bedankte de Kamer Voor alle hem beweezen Gunften en betuigde dat hy bedden had, gemerkt den neteligeh toeftand van Zaaken zyn -Ampt te blyven Waarneemen, onaangezien zyn zwakken (laat en het afraadt n der Doftoren,<zo lang zyne kragt hemtoeliet den moeilyken Poft van •preeker te bekleeden en zyn Dienft fle Kamer aangenaam was. Hierop «leed de Heer Dunningvoormaals zo gelukkig geflaagt dg goedkeuring zyner vier Vporftcllen nopens den Invloed van ie Kroonhet Voordel ora den Koning bv Adras te verzoeken ,W dat het zyne Majelleit behangen moge het Parlement niet te doen fcheidennoch de tegenwoordige. Zitting op tefchorren mt er gevoqglyke Maatregelen waren beraamd om den Invloed te verminderen en de Misbruiken waar over het Volk in hunne Requeften klaagde, te verhelpen. Dit géwigtig Voordel wierd beurtelings even hevig voorgedaan to even fterk hetwift en het Minifterie had het genoegen om dien jUgetncMeerderheidvansi Stemmen te hebbenwant het Voor- Ael»et 234 tegen 203 Stemmen wi-etd verworpen, hetwelk don 2 g *0 i| CJ rCk tunO !r w En - o «.ÏS'"' V m- cv _ui 5 .2 &2 1 -§w« a s Iat mc P O 4> ts. PA ns O «O PS^Iggn-Kg. Heer Dunning dermate aandeed dat hy verklaarde geen andere f S Voordellen te hebben te doen en dit verwerpen als een finaal rigt 2 Ss Antwoord op 'sVolks Smeekfcbriften te beschouwen. Ntet minder aangenaam 'nor hotMiniderie moet ook hef Be..- zyn, heiwelk giller vmDublin gekomen is, en vermeid dat aldaar fe *1 by de Gemeentens het Ve.irftei ,omde Wet van Poyning te her- roepen, meteenemeerde- itidvan40Stemmenisverworpen, W Het geheel Eiquader v;h dcu Commodore^ Walfngbam moet'^ S thans tot bader o»' C - iy rggtpen dat van den Admiraal ,k O .f5," "'*wtc fjVmont..7.yii3e, is door4 van i'ortsajouthgeïo- r" menSchepenvanLinte verfterkt. it; A De Kapitein van het Schip de Anna Margareia en Marie, van ,E t-, St. Euftachius na Amderdam bedemd, fchryft vau Rye den dö.ëei April dat zyn Schip geheel en al by die Kaats verongelukt en niets behouden is dan het Volk. Hy was den li Maart van St. Eufta- chius afgevaaren en had aldaar gehoord dat onze Oorlogfchepen •- en Trouppes eenige Fraufche Eilanden zouden aantallenmis- 3 fchien is hier uit het genigt ontdaan dat de Admiraal Parker bet ij Eiland St. Vincent hernoonlen heeft. Heden zyn de AAien van ds Bank 112 i 1 vierdeO. I. Comp. 1 eergifter 15 6 en 3 vierde a 1 half, Z.Z.dito gjfter 71oude An- nuit. 58 en i vierde a 3 agtfte; dito nieuwe heden 59 en 3 vierde a 5 k 5 agtfte3 per Centgeconf. foen 5 agtfte enz. o De Wiflel op Amfterdam is 36 en 2; dito op Zigt 36; op - Rotterdam 3d en 4 op en 1 half Ufo ent. NEDERLANDEN. AMSTERDAM dén 29 April. De Ed. Mos. Heeren Gecom- mitteercleRaaden ter Admiraliteit alhier, hebben, met Voorker»-«S M nis van Zyne Doorl. Hoogheid den Prins Erf-Stadhouder &c.in 5 tJ§ Cdmm ifpe gefteld's Lands Oorlog Schip DE ADMIRAAL GE-P "1 D OS "25 I 8,2* •si SM p- 2-S I-a* a c r. (U .-u "o cj 5 c-s i e» K-o S "5 S- 2 Q 2 S S ö1 -Je cn\ .'S gSsêl'S 5U - sl ^.£.3 '3 8 5- £L cj .s°« ^-8 Sd"w »as. fn c 3 s S 5 s o. a 5 25 e s-tfl-g SS i-SS e J 1ct Ci-Ü S I'S L e ■CS k»-* P a j &®s! S LtP'S'é'S a P' ^ös5 sa "5J r> BS ^5J ?Sj8g-0<# Mts ~"5 S'<o 8 jS ft-ï3- <'5 s? j- ss "jjQ c a tr-w ei -S öJ tii o o. d ct) ü.g" J g «'t c e g O' 5 S'3 iiaciceincu jjcucuuicciQ, net vonnis uitgeiprooken er aoornet e s „z Rp Hof van Madrid bqkragtigd was, volgens hetwelke een derde van 22-g§,u-aU.