LEY D SE DUIT S C HUN D. ui31.fi! «inlijf j>wï COÜRANT atf-B|| 1*1 I E R L A N D. GROOT-BRITTANNIEN. 1° I "J-SS si iihiiï atsïiïü 1 A*. I7*«' MA A#A* TUTGARD (fen 23 Februafry. De Heer Koche<h jong Rechtsgeleerde alhierheeft in deft Jaarc 1778 een kort begrip van het Europifch Land-en Zee - Krygs-Recht ge- k, F maakt, hetzelve ra de HoogduitfcheTaal doen drukken» meteen Opdragt aan denAmeriCaanfchen Generaal Washington wiea hy zyn Werk ook overgezonden beeft. Deze uitmuntende Bevelhebber heeft onlangs den voorn. Auteur zeer beleefdelyit Lu li.la AIV. no A mnnca t/> jnón APH lS S"i- II- a a 'T E u 7 f. fc£i óc'|f OM.M u MAART* -O'S s a SZ V Eg 1 a "*S Kapitein Wilfoti gezegt hebbende dat hy het Voorde! goed» J keurde in zo verre het i'Ileenlyk cene Dankzegging was voor com- §<JJ mercieelcGuiiftenvoegde daar by, dat volgénS degeloofwaar- digfte Berigten dOTef-Alte ook uit Engeland terug gekomen u 2 W»s-, waarop dé Heer Fbrtefcue wènfchte dat dé Heere ons voor déze en andere Gorden waarlyk dankbaar raogt ma aken. Na dat nog verfclyidc Leden het Voorftel van Dank - AdréS e o goedgekeurdhadden vierdeenComniitté Benoemdiomhetzelve~g te formeeren on men -erwagt dat wyalhierdêzen avondeene al- g g gémeene l«an-«"natr v dezp Gebeurtenis hsbben zullen. ES 9O TJ S M c G J* Sea E c O o >-* •Sjê5 Sjg-s «g J-g O C CJ «-< 9 g^oU o K> jSa-Tfgü vgkié^Oïfa o-n XI3 rrJ r. 3 o a eq »t wë-g- O "O f-> B O O gfa «2.* St-a <U JÊ w* O iS-aïSaSageïnja, 5 Szï «"3Ï.S 0 2:9 5-Ë 2 g fa 525 J»» ,7! ceweeii vao een mei i*ouct geemauiveixr wueas-1 ccK.cnnaugc«- de aan een 'rood en wit geftreepf zyden Lint hetzelve is ovaals- «Tvze en ter grootte Van een Conventions - Guide (zynde omtrent J, oroot als een halve Zeeuwfche Ryksdaalder). Op dit Ovaal riet men een qnartier van de waffende Maan, èn daarboven in het Ljtyn Sina(ik Pofulusquc Americanos (de Raad en 'e Volk van America yen onder aan crescam ut profit* (Ik zal grteyen om tbtteiytO'. A VT' DEENMARKEN. KOPPENHAGEN den 49 February. Eergiftef avond ten elf nuren oniftond er op liet Ooft - Indifch Schiphet Goede Oogmerk een kévige Brand welke tot gifter ogtent ten 10 uuren heeft ge duurd,en toen in de Kruid-kamer ovgrfloeg zo dat het overgeblee- ven gedeelte in de lueht fprongen hierdoor verfcheide Men- fchendie zjg te veel op het Ys en digt by het brandend Schip ge waagd haddeijfc huhLevfen verlooreö én andere gekwetft raakten. Het voorn. Schip was geheel nieuwvoerde 36 Stukkenen ftond gerftdaags met een Laading, die 340000 Ryksd. Courant word begrootvonder Kapitein Fugledena Ttanqucbar te ftevenen doch door 't Ys op de Rheede bezet zyndekon zulks ongelukkig- )yk geen voortgang hebben. De Brand ontftondin de Kamer van dert Hofmeefteren wel in jeenKas, die in geen 3 Weékenopeq en met kóftba'are Goederen vervuld wast Men trachtte wel het Schip door Kanonfchooten in de Grond