L E Y D S E K courant,! lil? «IS» IilPüSiiii S P A N J E N. i ,A VI?** V r D A G 1* U R K Y E N. ONSTANTINOTOLEN dett 3 Maart. De Porte keqït de onaangenaame Tydirig bekomen dat drie Malthée- fer Chebekken een groot Turks Schip, met eene ryke Laading Keffy Ry(t,Vlas <in andere Goadeten, van Cairo komende, genomen heeft. - V Dit Berigt heeft het vertrek van e Oorlogfchepen en 4 Galeyen, welke de Vloot van den Groot - Admiraal vóór uit zulleh gaan, doen verhaaften om in de Archipel te krmffen en de Scheepvaart der Europeaanfehe Natiën "tegen den Overlaft der Frtyjfcber» ëh Engelfchen te dekken: Ondertuflchenis de Togtvan den Groot- Admiraal na Morea thans zekerenwaarfchynlykzeernaby,ver mits de Berigten, uit dat Koningryk, gantfch niet gunftig zyn. KADlX den 14 Maan. Een Expreift Van Madrid heeft alhier bevel gebragt om ia Spaanfche Oorlogfchepen, 4Fregatten, ?en Chebecq en een Snaauwgereed te houdenDit Efquader zal in twee Verdeelingen gefplitft wordenen waarfchyMyk een Van die beide nog in deze Maand meteen Cönvoy na America ftevenen ook fchynt het dat 'men voorneemens is verfcheide Regimenten met het gem. Convoy te doen vertrekken. Men gaat nog aanhoudend voort met het repareeren der alhier leggende Oorlogfchepen. Van de 30welke zig in onze Baay bevonden, zyn er reeds den 24 laatftleden 3 van 70een van 60 benevens 2Fregatten en 3 Chebecken, elk van 34 Stukken, na Algeziras gelievend om zig met dei-ai daar zynde Schepenonder bevel van den Heer Barcelo, te vereenigen, en nietalleenzigte Verzetten tegen alles, wat de 3 Oorlogfchepen en 3 Fregatten,'wel ke dc Engelfchen te Gibraltar hebben, mogten onderneemeh maar ook om die Veiling op nieuws te bloqueéren. GROOT-BRITTANNIEN. LONDEN den 31 Maart. Volgens Berigten van Gibraltarvan den 5 dezerwas die Veiling weder op niefiws door 30 Spaanfche Schepen zo naauw gebloqueerd dat er niets, uit- nog inloopen kondoch gelukkig is ons Garnizoen aldaar wel voorzien van allen nooddruft en in den beften ilaat van Tegenweer. Het Voorftel om Perfoonenwelke Contracten Van Leverantie metdeRegeering hebben, buiten't bewind der O. I. Compagnie te fluitenis in de Vergadering der Participanten, gifter gehouden, verworpen, endaar tegen goedgekeurd een Voorftelom nieuwe Voorflagen aan 't Minifterie te doen, welke de Heer Wid more dus voorfteldeVernieuwing van 'tuicfluCtend Octroy voor .14 jaaren, mits aan de Regeering te verfchieten een Millioen P. St. Zonder In- tereft, maar binnen 't Jaar af te lolleneen divident van 9 per,Cent aan de Comp. en7 aan de Regceriugvoor eerften veryolgens 1 perCentvoordé Compi boven eèhe gelyké yerdceling van dè. overfchietende voordeden tutrchcn de Regetring eli de Compag nie; doch zyne Vcorftellingcn wiel den fterkbet wift en de Ver- gadering wierd zonder