N". i s §6 5 i - K Ai r EYDSE Wocnsdagfe Courant, EVDEN den 7 February. Morgen,zynde Woensdagen h «.tweede ACADEMISCHE EEUW-FEEST, zal by de publike Plegtigneede-n [van dewelke reeds in de LEYD3Ê COURANT No. 15. ten boofdyaakelyke fn.-ttvtn A] in agtgcnoomen worden het volgende 5 CEREMONIEEL, scnents tulTchen half ïo en 10 nuren zullen de Heertn aTEÜREN SCHOUT, BURGEMEESTEREN SCHEE K1 en MINISTERS (de Trein geopend wordende dooreen [.officier en vier Man te paard, en geflootcn mede doar vier 1 paard van 's Lands Militiealhier Garnizoen houdende zig ■ven van het Raadhuis door de Choorfteegen langs de Noord- Ivsn de St. Pieters Kerk over het Kerkhof de Klokfteeg inde Mbrugover.nacninhet Aahkmis ,om dcBfteediginjver- mle, voorts den Heer RECTOR effSENAAT,4n Ymidden ]t fden Heer RECTORnaamenelyk tuflehen de twee Hce- u'crlle CURATEURENen voorts de Heeretj PROFESSO- Invee en twee tuflehen den jongften Heer CURATOR- en den CUT, en voorts tuffchen twee Leden van den Ma giftraat en (iverMinifters, gevolgd dooi alle dc Heeren Studenten welke [en einde des ogtents in het Academie vergaderen zullen] vali Tem. Academie te begeleiden de Nonnenbrug over, langs het (fchuiir. deNieuwefteeg in licks orazwaajendedc Zuiddeur tgem.KerkinhetChoorop, in de Katner van Heeren Kerk leren: Waarop de Heeren CURATEURiEN, MAGI- AAT en MINISTERS zig immediaat uit de Kerkgeëfcor- Ials voeren weder zullen begeeven na het Raadhuisom al- I de Komft van Zyne Doorlugtige Hoogheid den PRINS Erf- tuier af te wagten. lyju Dutrl, Hoogh. in de Stad komende zal döor hetEfcorte mders't welk ter opwigtinge van Hoogftdezelve buiten de eofHaagfePoortftaan zal, geleid worden door de gefchaarde ,-ery totaan het Raadhuiszullende, zoo ras Zyne Doorlugtige 'ttii binnen de Stad ishet Gefchut aan de Witte en Hooge- dsPoorten geloft wordenVoorts zal op de Klokken gebeld j Trompet van den Stadhuis -Tooren geftooken.worden, beurt leurt- Zoo dra Zyne Door!, floogb. aan het Raadhuis gekomen is, zal ftdezelve beneden aan de Trap door eene Deputatie nit de Ver- jring van de Heeren Curateuren cnBurgemeefteren en door eene KdeDeputatie mede uit dezelve Vergadering boven aan den In- Jvan de groote Deur worden gerecipieerdZyne Hoogh. aan de neefters Kamer komende, alwaar de overige Heeren Curateu- nBurgemeefteren ter receptie van Zyne Doorl. Hoogh. zig be len, tal door dezelve Heeren worden geïntroduceerd in de dlthaps K^trcer, alweer de Heeren Schout, Scheepenen e« ver- s MiniiUfjf die tot deze Ceremonie behoorenvergaderd zullen H [Na ten kort verblyf aldaar zal Zyne Doorl. Hoogh. benevens aCurtreuren, BurgemeefterenScheepenen en'Mini/Iers zig leven van het Raadhuis na de St. Pieters-KerkDezeTrein zal lenden gellooten worden dooreen Detachement Militie voorts rafgegaan door 4 Stads Bodens en de Route necmende langs d'e ideftraat tot de Mojacgbfteeg, en door dezelve direct de Pieters- Dtgragt langsvoorby het zoo genaamde Franfle Koffyhuisde brd-Deur van de gem. Kerk intreeden. Zyne Doorl. Hoogh. zal benevens de Heeren Cnvateuren enMa- 'ataan de gemelde Kerk - Deur door den Heer ReSor en Senaat [den gerecipieerd. Vervolgens zal de Trein na de gedefti- eZitplaatfen in dezer voege gefchieden Pooraf tullen gaan de twee Pedellen. Hier op Zyne Doorlugtige Hoogheid. b) De Heer RtSor Magnificus tuflfcheii de twee Heeren ter ft e Kleuren: En De verdere Hacren Profef[otcn,tmeeen tweetuflehen den Sften Heer Curator cn den Schout, en voorts tuflehen twee Leden p den Magiftraat en derzelver Minifters. 