LEÏPSE COÜ'RANT.IIlfHII c tf. 1780. IV O E NS D 4 G AFRICA. KAAP a Goede Hoop. Eergifter is het Franich Particu lier Schip de Salomonvan Mauritius ter dez'er Rheede gearriveerd: Het zelve was door eenzwaarenStoriü geheel uit malkander gewerkt en met hetPaardenlyn, zo veei nióoglyk, by malkander gcfjort, had byzynaankomft 10 voet en gifter reeds isvoecWater in; dus het waarfchyüiyk alhier zalgcilooptworden. In den voorn, geweldigen Storm is den 5 dezer óók verongelukt een der Ooft - Indifche Retour-Schepen, genaamd DE MENTOR, Kapt- Joannes de KortTwee Matroozen, welke tot den 9 dezer op een ft uk Hout van het Agterfchip hadden gezeten en by het voorn. Franfche Schip waren komen aandryven» zyn door hetzel ve geborgenalhier aangebragt en ook de eenigfte, die,Van alle de zig op het voorn, ongelukkig Schip bevindende Zielengered zyn: Oiider de Paflagiers bevonden zig de Heer Pitulus Jacobut Valckcnacrgewcezcn Gouverneur en Dire&eur van Ternaten mét zyn Huisvrouw en KinderenVoorts de jónge Juffer mttt jjoorlt en eenige Kinderendie aan de Zorg van den Scheeps - Ka pitein waren gerecommandeerd. Met tót gemelde gearriveerde Pranfch Schip heeft men ook berigt bekomen dat een mafteloos dryvend Engelfch Schip op dezelve hoogte was gezien waarop gifter drie hier leggende Fran fche Konings Schepen zyn afgezeild om hetzelve te zoeken. De Franfche SchepenleSirvek-\ les bons slmfsen i'llcrcüle, den 4 en 5Julylaatftleden alhier aangekpMëri, zyh den 13 dito na Mauritius afgezeild. Den 3 November is het Franfche parti culier-Schip le Grand Bourbon; den 5 December le Tritonen den.s.5 dito het Cgrtel-Schip Xe Sar tine alhier aangekomen: Ook zyn den 12 dezer alhier gearriveerd de Konings Schepen Ie Bril- lantI'Orientle Flamandla Canfolante en la Subtilewelke alleonder Commando van den Chef d'Efcadre 'de Tronjolydie zig aan Boord van 't Schip /e Brillunt bevind den '6 December laatftleden van Mauritius zyn vertrokkenenvolgens hun Voof-. geevenook Weder derwaards zullen retourneeren. IERLAND. DUBLIN den 15 April. De Gemeenteiis, voorleden Dingsdag weder vergaderd zynde, wierden, iiadeeerfte leezing van de Bill veor de Diffenters door den Heer Grattan berigt dat hy aiitftaau- den Dingsdag een verklaarende Bill wegens dc Rechten van dit Koningryk zou doen; dochverftaande dat zulks niet andere Be- zigheedenzouftryden, zeidehyhec alleen tot den volgenden dag te zullen laaten. Gifter begaf de Kamer zig in Committé over de-SÜbfidien, en dc HeerGrattan deed aan den Procureur Generaal verfcheide Vraa- gen nopens de vöorgeftelde Subfidicn, waar op de laatftgen: tame- lyk volledig antwoordde en zeide dat de Regeering, ter vervulling vandesStaatsbehoefceö, llegts coo»oooP. St;boven de ordinaire Confentcn, zou eiffchendus hy voorftelde dat aan Zyne Ma- jefteit eene Subfidie voor agttien Maanden» gerekend van 24 junyaanftasnóe, zou wórden toegertaan. Ditwierd goedge keurd, zo wei als het tweede Voordel dat tiooo Man efle&if noodigzyn ter verdeedi ging van hetKoningryk. GROOT-BRITTAN I\T IE N. LONDEN den 21 ApriL Men zégt da: de Heer Norton, Spree- ker van de Kamer der Gemeeqtenszyn afiland van dien Poft in een Brief aan den Koning heeft toegezondendat Lord North den HeerFrederik Montagu tot de waariieeming van dat Amptaange- zogt maar een weigerend Antwoord op zyn Brief bekomen had. DeGraafvin VVelderenextraordinarisEnvoyé derStaaten Ge neraal heeft Dingsdag eene Copie van de Declaratie des Konings, nopens de Vercenigde