Édele mogendé heereni AVI7**. L E YDS RTDAG SPA N j R CARTHAgENA den is January. Tegenwoordig word in de Magazynenen vanZyne Majefteit,zo wel de Róók. als Snyf-Tabak, 23 per Cent boven dé voorige Prys verkogt: Ook worden thans de Rechten op de Eetwaa- ren,welke van het platte Land en de Steden gebragt worden, zelfs; fchoon het Inlandfch Gewas is, ha evenredigheid Vethoogi ITALIË N. TRIESTE deni4January, iri gevolge 'eene RefoIUtie van dé •Reyzerin Koningin, onze Souveraine, gedateerd 28 Augufty laatft- leeden, is den 31 der voorige Maand eene Vergadering van alle onze Kooplieden gehouden en in dezelve eene Verkiezing ge maakt van 6 Dire&euren van de Beurs, waarvan er elk Jaar a af- 3an en hunne Staatfen door 2 nieuwe vervuld zullen worden, pe voorn. Directeuren zullen élk twee Maanden préfideereh hl dé •Vergadering der Gedeputeerden vah het Corps Koopliedenen die, welke twee Jaaren gediend hebben., niet dan na verloop V jtt vier Jaaren verkiesbar zyn. Deze Schikkingen ipoeten noodwen- dig (trékken omonzen Koophandel te bevorderenook heeft men opgemerkt dat de ingevoerde Goederen in 't vóórgaande Jaar 4415 tpi de uitgevoerde 5232 Ton meerder geweeft zyn dan in 1778. Q RU O T-BRIT T A N N IE N. PLYMOUTH den 19 January. Heden kwam hier binnen W. .tones, Onder Stuurman op het Schip the Pearl, met de Spaarifchë Ytyijmifta'. tyding medebrengende d8t de Admiraal Rodney «net zynEïquader, op de Breedte van 42 Gr.9Min., Lengte ia Gr. tSMlri'. genoomen heeft een Spaanfch Convoybeftaande in eëtt Oófloafchip van54Stukken,s Fregatten en i9Tranfportfchcpen, vin Bilbaoniet Uorlog - Aniunitie na Kadix befteind. Ook word van Portsmouth van den 20 dezer gemeld, dat twee dageiï fevooren aldaar gearriveerd is hecOurlogfchip the Seaforii, met dé Schepen de Jujfr. CatberinaKapt. P. Hanlenen de juffr. Anna, Kapt. G.Ages, die van Hamburg na Breft moeiten en door hetzelve gewoomen warenOok is door't Schip the Valiant pnoonien en in Plymouth opgebragt een groot Duitfch Schip WetPlanken én Timmerhouten in Falmouth was den 20 dezer döof liet Kapetfchip the Tremmerte Londen thuis hoorendeop gezonden het Phlifflfch Schip MooneKapt. Parlöw van Bor- tieilni ria St. Maló gcdêit'neerd, inct Wyn en Brandêwyn. Het Engel iclié Schip the Pkyiixhet welk in de Weft-Indien door de Franfcheugeni-onien was, is door bet Schip tbePrOfcrpine hernoomen en te St. Kit. opgebragtHet Schip ChfiflïaanKapt. Bleeker, van Leverpole na Oliënde beftemd; was wegens zwaareti Storm op Scilly ten Anker gegaan,, doch genoodzaakt gewcelt te .kappenhetzelve heeft veel Schade gekreegen zo dat hetzelve jn de liiven gekomen zyndeheeft moeten ontlaadcnWydars had men tyding dat hét Zweedfch Schip George, Kapt. Cbriften- fan, vad 'stokhola na Portsmouth gedetineerdden 3 dézer ih «etl zwaarert Storm óp deFranfcheKuft op Strand, gedreevcn en Vervolgens geheel verongelukt iszynde de Kaptmet 1 Man van de Equipage flegts geborgen FALMOUÏH den 23 January. Alhief is eene Maale met Brieven uit de Weft-indien aangekomen met welke men dé Confirmatie outfangen heeft van hef neemen van drie Ffanfehe Fregatten cn ii Tranfport-Schepen; en thans gaat ook de fpraak dat het Eiland Grenada door onze Zee-Migt aldaar w weder van de Franfchen hernoomen is; van welke gewigtige H Tyding de Confirmatie met ongeduld verwagt word. NEDERLANDEN. AMSTERDAM