a'. i7*o; leydse courant. 5§iü?i< h fl êjsl laa- pf wanneer-, des namiddags omtrent 5 uuren, JietSchover -Zeii geyende en de groote fchöo't te loefwaard onklaar zynde aan de Haare Keyzerlyke Majefteit den 3 AprÜ dezes Jaarsgecommuniceerdop het voétfpoot V RT D AG C .5 a s-e OXN*I A2K1U .WJ -C S3 cog «03 U c ,2 «5 J» -2 O-g S SS* \fl SJ T U R K Y E N. I MIR.NA den 8 Maart. Reeds zedert den 23 der voorlede Maand legt het Hollands Schip van Kapt.Malaga te Foglieri, vermits de Hollandfche Conful alhier, op verzoek der gee- j nen aan wien zyne Laading is geadreffeerdhem gelaft heeft tor te My'ven tot nadere aanzegging, om dus het lot va'n Kaptcin ochem Kweler te ontgaan en niet in handen te vallen van den Ljfchen Kaper Magagnos, die de Smirnafehe Golf gèblocqueerd oud en heuen.in onze Haven opgezonden-heeft een Ruffifch Vaar- uig,gevoerd by Kapt. Andetfon, vaarend'ezelfsohderFranfche Gsa. Dit Schip kwam van Konftantinopolen herwaards en de taper meend het goeden jprys te rnaaken, ingevolge hét EÜia des nines van Vrankryk vah dé maand July 1778, waar by aan Neu- wc,-verboden schepen te koopen,die, geduurende den iórlo®, aan' E gelfchen hebben toebehoordNu bevind het Schip «n Kapt. Anderfon zig jüift in die omftandigheid, alzo hetzelve oor den Éngelfchen Kapt. Smith, in t voorige Jaar van de Fran- chcn genomen is. Voorts verneemt men dat dé Kaper Magagnos ian de Confignatariffen heeft overgègeeven aÖoooPiafters.waal: Van er 25000 toebehooren aan den Heer de Stachieff, Rils - Keyzer- yken Gezant te Konftantinopolen, en 5000 Piaftersy toekomende an Ruflifche Kooplieden, te Konftantinopolen en door hen in't room. Schip gelaaden. Nog beefthy 10000 Piafters afgegeevert jn de Cancelarye van den Franfchen Conful alhier; dan'tis nog (onzeker aan wien deze Somme is geadreffeerd, en of men die ook goeden prys wil maakeh .zo als hetoverige van de Leading, dié, jo men zegt, in Yzër beftiat. JCONST ANTINOPQLEN den 17 Maart. In den nagtvan den tidezer is op twee plaatfen te gelyk Brand ontdaannamelyk al- lier in 'tQuartier van Sultan Mehemet, alwaar de Brand wel vier luren geduurd en omtrent soHuyzen in de affche gelêgt heeft; loch te Scudarin Aziëndaar toen ook Brand ontftaan wasis niet eel fthade veroorzaakt vermits er Hechts twee Hiiizen en eenige Winkels verbrand zyn. V R A N K R Y K. BRÉST den 5 April. Het Spasnfch Oorlogfchip de St. Joftph voerende 70 Stukken Kanonmet nogeeh Fregat van die Natie beide behoord hebbende tot het Efquader vanDonMiguel Gafton, Joch donr onftttimig Weer genoodzaakt geweeft zynde om hier terug te kómenzyn weder uit deze Haven gezeild; maar hét Weer pry (legtzynde hééft zulks het ongelukkig gevolg gehad dat beide, Schijf Fregat, mTchcxiBertauttlccwle ConquSt zyn vergaan,met geen andere hoop dan maar een gedeelte der Equipages te zullen redden: Dus hebben de Spanjaarden zederthet begin der