te booten om dus te Kruidkamer té bevrydendoch het 'Ys was weder in de weg. Het jammerlykfte is dat veefc Aanfchuu- wers hunne nieuwsgierigheid Zo duur betaald hebben want van de Equipage iszo veel men weer, niemaat befchadigden' geluk- kelykis aan de verder op de Rheede leggende ChinaasVaarders en andere Sc hepen geen nadeel gefchied. DUBLIN den 2 Maart. Onze ParJements Verrigtingen van gifter zynte merkwaardig eü éen ai te do' udaande B!yk van Vei .genoeging om U deZclve nipt ten i'poedigften te nieldea., en nu julfen waarlchynlyk alle verdrietclykheden ruffchetl de twee Ko- ningryken weggeruimt zyn y want de Heer Sorfter z^ijfc dat hv •«fcng» ver&ii^itk' Opl'choi angett voorgeleid bj.lin Van Verllag uitEhgelanddat de Bill tor verdere uitbreiding van den Handel gepafleerd zoil zynmaar thans Had hy 't geluk de Kamer te berigten dat de Konitiglyke Bekragtiguigaan de voorn. Bill verleend en dus onzen Handelopen van AmericadeWett- Indiën en de Kuft van Africa, nu zo vry was als die van Groot- Brittannien ofecüig ander GeVeft. De Heer Daly zeide dat er veelc Adreffcn door de Kamer gepre- ftnteerd waren maar dat zedert de Staats-Omwenteling dus- dsanige gelegenheid als heden niet was gewteft; dat hy de Ge trouwheid van verfcheide Heercnwelke moogelyk dagtea dat llle onze Handel - befnoeijingen nog niet weggenomen waren, •iet inverdenking begeerde te brengen: Hun gedrag toond, zeiae hy, hunne Gevoelens van Getrouwheid, daar zulk een groot Corp*ais de lerfche Vry w.lligers uitoiaakengewapend en der- zelver befcheiden Gedragccn verwondercnswaavJigc emftandig- heid is, ais aan de Regeering geenzins onderdsanig zvnde. MaarHeererivoer lay voortde Regeering moet noadwcndjg n zuik een Leger met een jaloers Oog befchoüwen ditvereifcht h dan van ons dusdaajijge Jaloersheid weg teneeitien,c!oorde be- ,1 tooning onzer eenpaarige Aandoening over de Gunftendie wy bekomen hebbenen hoe dankbaar wy zyn voor zulke Gunlt- beivyzcn als waarna wyeenEeuw vrugteloos gehaakt hebben." Zyn Voordel wns dan dat een ootmoedig Adres aan dén Ko- 9 uiug zou geprefetiteerd worden; inet betuiging van deDank- baare Aandoening, welke de Kamer ondervind over de mildas- dige mededeeling van den Groot - Brittannifchen Koophandel aan dit Koningvyk vergilnden om Zvne Majelleit vari de on- w wrikbaareGehoorzaamheid zyfter Geineentens te verzekeren Aanltonds wier 1 dit door verfcheide Leden goedgekeurd,on der welke zig bevonden de Heer George Oglezobekend wegens bet yverig.voorftaan zyner Vaderlandfdie Rechten, en de Heer Httffey - Bnfgdieom des te vrymoediger deBelargen van zyn Vaderhndte kmtneii verdeedigen. zynAmpt, als Advocaat van de Kroon, neergéfegt had(gefyr wy op zyn tyd pezegt hebben J Dt voorn. Heer Og'e Zig tins uitdrukkende dat het Voorftel 9 volkomen met zyne Gevoelens ftrookte cn de Dankbaarheid van Ierland altoos moeft en wilde zameuftemmen niet Enge- 9 lands Edelmoedigheid; want dat Engeland, omringt van Moei- 9 lvkbedenmidden in een wanhoopigen Oorlog gehoor aan odze - 9 Klagten Verleend en onze Rampen verzagt had, waar voor dit m Sewcft vcrpltgt is Het uiterftc aan tèfpanncn om Groot - Brittan- 9 nirn te herftellen in dien verhev en Rangwelke hetzelve onder 9 'sWaerelds Kocinyiyken bezit. 