den 2 February. Giftcr ogtent zyn alhier door den Wel-Ed. Agtb. Oud-Raad tot BURGKMEESTE- REN dézer Stad verkoozen de Wcl-Ed. Groot Agtb. Heeren Mr. EGBERT DE VRY TEMMINCK, Mr. WILLEM HUY- GHENS, Heer van Höncoop dt cen Mr. PIETER CLIFFORD, Welke uit de afgaande Heeren Burgèmeeftcren tot PRESIDENT BURGEMEESTER hebben geè'ligecrd den Wel - Ed. Groot Agtb. Heer Mr. GUALTERUS PETRUS BOUDAAN. Ook zyn uit eene dcor den Ed. Agtb. Raad geformeerde Nomina- tic vanVeertienën,doorZyne Doorl. Hoogheid den Prins-Erf-Stad- houder 6cc. Jtc., tot SCHEEPENEN dezer Srad verkoo zen deWel-Ed. Agtb. Heeren Mr. Èauduin jan HuiftMr. Jean veutz, HenrickShjilmaisMatthys OoftrMr. Corhelis van der Hoop.Gysiertsz.Mr. Gerrit Oorver Hooften Mr. AppolloniuS Jan Cornells Lampjinsin welke Qualiteit de gemelde Heeren Zittinggenoomen hebben terwyl teilens-Uit de afgaande Heeren Scheepenen gcëligecrd zyn de Wel a Ed. Agtb. Heeren Mr. Jan weaftahdPie'tcrsz. iot PrcCtdenten Mr. jan Hemd Bickertot - PrefidentVoorts zyn tot SCHEEPENEN - COMMIS SARISSEN verkeoren de Éd. Agtb, Heeren Mr. Jean Deutz, Henriff UitilmanMattbyt Oy/lerMr. Cornells van der Hoop ,- Gysbemz.Mr. Gerrit- Corzer Hooft én Mr. Apptlinius Jan Cornells Lampfim. Schipper J-ILToodt, vah Duinkei-ken na de Bogt van Vrankryk oe(temd,incldVan Trtlnblade dat zyn Schip den 17 January op die Knft verongelukt is, de Scheeps-Gérecdfchappen was men bezig te bergen; hy was door een Storm uit het O. geheel efgc- «treevcnen van den 6 tot den 12.January in de Corunha om Brood •n Water binnen geweeft. Te Malaga is binnen geloopen DtPieters, vah Cette aa Honfiettr, tteteenige Schade, dochhy dagt fpoedig daarvan herfteld te zyn. Van HELGöLAND word in dato 20 January gemeldTe wangpro zyn aa> Strand redreeven 55 Zakke* met Schaaps ÏVol gemerkt met een Hart, hebbende drie B van binnen en een hori- aotoleLinlé van boven, met een Kruisje aan beide de enden en een Pin 't middenVoorti Kaf en met China, gemerkt AB, Salfit rarnla en een Agterdoel van een Schipwaarop (laat Cathdrina jobannawy.ders een Schild mét dezelfde ISTaaBien, eii tweeVrou- Beelden Beeldhouwers WerkVolgens berichten zou dit ocnip door Doume Idcs gevoerdvan Radix herwaards beftemd en %y Raltram geil*and zyn. AnfivementcnIn de Corunha, W. de Boer van Riga; teMar- JhleD. Scheëler van Mogadorte BilbaoV. Huhn of J. Lydef veers van Bergen, en H. Hendriks van Oftende. nG®AVENHA(ÏÊ den 3 February. De Heerea Staafen van gewe ft 6B ^r'es^an^ zyn gifter' en heden weder vergaderd c ®e Hoeren Gedeputeerden van de refpeftive AdmiraliteitS- i'°Ue8tcn dezer Landen zyn met Gecommittaarden tftt dé Haeretn *t«»Ka Geoergal ip btfogae geweeft. N°. is C U R A N T; bÈfi 4 FEBRUARI. ijé B6.IÈF van de lieereh Staatén Geneiféaiter UitfcbryVinge van den algemeenen DANK- VA ST- e« BE-DE-DAG, is alsvölgdt pingetwyffeld ij 'er geen Vólkhetwelk niet nioet erkennen dat hét Lof der Naticn inden atlernaauwften Zin aan het Op pergebied der Goddelyke Voorzienigheid onderworpen ismaar geenVolk is 'ér, aan hetwelk desze'fj Jaarboeken zo Veel Bewyzen van die Waarheid opleVerenj als dit van deze Vereetiigde Neder landen. Als mén ttft de Grondlegging van dez'eRepublik opkliirtt; als tjieh Opmerkt langs welke Trspjpen, en uit hoe zwakke Beginzo den dezelve ,verheven is geworden tót dien Trap van Roem eü Grómheid, Waarin onze