tydbepaaling of befluit opgefchort. Men zegt wel dat de Vloot van Jamaica te Léverpole is ingfeloo- pendoch dè naauwkeufisfte Lyften geeven ilegrt eènige Sche pen op, die aldaar gearriveerd zynVoor ft overige verneemt men dat door de Americaanen 3 Schepen te Boftoa zyn opgebvagt. Als een Voorbeeld van gezonde Luchtilreek word de Provincie Connecticut, in de Nabuurfchap van Rhode - Island, opgegeeveri, en ten bewyze van de Vrugtbaaiheid der Vrouwen aldaar byge- bragt zekere Mary Loomax, geboorenin 1680, gétïöüw'din 1696 en overleden in 1768. By haar affterven liet zy na 10 Kinderen 75 Kindskinderen, 23 2 Agtef - Kiudskindéf en en 19 Kinderen in het vierde Liddus agterlaatende 336 AfftammelingenZy heeft overleeft 3 KinderenKindskinderen 42 Agter- Kindskiridé' xen en 3 Kfhderen van het vierde Lid, zo-dat zy mee deze laaéftgen. f14 Zielen in ft géheel 410 van haare Afkomelingen gezien heeft. NEDERLANDER WOERDEN den 4 April, fleden is by de Ed. Achtb. Héeren Burgemeeftcreti en Vroedfchappen dezer Stad, gerefolyeerd aan aüelngezcetenefi, zo binnen deze Stad als onder de jurisdictie van dezelve woonendedewelkein dit Jaar 1780, op een van 's Lands Oorlogfchepen, 'tzy als Matroos, 'tzy als Soldaat, dienft zullen rieemen, (boven de bedongen Handgelden tegeeven ecnPm- mi: van tien Guldens; tebetaaleri door den HeerThefauriér. AMSTERDAM den 5 April. Kapt. J. H. de Ruge, eCrgifter met de Kapts, M. Leis en A. Mulder vaii St. Euftachius iii Téffel binnen melddSt hy dep 19 Fcbr. van daar is vertrokken met de Rapts. P. MahlerKtieppeleen Öeenfch Schipallé hef- waardsen een,Een - Maft Hóekeffchip; drie van dezelve had hy buiten de Eiïandjfngelaatencn Kapt. Mahler was agc dagen lia hnn vertrek nog. By betrf gciveeiïmaar toen ook van heiii afge raakt: Den 33 Maart praaide Kapt. de Ruge op de Gronden van ft Kanaal den Kapt. A. Thonwsdie sgt dogen Voor hem vertrokken was; twee dagen na Kap;, dc Ruge zouden Van'St. Euftachius volgenT. Hanl'en, A. Mulder (bovengemeld^ P. H. Leeuwen P. Fredriks: Voorts had meergetn. Kapt. de Ruge indeNoordzee' gepraaid Kapt. J. Bcbbesvan Malaga na Hamburg gedeftineerd. Arrivementen Te Kt, Euftachius B. Cbriftoffel van Gotten- burg, J- van Nieuwburg, J. Tiede, M. Handen en zo men zeide P. Kelder, en genadërt^j^^mlle van hierte Curacao D. Rier- Veldt van de Kuil Van cSB^^iaatft van'St. Euftachiusté Lis bon M. N. Klopftolt van Londen S.Goverts van de Noordt; te Radix J. Nyftedt van St.