1 Z)«» Doorl. Hoogh. aan deszelfs Geftoehe't welk met rood ■weel, met Goud gemonteerd, zal zyn belegt, genaderdzynde, Ion vyf Heeren Gecommitteerden uit de Heeren Studenten «SÜdezciye opwagten en complir.ienteerei)Waarnazoo ras ""Doorl. Hoogh. zal hebben plaats genoomen, de Hcereü Cura- r1", ReBoren Senaat zigter regteren de Magiftraat ter linker pkvau Hoogftdenzelven zullen nederzetten. 1 h'ahetafloopen der ORATIE, hetprodamceren van den trieu- 0 litBor Magnificus en het ï'eciteeren van het CARMEN zal Doorl. /JoorUi.geëfcorteerd als by zyne Komft in de Kerk, «evens tiree Heeren Curatsnrtn, den IIeer5c//e«t, en tiüee ttrfte tx*\Burgcmeeftercn^ de tier Oudfte Heeren Scheepenen, en de h/Mfaijlers zig de Noorddeur uit, de Kerkgragt langs, door '•"ojacobfteegap de Breedeftraat, en zoo links fif de tv'oordeinds- over 1 tegt uit tot aan het Zand, en daar laugs na den Doelen Jfteven. 1» En de Heer jongfte Curator, de derde en vierde Heeren Bttrgc- hre"' v'er jongfte Heereu Scheepenenen de overige .Mi- p '"zullen, ook geëfcorteerd als vooren zig voegen by den Heer S ?r®nSenaatom dezeiven weder in het mie!Jen grfande,de Pi -deur uit, de bovengemelde Rokte langs, van de Reik na het r?'*"te conduifeerenhetwelk door den voorn. Heer derden «oren de overige even geënnmereerde Heeren verrigt zynde, v^7-ig, begeleid van het voorfz. Efcorte, mede na den Doelen wen begeeven." ^,a bet voorn. Cortnjando de wc! gemelde Heeren op dim L.j" ^ebragt zal hebbeszal hetzelve zig terftond weder na het j™ u'",f bcgeeven om hert'huis brengen van den nieuw verkoo- 'beller Magnificus te beveiligen, en voor deszelfs Huis 01,eende laatftelyk den Heer Keflor en Sinatus Academicus ls ,,r'1 VJD c'a:lr door de gefchaarde Schutter/ mgde na den F-li" "cnnv°V«ren siytaar Zyn: Dof,ri Hoogheid, benevens Lïï**»r, de Curautircn en' oer.!ere gemelde Heeren den h-'rV' a''l:iirrftaat gehouden te worden, zullen bywocinen." i Maaltyd.op den Doelen geëindigd zynde, zal Zyne Doorl. h* hoogepezelfchap in die Statie „zoo als des ogetnts aTv ;rveerd zyo, tinor Flambouwen verligtvan een ImHefi r,a- «urwcjï vertrokkefi f weikfctmftig Vuir wesk-de ih ttkn'SYil-' J U"iw a *S "TO O taL-A. c o JK OJ ge divfi ten hunnert kofte rullen doen sffteeken: Zullende hfetilluftre g a Gczclfchap als dan de volgendelvoure neem entervttrenuit den Doelen het Zand over, bet Noordeinde in, de Noordcindsbrugge S over het kone Rapenburg langs, dePaardefteeg in, deBlaauwe- Poortsbrug over, xieRleyftraat in, en vervolgens de Smitfteeg ia tot ïs aan het meergemelde Vuurwerk &c." g Wat in het bvzohder dc 1SCHUTTERY aangaatzullen da?^ SchuttcVs ten 6 uukd, ieder by zynen Kwartitrtneeftervergadé- n rd**; VeTVolger.söahunne refpcAivé Kapiteins tlekkenen daar H van daan na denDOELEN'werwaatds de Kapiteins cn deOfli- g eieren zig ook zuHen vervoegen, ieder.'by zynè Compagnie. >g*3 Wanneer de afflCompagnien ,'elk beftaanile in agt Kwartieren, "g in den DOELEN in order zullen gefchaard Wieken, Zal de Optogt o 4 venoomen wor, 'u langs het Rapenburg tot aan de LangebVug0 voorts de Langé.iriigtipiotssr, de Mojacobftecg, en dan dooi de- ze S'eeg totop de Bredeftraat: Hier komende trekt de Colonels- Compagnie onmiddelyk na het Stadhuis; de tweede Compagnie na de Witte Poort; de derde weder pa-het Stadhuis ,*en zoo ver- volgens, tot dat zy in't rnrdden by alkander komende een Straat formeeren ztillen.'