Vyand- ykheden resds 10 Schepen van Linie verlorenals 5; döorden Admiraal Rodney genomen, één by 'tGevegt voor Gibraltar in je Lucht gefprongentwéé na het voorn. Gevegt in deBaay van Sadix geftrandhet Schip cl Pode.rofa in volle Zee gezonken en nu fbetlaatftgenocmde. PARYS den 14 April. Het.arrefteerea van den Graaf van Para des, is thans het onderwerp vin alle gèfprekkenmaar de geheime oorzaak daar vin blyft een diep geheim, en al hetgeen, nopens zyne Verradery jegens den Staat, wordverfpreid fteund op loutere Giffiageneven als de tyding welke zig verfpreid heeft dat een •Courier, daags na het arrefteeren van den vodrm Graaf, naBrefr afgevaardigdderwgwrds Ordres gebragt heeft om alle de Schi ftingen va'n het Leger; hetwelk uit die Haven vertrekken moeftte veranderen zo dit waar is zal hétEftpiader van den Ridder Ter nay nog wel eenigetl tyd op de Rheede kunnen blyven; 1 NEDERLAND £,g« g"g >,-0 fa O tJ 4a Ti S* cc BRUSSEL den 17 April. Schoolt de Weener Brieven het Ver strek des Keyzers op dén dag van heden bepaalen, houd men niet alleen fta'ande dat ZyneMajefteit bereids op Weg is na .de Neder- i landen, maar men ontziet zig niet om uit fommige Plaatfen in I Duitfchland te m'clden clat die Monarch in dezelve is gezienVer mits men nu hier onderricht Was dat de Poftmeéfters, van Weenen af tot aan deze Stad,laft hadden om ieder 15 Paarden met goede Po- ilillons gereed te houden vleiddeö Wy ons ook met het aange naam vooruitzigt oin dien Vorft eerlang te zullen ziendoch thans weet men dat de geordonneerde Poft-baarden gediénd hébben Voor twee Rytttigen die, met 2 Miliioenen én 600,000 Guldens ge- laatleil,aan 'tConiptoir van de.Hof-BanquiersNettinesenZoön fyn gearriveerd, en welk Geld waarfchynlyk tot de.eeneof andere iflolfingdietien zal. AMSTERDAM den 19 April. De jongde Ërievéti van Barcelo na meldendat dc aldaar opgebragte Ilollahdfcbe Schepen alle vry gegeeven worden en de Kaapcrs volftrckf ordre hebben geene Hollandfthe Schepen óp te brengen; Te Lisbon is door een Engcifchen Kaper opgebragt het Schip vanM.' Vrugnietvan Marfeille 11a St. VAlory moetende. Twee Mylcn van Bayonne is gebleevert'het Schip van Kapt. B. Kopervan Rotterdam derwaards het Volk was behouden maar men wift niet of het Schip en <le Laading zouden geborgen fafflnen wordenOok was op de Atcachonfche Kult verodgelukt eenFriefchéKof vanOftende; voofts meld men van daar en van Bordeaux dat het zedert eenige dagen zeer flegcWeer was geweeft. ArrivcmentenTe Lisbon J. C. Denis yan Dantziglaatft van. Dartmouth en B. Hendriks Junior van Bordeaux; teLivorno J. Hedenquift van GenuaL. Fr. Florio van Stnirnaen A. Capozzi VM GaliipoIy; te Breft G. Luitjes; te HonfleurG.Doekfeiivan téMorlaix Cb. Kamper van Bordeaux; te Havre de Grace J..K, Haasnoot van Rotterdamte la RochelleR. Y. Honftra vah Calaiswelke in een Storm één Man van zyn Volk heeft