EYBSE u- en ib,* hy ;C>- rvc K; e?i or- F- tia en &f: ai- ily 3a- ritt N. et'? bo- tn- m ik* nl- !ik m eg, ai- id® jk- iti CL«>ï jeis en, Ns 5© g** xo, Wtf- SCR ee: St. de en Na eb is R' r i, f: a tp g 'ïijli «s 144. 5 fs." .6° S'S'S JS M w* O *v;>»e u S <y.o 5e 8 F O O L E R 'TAÏLSCHAU den 17 November. Zsmrdag ié alhier een Ezpreiïc van Wéenen aangekomendie bebalven sn- J dereDcpecbes ook de Ratificatie heeft medegeferagtop het Tradia:,'t welk met den Ooftenrykfen Mini (ter ge- sMen zond hiervan ten (poedfgften Narigt aan den Rus ,'ken Minifterdewelke toen 4ijMyien vin deze Stad rif igt verltfftigdeDas verwagt men, dat de Ratificatie Van en- ing nog voor het einde van deze Weelfcsjolbragt zal tvorden: flehenzya van wegéns de Gedelegeerden cenigc Heer en aan cnrykfen Minifter gezonden, om het verzoek te doendat de n, dié men goedgevonden heeft nog by hetTraftiat te voe- fpoedigilenmogen gereguleerd en voltooid worden, J1TSLAND en aangrenzende Rtskk. NEN den 17 November. Zondag arriveerde alhier een Cott- Bruffel met de tydingdat Haare Koning!. Hoogheid de Prin- 'lotta van Lotharingen overleeden wasOns Hof heeft we- Sterfval den Rouw voor zes Weeken aangenoomen. inkomil der Couriers alhier van en derzelver Vertrek na ver loven is thans menigvuldig, en daar worden over hunne aan- Depeehes veels Conferentienbetreifende de Bevrediging tgende Mogentheedcn, tén Hqvc gehouden. tNBURG den 19 November. De Opper-KamerheerGraaf entlauheeft als Principaal Commiffaris van den Koning van rkencene MISSIVE van Kiel aan de verfcheide Coliegien zonden, waar in Zyne Exc. aan dezelve kennis geeft» dat ergaaf der Landen van HOLSTEIN en DITMARSCHEN, G'oot-Vorft van Rusland totnntoezooalleen als gemeen- pelyk met de Kroon Deenmarken bezeten heeftden 16 de- aandplegtiglykvolbragt isteffens met het doen der Hulde e Iawoonderen aan de voorn. Kroon. Wyders dat hooggem. Deenfe Majt. met den voorn. Groot-Vorfl eene Conventie aangegaan, volgens welke de Graatfchappen OLDENBURG 5LMENHORST by wyze van Ruiling aan Zyne Keyzerl. beid zullen worden afgedaandoch zoo dat de Onderdaanen Genot van hunne Regten en Privilegiën bly ven zullenDat He de geenendewelke tot nu toe werfcelyk in Dienft van den tg ge weeft zynen goedvinden kannen in Dienft van den Vorft te treedenhunne zelfde Bedieningen en Jaarwedden behoudenen dat aan zoodaanigendie ter oorzaake van rdom Zwakheid en andere gewigtige Redenen hunne De- zouden willen verzoeken,niet alleen hnn Ontflag za! wofden nd, maar dat zy ook dezelfde Jaarwedden fteeds zullen ge- 1, die zy totnu toe gehad hebben, mits ditzy ia dit Graaf zoo als ook in Dtlmtnhorflvoorn. bly ven woonenVoor irerigè datdeKoninglyke Bedienden hnn Befluit, om in Dienft ven of hnn Ontflag te verzoekenvoor het einde van deze d aan Zyne Fxc. die eerftdaagsmetdenGroot-Vorftelyken ipaal - CommiffarisGraaf van Saldernhier verwagt word :n bekend maaken," VRANKRYK. fS den sa November. De Hertogin van Chartre: is nog «iet te verfcheenenzynde Haare Hoogheid wegens de Gevol- hetKraambedde verpligt eene flipte Dieet te houden. De Condy heeft de Hmswlyks Plegtigheeden van den GRAAF ois niet bygewoond. alle de Huizen, die den 16 dezer alhier geïllumineerd waren, )tell van