leybsë A". 17*ö' duitschland. DEENMARKEN. v r Ank r y k. NEDERLANDEN- OU R ANT.il f Us êg e N'. 41 0 E N S D AG POOLEN. f ARSCHAW den 22 Maart. Eergifter isde Króons- Groot-CancelierGraaf Mlodziejowskialhier over leden. f - Uit Petersburg word gemeld dat de Reis der Keyze- ,in van Rusland, na haare nieuw aangewonne Provinciën,bepaald is op den 21 Mey aanftaande, en mert verneemt dat deadlier refir deerer.de Ruskeyzerlyke MinifterBaron van Stackelbergge- duurende de tegenwoordigheid zyn er Souveraine aldaar, een keer na Poloczkzynde een der Voórnaamfte Steden in de Voorn. Pro vinciën doen zal. GOSLAR den 23 Maart, Het deerniswaardig Berigt dat ik U jnoetinededeelen zal ongetwyffeld-een hartelyk Meedoogeh in U verwekken. Onze goede Stad hsefe heden een hard noodlot on dergaan Een weinig na middernagt, terVvyl eeü ieder in den eer- ften Slaap lag, ontftond iade Bakker-Straat een Brand, welke op ditoogenblik, Icyuurem's avonds, nog niet volkomen geblufcht is. (llyneWooning,is, God lof! bevrydgebleeven; dochruimtwee honderd myner Medeburgeren zien hunne Wooningen in Kooien eelegt; want het grootfte gedeelte der Breede Straat is weg, en de Vlam floeg van daar :n de Stoben Straat, zo dat de Koe Straat,byna de geheelc Munt Straat, de Hokken Straaten Vismarkt Straat benevens het overige Gedeelte van de Breède Straat,byna de helft der Koorn Straatais mede de Dom- en Swichei-Straatvolkomen ifgcbran d zynOp de Marktalwaar de Burgemeefter Siemens tn de Koopman Hii fqh woonehlegt vande Steen - Winkel tot aan hetHuis van den Opper-Fa&oorGiefecken alles om verre; doch let Raadhuisals ook de zogenaamde Worth mét de daarby leg gende Huizen zyn nog met veel moeite gered. GOSLAR den 24Maart. De Nagt is ein'delyk vöörbv ;de Brand klok word dikwyis geluid, en na men verneemt is de Vlam in de Kickgieter Straat doorgedrongenmen zegt dat de Stephan'fche Badftoof enlietSti Arinahuis door de Vlammen verteerd zyn. FRANCFORT den 29 Maart. Het werven van Recruten gaat in dit Jaar in Heffen ruftig' door,en,niet de in Ziegenhayn leggende 68oVry wjlligers, ftaan er eerlang 1800 Man uit Europa naAmerica te vertrekken. Zekere Heflifchè Officiers-Vrouw ontfing onlangs by het Ontbyt; 'op haar Verjaardag van haaren in America dienenden Maneen Gefchenkvan rooo Daalders meteen GoudRcpetitieHorologie. Verfcheide Hollanders hebbéu in onze Nabmirfchap eene zeer gtooie party gezoutc Spek opgekogt, en accoordén gemaakt om hen nog meer te levéren. De Awdbeyingwelke dén iS ert 27 der voorige Maand in eéni- ge l.andllreéken befpeuVd isheeft aanmerklyke Schade toege- Ir.gtaan débyBraubachgelegénBerg-VeftingMaxburg; want de |>rootê Kfuidtoorn heeft zig van bovén tot onder van het Hoofd gebouw afgefcheurd,is ruim een voet breed uitge weeken en beeft, als ook de Rhy n waards ftaande Muur van het Hbofd geboüw ver fcheide Scheuren bekomenDus is ook de Rots waar op de Toorn geveftigd is, van boven tot onder gebarftendaarenboven 1s de Binnen Muur van de groote Battery aan den Rhynals mede een Muur onder de Wagtkaiher zeer gefcheurd. KOPPENHAGEN den 25 Maart. Onlangs is alhier een Rus keyzerlyke Courier uit Petersburg aangekomen welke de route ovcrStokholm genomen en, na een kort verblyf alhierde Reis na Hambürg,voortgezet