verloo- 'cn; teBrecmen Schipper Raatjes vanLisboh; te Oftende J. C; Jurgens van Barcelona, A. Everfen en A. Olfen van Fredikshal. Eel-gifter in Teffel hét O. I. Comp. Schip MESRÉNBURG Schipper Elmersvoor de Kamers Hoorn enÈnkhuizenals voorzeiler van de Retour-Vloot van Batavia: Eergifter engis- ter in Teffel Chr. Cosro, J. Riems, J. Swéerus en P. Janfenvan 'nrinamen, P.Ring, C.Elersen J. Cbriftiaans van CuracaoC. Fttfers, H. H. Seba en H. Kleppel van St. Euftachius &c. De voorn. Kapt. Ring is met Kapt. J. Spin den is:Febr. van Cu- ttcao vertrokkenen Kapt. Elers den 2 MaartOok zouden den t3 ia?'van daar vertrekken J. Fr. Gnetke herwaardsen den 28 J' f de Jong na Rotterdamzynde te Curacao aangekomen, den 1 HFebr. H. Laurens, den 15 A.H. Dirks, den 17.H. Schoemacher, «oei C. Wtffeling, den22j.Schnltz, den 26 C. Sybrands, esj n'" A. Myndersen J. Earendsalle van hier. Den 6 dezer zeilde onder de Cingels in goéden ftaat Kapt. H. 8. Vl»k, van hier na Curaetsbeftemd. ^.OTTERDAM d«3 19 Maart. Voorleden Maandag an:i- f -Sg A veerde te Helvoetfluis 's Lands Oorlogfchip BELLONA ge- o "S voerd geweeft door den Kapifin Mattheus Jbdnnei Szraa'z, welke, door den Raad ter Admiraliteit, den 11 dezef was benoemd totyhet n g.Ö0 ojs "Commando over het Oorlogfchip SCHIEDAMmaar' op dien ^|o^o g -ö -jf a zelfden dag het volgend allerbeklaaglykft Ongeluk heeft gehad r o J3^ 3 'Z Het voorn. Schir Sclhita was zeilende des middags van den a H asc 2 ""S - /T At- J v__ tir. /T Septer van de Valreep, de Kapitein Servat toefchootomdatte hérftellen en dwr -oor ongelukkig Over Boord gerukt wièrd. g jg ,tsaangewend omhemtéreddeh; men lietïï W JSgS -&T6 CS h (3 1- fVJ rt C ft 4) ft xi W ns Hz r/ bJS a.rn re i/% Tl 9 s E.ES' O •s c: N n c *r a -3 u o S Ti N OMs5 *-> r O *-» S»u e4' Ë""1 v O aj E 0 S° S «W 55 a g C 5 a a s-g o F, a> *t3 H B*ëgf Sj>cq 0>^« 5! CJ ft rr# cn o - - t. «o -•rt es 'B 9 W h rC 3S 5 O Sc. 87 o „Sa C5 I1* Aanftohdswiérd n her Schip hy-'—iyiideZéüen geyen, To»n"-n en Houtwerk o uitwerpen en Sloepen uitzettendie anderhalf uur vrngteloos p K na hem hebben gezogt, dus hytot groote fmertzyner Officieren H n en Schepelingen, tc-n uiterfteó over deze zo fchielyke als nood- 9 lotlige Gebenrtehis ontfteld, is verdronken." S 'SGRAVENHAGE den20April. DeHeerénStaa'téhvanHol- S o land en Welt - Friesland zyn giftér gefcheiden. Z De He,er J. van Lansbergenaangeftelde Minifter van den Staat aan het Hof van Bonn, by denWeftphaalfchen Kreitz en de Ma-' g g' giftraat van Keülenheeft ter Vergaderinge van de Heeren Sta aten Generaal hffcheid genoomen en is na zyne Deftinatie vertrokken, g 3 Terwetgem. Verg-adeHng heeft de Heer Jacob Cofart, Burge- "3 3 mfeefter der Stad Rotterdamden Eed afgelegt om als Raad in het <1 "g Collegie ter Admiraliteit oj) de Maas Zitting te neemen. S! De Heer Solliciteur J. B. van Rieile heeft terzelve Vergaderinge jg y S.