Provinciën na den Haag gezondeögifter als na gewoonte» ten Hove geweeft ennevens andere uitheemfche Minifters, foniwylen met zyne Majcftcit geconverteerd; doch verfcheide Hollandfche Aétie- Handelaars hebben gifter feeds uit onze Fondfen verkogt, maar onder de Hollandfche Schippers hceftdevoorn.Declaratie wat meer beweeging veroorzaakt, en hetisongeloofiyk hoe zy zig haaften om de Theems te verhaten Twee Schepen» na Rotterdam gedeftineérdwelke Dingsdag voor het Tolhuis lagen om uitgeklaard te worden, hadden naauwlyks van eene Declaratie hooren reppen of zy loften in aller yl hunne aan Boord hebbende Laading en ftaaken zonder eenig uitftel in Zee, uit vrees voor beflag; egtef is men thans hief omtrent in geeti bekommering. In het DUBLIN Journaal vari 15 dezer ftaat dat deCommiffie- Vaardei: the Renown den.Ii in de Rivier Shannon gearriveerd is eri berigt medegebragt heeft dat Charlestown in Noord-America doorden Gen.:faiil Clinton is ingenomen; dat de Generaal Vaug- han met een ftsrke Magt op Grenada is losgegaan; dat aan dit Eiland 9 Franfche Ooriogfchepeil lagen en gebloequeefd waren door den Admiraal Hyde Parker, én zy, benepens liet Eiland, origetwyil'cld moeften genomen zyn. Dit Sffyke!, zegt een onzer NieuivSfcbryvershebben wy gecopiecrWfmm niet achte- loos te fchynendoch de Tyding daar in opgegeefen is Onwaar." Den 16 dezer is de Heer Walfmgh.ammet zyn Efquader te Plymouth terug gekomen en den tS na Torbay gezeild. Op de Theems zyn gearriveerd de Kapts. Trevefsvan Mid delburg en Lucas van Groningen te Huil Thiftle van Rotterdam; te Plymouth Smith en Bele, beide van Rotterdam; te Southamp ton Swaart van Groningen en te Cork het Schip Ophir van Middel burg als mede de Vrouw JbigailKapt. HendrikVrouw Ma ria Kapt. CarnanCorneliusKapt. Blom en le FruitKapt. Leakefs, tlleviervnnAmfterdam. Heden zyn de Afiien vari dé Bank, zonder het Divident112 én 1 vierde a 1 half; O. I. Comp. gifter 156; Z. Z. dito 72; nieuwe Antiuit. 59 en 1 vierde h 3 agtfte3 per Cent geconf. heden 60 en I half a 5 agtfte enz. De Wiflel op Amfterdam is 36 en 3dito óp Zigt3ö; op Rotterdam 36 én 5 enz. NEDERLANDEN. AMSTERDAM den 24 April. De Brieven van Batavia mét hetmeergemeldeSchipM«era«èergontfangenmelden dat aldaar Uit het'Vaderland aangekomen ware»'de Compagnie-Schepen, den 23 Jan. HollandKapt. B. van der Spekden 16Febr. Blok Kapt J. de Lange; den ia Maart EuropaKapt. P. Cardpn en BleyenbutgKapt. P. van Proyen; den 6 April de FallalKapt. If. Segen; den 10 dito Vreeburg,, Kapt. Ai van Katersveldden 7 Mey HoncoopKapt. N. Jevie; den 22 dito 't LamKapt. Jan E.Drillingerden 17 Juny dePaauw Kapt. J. Meyer; den 21 «ito VoorbergKapt. J. van Voorftden 30 dito de.Zee-Ploegt N*. C SgïïnJJèwn' |3|'s|5|| CJ S C tr*t t_. Tt flj 2 ',2 P* *- o s M .uï ;9J C C DEN 26 AfRIL. C/J t—I WI. Kapt.den 2 july de Johanna Tüargaretha den 3 dito HinloopenKapt. Jan Tromp; 'l Jan W. Nieder; het Fluit-Schip Noordbiek van de Kaap J en hetSchip>t>a;K-mt.J.M.Swaal; den 5 dito Moerenburg, Kapt. u riMi.llomonc A.» T,^ji ez r t~.BI ,r* &.S'Ü> g üüei n c g-3 u o O ^2 Ï3 <0 fcD O o -S Ou 0 ba tN, c 0 r. - ipfW J. »-e««4>ccc r"v o .s- 0 T* s. A w o 5 H cj M |k2 S j?.#S.'g ■ptt H. Hullemans den ipdito^ Kapt. Chr. van Veerden; <fen 27 AufT lemsen dén 27 Sept. 