ui fc A'. I78O- T U R K Y E N. rERVOLG van KÖNSTANTINOPOLEN deni3Maart. De dnurte van Levensmiddelen neemt algemeen toe; dan men hoopt dat de Voortyd verandering en over vloed in deze Hóofdftad te weeg brengen zalaange wen bet gebrek aan Vee alleen veroorzaakt is door zwaaren regen, welke de Wegen overftroomd en ter vervoering van Schaapen onbruikbaar gemaakt heeftInmiddels heeft de Groot-Vizir voor zyn Paleis een Firmah doen afleezen, waarin hy het Volk ver zoekt en teffens gelaftzig liever eenigen tyd van Vleefch te ont houden als hetzelve duurder te betaalendan den Prysop welken het hy zyne komft tot het Vizirfchapgefteldis; doch om de pnblike Slagter», welke mogten voorwenden dat zy. door het batte Jaargetyde Schaapen duurder betsalen moetenniet te benadeelenlaat hy op zyne kóften allerley Vee van buitenko men om hetzelve aan de Slagters tegen een redelyken Prys te ver- jcoopen, ten einde zy hetRundvleefch tegen sPara's (of Stuivers) de Oku en tegen 8 Para's het Schaapenvleefchzouden kunnen leveren, en heeft, op ftrafievande Galeyën,verbodenbovendien Pryste betaalen. 5 GROOT-BRITTANNIEN. LONDEN den 4 April. Heden hebben de Gemeentens hunne Deüberatien hervat en in deze Week zullen verfcheide gewigtige Pointen voor dezelve gebragt worden. Eindelyk heeft het Hof laaten piibliceeren hetomftandigVer haal der Verovering onzer Forten in het weftelyk Gedeelte van Florida, tjóor den Spaanfchen Gouverneur van Louifiana, Den Bernardo de Galvezwaar van reeds den 31 December hét Relaas door het Spaanfche Hof is gepublicecrd [door ons reeds den2t January in onze Courant No. 9. opgegeeven] en volgens welk Relaas aldaar iiï de verfcheidene Forten 550 Man Krygsge- vangeu gemaakt warenen derzelver getal door den Colonel Dickfon alleen op 300 a 400-Man word begroot. Voor 't overige meld de Generaal - Major Campbell, in een Brief, gedateerd Pen- ftcola den 20 December dat hy.nietkan nalaaten aantemerken dat defeupture reeds by de Spanjaarden moet bepaald geweeft zyn lang voor de Verklaaring, door den Spaanfchen Arubaffa- dear den itSJuny teLonden gedaan; en dat dienvolgens alle hun- pe Plans reeds vooraf ontworpen en hnnne Gouverneurs in de Colonienvan die Gebeurtenis geïnformeerd waren; alsmede, datde Gouverneur van Nieuw-Orleans zelfs erkende den 9 Au- gufty reeds kennis van de Vyandejykheden gehad te hebben Maar ten bewyze dat Vrankryk en Spaujen vry fchielyker dan wy Berigt krygen van 't geen in het Weder Waerelddcel omgaat, en dus ook kennis kunnen geeven, wordgczegtdatdeTyding van dit verlies ons eerft den gi January is toegezonden gevolglyk Usg na de zaak in Engeland vergeeten was dat men van die ge beurtenis op den r April een verdrietig, formeel en wydloopig fwrigt geeftdus een tyd van drie Maanden tifffchen de Couranten van Madrid en Londen. Wat moeten, vraagt men, de Spaanfchen van ons en onze Informatien denken Het Hof heeft gewigtigc Depêches, zo uit Hanover als uit 'silage, ontfangen: Men wil datde hatfte eenigé verdere ophel dering geeven nopens de Gezindheid van dé Vereenigde Provin ciën, ingevolge de Memorie vaq den Ridder Yorke, a's mede de Refolutie om den Koophandel hunner Ingezetenen kragtd'aadig tc befchermen. Het Getal der Hollandfche Schepen, door onze Oor- logfchepengearrefteerdenopgebragt, als gclaaden metScheeps- behoeftens voor den Vyand, word op 50 begroot enhetgrootfte Gedeelte hunner Laadingen