*1-' g-a u-B« gts b'y Procuratie Eed gedaan voor den Heer Bernhard Texier, als X ia K _>:c N Gouverneur - Generaal van Surinamen. Vn 2 "S 3 'J c -S i Van GRONINGEN heeft mendat de Heer W. R. dc fitter -, g Si - c - Raadshoer der gem. Staden wegen* die Provincie Gedeputeerde ter Vergaderinge van Hun Hoog- Moff.aldaar in den Ouderdom -g van 71 Jaaren overleden is. S Men'Véfnéémtdat de Provincie Groningen niede in de óhbc-SS paalde CoiiveYen Bewilligd en het door Groot- Brittannien gevor- S "S "9 derdSecoursafgeflagenheeft, ais mede dat 4e Heereb Gbdepu- Ë|g teerden van die Provincie ter Vergaderiiige der Heeren Staaten v Géneraal'verklaard hébben geaiithotiféerdtezynom, hangende O ^•0 B< H -O !>-< 2, C ^rr- v n -3 to^'9, "3|S' - T5 ilxs! :s •3 g?=s^ •o S a 9 c reE §s deDeliberatien over de Offerte van Rusland, Biet den Prins van Gallitzifi, ternadere onvemirein Conferentie te treeden, voorbé- heUdens de vrye Üeliberatien van hunnfe PrincipaaienOok is ter Algemeene Staats-Vergadering den 14 dezer nopens deze Zaak ingebragt de volgende Memorie Hun Ed. Gr. Mog. Gecommitteerdens tot de Zaakên van Commercie en Navigatie, met eenige van de Hollandfche Raa- den en Minifters van de Cojlegien ter Admiraliteit, in deze Pro- n vincierefideereödc,ingevolgeRefoi.Coinmiff.vanden4dezer, geëxamineerd hebbende de Memorie op den jden té yporen ter Generaliteit geprefentcerd, door den Heer Prins vah Geilitzitr, extraord. Enveyé van Haa'reRus, Key zeil. Majt., Waar by cene Declaratie heeft gecommuniceerd doorhoogftged. HaafeKéy- zerl. Majt. aas de Hoben van. EngelandVrankryk en Sp&njcri gedaan, om met gemeen Concert mffchen de neutiiiale M.igend- heeden dé Commercie en Navigatie hunner Wederzydfchè On- S.cjT 1 Ëfen w o<|ap.|Sg|l|g|B <2 c rH derdaanen te protégeerénbreeder ónder de Nonticii van 1 4April." 1 Waar dp gedelibereerd zynde, is by Hnh Ed; Gr. Mog. goed- "f gevonden en verdaan dat de Zaaken ter Generaliteit daar hee N 3 '5"0 nen ziillen Worden gedirigeerd, dat "aan den Heet Pi-in's van •SryjO'-f Geilttzintot antwoord op vöorfz. Memorie moge wérden Jjjü ei c topgevoegd.", géiS5 Dat Hunne Hóóg - Mog. met veël genoegen hebben oiltfsngeri S Z de Communicatie; die Haare Keyzeri. Ma jc/hun heeft gelieven 5 c te doen geeVen van hoogftderzelver Oogmerken eri gedaané fc Declaratie aan da Hoven voornoemt. gZ j Dat Hunne Hoog- Mog. deze Corntnunicatié aanzien als een uitmuntend teeken van welmeefièudheid vóór deze Republiek, |2 -C en zig een Eerftelleuenverpligtagteh; oni daar aan met harte- g, n lykheid en opregthsid te beantwoorden. 