den Marqnis de Spinola Minifter Plenipotentiaris de Republik van Genua by ons Hof, één van de fraayft ver- lebouwen geweeft: Ingevolge eene Ordonnantie van den l der Kooplieden dezer Stad hebben alls Winkels op dien dag geOootén blyven. ag is het Ball pari in dé Zaal van den Schouwburg gegeeven: ea tpartyen zyn gereguleerd geweeft enzeekerc Huyzen, welke :ht hebben om na de Prinflen van-den Bicede daarby tegen- te zyn, hebben deze reis dat genoegen nist gehad Na het et Kunft -Vuurwerk, het geen dt Smitfc van Vulkaan moeft len, afgeftooken, hetwelk egter wegens het flegt Weer de tingwelke men daarvan hadniet heeft beantwoord. De ae heeft wegens Verkoudheid niet op 't vcom. Ball gedanft. roltrekken der Hnwelyken van twintig jonge Dogtersistot fflezer Maand uitgefteld: Ep men zegt dat Madame de Dau- et geeftig Antwoord van de jonge Dogter, inmynvoorigen vernoomen hebbende, bevel gegeeven heeft 01a dezelve op der twintig jonge Dogteren aan te teekenenals zullende oningl. Hoogheid verders voor haar zorgen 8 dezer hebben de Gedeputeerden van de Staat en van AR- n onze Magiftraat in Staatic - Tabberden de Eer gehad om by taf en de Graavin van Artois te Veifailles de Complimenten lukwenfehing wegens derzelver voltrokken Huuwlyk »f te De Magiftraat van deze Stad had aan het Hoofd den Maar- uipertogdeBrijfac en de Keer de la töicbodisrcPrcVooft plieden, deed het woord, zynde teffens by deze Audiëntie de ïoiken, welke onze Stad by diergelyke Gelegenheid gewoon is a aan Hooggem. Peifoonen overhandigd. tuidcLatiraguais en de Hertog deLauzun zyn na een lang te Londen van daar alhier te rug gekomen. IeerGauttier,Pagter- en Beftierder Generaal der Fofteryen is den: Deszelfs oudfte Zoon is hem in de Pofteryen en de ia de generaale Pagten opgevolgd. :ad Cbaielaudrtn in BRETAGNEwelke reeds inde maand 1 naby haaren ondergang geweeft is,heeft in den nagt tuOclien sn 12 dezer Maand nog grooter Rampen ondergaan dooreen r, waarvan men alhier ook verfcheide nadeelige ukwerkzels dervonden: De meenigvoldigeRegen hetftindegem.Stad üge Overftroomingen veroorzaakt, datjVerftheide Huizen >r tageftor: en de meefte Inwoonders genoodzaakt geweeft 1 husue Wooningen te verlaaten en een veilig heenkomen ts zynde de meefte Kccpmanfchappen op de tsage Plaatfen d bedorvenDe Heer de Lanfalut de StrvignèKapitein I van de Knft-Bewaarders van St. Brienx, heeft asndenocd- 6 de grootfte Dienften in dese OsBftsndighseden fceweezen. ;v. GROOT-BRÏTTANMISR LONDEN dan ad November. Zedert dat de Koai ng van het Luft- huis ICew cp het Paleis van St. James is teruggekomen, zyn aldaar verfcheide Raadsvergaderingen ghoudendie, zoo men verzekerd, voorat-mentlyk den tegenwoordigen ioeftaöd derZaaken iu Ierland tot Onderwerp gehad bebbeu. Het gerugtwil, dat een nieuw Commercie-Tra&cat tuffchen En- gelanden Zwèeden op het tapyt isDitgerugt fchynt tot nog toe op geen andeten grondteftcuneis als op dezen, 'dat de Baron van Nole ken, extraord. Envoyé des Koniags v*n Zweedeneergiftér eene by- zondere Audiëntie by den Koning gehad heeft. Men zegt, dat aan Zyne K.B. den Prins van Wales jaarlykshon- dertfduizend P. St- uit de Civile Lyft zullen worden toegdhan. Een Hollands Schipgenaamd dt Photnix'cgeen