is goeden Prys verklaard. Men is ondprtuffchen zeer reikhalzende na den uitflag der voorn. Memorie en vermits er niets van da overgekomenePepc- ches van den Heer Yorke uitlekt, hoiid men zig op met redenee ren Onze Correfpondcntzegt een der Nieuws - Schryvers, die 25 Jaar op de Plaats ('s Hage) heeft gewoond, heeft een vaite verbeelding dat het Britfche Hof niets te vreezen heeft. Dat hetzelye maar ftandvaftig en rullig moet doorgaanaan Holland de Keus geeven van een ftipc» en naanwkeurige vol- brenging der Traiftaatentnffeben de twee Mogendheden plaats hebbende, of zig te onderwerpen aan de Voorwaardendoor 'cReeht der Volken ten aanzien van twee in oorlog zyndeMo- m gendhecdenvoorgefchreeven. Hoe weinig men op zulke Bersten vertrouwen kantoonende reeds voorheeH gezegde en nu weerkoinehde Ty,dingen"dat er to Rufllfehe OorlogCchepen in onzen dienll zouden komen; doch men wil er geen geloof aan flaan voor dat zv hier arriveerën Men keerd zig thans na Portugal en men r ond een Briaf van Lisbon, gedateerd 8Maart, wasr in men VeHlag doet van een Maaltyd, over de Zegepraal van den Admiraal Rodneydoor de Engeifche Faftory aldaar aangerecht waarby, zegt men, veelen van den Portugcefchen Adel ep Grootcn tegenwoordig waren, die alle 9 even bartelyk den voorfpoed der Britfche Wapenen wenfehten Hetisaanmerkelyk, gaat men voort, dat geen Inboezemingen 9 van 'tFrinfcherjC.Spaanfciie Hof, dcVcrfoeying, welke hunne getrouwile MaJefteitcn, zederd de Rebellie van America heb- ben getoond, uit den weg hebben kunnen ruimen." Men verneemt nog niets van den Heer Clinton, die den 26 Dec. met 140Zeilen vatr Nieuw-York is gezeild en den 27 dito door Storm beloopen is, die deze Vloot ilerk beeft benadeeldin hoe Verre, zegt men, is ons onbekend maar geen fins aan dc Mini fiers, Welke daar reeds eenigen tyd kennis van hebben. Op de.Theems zyn gearriveerd dc Kapts. Lang,"de Jong en Pietets van AmilerdamSwanbury, Nichoifbn, Stone, Rlacket, Corp cnPigg van Rotterdam; Ilalfnight, Fleming en Wallace van VlHBngeneergifter-is Kapt. Reymer, voerende het Schip V Hedult na Elfenenr, en gifter Kapt. Peterfon na St. Euftichius ver trokken. Den 30 Maart is Kapt. Viffer van Malaga te Plymouth gearriveerd. Heden zyn de ASieii van de O. I. Comp. 155 i 15400 3 vierde; nieuwe Annuit.59enihalfii5agtfte, 3perCent geconf. do ens «gtfle k 3 vierde enz. De Wiffel op Amflerdam is 35 en 9dito •P Zigt35 en 6; op Rotterdam 33 en uopuen 1 half Ufoenz. NEDERLANDEN. ST.MICHIELS GESTEL, Hfeyerytvan*sHcrtogenbofch. jen 6 April. Ookhier begint het Vooroordeeldoor veelen tegen •e Inlnting der Kindecpokjes opgevat, te verdwynen. Deze ze- dert eenigen tyd alhier zeer fterk woedende Ziekte, door welke vwleo onzer Ingezetenen in't Graf gefleept, of by anderen droe- Gevolgen veroorzaakt zynheeft aanleiding gegeven dat-ze- *B Adriaaa van Roofzy nd» in d» twintig Jaaren oud en wel vandenBoerenftand die tnen gemaenlyk affclietil als"het ilerkfte fe aan oude Vooroordeelen verklecft, zig tot eén voorbeeld van ft};- Navolging voor Lieden Van zyn foort gefteld en gebruik gemaakt heelt van hef heilzaam Middel der Inlntingdit in alle omftan- o j< digheden met een allergezcgendften Uit flag bekroond zyndeS heeft hem niet alleen vei heugd gemaakt voor zig zelfs,maar teffens cü c doen wenfiphen dat elk een hem navolgen en dit door de Voorzie- 9 nigheid geopenbaard Mfddel gebruiken mogt. g a AMSTERDAM den 8 April. ByTierhotldrieMylenvan a Chriftiaanlund,is gcbiecven 't Schipvan P.Locher,van Droiuhem S, S3 g herwaards; de Schecps - Ggreedfchappen enhetgrootfte gedeelte g* der Laading zyn gebnrgen doch het Schip is weg. kg^|o Van Koppenhagen g >uet de jongde Brieven gemeld, dutte Mos. bt Nnom-gcn.ll.:!