-■■■ De UNIFORME van de rnttflc Burgert zal zyn eenblaauwe Rok, *wa«VeftenzwarteBroekniet witte Kouflen en een Strik op den Hoed, ovc-reenkoxaftig met tie Couleuren van ieder Ven- del. Ende UNIFORME van de Heeren, zoo Opper- als Oii- der-Officieren zal weezen eeu blaatnve Rok, rood Catnifoo!., zwarte Broek en Witte Kouften met een Strik op den Hoedook bvereenkomftig metde Couleur van *t Vaandel. Het CONCERT, 't welk in de St. Pieters Kdrk verfcheide nsaa -Jt-f g w ,C S p WO Q b >t <c ,S as 03 i-. O t? y fc-Si 6 S",1?1 y o r 5 f*" -S X V r.fd t= ^-v-s tto cl <u a f c =3 ri B fe-B itfi |-B •tp-p ~rs Ui ES» g""«- to 4, n -a -> EO v,- .U TJ (L> elZ aö-Sël> iïic"s« O WÖI O c s- p P «d c tl o tl "S „ts S 53 •a m g--H 5' 3 bD c - k' rC 00 (u t\ KI g S- -X V >2 5?^ ^4 V O s-g eS■S.ta-g 5 f.» caii C. p ïi p 2^ i-6 --"Y§ Eg IB f W rCf r- J3 w R 0 y CJ - •-«» -'*» i! - f tx c w y QJ l'l - i£9 ->» V-Q ëm +Q *3 KÏ 'st O 5 t e. "'*4 - -cn «n jT-- rs O' 5 u M S Sfi C feo t'.K b,'g XJ O a c 'Ses len zal geboord wordenis onder Direiftie vap tien Kapell - rheelter S jp -ï'^ 'q] S t 1 ?'-•> het Huis van welkëti laatftgem. 8 Heer, als zynde vlakoVer de Noord-deur van de voorn. Kerk, alle de iGfc ,'d c';_/£; otn o-en/-n trrr Kolnntnt- viitlpn Kt- r^ni- '-a. iu *-d f] ^t* fh c-a 5/5 c3 5, Hem fin g metC. Vermeulen Muficanten, .velker getal töt op zeventig beloopt, zullen by eer. ko- men, omdusgezamentrykew Corpi.de Kerk in té trekken, en zigna bet Orcheftrè'twelk niet minder fraai als tot zulle een luifterryk «i «j Choor wel gefchiktis, te begeeveu.tl c a y Heden hebben de Heeren Beden vin dén ACADEhHSCHEN -g, -btg ë,gLHo«XftlCl5'g'^ÓIga 2 5?*" N CR*—» - 'g Cr SENAAT in de Senaat -Kamer gevaceerd tot het aitdc'cien van B u j'S E Sh; G -7 -; GEDENK-PENNINGEN aan de Studio/i -qudrtimvis Üifici- "g- 0 -g .2 ^,;i -i,.:. E3-r5"' „pltnarum, cn aan zodaariige Cities,'gui grade: boiloratus oir, naii ad cam munificcntidm adfplrart pojfunt Om by al het bovengem. alle Confufie te verflnyden., ytorq geadverteerddat alle de geene .1, welke zig met Koetfen zirilen gelieven te la aten brengen, hèt'zy aan de 67. Pieters Kerk bet zy aan 't Huis van den Kamerbewaarder óf Korter derzelver Kerk, omdoordérzelVerHuyzingein hetChcor vandevóorij. Kcrl< te komen gehouden zullen zyn zulks te doeti tuflehen de klokke egt en half tien uur tv.en dat alle deKOETSEN nadegem. Kerk - moeten rytlen door de Nteuwllceg ,en van daar ycedcr vertrekken 4-4 door de Klokfteegde Nvituenbriig over.ljnks af na de Vlitlkant. Dat om dé gemelde Perfoonen weder af te haaien, Areterfte KOETS niet nader zal mogen avanceerendan voor het Huys van den "c Boekverkooper LtMdirop dén hoek van de Nonntnftecgen 'g dat alle agter den anderen volgende zig zullen moeten rangeeren na de Vllttzyde en verder óp; De Statie uic de Kerk op het dein ie geretourneerd, en van daar weder vertrokken zyndedoch •bo 8 'S es s* S-Sï OE^'S eCE> f» öo .b w 2 -? 