'eXiiiienlccv^n Kanr.'M. Kapt, A. Aïtimerman™ O S< B CJ. «5 r—t j— PB jj 3 3. Fi-S ê|s A »- o U 4> Scg CJ 0 -2 g U-J xj XJ ""4., 'O wc 1 MarsFW ,cj .o v u l> o> y'iSg C3 CC r- 91 se S g 2 e g M g o. ie pq Sfïo en R. Boydd van GÓttenburg. '7T~^ g g S g 81 g Te Riga is in een zwaaren Storm, bezyden het Zeegat, geftrandT. §12 "-"^^",0'= O "3^ het Schip van Jan Stoksvah Huilhet Volk is behouden maar - S a h N J men vfeesd dat het Schip verloorqn zal zyn. kerenS. X. Brouweralie van bier. *s GRAVE NHAGE den 25 April. Éanige bmtenlandfche Af- s gezante» hebben geconfereerd met' den Héér Wieling, preftdee 2 5-"c rende ter Vergadéringe van de Staaten Generaal Wegens Utrecht.'5 o Men verzekerd dat de I-Iertog de la Vauguyon, Ambafladeur des 5 "2, "3 Konings van Vranferykeeriaiig eene Memorie aan Hutme Hoog- é5 .s= w Sd2 B 2? en a> C s §52 CSS ttc O r~< «v O VJ. u to o 2 o, u \J ba fC BJ i-M Mog. zal overhandigen tot verklaaring dat Zyne Allerchrifte- 2 y tl Tl r§ livU/ï-A -T\t t n tx«— K C <4 *-■ ivt—w 5 i-r P *Tj kN s ^3 - w> "c a fd -s? g v y 2 t y O W rS-C <U d 4'-» *8^111581 i« 8Sfi»fSÜ5 .0) O lykfté Ma jefteit. in aanmerking van de flipte Neutraliteit, welke 1? c deRéplibiiekheeitasngenomen, alle Schikkingen, geduurende -%-è; E sS den Oorlog tot haar Nadeel gemaakt, heeft ingetrokken." g "4 U .5 2 jjc 'Men verneemt dat de Groot- Brittannifche Ambaffadeur; Rid-" g.C bï g.S o s-s, ZS - nE S derYorke, Huhne Hoog-Mog. heeft keunisgegeevenvan.deRe- =5 folutiedoqr 't Hof van Londen genomen en den 18 dezer door j" den Lord Stonnont aan den .Graaf van Weldercn genotificeerd,' .CJ 0i 2 t TS CJ QJ 13 CS C 'flj namelyk» dat Zyne Groot- Brittannifche Ma jefteit hetvcrwylen g ju W j- fejc^'K J-< rrj o o c.» - o fc- dj 1^? a n-i u'-Ji-'V bö ir"H b-Ci ON /<L» H O 0» L- c; Pr- öChH p> ..w O rM O 'S ti/W on!? Ou 1, van Antwoord, aan de zyde van de Republiek; nopensbet ge -5 <3 a vorde'rd Se'cotirsby de Tra&aaten bepaald, aanzag als eene S cgÓjB*<8S2üÖ|>S forméele Weigering en dienvolgens dezelve niet anders dan op 3^5-SXu"^. den voet van andere onzydige Natiën kon befchouwendus g vervallen van het voorrecht» daaraan vergund by dc Traciaaten -5 £s v -o o van Koophandel, byzörtder by dat Van 1674; cn wydersdatdie 1 Refolutie te Londen orimiddelyk gepubliceerd zal worden. Dit is befeids den 17 dezer gefchicd^zie onée vootige Courant, 11 onder Louden~\ cn in dc Engelfche Brieven van 21 dezer leeft mbil nopens deze gewigtjge Zaak verfcheide dingéh, namclyk: Dat den 18 dezër na de Zeehavens, en aan de Commandanten - n °P Zee vKruiflersen Kapers i lnftmftién zyn gezonden hoe, gedulirende den ftilftand der Traétaacenmet Hollandfche Schepen te handelen; dat de Hcllandllhe Minifter zig gereed"" r" hield onr te Vertrekken,in ve'rivagting van terug geroepen te zul- len word( ti dat den rpdezer wegenS de Declaratie tegen Hol- land; grootcr gewoel op delrondcnfche Beurs is geweeildati >r fn 30 Jaarer. herwaai Jsdat ieder de Mond vol had van de be- wufte Declaratie,eu de V®r»aarrtfte antwBofdendie op de ver* SHBj F T o !J ts C2 o2 &t C T3 djj O O iz? fc tK V 0 t-— 21= W o - «S "J f= -3 if - a .o*ë$ d fchillende Vrahgén 'gegeevcn (Werdenin lange Aanzichten en g -«n- 0 5 eta o oó het ophaalen van Schbuders bcftoiid; t'.och me: algemeen ge S S EP voelen dateen Oorlog met Holland niet ver afkon zyfi, daarhét 07; c c - K"- Britfche Minifterie zitik een breedên grond voorgelegd had; E" g j; dat het voorn. Mitilfteric geen zekerder flap had.kunnen doen 'i'J "jü om de reft van den EhgcliYhen Koophandel te ruïneereh dan "2 "S g zig met de Hollanders in twift te fteékcn ais door wi.ph en g g n ander middelde Engcllche Goederen beide na Vtjdnkryk v en ,Vpp.»