43 -f J Dat Hunne Hoog-Mog. ten hoögftért pryzen én als één ver- 3 cLk* nieuwde blyk van Haare Keyzerlyke Majefteits bekende groot- s §->5^ moedigheid en Juftitié aanmerkenzo wel het oogmerkhet »"5 3 i welk Haare Keyzerlyke Majefteit zig heeft voorgeftfcld, -als deggg sef - 3 middelen by hoogftdezelve beraamdomin dentégenwoor- n p .3 cï? wU"! wóonligen Oórlogde ftriktfte Neutraliteit füffchen de gendeMogeudheeden te handhaavenen niet alleen de eer van g a 4 de Ruffffche Vlagen de zekerheid van de Comfflercife enNavi; v g. v S g, m U gatie van Haare Ondérdaanen té verzekeren eti niet tóe te laa- =J> g 35 g g ten, datdoor eenige van de oorlogende Mögendheedendaar !2 '3 - IT a-S i:z1- - 0-1 £,g - 3 ja ijlé 3 P ei o S -ef o "3 ff 5 Z >s O -t-J 5-* .3! j£ -9 i 3 _3 O 3 C O ^5 ty i-»,. QA „Si I ëH C 8 §1E5£ tft O «ïow :T5"3 STtf a Sé S' c aan eeaigenaanftootwerde gegeeven; maar ook te zórgen, voor ct4" o 0 dfc vryheeden ea ruft van Europa eti óp dé zekerfte gronden e g e van billykheid, van hét Recht der Volkeren en van fubfifteeren S'g S' a S "X g a b H de TtaAaateri té Veiijgen en te wettigen een blllykSyltemd van S<s n is.».; 4e Commercie en Navigatie Dat Hunne Hoog-Mog. 4 in destegenWoordigén Oorlog, -afa— y rendé te onderhoudenmaar al te véél ondervinding hebben vsif«e fchadens, die de Navigatie en Commercie der rieutraaie S h dhéeden lyd van de fluftiieerende denkbeelden det a 5 -a -S Jivi t.,-j -VT_„1 rs* 5® C3 *71 ide Mögendheedenomtrent het recht der Neutraaleri, S5.S s cec s« cia;S b ate dezelvèn door het eigen belang en de Operatien vai es~ - o,"g 3 5"2~ H —Fa Ti,J|(3B g 4 den Oorlog geleid Wordcfl, en daarorii, met Haare Keyzerlyke ae B>agö«>v«i «si - - Majpfteit, ten hoogften nodig oordeelen, dat het voorfchrecven §g g >|5o -g n Recht op folide gronden bepaald en geraeenzaamerhand door 'ël—?ó-afl'oS3eË K.2 "5 3 c 9 dehentraale Zee - Mögendheeden gehandhaafd werde.3 '3|gi!!io,c5.og.s? Dat Hunne Hoog- Mog. vervolgensten aanzien van de bé- ca 35 g 9 ti paaiing van het Voorfchreeven Rechtzig volkomen cotifor- g S'jjpwX-'0 g 9; meerende met de vyf Pointenvervat in de Declaratie ddor q "g (u 2 5 g 3 Haare Riis-Keyzerlyke Majefteit aan de Hoven van Verfailles, pc g gg S g g Madrid en Londen gedaanen aan Hilnne Höog-Mog.van -ij 0 -1 "3 q Ss&Sja nrorran T-J nnrrdtJ o trol* ra /Jaav <4an T-Ioor Dvïnb trén floIliMitl nft F C k! U O £L. C C van naaic ivuö - n.cyz,ciiyH.c majcitcic, uciciu zyu uui asuuc j W -ö -g q 9f oorlogende Mögendheeden foortgelyke Verklaaringen te laaten a 3 1 ft g> Js doenterwyi Hunrie Hoog - Mog. tën uitefften geneegëri zynjp q "5 S 5 ft rh4"!5 J8 T c c a 2 e 2Q--5 2 3 IjMi om met Hoogftgedagte Haare Rus - Keyzerlyke Majefteit en_,£ a verdere neutraale Mögendheedenin Conferentie te treedeh 4 g jj d "35 over de maatregelen, waar door de Vryheidvan de Navigatie w»* „eb Commercie, onder eehe naauwkeurige waarneeming van de Neutraliteit tuffchen de oorlogende Mögendheeden, zctvoör bet toekomende als tegenwoordigeop de kragtdadigfte wys gemoeozaamerhand gehandhaafd zal kunnen woWienens.. üScïe^B

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1780 | | pagina 1