9 Het k, zeide de Heer ConoUy, öen Adres niet alleen aan den 9 Koning, maar aan *t Volk van dit Kottingryk; het vertoond 9 aaneen gewapende Natie, dat Wondcrftük Van ganfeh Europa,' 9 welke Gevoelens hunne Reprcfentantcn bezieldenHy'hoop- 9 temaardatde.Heerendaar zy nu de Zitdagen Honden te gaan 9 hondenook aldaar die eénpaarigheid, welke thans ju de Kamer 9 doorftraald, met zig zoiïden brengenen het Leger VrywilKgers 9 (omzeide hy de fabel van Cadmus te vervolgen waarop 9 zéker Heer voorheen gezini'pecld had) niet, gelyk de Helden, 9 dieuitdeTaöden van de Slang voortgefprootea waren, door 9 malkander» Zwaard om hals jhogtraaken. Cadmus, Zoning vanthebe: De Fabehfltffirle zegt'Jat tenige zyner Gezellen,'doof hem na de Fontein van de Te- vtrcjfe Dircc «ai Water gezonden, door ten Draak sitr- fionden vierden; dat MincrVa hem raadde dit Monfier té dooden en dtszelfs Tanden in de Aarde tt zaayert, het get* volbragt zynde uit die Tanden een Heir Soldaaten voortkwam die malkander om hals bragten behalve* vyfy Af» in* de geruide Stad Heette hielpen huwen. Et "3" r--- - Particuliere BRIEF van LÖNDÉN (iénjfMaart. 9 Ingvolge c mm S-S-H 5 myn voorigenvan den 25 Februaryzyn den 4 en dezer de |o« Zaake» van de volgende Hollandfche Schepen by hetAdtnira- d 9 liteits- Hofönderzogt,als -g jli |elE?.£l|«S3 2?"S'ÊSg de Sibellina HÏUegondaKapt. J. G.Tal; 4 ^Rz/bHetfe; '?>M I i n Kapt. J* J* Oepkes3 de jonge Girbtn KingstiiaKapt. W. At- c g pd a' o 'C >3 2 - J 'S.a' 5 *3-.!= 5 o«j 1I ir j i 8S,e^r 8 tvr" j j' 'x- 7 j w»' vv#» ik.u^k. txi c ,9 zes 4 de Maria Agathat, Kapt. W. P. de .Vries 5 dcjonge Sy- te-hegf 0 Kapt. A. Ariaansz; 6 do jong» fmkemetKapt. P.Y.^oa Höékshia en 7 doLevlna en Jacobs JohannaKapt. A. Bari- 'S „hing, welke behooren onder de 9 Schepen, doorden Commo- c üore Fielding te Portsmouth opgebYagc: Men heeft de voUcbmé f ïbó Bef iffing deswegens uitgeftela tot dat men daar van geprodu er V S a a G. ESSlgSv-Si.Blg'^i ö"0>O .2 SC'fS C N - 'P ~j 'SS S .2 ^>2 ceerd atJ^eBbeti «te. Sein* Snede* j Pasporten, en aiieandere SjT® «j u-g c 2;S~ 9. Iqfttuöiéiibetreffende dérzelvcr Laeding eii DeftipatieS 4>a'''-2 R 3 ^8 g 2 aan Boord gevonden Hennio en Vlas zvn nk ennfrabarufe r.ne- a 5 3 rj —0 r* C, r—, I-* rïC- cc bS'd '»4J 9 (of Vrybrief) van het ftanfche Hóf aan BoOrd had; dusheaftS-a 5 og men ook gehandeld met het Schip Aittiir-CbrifiinaSchipper^ S .s»^b a z ,t Nann. Jacobs, to oni dathetielve een dergelyke Vrybrief aan g ®.js Jo g a a"® 2 4 Boord had als om dat drie vierde te Aiafterdam tehuis hoorden, 8 .1 Tr.