/7>»;fchoón'men daar méiein.vollefi Oorlóg was ,Svier- üi 'S'P «5 den gevoerd; dat nu dit Canard geheel geflopt zal zyn en de g 2 Engcllche MaöufaAtmrcn tioodzaaklykbv gebrek van Jtoo- 5 2 te 3 pers zullen móeten ftiiftaan. !i'2 Men verneemtdatbvdé Ed. Gr. Mof. Hseren Staaten van deze V -Ie g o ui w Provincie eene Refolutie genomen isom ter Generaliteit in té M g ,g g-oZ S brengen, en, wannger deaelve in cen GeneraliteitsReipiiitiege- c "H Sg'-C S convertcerd zal zyn aan het Engglfche I-loftedoen reprefentee-e 1 T. E P S &«i - S m c-s^.a ag^c^r;s5i O g sr. 5= S-Sz Sl«r B kende om door ver gezogtë Argumenten de Schuld vati het ge- 5 g 2 S i c m pafleerde op Hun Hcög-Mög. te werpen, en hun Officier als Ag §.<a ibis's grefleür te do.cn voorkomen ,.dsar bet tegendeel waar is. Dat.g.S g Hun Hoog-Mog. zo wel tot burs decharge voor geheel Europa, &g,r7:Sl v ^5 als om, ware het mogelyk, Groot-Brittanhien te overtuigen, cg W-t^ g!» 3 geoordeeld hebben nader te moeten vertooöen 4 dat Schceps -g S Matériaaleiivolgens de duidelyke Letter der Traftaaien5 5 b Isi 1^™-' geen Contrabande zyndéderzclver Vifie en aanhoudingop n Xj 4; f. S order, vooral onderde Vlag van Hün Hoog-Mog.is een directe S 2 -S Auaque van hun Vlag, independents en Soiivérainiteit Dat, S "5 2 a eC-g <^?9> van de Allegsttie vanjaófd Stormouti van het frafiast van'1674, "5 "efi a ^'S c hopéns dc viiitatie vati fufpéfte YYaaren, bet tegendeel by lee--^ U S E c zing daar van teti duidelykfteconfteerd. Dat de natuur van een S3 'C.ê B. ,i Convoy alle otjjlerzoek onnodig ma'akénde Het 5 en S Artykel S van dat Tfadaat zigvvo'órdelykbèpaalcutotParticuiierett, van fe gS T.g 8 P' welke zelfs nog maar dé vertóoning van den Zeé- Briéf,ènvah g.Sw S Te 5 S 52 Si j:J. TTTTI» re f- rv-t 'Ü-Z p- I'a S H S 2-255 g B v 2 0 f ecEf ra 5V-Ï o 5-0 t£ <1 S B4 -1 r- .22 S3 §5^^l 2 „g ÏX O 3Ï het voorfz. Traftaatoi ltverd. 12, ön 2 S "5, S :5a o P Dat vervolgens,nochdoordeOrdres vanHiiriHöog-Mog., =5 §7""S "k g „-g5;e noch door de daad van den Officier daar mede belaft, eenige at- aj 'S e <j S S!B5icSBi S«ka.»1óo a 1 teinte aan deTraAaaten gegeeven., noch hoftiliteit gepleegd zyn- g 5 g v i demaar wel doof den Heef Fielding ter executie van zyne Ör- c u na g drcs,tcgens het ConVpy vari dén Staat, geweld van Wapenjri u,v g ss o gebruikt zyndeaan dé zydc van Zyne reden is om zlgtebeklaagen, maaraéri d Mog. met allé recht i; geklaagd,en nog grinfteerd trioet worden, S *g a- BT g 3 F ,2IScV«Sc''' e "N g sjp-S as.bf.4 !fj dere form van Proceduuren,van de Kodpvaafdyfchepen en Laa- D S dingen onder het Convoy van dén Staatfeitelyk én- met Se' glefl "S g'i E Weld,tegens de Xrattgaten aangehouden, en zo'onbillyk door g «"^2 SN rt den RecHtor Van het Admiraüteits - Hof gevonnlft, als door dén w g g u [SS'BPq o "P o "ad -ri S vi mr zo als. Hun Hoög-Mog. op het ernftigfie infteeren op eene con-t- -j venable SatisfaéÖe en Reparatieen op het öntfhg; buiten ver 1-..- 1 »r -jfT -- CS rCL, If XJ ri? v c S cj 1 Bi'^S'EI "TT o b A Heef Fielding geattaqueerd, geriomen en in Engeland opgé-g s K - c a^. bragt. En den Heer tian iVeldcrendien conform; moge wor- S HN K «S >83 §p den gelafteen weder Antwoord aan den Lord Stormónt toete voegenendaar hy het verder van vrugt zal oordeelen, door zyne goéde officien en méeftktajtige deVoixen te fecpadeeren." 5 5 I C'43-Ss2|?'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1780 | | pagina 1