-AnderoL. Norryri van Guernfyen II. Durby van Dantzigdeze was opgébragt; te Malaga H. Haaslop enM. Luitjes van Kadixte Barcelona J. Jell es, laarft van Alican - tenteLivornoN. O. Jonker van Damiated S. J. Quaft VanCivK ta Vecchia^H. J. Bye van LisbonC.Bfohzaen G. Lupi vanSmir- t»«te Bajonne H. J. Walles van St. Scbaftiaate Caën H.'Tadfen VanCeudres; cnteRedondella G. öepkes van Caën. ROTTERDAM den 6 April. Men ziet Brieven van MALAGA; Welke melden dat hetZweedfc'ne Fregat;?r .W/m'tn, £ccomman- deerd door den Ridder van Ankerloo,. aldaar gearriveerd was: Hetzelve had den 28 Febr. in de GblfvanLypn, op de hoogte van 1'viea, ontmoet en gepraaid een Engelfch Fregat van 28 St. n Kanonen tcrwyl de Zweedfche Kapitein Antwoord gafop de Vraagen van den Engelfchen Commandant liet déze Igatfte driemaal de volle Laag gee ven, waardoor drie,andere Zeggen 7 Man van de Equipage fnetiveldenen verfcheide gekwetft n wierdenonder welke men zegt dat de Heer van Ankerloo zelfs is en wel zo zwaar dat men aan zyne opkomft tivyffeld." 'sGRAVENHAGE den 6 April. De Heeten Staaten vanHöl-" - Friesland'zyn gifter en beden vergïfterdgewecfbr - 4^ o ÜEN i APRlL O T3 w *5.5 H a -s »- 00 a> C3 51 t* 13 O J «E S biO fr, jÈr KjWJ refill c 5 o u U (1 ges? -.Slag^a«S|,fe:V N -i' o u Dein myé Vootréen gémelde Memorie door dén Rus-Keyz«ift-g^ go 64 I fns lyken Extraordina-.'t EuvbyéPrins van GallitZinaan Hunne"g g g 5,pc «11 Hóög-Moê. overhandigd, behelsd eene Noodiging van Hünne 2 S g q di g® Hoog-Mog. om met Haare Keyzeriyke Majefteit eene gemeene 5 S o S cll o s S t§ fn va o r_ o. c '7. v &'o ginnen, omeenebyK-., preCoBVewtc tenopZlittevaofttt'-oórn. E vooïdeéKg Syftema te tas»kea, gereed is zig daar by te voegen. c 0 De Gröndflag waar óp dat Syftema van Haare Majefteitfteund45 g g a g -fS'zJJ-c m§ kan men breeder zien inde volgende DECLARATIE, welke die ^3 g S-a-ë b S 2 5 c w ,MII 1UWU wwwuëi *kV" A1Z ut VbfigCAiac ÜE/. WtinC I-IIC C 5 c Vorftinne aan de Hoven van VERSAILLES, MADRID en LON- Z c cjj-; DEN heeftJaaten doenenaldusluid De Keyzerin Aller-Rkifcti voelens van rechtvaardigheid haar bezielen,, en zulke doorfla r# Kleden Oorlogwelke Zy gevoerd heeft tegen dc Ouciïianni- o-^ ff té PorteVan der oplettendheiddie zy heeftop dè rechten >- g Va j de Neutraliteit en de Vryheid van den algemeenen Koop- '3 "s Sj handel, dat zy Zich deswegens kan beroepen op het getuigenis van geheelEuropa, O. C'y P'. a fti (5 5 Dit gedraggevoegd by de regels van on- -g - f .ri C/1 1 VP b/3 O, «jS 8-a*issf» zydigheidWélke zy, gedünrende den tegenwoordigen Oorlóg, 3 g E 3 o S c 2 n 'n gehoömen heeft hebbén in haar verwekt het biilyk ver- f»-ös5^o?'a «"e M P 2 - n trouwen dat haare Ohderdaanen de vrugteh hunner naariligheid en dige Natieil toekomende; De ondervinding het tegendeel geleerdnbcb deze overweeging-: tlgemeenpkecnt>-H, j. ..Jenbeletten, dat g i M- n deOnderdaaiienvanHSareKeyzeflyktMajefteitmfeenigmaaleri'Wes'53„-je in huqtfÜ Zeevaart zyn belemmerdof in gunnen Handel opge-# o houden gewórdendoor de Önderdaanen def oorlogende Mo- gendliceden. Deze belemmeringentoegebfagt aan den Koophandel in