-i, DeSchepert de Vrouw Antra, Kapt. Gerbea Ages, de Juf- ^^,8 S S S 5-£ j= ea"~ .15 J w frottvt Qaihariüa., Kapr. P. Hanfésde Vtvitm Rttcbe!,-Kapt. .r °i S G soZ G a ~Z tt 9 J-Jobs, en de EendragtKapt. J. van-Duivenbodezyn ge- «S JS -f.® 5ü® Sj^S reftitueetd-, mits er van het eérfty Pasporten gfcproduceefdwor- G S~=<< °-5ü eK? 5 51- .9 den; doch wierdgereferveerd.de confideratie Vah Vragr. cn geordonneerd de Laadingen aan aeCommHTariiTeli van deVloot 9 afteleverCn; doch wederom gereferveerd decönfideracicaan wien de waarde dier Laadihgen zal worden BetaaldWaar ha ordte gelteld was om deApeftcn binnen behoorlyken tyd aan te teekenen, gKgJ ge- gj^-s 4 2 M 10 Kïü SO s 3 .LONDEN den 7 Maart. Zo niyrt voorigeuw gunftige Tyding licct t medegedeeldhet is thans nitt minderwaut daar nog eeni- ge Bekommering Was övergebiecven dat onze Vloot te Gibraltar^'Jhll w>'t ••l-o-cvd worden; 'td~ Gfftsteft altr.ibirerc-" nét. üo r Uokom i-.n den Heet Óakcs, lieutenant van 's Ko ning» Schip-de Prins George s eetgiftermet Depeches van den Ad- miiaalRodneyen den Schout-by - nagt Digby voor de Admira liteit aangekomen waar van het Hof gifter iri een extraordinaire Courant heeft doen publiceeten 1. Extraét Uit een Brief van Sir George Brydges Rodney geda- g'è jfS S teérd op 'l ee aan Boord v«n 't Schip Sandwich den 15 February, S~p S-® BehelZicnde: Dat hy den 13 dito de Baby van Gibraltar verlaten hadWet de - "3 Vloot onder zyn bevelde Schcpyn Marlboroughthe Livtnci- g *2 bleefl the Defence denzelfdeti dag terug gèkomeil zynde van liet (5,3 h a efeorteeren der Trtstfporc- en Proviand - Schepen r.a Mahon cn u welke gedunrende hun heen en weer reize niets ontmeet noch x: g gehoord hadden vaiivyandlyke Schepen; dat iyi>M»jts. Schip - o des avonds zig ook by hem gevoegd had, na dat het- go g "3 9* ét p J, - a sJSjzgï a G 5 n cs G 'o hr.V O a> cc o 3 o o g» U >.-1 N-RgSSsü «S S3 g £-31 öica u *|9 p-tt o an a 1,3 S5 Q §r V-V, 3 rO .sü^jp'f o-a eu 2? e' S o 'at" a E u S» e 5 2 si i> 2 3 C 13 fi 9- *2 eé S J: Ao® 9-k8»I rrt 2' u 3 J5 |g S .3 .c |g«l h -O .O 0 O O. '■eg "a £5 o cl g® e'^ 5?S .- psp> "éf C Q - uïï L *3 uy a wJ 13 ih O ■mui jSiTJ uckO to 53 "c cl rs- g 51 s ftY H - g iS«,; S - - T o .c 5» ^3 filjs i - E 9-de Triton t zelve het Convoy en deGelden aan ayn Boord zynde, veilig té 0 I'ort-Mahonhadgebragt, van waarhet voorn.SchipnatWee j 2 dagen'vertoeveq aldaar 4 fnet Depeches van den Gouvcrneiif, en co^ c g u 9 Berigten dat het gem. Eiland zig ih volkome Ruft en Veiligheid H 9 bevond,teruggckoibenwas.