178e. LEY DSE - - N\} C OURAN T. M NMT. iPU H'Hii t lit si IftUR til!IJ §1^ li lte WÊfMHWi - is V It T D A G DEN 7 J AN U.J R N. DeGroot- Morea herfteld T U R K Y E oNSTANTINOPOLEN dén 3 December. J Admiraal Haffan -Pacbade Ruil in Mo l hebbendeis met zyngeheele Vioot van daar terug ge- flk komeneti dcn 25 der voorige Maand, in't Gczigt van binnen dese Haven geloopen. De Groote Heer was, 1 Gew0onte, in i yn jali Kiosk om den Groot-Admiraal pu ll Aadientie te vcrlcenenZedercde terugltomft dezer Vloot it 3# nieuws s Fregatten ter beveiliging van de Scheepvaart na rcbipel geftevend. V 'n (inzien van het in nryn voorige gemelde doordeFrSnfche rs fenoomen Hollandfch Schip van Jochem Kuelerheeft 1 nol de volgende nadere Berigten datde Hollandfche COn- neer de Httcbepied, den jt der voorige Maand, op dfe J sten der Ikliandfchc Koopüedto, den Heer AauieuxCon- vaa Vrankryk s ran dit Voorval geïnformeerd en verzogt ■t jftdezeWanordfes te dqen ophouden en de Eigenaars van dit loonieft Schip fchadeloos te doen fteüen, waarop, door dién W(nog dien zelfden dag is geantwoord bat by van eene «ai, onder zyne competentie nitt vallendegeen-Kennis nee- d \nbnde, noch Bepaalingen maaken nopens de Pligten en For- üttiunwelke door de Koninglyke Ordonnantiën, tot Aan- uiing en Onderzoek plan neutraalc Schépen;, als ook wegens iejiaan hunner Laadingenvoorgefchreeven warenwes- hit de Hollandfche KU.etgcrj zig zonden moeten adreffeeren nil Admiraliteit en Raad der Pryzen in Vrankryk." Dat de Heer de Hochcpied hier op den volgenden Dag zyne «eftatien, in den Naam der Hollandfche Natievernieuwd ivervolgens eeneExpreffe aan dénAmbafladeurderHeeren aaten Generaal by de Porce heeft afgevaardigd; dat Zyne l teellende aan den Graaf de St. PritflAmbafladeur des 1 unings van Vrankryk, het bovengaande heeft vertoond, 1 Is mede dat de Franfche Kaperseiflehen dat de neutraals itendojn, niet alleen door Autbentike Stukken, maar ook by tde, beweezen worde, en dat de Produéten van vyandlyk ai, welke daar op als Koopwaaren gevonden zynvoor ver- iurd moeten befchouwd worden. Op alle deze Réprefen- tien hééft de FranfcheAmbafladeur geantwoord: Dat i wat j» ittrof, by deswegens niets beflijfen konmaar dat byaan ij Read der Pryzen in Vrankryk zoufchryven om die Zaak 'ttloen." ergifler zyn twee Franfche Schepen van MarfeilleOnder ivoy, alhier aangekomen, en een derde Schip, 'mede van .fiille, en ter Lofting van eenige Goederen, die voor Jndrine- m gedeftineerd zynte Rodofto gearriveerdword ook eerft- van daar alhier verwagt. 