Voorouders dezelve hebben gezien, en als mendüarby denkt op de Middelen; door Welke dezelvemeer dap épnsde.Gekaareiidie deszelFs onvermydelykén Ondergang Jch'eenen tedreigen,ontWeekeniSmag men zig vréagenhoe het toekomt dat dezelvein het midden der Stroomen en Onweérs buyeó; die haar zóó dikwyls gefchud hebben,nochtans tót Hier toe behoudenis gebleeven. Mén zaf, zonder veel Mo.eite; kunnen vindendat, tioch de Kragt, noch de irieafchélyke Wysheid«och de edelmoedige Poo- gihgen en zelfs 'dé Dapperheid van de roemriigtigfte Befchermers van het Vaderland, dié Wonderenwaar over een ieder moet ver- baaft;ftaan, alleen zoildèrt hebben kunnen uitwerken; maar-men zal mpetert gevoelen,dat het zyn de Göedertierendheden desAller- hpogftenert de Barmhartige Bedeelingen vanzynewyze Vporzie- nigheid, aan welke dézen Staat al hét geen dezelve geWceft isen 'nogis, verfehuldigdis. De Vrc edede Overvloedde Burgerlyke en Godsdienftigë Vryhedeii; dé Voorrechten en deVoqrdccfétl,dlevvynög genie ten, alles köndigd ons aan, dat het Godis, die regeer den die ih zyne oneindige Goedheid vbof dttze Behoudenis nog waakt want welk zoiidê ons Lotzyn,zoHy, in de tegenwoordige Om- ftandighedëri s die msgtige Üefcherming; dié ons alleen bewaard heeft, en diënogalieehonsBeftaan éls een Vryen Onafhauglyk Volkkan bewaarén 11 verzekerenaan ons kwatne te ontrekken Wanneer Wy nu in Overweëging neemen hét geen van onze kant gedaan word, om Hem tot de aanhoudendheid van ZynBe- fcherniing ta bcwee-gen, of liever, Wat by Oris niet gedaan word het geeri niét verdiend dat' Wy daarVan beroofd wórden; het Zondig Misbruik van de Goddelyke ZegCnlngén de Ondankbaarheid, waar rhede die betaald worden; de verwaarlozing enppenbnare Schending van ZyneWetten;de veragting van Sommige enFlaauw- heid en Onverfchiliigheid van anderen voor den Godsdienft; de Halfiarrighëid, waar medé men voorgaat in die Ondeugden; die den Vo irfpoed der Volkeren het meeft bndermynen ;ch deonbe- zeffelylce Gefuft-heid, waarin tnen.zigtöcgeéft, niettégënftaande zoveclOmftandighedendie Ons béhoorden wakker re niaaken, kunnen Wy niét als met een regtmaatige Vrees en Bekommering voorJjet toekomende zyn aangedaan. Alles roept derhalvèntotdc lnwobnderen vafl ditLandbm an: dere gevoelens aan te neemenen terwyl het nogtyd iSdoqreeh opregte Bekeering tot den lleere, de Ongelukken,waar mede zyne Rechtvaardigheid.pen Volk, 'tgeen tothiertoezo weinig' aan Zy- neineenigvuldige GiiBdbewyzen enLangmocdigheid Beantwoord heeft', Zou^e kunnen bezoekenvoor te komen. Om dczc'Redenen hebben Wy goedgevonden uit t« fchryven een algemeenen ÖANK- VAST- en BÉDE-DAG óver all'e dé Geünieëide Eroyiricien Geaflócieerde LandfchappenStédeii en Leden van dien tégenjWtierisdagden'eerft-nMaant-eerftko- mérideörri ten zelven dage, in alle dé Kerken dczcv Landen, Gód Almagtig aantebidden en gfootte rnaaken, het Gebied van Zynï Voorzienigheid te erkennen; Ons ctt Ons Land*aaf> Tïyne Aft' magtige Béfchermirfg op té driiagen, met Harren 5 vol vantianlc- baarheidzyne 'onverdiende Goedheid te-èrkennende aanhou dendheid van de Zege .ringéndie Wy hog ganietcn ófte bidden entcffens te fmeélfen, dat HypnsWilbcvrydenvoordeOnhéiién en Zwóarigheden, waak mede Wy gedreigd wöirdenDat Hy wil dóen ophouden dé Stérfte onder hét Rund-Vee, Ons wil bewaafcri voör WatervloedenDverftrootiiingën