het ff algemeenen die VanRusidhd iö het byzonderzyn van zodaa- nigen aart, dat zy de oplettendheid hebben gaande gemaakt van alle de onzydige Natiën. De Keyzefir, zag zig door dézèl- ven geiiijodzaakt om crz'ig vartte bevryden door alle middelen overeéhkomftighaarewaardigneid enhetwelzynvanhaareOn- derdaanenMaar voor dezelve ter uitvoer te Brengen en met het opregt oogmerk om alle nieuwe aanrandingen voor tekó- ,menheeft zy gemeend aan haare rechtmaatigheid verfchuldigd te weeien, om onder ft Oog vaii geheel Europa té moetcU) bren- gen, de Gtonden bp welkezy Zafte weïfcgfaitenftieeigenaai-c .X - *3 - tig zyqiér voorkoming van alle misverftand en het geen daar tóe aanleiding-zoude kunnen gecven. Zy doet dit niet Zo veelte 1, meer vertrouwen om dat die Gronden zyn genoom'en duïrèt oorfpronglyk.Reehc der Volkeren, dat by alle Natiën ftmd a j- v 50 g v <t grypten welke de oorlogende Mogen lieeden zelve nieckrag-T^'S g o"" tcloos kunnen liiaaken zónder fchending van do'Wétten der Neutraliteit en zonder eene Ontkenning van die :;rondregtls ■n welke zy zelve aangenoomen hebben; in'verfcliillendeTrac- taaien efl Vcrbihtenillpn. Het zyn do volgende2 '7 W 3 I. Datalle NdutraaieSchépen vryelykmogen v'«ar't-n va?} Ha-o t-3 fi ven tot Haven en op de Ruften eter in Oorlog zynde Natiën; j}"5 o-3-<§ 5 II. Dat de Goederen, bchooreudeaan depn.ierdjanen der 3 S oorlogendé Mogenclheedetivry zyn in NeutiSale Schepen, "-g 5 uitgezonderd de.Contrabande Goederen. 'S... III. Dat de Keyzeriti tot bepaalins van dezelven zig houd aan e c-ë-ti ft geeii éi- is vailgefteld by hét Xde en Xlde Art. van liaarfi-S ^raftuiVan Coiqmercic metGfoot-Brittanniehtlrcklceedede S ff verpligtirig daar aan uit.tot alle de oOrlögeudé Mogenhec-den. T Z S tja J g £R- lè SsS; S Si "3 Ja -o :g P, O CO 'CS 53 IS. 1 w1" aS?!*aOs oak Së fX 9. 5 5 Q 5» .«v 9 tS éj a 5 ra W) - g -3 .d cs «^i-5 s S-a®-£ s" - -i.- 8 'S s ;ts s O'"--a S 2 '3 --e IV. Dar tot bepaalingwat eene gebloqueerde i laven is, men o K c ^"5 S Jo J 3 4 die benaaming niet moet geeven, als aan een plaats, die, dooi de SS JB-s g"g £k g"S ff fcliikkingen vaü de jyiogoniieid, die dezelve aaritailmet be- 0*3 g ><:5^ S paalde eri na geiioeg liggende Schepen zodaanig is ingefloten £"2^3? Sv g n dat men niet zónder éen zeker gevaar et kan inkomenEn g §,g §>"§<2 V. DSt deze" Grondbëginzels moeten dienen tot een rigt-s ^§>"5 I fnoerindëPrOceddufenenUitfpraaken over de wettigheid dér n 5 a Pryzen. S I cf k' - n a •HC O u 14» «-? a t 8» "8 3 SfS e 2' P O s> a rga st S *4 sa-3ï"la feS 2 41 si r< Haare Keyzérlykè Majt: die Gronden, openleggende; aarfcld S*"5 So e, \s -kS. nC0 as M "3 kts' Sg3 ÏZS ts '£'s W c Si P os i, niet om te vërklaarendat zy tot handhaving daar vaugelvk 3 §>S y o «1» ■ft ook om deeervan ljaare