1 E R L A N D. lUBLIN den a 1 December. De vootnaamfte Verrigtingen ons Parlementzedert de gewigtigfte onzerBelangéns .voor britfche Parlement zyn hangendebeftaan daarin', dat op den oer Vos&Bcllamont,m het inwilligen van eenVoorftel vanLord 1nlmrrcs, om den Staat der Natie in Commité teonderzoe- l, zeer breed uitweidde over de Bedoelingen der Bcwinds- iden in dit Landen dat hy zig in kragtige Bewoordingen over tAiTociatienuitliet. Had mén, zeidehy ,hetvoorgefteldOn- liazóek aangenoomendan had alles zig zelfs ontdekt; het lewoonlyk Dagberigt zou Groot - Brittannien hebben doen eten dat wy niet op deszelfs oogenbliklyke Zwakheid, noch op toe voortduiirendeSterkte eenig Voorftel doen; dat wy niet uitVergeldirig maar uit Rampfpoed handelen. Had het gem. Onderzoek doorgegaan, elk uur zou denSouvcrainver- meldhebbendatverkleefd aan en overtuigd van zyne billykc Rechten, wy niet ophóuden te gevoelen dat dc Magt om Man - fchap byeen te trekken, of Ktygs - Officieren aan en af te fiel den een onbetwiftbaar Voorrecht van de Kroon is; dat enkele Kaodzaaklykheidverhaaft door eené billyke Gevoeligheid te gen alle zyne Vyandenons genoopt konde hebben de Koning lyke Ordres voor uit te ioopendat1 die Corpfenwelke zich in getrouwheid geformeerd hebbenoogenblfklykvolgens Pligt, villen fCheiden op aanmelding van zvn Koninglyk welbehaa- gen, en dat de eenpaarige Dankbetuigingen der beide Parle- Bemskamersdie gewapende óorpfen niet ,konden begccrcn -tewettigen.Waarom hy voqrftelde om tot Ha Kersmis uit te illeii het verder o vervveegen van de Artykélett van een Bill voor algemeene Rttftdoch ïiy Wierd heftig tegengefprbOken uroln hy zyne gezegdens met 'deze merkwaardige Betuiging SflootHet Voorftèl, Mylórds, is in Owe Magt; handeid idaar mede naar Goeddunkenmyn groot Vootwerp is, wat 'ook gtbeureitinoge, bereiktheden heb ik hier een Baniere Van yetrotuve en conftitutioncele Grond&tl geplant, om zig hief na daar onder te herzamelerfzo iemand tragten inogt dezelve af te fnydenOm met nwevtordfchappen rond te gaan, moetij: Kggen, dat Gyoverbödig zyt in héttoeftaan'tistydomU» herinneren, dat Slaphartigheid Vetagting baard en Veragting ■Ontjleeking voortbrengt. 1 Hoe weinig. Invloed zyne woorden eft zelfs deRegecring,fchooii •ftdenvoornaamften Adeldom' in.bloedVdrtvantfchapzyndeöp PéjUeeiteLords heeft, blvkt daar aan dat de Hertog vonheinfier Kreoon-Rroedcr desOnder-Koftings,den 9 dezér eenVoorftel,deed W1 hy Adres aan den Onder-Koning tc verzoeken Communicatie Ierland betreffende en thans ter Tafel plan bet Itrtlch Parlement leggende, té genietenwélk Voorftel hy niet étt gedaan.hebbenzeide hy,indien deRegecringhenlmetvef- TOUwen vercej-^en hem Papieren vertoond had, die hywegens ."'ïmektt vafte Goederenen den Rang door hem in 't Ko-, pgryk bezetenbillyk yermogt te zien; egterzaghy, opver- .