£^ g ■<i Schip cjï Laading aan den Kaper "was toegéweezen. S-, .5 S 1^3 Deb i2 April is, na vyf cllgen veel gevaar door ScotmuitgtBluan»* o ES 122'S "3^ 8 gö S S m te hebben, in de Haven van St.SebaftiaanopftrandenaanSrulc- <SbE «f g ken geraakt het Schip van Mi Mahnckcvan Havre de Grace na PafTage en Kadix gedeftineefdvier Man van, de Equipage zyn verongeluktde overigen waren roet den Kapitein, byna naakt etr met Kwetzuuren aan de Beenenenz. geborgen. Op de Kult van SquHc, by het inzeilen van de Rivier van Bor- dfauxis gcbleeven Kapt. J. Smithvan hier na Bordeaux. Te Gofport is door ben Engeifch Oorlog Schip opgebragt .hec-te 1 OvLp »d'» J» Cu flik V vjiW ki'A ivdu^il c Den io dezer is dóór Schipper P. H. Tesf, van Rotterdam te Guernfy gearriveerdop de hoogte van Bevefier gepraaid Kapt. J. Thomas; ook was den 19, volgens een Brief met een Loots on»- fangen,by Douvres es Calais in tKanaal.in goeden ftaat zeilende, _i Kapt. J. Zylemater, béide v'an hierna St. Euftachius moetende. Te Gluckftadt is na verlies van Maft .BoegfprictZeil enz. binnen geloopenhet Schip van A. O. Villeruit Ooft - Friesland o na Elbing gédeftineerd. a 5 Kapt.flii. P.van Nes, wiens Schip, van St. Euftachius herwaards -ë komende, onder de Cingels vcrongelttkt is, was den 9 Maart van "S 'C St. Euftachius vertrokken en den 15 dito zouden volgen A. PoortS J. Swarten G. Nobel, alledrie herwaardtbedemd. g 2 1 fi |o 5-8 Arrivementen;te St. Ubéj P.Boerhorlt;ttMarfeilIeP.F.Tee- g 3 kes; cntcBajoaneT. Sjoerds, alle drie van Kadix; te Bordeaux §"3 R. Sjoerds van Londenen A. Kunft van liftendete Rochefort o S. Jetfesen te St. Marten J. Volkerts V|n hier. g Van Mirfeille is vertrokken W. Hendriks Eerwaards. 1 S Uit Teflei, onder anderen, S.J. Laurens en D. Meyer na Cura-g cao, A. Koorengel, C. Schaap, M. de Vries ,C. Michiols ,D. Hui- ,3 g '"genP. dé Harder na St.-Euftachu®D. Lammersna Ancona, 45 C. J. KoofenaSr. Croix deTeneriffe A. Obbes, J. A.Blok, H TO -d ts Jig* ÏZ K ,2 'H P m - s ¥3» c ai .0 c OM O fc, rt. v s li -i< •p O <Ss s .Si §5 w v3' v !gP £0 I'S» o rSJ - «J -- .5 C O Wa 8 2 „.ys Sc I Sa fy en verfëbeide anderen. S 5 S 12 p "ïL -S \s GR AVENHAGE den 30 April. Ter Vergadejinge van de R f1 S H W sJ gfi S g s Raadsheer der Stad Groningenen W. A tbc reinHeer van Renfe- S q si - M bD fi Heeren Staaten Generaal hebben de Heeren W. H. Lohr.an, r-j g Raadsheer der Stad Groningen, en W. Alberda, Heer'van Renfe- "l Si^bccn raw C c, s»<2 S ma, wegens de Provincie Stad en LandeZitting genoomen en zyn S j -c' t3 S, di beide geïntroduceerd door den Raadsheer T. van Bcrchuys. k; 8^ g Verfcheide Kooplieden en Rceders in deze Republiek, bvRe- S "1 quefte aan Hunne Hoog-Mog. vooraieningverzogt hebbende no- x?.° pens de Scheepvaart yan andere Nariea en wel particulier door c g die van Oftende op onze Welt - Indifche Eiiandeaeubyzonder-a c 'S >- fió-lü a 'Ut T5 <jt ct o S| «-> ^2 3 o -a üfl s-uAy O" ■rs KA S O Cr, cj ^^3 D <■»-« es O MIC v411 vuicuuc Uf» uujtts y\ cu jluuiki»: cuwiuc.Hh ci» uy£,uiiviv* u y Eü - ct S> op St. Euftachiustot merkelyke fchadc van de Ingezetenen de- S g K! bj: o S -n b verfchuliligde Laft-Veil- en Recognitie-Gelden te hebben be- H tar.ldzullen worden gefubjefteerd aan een (triéle betaaliag van "C g a Si £—5-? 3 -a E sb o J* en kragtdadig beletdan alleen met diergelyke vefpligting en g g o, o g o .3 onder hetzelve Verband als de Nederlandfche Schepen, datzy "8 S "Ss.g'ë C f a oj S si c F? v f"l ld r—t M w 1 0 rj.N 0 GRc ■co 2 .♦5 v u Eergifter heeft de Hertog de la VauguyouAmbafladeur des o S kS S 5 Koninzs van Vrankrykeen koltbaar Soupé gegeeven, waar by !S S c< 2< go-? o'5 »c2 Zyne Doorl. Hoagheid de Prins Exf-Stadhonder en Haarc Koailig- -- o o .2 g,> 5" r -ü 2 g *t lyke Hoogheidhoogftdeszelfs Gemaallnnemét meer dan hön-1 0 ^-o '2&<ï derd Perfoonen van diftinctie tegenwoordiggeweeft zyn wélk tot 3 uuren in dén Nagt geduurd heeft. By de Memorie door Zyne Excellentie voorleden Woensdag (Htt Vervolg op de vierde BLtdzyde,) 1 IA

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1780 | | pagina 1