^ t.,,( S .«J fpoeld waren, welke men meent te zyn uit het Schip van R. M. Jon - c'É-o kervan Koppenhagen herwaards beftemd. tl o g In de Langefond, alwaar B. H. ChriftiaUnj van biet aangeko- tc S ^,3; menis, was binnen geloopen II. J. RarfF, van Havre de Grace na B 5 Dantzig beftemdhy bad zyn groote Maft en Anker - Touw moe- *3"--^ ten kappen ,doph het Schip was in goeden (laat. Het Schip de Zeevaart', Kapt. P. Ricuwertsvan bier na Lis- -g-.g u n bon bellenjdis den i dezer op Goodwindfand op ft rand geraakt -x; 5^-3 en geheel en al vergaan, doch de Kapt. en het Volk zyn behouden. s-S Door deDorlogfloept/iz/Vy is te Yarmouth opgebragt het Schip p c <"g;«3 de Jufrouw Maria., Kapt. Schefi'ermet Mondbehoeftens en lCo- o gZ per,van Hamburg na Bordeaux gaande. *S-S Ia-de jongfte Blieven van Oftende word gemeld, dat het aldaar •c'2 - - c zwaar geitormd heeftwaar door het Schip van N. Buysvan Bor deaux naSt.Euftachius gedeftineerdby. lietinkomen Van de Ha ven, aan bet Schip van G. Chriftoffcl l'chade toegebragt heeft dat hetzelve 6 voet Water in heeft; de voorn. Kapt. Buys, Anker en Touw verlooren, ert eenLigter Goederen moeten los- Cen. Ook was beooften de Haven gellranddePacquetBoot van Kapt. de Gan, van Londen met Paflagiersvoorts vreesde men dat het Schip van C. de Ruckmet Kooien 11» Duinkerken be ftemd, gezonken wasalzo cenige Goederen, die men vooronder- fteld in dat Schip tezyn, waren aangedreevenwyders zegt men dat voor Nieupoort geftrand iseènBerkentyn Schip zonder Volk. Arrivementen: Te Lisbon het Hollandfch OorJogfchip BRUNS- WYKKapt. D. Pruyilvan Malagaeb'H. Attes van Londente St. Ubes B. Heeres van Madeirate St. Lucar H. G. Meyer van Wismarin de Crooswyk H. Lahnran van Oftendete Havre de Grace D.Piefcrs van Marfeilie; te Oftende H. Pieters van Riga laatft van de Elbe, Fr. H. de Boer en D. Brans van BajonneJ. A. Kok van LondenM. Gerbrands van St. Sebaftianen P. Ver» eyker, van Bordeaux naSt.Euftachius moetende; te Duinkerken A. Stevens van Nantes, en L. van der Stam,- op 't Soenwater L. Tjalkes, Th. Sjoerds, P. Peterfen eö het Schip de Windhond, te Hamburg J. P. Ackermauen te Breemen J. H. Viffer, süc - van hierell H. Henffen van Londen. In de Maas W. Bray won Cnracao, van waar by den ioFebr. was vertrokken aldaar waren den 8 January gearriveerd J. Hail- fen van hieren D. VeKhcrgen van Zicrikze'e." 'Gifter in TeffelPfTVouivcr van i.onden en J. Godfroct van Sunderland; en vertrokken J. Dirks en J. J. Viffer na lireft en J, g a 0 Hanfen na Dieppe. - xg g L - Den 3 dezer is van Portsmouth herwaards vertrokken het Oor- logfehip HOLLAND, Kapt. E. Bisdom, van St. Enftachins. g 's GRAVEN HAGE den 9 April. De Heercn Stantcn van Hol ^5 landen Wtft-Friesland, die eergiller enigiftorvcrggdjiTzynge- S-ü weeft, hebben de .CONSENTEN voor dit ioopeiidc Jaar geaiic- fteei'4 opden voet van die't voorleden Jaarzynde dc Terinyjne'h K t> van Betaüling den 15 July en den 1 September. g Ter Vergadtringe van de Heeren Sraaten Generaal heeft de ,0^ Heer ^Ir. Nicolaas Caibaiiu* den Eed afgciegt als Secretaris van g