«tyfneen^e Lordsvan zyn Voorftel af, onder betuiging van ,.m eemgVoorftel,dat met de Gevoelens van de Kamer ftreed, Zftüen volharden. Den 17 aèzcr verkreeg Lord Beilamont evenweldeGoedketl- ,;;Van^a ?edaan Voorftel om de Ovenveeging der zogenaaffide Billof Bill ter geruftftelling der Onderdaanen y Chonen; hetwhlk hy Voornaamlyk wenfehteotiidatdeoii- ^wagtepunftendie men nu van het Zufter Koningryk f Grosf- j t£ öntfangenhet Huis met gchtej andere idr n-OM een BiiI;WelkeWantrouwen in deRegeering rarong, té formeeren zou vervullen. Zyne Drangredenen 1 -j j déJiAartsbliTchop van Tuam fterk onderfteundals j- de^aam?n vaU BuckinghamshireNorth en Hils- ugumdjf Land vereeuwigd ftondeö te worden, door het Anu: 1 hs<^<lenmet Koniagirk uit zyne Rani- Maar vöornaiöllyk waren de Verrigtihgett van deh«oen di de zer in de beide Parlements - Kamers merkwaardigals waar op het genoegen bver de Britfche Voofftelleaten voihéh doorftraalde want óp eerftgeju. Dag wierd door den Heer Vorftert. by -deGe- meentens; aaRgejUerkt dat alleswat tyy redelykéfwyzekotiden 3 S° 5 g S vefwagtenvervat was in de Engeifche Voordellendat di« zélfs 13 a iS ii - genoeg kdftgégee- 2 3 S - e a' a a fc- A?bI onze Verwagting ovenroilkn 5at geen Loft genoeg kdftgégee- £3'*: S S - - ven worden aan cén Staats-iDiènaar,die deze Voorftellen geinaakt," S M g B o zofchrahder,doorhetaffnydenvanaUeTégenkantingen_,enmet Sjjg Ss"|.JSgS© Volkvan Engeland onze Gevoéleosnopens dié Voorftellente H - - s doen weetenel» de Gémoederen vaft deze Natie geruft te ftelien. 3 g ig g e Dus fprak men ook doorgaaqs in de Kamer dér Lords en zo éj W weldaaralsbydcGémeenteas wiérdcenpaarigbeflootén: -< 5:,. '2 ft v ■I. Dat de üiftroer van Wöllen eft andere Manuftflnuren; »a fj'r3l5 o w alle vréemdèHavens, uit dit Koningryki wezeniykftrekkeii zal S igjiti RAflmirafrh vein Wf»Ivfn»rP r >1 r: s zig tegen deVoöroordcelen van eeneNatie cé vérzcttén.befchcfmd ^es haddat het ónze Pligt was zyne Handen te Herkendetor aan bet Sé a c 5a - "jSi9 tü flfea. «B-B «H 3 l CJ CO O n» fd A j* «6 !J W tÓ« M-^ o Es» (3, W. P[ N 1 c a s totVérligting Van desZcifs Rampen, Aanwafch van Welvaart; - 5 au g Bevordering van Vooifpoed oil daar nevens tot Voortzetting 'S van Groot-Brittanniexs Welzynde geméene Sterkte, Weivaart 2 fc S. a én Koophandel vaii 'tBritfche Ryk.m 2 E II. Dat^^de Vryheid voor dit Koningryk,om opde Britfthe g Colonienin America en de tVeft-iAdiën te handelenzo wel' «g- j-^, a '3 -g als op de Brijfchc Etabliffementen op dé Kuft van Africa, Zodaa- H c ego H 9 nig als zulks door Groot- Brittannien géfchied zeer groote gj u g 'Sa H,ndels-Voordeelenzalhakren'eneen toeceheveiiBewvsis vaii S Si K."3 H - 2 o D 53 a o n, p «■Sf 3ÜI, s? - 'f* O. fc *01^ - es &.E S "3- ,«p "«•I S S.SS Handels-Voordeelen zal bahren'en een toegenegen Bewys is vaii de Zorg en Oplettendheid van Groot -Brittannien op onze Ram' penen nieuwe Kragt zal byzetten aan den Yvet der dappere en M 5 Sgfl.S U B jé O.C-S 2 -g/C? AMSTERDAM den 5 January. Met de In Engeland géam- -J S q-™ o a ~Z S B g 2 bbSI w, 2a veerde O. I. Retourfcbepen hébben de Ed, Heereft Bewindheb- S c -c g «as vHi, c 5 "S' bersvandeö. LComp. tér Kamer alhier, Brieven van de Kaap de pfojftn c S ó-S ï-SïM^^S Icheide Datums ivvaar van de ionefte zvn so «O g >-gtó _y ■goede Hoop van onderfcheide Datums,waar van de jongfte zyn ti 5 «H" SS g^-1 _g- 5cz c j» van den ié AuguftyVolgens deze waren aldaar gearriveerdden fi "S S, 'OS-5 88,V>I w»'C W- i July hét Schip Buitesdetvena Schippér C.M.Paulin, van de Ka- 2-f '.SÉgS©^. 