13 TL o eerder niet;, zullendeKoetfenmogcn0pryJen.de een na den an- M dere door de Klokfteeg na de Kerken voc rts door de Vieuwèfieeg «j a s na de Plaats daar het de Perfoonen dezelve employeerende be- p. baagd. g c 6 Bebdlven eene menigte Sis «boom.en endiergelyke Affchuttih- s fc sd gen ,om de Straatendie tot den Trein, in herbovenftaandpCÉ- REMONIEEL genoemdbeltemd zyn van Koetzen See, te be- c Do i'lioon Via1»Vio« aiaIt 1~ii* nóm: sIpm fl è'.-pr tiPj* r^f?'7P*V SMrl i ri 7am w Dx s l s s 5 5 t3 .ti f*, ff 'ÖP j r' «sj- C6 cS "f»1, r.*o j U 13 b r a,S C' -tST3 r KCJ< «o - c 3 i !-»- «-j tik 5 tS r- Jx.'ïK C O -L2 «C hj OJ 0 u Ie o 2 hé 5 I5 fc n p en een Boete van 25 Guldens Tcftens ook met Verbod, omyoet- zoekers of diergelykc af te fteeken by of omtrenthetgem. Vuur. werk, op boete of llralft by de Keure geftatueerd. eotec «El j- 6 ïï^-r g - ty c ©x q rff ti 4j •B 'fe fc.ü a h tl 2 4a ^<rr^ »- f= Si C. O K .•s LONDEN den 3 February. Eergifter prefenteerde de Graaf vwn .ii Chatham agt! het Huis der Lords een Bill, tot titel hebbende [Pro- -g S viftoneelc ACTE om de Onfuftcn iii America by te leggen en de op- fe -5 perlle Autoriteit en Magt van Gront- Brittannién over deCóloni'en tèguarandeéren] Deze Bill behelsde onder andereti, dat.men in de Coloj)?en cetie aan het Parlement van Groot-Brittannién onder- gefchikte Vergadering moeft veftigen <5tc. In zyne Redevoering wraakte de gcm. Graaf de wederllreeving der Colóhien 'tegen de Wettenmaar approbeerde haar gedrag Omtrent haare Regteri en wettige Privilegiën. Na dat drzelii'l na hevige Dehatteti met68 tegen 32 Stemmen wasverw mi: Vï. j* qj -x B O O V ■ga y> .'orpen, gaf de Graaf van Sandwich aan het iJuis kennis dat 5 C-tS ideren in de Hallen van Orient drie Schepen met Ooi-logs- "3 "T ko 7» <5> •- M ft bö --■sff - D u »-ö M- t» Jbt' v v. •Uft3p> ti^-5 g S ■S S» s A c t/6 -n- S v> - o c lafi€gsiflgSis 0 K WS f t» 2 *12 C |35 2 5 g. itü «j k! o h 5 C 5 t d 'ï'Ci - ■ogtl - onder anderen in de Haz'eu van Orient drie Schepen met Ooi-logs Ammunitie en Wapenen voor onze Coloniën gereed leggen. Des daag» te Vooren bad de Lord North aan deGemeentens Depéchej van den Generaal Gage-en van den Ouder Gouverneur van Hieuw Pork overhandigdbehelzende dat op den 14 December 400 ge- wapende Perfoonen het Fort William te NieuiaTerk bciprocgen; 4 het Garnizoenbeftaimde ih een Lieutenant eri vyf Soldaaten-o Z. S e-tp w r-.g^ c, yp-i, ,t Kryg^gevangengemaakten honderd Vaien Buspoeder weggenoo- en V o g c c -5j 55 g-tS-hi men hebben.De Lord North deed uit dien hoofde gifter aatf dfe S 'j?a 4; 03 0-6 s-- 5 e- ft t» -v t; u Voorregten van het Parlement te handhaavèn £èc." De Tege-tl- Pany doeg ennèVér.'hdering in dat ADRES Voor dewelke Cgrej met 305 tegen 103 Stemmen veifVorperi wiefd ,V'aai naltai. ADKËS mct2p6 tegen 106 Stemmen goedgekeurd iS. Te Dartmouth is aangekometi het Schip de Vfoiitv Kapt. Meyof».vati AmtWrilSni; Ho,ion zyn de Aftien van deEanlttg^ S t half, 0; t. (lamp. zon- der 'kir fJÏvidcni glfii T~h'alf a F vierde Oilde Stinttif. 8J K9 i ji a eCT7 .^1 2 t3 M SGïO A* U, /"''-J %4k b.d Kft i «'Js05 p:« '3 m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1775 | | pagina 1