Vlag, de.zékerheid van denKoophan- g 5 g .B o Si" p'| M del en Zeevaart baarer Gnclérdaanen te be-fchermen 1 tegen 0 kS S "i wien het ook weezen mag; Cen aanmerkelyk gedeelte van harre -S,S 3 c 2C'=5 g Zee-Magt heeft, döen uitloopen doch dat dit egter geelt de gfU^jï:0- s, ft minde itivloed zal hebben op dé ftriktftc en ftrenglle önzydig- u '3 gag," 0 beid, die zyheiliglyk heeftin achtgenomen éti diegy za.1 bivven g g L15 S 5 g's'», ,»Js CS .g in acht neemen zó lang zyriet gehoodzaaktiVordafte gaas van D 5 0 o 5 T"S U eene volmaakt onzydigheid en gematigdheid en het is alleen in 'r 's£-p 5 t. f- b <5 tt ,v x Z z- SIS g 2 5-SI dit uite'riledat haèi e Vloot ordre zal hebbedom zig te be- °<j S E £ja ti geeven werW'aards de eer; Kei belang eh de nood dezelve roe- 7- o 3,ï/5-1 B - a pen zullen.Op g tg -g g fi Geeveijde deze plegtige verzekering met die Opregtheid, wél- n Jg kc haare Caraéter eigen is, kan Haare KeyzerL Majefteit zig nie't B Jj i. JU "iüBBr 3 P -5 g anders voorftellen; dan dat de oórlogcndc Mogenheedcn over-g tuigd vin de billykc 'en rechtftiaatige gevoelensmet welke zy i, o> bezield isalles zullen toebrengen tót bereiking van haare heil- g g S ?'E k: 'te c CS>- 4> O SR V X vS r—J 2 C JN G O {L"" zaameoogmcrkefl,dieiJokiaaf1)lykJykftrekkentot ntitva!t alle - 1 ■- r, 3 <-7s 5 ^ggll A. KI *-• 'fta »kJ <u S g JB. w- - c sSl^15 s "oiS>*|,'S de Natiën en tot voöfdeel zelf van die in Oorlog zyn. D'ietiyol- g o.c - o"8 gens zal zy haare Admiraliteiten en Opperbevèlhebber voöri zien mét eene dajfttoe betfekkëlyke Inftriiftieovereenkomltig Sglèf c OJ H3 vJ «7^"C^v*" varj -t o j* f~f -B-» v/ J-J - yw v» 4? M aan dé boVengeèi. grondregelengetrokken uit de Wetboeken '3^ n g .5 der Volkeren eri zo dikwiis aangenomefl in hunne Verdragen/' S "2 K. "S k "S,/* De jöngfte Engelfche Brievenvertoonënblykvan tverlangéri3 a ha-ftAnnvoord hünner Hoog: Mog. op de Memorie vad den Ridder S E 5 "5^ Xj «s» «^3 Yorke, en hoe die zaak zal afloöp'enegter heeft het Hof van Lón 5 g S S 7 a 'S -3 ■K 10 251> ja c W 3 -ii s t> s;s .sr« dat men, by weigering van ft gecTi'chteSeeours, alle Holladdfche o -a '-3 J "2'S S 0 CJ .t; g. Schepen, metofzbnder Convoy zou Vifiteeren, en de Goederen 8 bh"b R<a< 1§ frr\r\r don VZufltrd rirt*at>rri/yn ,1 110,-nn,rnnftfir. 41 C a B M S B k m éi denzo men zegtaan onzen Am .affadeur aldaar doen herhaalen Voor den Vyand beftemd WegnetrHen cn confisqüeereriönder- tuffcheriis meri erniet zonder,bekommeringdewyl trien zietdat^ de ontmoeting iriet ons Cönvoy niét algemeen goedgekeurd Word, ën de Mogendheeden ökértuigd vari de noodzaaklykheid orii de Scheepvaart eerder doof ktagtigè middelen dan dóorynëndeiykè - vertoogen fe befehermcfr, "i|§?Sn

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1780 | | pagina 1