ei» voor aanftëewndë Ziekteus «.waarvan Wy nog onlangs zo véél gevoel gehad hebben; en allerly Voorvallen; diè onzen V'reede zoiiden ktlnriefl in gcVaar ilellén» wilvaii Oris tveerenE11 om voorts mét een waaragtig Be rouw eri Leedweczcn, Bëlydeiiis cnAfftanddoch van onze Zon den en Overtreedingenderzelver Vergeeving af tefmeekei ,te gelyk' met dén Goddelyken lïyftand tot vstbcteriiig en bekeering van een Zondig Laild. Wy nioetcaby deze gelegenheid, GodsdierbaarfteGiinfteri Zegéri. affnieekefl voor dePerfoonen en Regeering Van dé hoöge O verigheid dezer Landendat God alle Uaare Onderneeiningen en Raadfiagen ftrclckenae tot behoud van den Vreédebeyof dering van den KoophandelZéevaai tLand- en Akkerbouw en allerly HandwerkenAanmoediging yah Deügde'n Weetinl'chap en ver-" meevderirig vari deri Blóey en Weivaart der Ingezetenen, vopr; fpoedig Wil maakert en gelukkig doen uitvallen: Ook óver den Perfoon vin Zvne Doórlugtigfte Hoogheid; onzefl geliefden Erf stadhouderdat God hemwilondérfteunen in zyne géwigtige Be zigheden, ënbyfteeds het Voorwerp moge blyven van onze Lief de, deVoorftander én Bëfchermer van onze Rechten eri Vr/he- den, en het Werktuig van ons Geluk 'en Voorfp „cdDat Hy langé jaaren, onder 's Hemels Zegen, met HaareKoninglylce Hoógheidj, Zyné dierbaare Gcmaalin, in volmaakte Gezöudhci J én Gènoëgeii moge levenén Zyn Jllufter Geflacht By aarihoudeadhé'id ien op- waflen in Wysheid en Deugd. Ook zal Het onze pligt zyndaar een Oorlóg tuiTchendè magtig- fte Nabimretr van den Staat öntftaari is, en meer. eri meer hevig fchjtntte wórdendie alierly Gevolgen kan ria zig deepenwaarin wyhet allergrootftéBelang hebben, Gpd Almagtig vuuriglyk te bidden eri te fmeekendat Hy de Harten van de nabuurig'e Kón in- - gen wil neigen tot den Vreede; op dat de Onheilen van den Oorlóg zig niet verder mogen verfpreidenmaar eindelykeenS óphóuderi Laatftefyk Behoofën Wy ook Onze Gebeden uit té ftortenvoof den. Welftand der Protsftaritfche Kerken in alle Plaatfeninzon derheid die zig hier te Lande bevinden,ten einde die meer en meer inogen Bloeyen in Godvrugt, Waarheid en Dieugderi den Arbeid derzelver Leeraaren bektoönd moge worden met de Wezenlykfte én duuréaamfte Vrufteri. Alles tot Groótmjakingvén des Heeten Allerheiligfteri Naam,- Voortplariting én AanWas van de W^re Chriftelyke. Gerefor meerde Religie; Confervatte van Onze daurgekógte Vrybeid; en Qaser after Zielen Zaligheid. C O w - iifplii O "S O i-l S 3 -s .s K 5 mé ¥ijim 5 5 s> •ïfS a ao 5o|#l 13 V J3 Midi's O Q O; -cc/" s «I-B C c lx,rse -W c»3 ^5 £-> .O E-S ■•'éj P c P a<u2 oCS o >0 h I 8 r g"g r e <U r-3- y. a_i1 -afv 5 e^s 2h' c.« N S.-15 F-V *- 0 a ii Eé1 O CO 'Lli O rVj <y hD "T3 *13 s? m a S UfG D -A M T i 1 a» S 1- w c E S ft 2^ «Til 3 RÖ S •S rs P S 2- c? 0 o2r« t: i4 C- C O r> - 50 TTt r ej '-n fx O LL- o ^lu_ «He WfO ff tïxïgfaèSE'ssI S 6^ J Cj e, 1 r— V 3 o - -3 -- S -P 3- i> ft 00 v ra 0 tÜ vHi STv, -Vs. .OJ-j&s >2 C -L p S 0 pl '-Os ■-* rA 1/3 -«"-W' "o r' "o iisl 3 g e A- 'bfï nj 3 ^'2^ 8 c .5 ^2 o o Kj- u a 3 i?. 7! s >-.Cm «y 'n c> .0. a& s si x*i?B ae 2 2 5 Cs rt -13 2S 6 5 g "O r S c p* o IM 0 tfj Q ••■'S èi 3 gei t»5 rt ^3 ■g^g 6 s so c g g-g g; ^5 fP kc ,P-'4> O o s= "U"£s te Ai M S- S .W-S r- R r S „*5,3ë 2 =1 riS'JG|-grfS'3 fig

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1780 | | pagina 1