heeft. ÖeKóninglykeWeft-Indifche Guineefche Rent- en Generaal Tolkamer laat thans verfcheide jonge Liedeninzonderheid Am. bagts - Gezellen als GeweermaakerS SmeedenTimmerlieden, MetzelaarsVerwetsGlazenmaakers enz. als Soldaten aannee- menomde Garnizoenen op4e Deenfche Eilanden St. Croix, St. Thomas en St..Jan in America te completeerenBebalven den vryen Overtogtheen en weder, geeft menbtin joRyksdaalders op rekening en onder Borgtogtwelke hun in de Weft - Iriten in iehooriyke Termyncnworden afgetrekkeh. PARYS den 27 Maart. Degenéraaie Pachters; welke ten uiter- ften voldaan zyn ovef dé wyzeop welke de Heer Necker, by de vernieuwing der Pachteryen,met hen gehandeld heeft, hadden zc- kerlykhetgewooneGéfchenk van 100,006 Ecus vergroot, in ge valle de voorn. Minifter hen niet volftrekt allerlei Toort van Ver tering had afgefiagenDaar zy nu evenwel hem'gaarne hunne Dankbaarheid betuigen wildéhebben zy ih een hunnér Vergade ringen beflooren dat, aangezien er geen middel was om hein iets te doen aanneemenhy verzogt zou wordenten minften te be- a willigen, dat de Compagiie.trachtende Mevrouw Necker in het a aanleggen van Uefdaaöige Werken te onderfteurien,.haaf eene 1, Somme van 24000 Livres, Jaarlyks mogt aanbiedenom daat a van ten voórdeéle ven haare Hofpitaalenof zodaanig ais zy goedvinden zoü,tebefchikkcri. DitVoöfftelis den HeerNec- kerzeer aangenaam geweeft." Van AUXONNE in BOURGOGNE wófd gemeld, dat de Heer litttointLieutenant van de Wolven - Jagy, in den omtrek van het Bail'uwfchap der voorn. Stad, binnen drie Maanden in zyn Diftriét gedood heeft 12 Walven, vier Wolvinnen, waar van er eene negen jongen in had, een menigte Voffen en twee onbekende Dieren, aan telke men in het Proces - Verhaal geen naam heeft weten te geven. LEEUWAAÜDÈN den i April; De Heeren Staaten dezer ttpvincie hebbenby Placaat, den Uitvoer van STROO tot den 12 «oy 1781 opengefteld. SCEDRÉCHT. den 1 April; Üit eéne overgéieverde Nomi- Mpzyn door Zyne Doorl. Hoogheid dén Prins Erf - Stadhouder; K den tyd van twee Jaaren, tót BURGEMEESTEREN dezer '>d geëligeerd de Heeren Dr. Hendrik van Convent en Mr; ""rtboiomeus van den Sant keuvel. p f dcB 3 April. Door Zyne Doorl. Hoogheid den PrinS - Stadhouder zyn, uit de in een onzer voorige vermelde te pre- entceren Nominatie;tot SCHEEPENEN dezer Stad, vooreen jar geëligeerd de Ed. Ach tb. Heeren Jacob Groot Matthysz. 1 Mr. Jan Hendrik van StralenMattheusOver 'tWa- IJ Vcrboom Jan Chrifliaan van der VormJoan van Aket- Nicolaasz. Hermanns de Hart en Helmigh Schuurman l"'ot SCHEEPENEN - COMMISSARISSEN ter Judicature u« Gemeenelsnds - Middelen,de drie eerftgenoemde Heeren. s 5 «ft JJ o (S O M T3 3 IhN id j- M S - AMSTERDAM den 3 April. De Ed. Heefen Bewindhebbers aj van degeneraale O. I. Compagnie dezer Landen, hebben heden hunne gewoone Voorjaar; - Vergadering van Zeventienen ter pre- fidiaale Kamer alhier begonnen. g iS Volgens Brieven van Stnirna van den 23 Febr. was van daar ver- trokken H. Niffen Angelen zou des an deren daags gevolgd wor- ■- den door J.Douwes, beide herwaards. g s® ArrivementenTe Genua,van den 1 i tot den 17 Maart, S. Sund- g 'S bergvanC'óro,G. Middeldyk, J. HedenquiftenP. Calfen van Li- «,'g vornoChr. Jurgeni'en van MentonaH. Grandluud van Lisbon O. Gun'narfon vulWismar, P. Caditanith van Alicanten, H. H. 5 E Tiikfen van Oftendeen A. Dadietto van Tunis; teDantzigP. 