«|3 S Dat byreeds )rdre gegeeveü hadotiidenSpaanfchen Aclitii- gSg jj/j 9 raai na Éngeiandovértevoerènvermits de Engelfclie Gevan- Ag1 genen niet terug geleverd Warén maar dat den eigen ogtent vau 9 'jjjjf B 9 de voórgehoomeliilcheeping, deSpaanfcbeGentréalheulhad Jj.7 '3 9 doen weetendat de Engellbhe Gevangeneti opMarfch na Sint kï 9 Roch waren; dat hy vaii den Koning zyn Meefter pofttif bevel -5 y .3 5 g 9 had hen met deuitei fte Beleefdheid en Eerbied tebehandelgn; 9 dat het Hof van Madrid, waarlyk aangedaan ober de Menfch- 9 lievendheid e« Heufchheid, met welks de Spaanfche Officieren -5 enGeJfiaenen waren behandeld, hemGetieraal,den Onder-Ko- o u 3 niug vart de Provincie cn alien Officieren van zyne Cathojyke Majt. gelaft had de Engetfche Officieren thet alle Heüfchhêid en g k? g S 9 Vriendlykheid te bejegenen." Hfc«-oo Dathy, op den Ontfangft yaneeit Brief van dén Spaahfchcn 9 Admiraal,waarindtóelvekennisgafvaUdciiflegtcnStaatzyner g s*§o 9 Gezondheid, en de Cèraarlykbeid zyner nog ongerteezeu Kwet-o-H^ c fuurenais mede wat de Generaal van *t Spaanfche Leger 4 no- g S pens het uitdrüklyk Bevelhoe de Engelfche Ge vangenen moe 7 c. .7 ften behandeld wordeilaan hem gemeld had liet <cn zdcr ge S'g.g 9 fchiktt Tyd geoordetld hadomdeEdelmocdiglteid, welkfczo g-ïï 9 veel Indruk op het Hof vin Madrid en de Spaanfche Natie «e - 9 maakt had, te Vermeerderen nvt het loslaacen van liurinen Ad- 9 miraal en de Officieren op hun Wsord van Eer,getckend door 9 den Admiraal eft alle dé Officierenmaar dat ge<n« Geméetieri," s» 9 buiten de GekWetftCnof die zeer ziek Warenen voor welke 3 öi^ 9 men Handfchriften gegetven had, waren losgelaatefl; dat er 50ÖJK te Gibraltar waren gebleeven om tegen Rngellclie Ondevdbancft 9 hitgewiflbldfe Worden, en alle de overige reeds aan Boord Vin de Vloot en na Engeland vertrokken wafeü." oSffia1»»", v - wa ll. Extraft uit een Brief van den Sehoüt- by- Uagt Digby ,öp"g 5 -c, o 15 of® Zee gefchreevan en gedateerd den 4 MSart, Waarin by verhaald: S'g'og «t5«*S.<8 8 S o-"S" Dathyden i4Febr.metdéHAdmiraal Rodney van Gibraltar "JJiTp g ^®SO 5^ 1-31» en tot den 18 met denzelveö voortgezeild is wanneer dié Ad- g g J >--3 '5,3 ,s| 9 miraal het Sein van fcheiding gaf en onmlddelyk verdeelingStJ 7 '2 c'B'g c 3 g5 9 maakte; dat hy inet de Vloot, onder zyn bevel, ende Spaan- g o Së g S 2^*3 9 fchePryzen,zonderiets wezenlykstéontmoeten,tot den 2jfte g c o S'-o g g 3-0 jj g-° f- 9 voortzcilde en toen éenFranfch Cönvoy aantrof, het welk be- g,®üs,3 „'S c S <2 9 ftond u lx twee Oorlogfchepen Van 64 Stukkentwee groote 2 'G 5 2 7 -ë S Q - E gf-q af 9 Tranfportfcbepeneen Frcgtt en 13 Vaartuigen fta Mauritius B s» - E fceifiS"? 9 gedeftineerd, doch *t welk zo zeer op deszetfs hoede wasc' 9 het afhield alvorens man hetzelve van't pek befpeuren koft 9 Dat het Sein veor algemeene jagt onmiddelyk gemaakt zynde,- 9 het Schip de Refolütie het geluk had oni het Franfche Schip Het Vervolg op ge yjprge Oddtyde.- J w Ja a bd gjfl £;f i'i S S.'r' P* c*? 9 V®-eo-v 2^^ ö>-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1780 | | pagina 1