5 s efe toer Delft r en ion ^bet Huis Oni, Schipper W-Udemans Junior, 2w5 a 3 S van de Kamer Zeeland, en waren beide den 20 July weder ver- tS 2 Ié *o.S-S fC g trókkenhet eerftgen. na Batavia en het tweede 'na Ceylon Voorts was den 3 July ook aan-de vöörn. Kaap gearriveerd 't Schip AlkemadeSchipper If. de Vries, van Batavia, zynde het Schip ua yow da tweede Bezending van het voorige Jaaf 1779: Völgeüsde- zelfdéBrieven was den 4 Augiifty Van meergem. Kaap Vertrokken het Scheepje JagtruftnaRiolaGoa, óm aan het aldaar leggend •èrrr.-1-7-^ Schip Venus Schipper G; ten SUndtr, de bensodigde Méufchap ea Proviüé ovér te brengen. Een dyr Officieren van het bovengen». Schip Aiktmstiemeld in' een Brief onderandereh: Den öFebr. vertrokken Wyvan't Eiland Onrujl niet een klein Lek; den i<è Maart zeilden wy met'f en goede gelegénhéld uit de Straat SiindüdenpMey kreegenwydeAffi- - 1 - caanfche Kuft in het gézigt, doch met StormWaar döor wy terug moeftcn; twee dagen daarna brak dsKop van het Roer, ais ook Vcrfcheide Zeilenook vermeerderde tóen de Lekkagicmaar meeft door her overkomend Water: In de2en ftaat hielden wy het op Het Kif van ieAnggillêS gaan,de: Den 3 July kwamen wy in de Mond van Êaay Falsahvaaf wy binnen geboegfeérd zyn, H g en zullen aldaar vertoeven tot dé goede Moliflbninmiddels wdfd «s-*^ 2* n A - g g.j |.f 1(5 s 5^ <£■- P? j een nieuw Roer aaft ons Schip gemaakt, waarna wy na de Tafel- S 'S. Baay zullen vertrekken en ajdaaf tót het aanftaaiide Jairóverbl'y- c £.5 vei, om iriet de ëerfte Schepen, benevens het; Schip VentisSéhip- flas? Ijsis' O 5.S B d?3 ™o c öalé' per G. ten Sunder, ila het Vaderland te vertrekken." Kapt. B. Hanfen, die met fchudevaftCkiracao in Portsmouth bin nen is tfield dat I4dagén na hem vaft Curacao vcltrekkcn zoudcfi B.Knuttel eft P. P. Hoop, beide herwaards; voorts was aldaar1 gearriveerdD. Knuttel van hier, én denqScpt. Kapt. H. Hendriks met zyn Volk, wiens Schip op"'t Eiland Davids verongelukt is. Den 28Dec. is döor gebfek aan Viffuilv en wegens (legt Weer in Plymouth birtoén geloopen Kapt. F. Wietbergvan Demefary herwaards komendedezelve wïs den 14 vertrokken en daags Voor hgm, J. Rousman, e'ti tweeslagen'"»» het vertrek vaii Wietberg zónden hunne Bricvpi - Zakken fiuitéfl dc Kapts. Wj WiJliamsenA. Voight, ook herwaards beftemdi v Het Schip van B. J. MyridcrS„Vaö St. Euflachhiskoriiendèen op ^2 Chicheftér geftrand isvolgens de jongfte Brieven ,.tot een Wrak "g". o 2 3 gewordenhet overige derLakdingals medé vairde Takelagiég g; 0 O was men bezig te bergen. 