het Collegie tér Admiraliteit in Weil-Fricsiaad en 't Noorder- g» Kwartier. dg-n McnverneemtnognictsnopensdeingelevefdeMemorievandcn Ridder Yorke maar ten aanzien van twee voorige, door zyne C5 Exceil. den 28 July en eó November iaatftleden .beheksende dis."» 6 cerlte een Verzoek om het Secours ,en de laatllceven ais die van •Ja- ai Maait, een Aandrang op precies Antwoord, is tëf Staats- Verga- (S 2 daring van Hunne Hoog-Mug. ingëbragt het Advys (Ier Provin- u cie Overyffel, waar uit blykt dat de Heeren Scaaten dicrProvin-s'g cieoordeelen dat, om-redenenbreeder in 't Advys opgegeeven, o-E aan den Ridder Yorke pp zyne twee Memoricn zoude kunnen en behooren geantwoord le worden dat hel alle de opgegeeven |."3 principejcndeprcfenteoiuftandighet4etrzyn,die HuóweHoog g 8 §'-'S-'° Mog-indifpenfabelverpligten, nwermmoott,'voorjiuu»ehé-*eg lioüdenis en befchenjiing te waaien, en alles watmooglytr - - het werkte fteilcn, om alle verdere nadeelige gevolgenzo.k« 1 -1-tM..T; „e,.*_3- -JjJ 1"ai t-s.' ïi": C T3 <3 0 S C tx <v O <u W tns fcwfj) o 3 0 H U) at 8 o c O g r° "3 G 1-1 hoüdenis en befchenliing te waaien, en tilleswatmooglytis.n w>B S g«> Z p het werkte fteilcn, om alle verdere nadeelige gevolgenzo .veel "Erg z, S S n dóenlykaf te wenden.euderhalvep zig te moeten determine e-t. ren om Zyne Majefteit te moeten verzoeken Hunne Iioog-Mog. g'J c. niet kwaal jrk af te rieeiiièn.zo 2y in dezs Omftaudigheedeij.waar n ta de geringfte ontblöoting en vormMdering van hnnne Magt, S hun gevaarlyk zoude kunnen worden-, zich hiilyk gewettigd g o s-,^ a achten om de thans by Zyne Majt. verlangdeSecourfienal- jy c S n fchoo'n dezelve anders, uit hoofde eeniger Verbjntenifléti, over "3 g SfJj) weikers gevorderde Applicatie thans geen onderzoek nodig is, t by Zyne Majt. geg'rond mogten kunnen gerekend worden te "S g 5 5__ if excufedi-eqin dat verder verttopweo daf Zyne bïajt. dit hun jS g,« J •Gedrag, in deze hunne Omftandigheeden, nier kunnende afkeu-]ö g- ren, öp deftreftatie vandezeiven niet verder zal gelieven aan tew 5 EfS'S^.S dringen, maar bun, fenblykeZyberMajts.zodikwilsgedecla- '5 .S V ft A „IE.jO.iy, W m ««nu ff />m1 ..1- 1 ,.,ZLt..r.AM L«. In n nC 4mi Im 1^. Cj W m O *Tf tti tU roerde affeftieonveranderlyk teiaaten verblyven bvdeonzy- digheid., diezyin het begin 4er ontftaane OnlufteiienTrou- bles,hebbenaangenoomen." Op de Memoriedoor den Rus - Keyzerlyken extraordinaris g g m wj Euvoyé Prills van Gatlirziu, overhandigd, is, zo men verneemt.2 by Hunne .Iioog-Mog. de volgende provifióneele Coaclufie go- «3 noomen- Waarop gedelibereerdvzyndehebben de Heeren Gedcpit- g -ö teerden van de refpeftive Provincien.de yoorfz. Memorie en u Bvlaagc Copieelyk overgenomen, om inde Haaren breeder ge-'3 conimuniceerd te worden. En Worden gem. HeerehGedepu- u| teerden mits dezen verzpgt deRefoiutien vaö deHeeren Staaten, hunnePrincipaaien,daarop ten fpoedigften te willen uitwerken. 2 g Zedert het prefenteeren der gem. Memorie loopen hier ver- a, fcheide Gertigtendie ook nog niet anders alszodaanigkunnenfdxs gQ opgegeeven Wordennaihelyk dat de Conventie tuffchen de Ho- ,g> ven van PetersburgStokholm en Koppenhagen wel tot ftand ko- wen zalals ook dat hetlaafftgen. Hof aan deze Provinciën op ze» kers Voorwaard»a 5 k £ee«Maa»ezea zou verzorgen, «nz. A A ND 4 8 COURANT LEYDSE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1780 | | pagina 1