2"3 Dahling en A. Ph. Stemming van hierin de Pillau H. Rathjen van .SP Breemen, H. Wilier, P. jHbbe, H. Lahn en H. D. Vofsvan Lubck; 5 te Breemen J. D, Rafch én te Hamburg O. Olfefts, A. Okken, A. 1 '8 AlewyösFEldersA. GeerdsN. GaukésB. Garrels H. H. S WichersJ. RemmersH. P. Amels eb G.Hen, alle van hier, H. Franfen van Rotterdam, M. Meggéis van Port a Port, B.C. Habef- g jS ftroh van Lisbon, H. J. Klein van GeïiilaC. Caifen van CetteJ. a D. Steen van de Catalonifche KuftJ. Mollef van BordeauxL. g Gillman van Nantes, P. Damman van LondénJ. Brufs van DuiiF O kerken,J. IlubachvanNewcaftle, en J.BritchovanLeith. gfu Den 25 Maart is van Plymouth vertrokken J. Póppésvan Mar- feille na Havre de Grace inoefende; p.s Eergifter,onderanderen,uitTeffelhetÖ.I.Cotnp.Schip DÉ P.S r. BOVENKERKER POLDER, Schipper J, Verburg, van deze N c w 9T.iS Kamer na Bengalen beftemd, als mede de Koopvaarders F. Hen- g *i 8 jjS gen na SiirinatneriE. Dweyer, Tj. Hengen, Chr. Ketelaar en ffa-2 o o J. Swan, ha St. EuftachiüsJ. Brand ua Barcelona, G. Koóyman, g H. Ages en S. J. LamaaKadixS. Broers en S. Jacobs na Port a Pnrf Oifter in 'T'efTftl vnnrnr:'Ktnn#»*i ffplrAmpn TY Wn Pn. a. u r-t O S q Port: Gifter in Teffel voornt. Binnengekomen, facaoP. Haffirig en S. S. van der Hout van St ielvan Cu- e schTü?,-Corn.- a A. de Wees van Huil, en j. LtLuft van StettinOok zeilde gifter i 5 Sg ,2 e naZéeR.J. Moltemaaker na Malaga, J.Leender's na Lisbon, T. £'gü J, Viffer na BordeaukS. Jetffes na Roeheforten'C. W. Lap r,a g*^ o. Honflcur. 's GRAVENHAGE den 4 April. De Heeren Staken van Hol- JiKU land en Weil,- Friesland zyn heden vergaderd gëweeft. De Prins vah Gallitzinextr. Envoyé Van Haare Majefteit de Keyzerin aller Ruffenen eetiige andere bujtenlahdfche Afgezan- b tenhebben geconfereerd met den Baro» de Cocq van Haefreri Heer van Wadenöyen, prefideerende ter Vefgaderinge van de Heeren Staaten Generaal wegens de Provincie Gtlderland. Men verneemt dat de Heeren Staaten van Gelderland o vermor gen te Zutphen den Landdag openen zullen en réeds verfcheide Heeren derwaards vertrokken zyn. LEYÖEN dén 4 April. Giftër is alhier de Hoog-Ed. Héér Wigljold Johan Theo door Baron van der DiaVryheer van beide de Noordwykeh enz. ënz.als Bailluw en Dykgraaf vanRhyii- land plegtig geïnftalleerd en beëedigd. Het fchynt dat de Mogendheden titans rrict nadruk bezig zfn omzigtegens dé Gevyeldenafyen terZeete verzetten: Een Brief' uit Konftantihopoleh, van deii i 7 February, meld uat de Ottoman- nifche Porte aan de Ainbaffadéürs vanVrankryk en Groot-Brit- tannieneen oniftandig,Berigt had doen gyeveii wakin voornaani- tl R lyk wierd vertoond dat hét vexCcrend gedrag der vreemde .2 és g g Kaperswelke de Havens blocqueerden en de Schependie ér J O ih en uit gingen, forceerden, zonder zelfs .de Turkfche Sche- pen uit te zonderen ftrydig was met de Eer Van het Rylt, en'T^jg J dusdePortemoeilbeihtiten om boe-eer hoe UeVer-aandc ÓBf- jf; tó 5"" logende Mogendheden het houden van eene goe.de Order voor O S» te ftaan gélyk daar in word gedaanen datt worden in 'c Slot o j? H van datStuk den Groot-Admiraal en andefenwien