1 S 2; Te Pórt Lóuis iskirinen gelöopeh S.S.Baklier.vari St: Marten Ha g«H Duinkérken j een Engeifchen Kajlér had hem fchade toegebragr, Te St. Andero is beichadfgd bintten geloopen R. Alesvan Ba- s m S jotttiénaScvilien; teKopp'enhageïi met fchade M. FeldvamKo. ftingsbergert herWaards'; te Hamburg befchadigd terug Cj lién- drlks, na Havre de Grace beftemd, en moeten alle drie ioflen en re- pareeren; als mede in Üouvres J, C. Doombufch van Memel na Brifto! 4» a fO ba -g V«Nkg s •f d* g 3 g xs Jj ~,~3 >2 W {ssj o 4> o S3 iK c |g c pN bï! y S m rt' fl o %r 4J eo ert S 1 1% C3 Al a? sT S" rr> .5 4» C ^^4 ^5 4^ gsS £5 g-d 2 £.9 SjxligS 3 g j«"S 'r^ O" S? {af g ,S rt ^5 jv> 3 g>i §?;N fflf'ial' *!S-sgSi a M- 4> ^.SC5S.3^ os p -O.*** I! iW I 'Sif i sl^ll Het Zweedfeh SChifi de Chrifiina Margaretha, Kap:. L. Maker, g^. maafniï gevoerd door E. Cedérholm, van Stokholm na Breit bé- ftfmd, was by de Vlaarofe Banken vari't Convoy afgeraakt, én had 2 9 OphetGom geftootc-n til zyn Roer gebrooken, maar was door hulp' j-S» 3 -■■'•■ Ai.-ir'-Y,.'»: -li - ï.I: _vJi 1 1 Qfff; j g E .5 A 1.2^ els iff van Lootten yt Margateby Dtijnsbinnen gebragtde bekome S S 'Sc o 3: fchade zon het voorn. Schip in .zyn Rei$ niët hdbben belet 4 maar vg sk hetzelveis aldaardöor deErfgelfchei1aangel)ouckri$ als mede bet 0 Schip tie Jöhühna ICapt. J. Hachfen Fhckfen die vnh Stok- «>-35 «I c 1 .Lira na l'Orieftt moeft en ook inDuins lag. t g' g:l c- b fc S jf C j Schipper G. Lólkes meld vftft Breit van deé 43 December, dat Jyfi I|;-§ g'TiSS oUg jjg zyn bekome fchade Kérfteld was éft hy gereed lag herwaards fe P 3 1 5 i S g c vertrekken. 1 - 1-6.f #&"152'B"Tl In Weft - Couwés was., volgens ecnBrief vaii den s8 Dec., zwaar r JLs j?g g'S'Sl lek en befchadigd binnen geloopen het Schip van P. Kraay, van St. f S 2 c p -g g o "j g ,t>- g ÈuftachiUs herwaardshetzelve móet loden en repareêven, R 3 n g a S g -S g fcRj Den 45 Dec. Is Uit Plymouth gezeild H.Dirks, en den 26uit SdiHO g'g g-gS Duins H. Laurensbeide vari hier na Cüraeaa moettnde., Ó£d «gi; S3 gS g Sh 43 -S d V DeLedért van dein OECO^jOMlSCHEN TAK, ovér hetDe- 2^ -g>| partementvanAinfterd.,opHédenin't Athenaum Itluflrealhier, q g £C,5-W gSpëS vefgaderd geweéft zynde, hcbbèti met eenpaarige Stemmen (in 5.-^ sqj'jTÖ^ a«5:a g.S"S» plaats vati de helft der afgegaane Lédén)totdirigeerendeLeüe/i S-Sed H g K 'l-Jfg verkooren de Heefen Nicolaas fVarinReindrd Godfried Marftns, 2 Jan Alfl'orphiusAndreas BonJoan S.cbadithonial dl Vogelrv.3Kt2 W s2 J. Bi-van ScbOrrenbirgb eft Mr. Gysbirt Staptrt. II ft Au B J Sr* 's GRAVENHAGÈ den «5 January, De Heéfen Staatén Gpne- faal hebben de Invordering vari een dubbeld Laft- en Veii-'#«M provifiuneclvoot nog e«n Maajd geqo|Hjiueer^.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1780 | | pagina 1