zulks aan-c^-r gaat,, gelaft zig in't vriendelyke te verzetten tegen die gfceiieW welke in hunne onbehoörlyke handelwyze.voortgaanbefcher-G 5 g-u ming te verieeüen aaa d« hooplieden eh Vaartuigen vauallc.de S n Natiën, Welke in het Turkfche Ryk handel -dryvén en van wel- q e kè de Hoven in Vriendfchap ftaan met de verheve Pof tegen d j» de Ncgotianten.en Schépen der ttvce Öorlogende Mögéndhe-^ 43 den, die de Reglementen oveitree Jen zouden, tegen zu];:eng -6 namelyk, die onder 't bereik van 'tGefchuceenige ïviylen bin- te o neti déLimitenhet Recht der Mogendheden en derVolktren K fchendende ert weigerende hun gedrag volgens d? befte grond- ■J regelen te fchikken, deEer en Waardigheid van het Turkfche' Ryk zouden ter zyde ftellen endaar door dat Ryk benadeden. H c Dusdaanige Maatregelen dben hoop#n dat de Nederlahdiche 2 m 'Scheepvaart iri de Levant voortaan meer Heiligheid zal genieten en niet.gelyk in een êfief uit Smirna, in dato-o Febr. gemeld wordgenöodzaakt'zyn de Turkfche Belclierming te moeten kóo- o penwant men verhaalddat toen een Bediende van een Hol- tz landfeh Comptoir, aan den Dlsdar van het Smirn»fct(e Kaftcel vroeg waarom hy toeliet dat het ontzaghét welk aan de Neu- Q g tralitfit van ie Porte verfciruldigd viasgefchonden wierd, door o het vifttcereu van Neutraale.Schcfen die Onder 't Kanon van bct:èt Kafleei vjaren, zo als Kapt. W.Blom, (wiens geval wy reeds in No. 36 hebben opgegeeven,) zig bevond, door den voorn. Disdar n wierd geantwoord dat de Franfche Kaper hem 3000 Liwes be-~ loofdhad othzig tegen zyne Onderneeming niet aan te kanten 2 waar op de voorn. Bedienden eene geiyké Somme belöofae voor o c cy de Bèfchenning van het Hollaridfch Schip hét Welk door den Dis- 9 daraangenoomenenftiptelykvojbragtwierd. -o Niet minder gewigtige Berigten zyn erookVan deSchikkjngen S der Keyzerin van Rusland. Althans meri zegt dat de Ruüifche '"'J Ambaffadeur, Prins van GaIlitzio;uit Munftérland terug gekomen yS zynde;in dé Conferentie, giltef met den Prefident derTleeren Staa- H ten Generaal gehouden by Memorie heeft gecommuniceerd g de Copie van eene Declaratie, te Petersburg door het Ruiüfch Hof aan de Minifters der drie Oorlogende Mogendheden ter hand y gefteld en behelzende tlat Haare Majefteit de Neutraliteit had'-" aangenomen, én de handhaaving van allé neutrale Vlag op Zéc volgens't Recht der Volken enTraétaatenzouvóorftaan." Hoe weinig ftroóken zulke Tydingen, met het geen meuin onze voorigen heeft kunnen ziendat in de Engelfche Nieuwspapieren word opgegeevenOndertuffchen zegt mertdat niet alleen de K Keyzerin van Rusland voorheemens is 3e eer van Haare Vlag te- ui fen alle Iiifulten te haridliaaven, maar dat ook de Koningen van y weeden en Deenmarkeri, waarby fommige nog Zyne Pruilïïl'che 2 Majefteit voegen, in de Schikkingen ter beveiliging van de Scheep- .g vaart beraamdtoeftemmen, en men voegt daarby dat de voorn. Heer Ambaliadéur Hunrië Hoog-Mog. beeft verzogt to,t dezelve te accedeerenzelfs zyn er particuliere Berigten, zo alhier als te Amfterdam ontfangen, daterwefkelyk eene Conventie gefloten is, het Welk fekerlyk alsdan wél nader zal gé confintóef d Worde® - E 2 CJ O ->>

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1780 | | pagina 1