een zwiare Lekkagie en vyf voet Water ia 't Hol gekreegen hadis na Padffow gebragt, maar in de Rivier komende gezonkenHet grootfte gedeel te yan 600 Oxhoofden Suiker die hetzelve aan boord had ,is gefmol- ten, maar 40 Vaten KoffyS Baaien Catoen en a Kiften Indi jo zyn ne vens eenige Speceryen geborgen. Het Schiplö Sainte Anxt'twelkvanhetEiland St. Maurice in de Haven [van Orient is aangekomenbeeft tyding gebragt dat het Schip tbsBoyues twee dagen tevooren van daar was vertrokken en de Kapt. verhaald, dathy op de hoogte van de Kaap de Goede m lloop een groot Schip had gezien'tweüc zoo-hy denkt het even- gem. Schip the Boynes zal zyn geWeeft. Op°de Theems zyn onder anderen gearriveerd de Schepen the Prince of Wales en the T100 Brothersbeide'van Rotterdam. Heden zyn de Aftiea van de Bank 140 en 7 agtile a 3 vierde a 5 agt- fte, O. I. Comp. 141 en 1 vierde a 141Z Z. dito 94 en 1 halfOude Anijöit. 84 k 1 agtftedito nieuwe gifter 84 en 7 agtfte h 85op 3 per Cent gered. 86 ea 1 vierde a 1 agtftedito gcconf. 87 en 3 vierde k 1 half, 4 per Cent dito 90 en 3 vierde h 5 agtfte &c. DeWiffclop Am- fterdam is 36 en 3, ditoopZigtséeni, op Rotterdam 36 en 3 op Hamburg 34 en S op a en 1 half Ufo dcc. NEDERLANDEN. i T VEERE den 28 November. Ter eere van den Kerk-Her vormer in Zeeland JOHANNES VAN MIGGRODE zal den 1 van de aanftaande Maand de GEDENKNAALD, die op bevel van de Ed. Agtbaare Regeering dezer Stad in de Groote Kerk alhier is opge- regt, plegtig ontdekt worden onder het houden van een Hiftorifche REDEVOERING door den Predikant alhierden Heer JOSUA VAN IPEREN, A. L. M. Ehil. DoéïorLid van de Hollandfs Maatfcbappy der Weetenfchappen te Haarlemen van het Zeeu wfe Genooifchap te Vlifjingtn. AMSTERDAM den 29 November. Men heeft .een geragt dat n voor weinig dagen in goeden ftaatdoor de Hoofden is gepaffterd n het O. I. Comp. Schip DE EENDRAGT, Kapt. Thomas de Beu- u keiaar, vin de Kamer Delft na Batavia beftemdj welk Schip w den 7 Oftober was ha Zee geftooken enzes Weeken door Tegen- M wind in de Noordzee gekruift had. Den 21 dezerwas by Goodwinfand op Strand geraakt het Schip dc Wederkomfl, Kapt. John Ashburnvan hier na Demerary motter.de; hetzelve was door byftacd vsn vier Schuitenmaar met verlies van twee Ankers en door het kappen van een Tonw, daaraf en te Rams- gate binnen gebragt. Te Aspoe was door de Loots op een blinde Klip aan de grdnd ge geild en was met vyf voet Water het Schip van Pieter Pieters Hoop van Petersburg na Maifeillebeftemd. Den 14 dezer is te Chriftiaanfand zeer leken ontramponeerd bin nen geloopen Witte Janfenvan Koningsbergen her waards; hetzel ve had zwaar geftooten en zon moeten Icifen om te xeparceren. InFlekkeroewasjngeloopeu Jacob Scholts, van Archangel her- waards beftemddezelve had eeüige Schade aan de Lading en zou das moeten loflen. Op de Baar van Archangel was terug gekomen Ralph Hoguètvan daar na Rotterdam moetende. Te Londen zyn aangekomen Jells Poppes en Cornells Remmers Van hier; deze laaifte fchryft, dat hy gednurende zyne Reis zeer zwaar Weer heeft nitgeftaan, waar door hy vreesde dat de Lading zou befchadigd zyn. Door Tegen-wind is eergifter ia TefTel terug gekomen 'sLafeds Ooorlogfchip DE WAAKZAAMHEID, Kapt. JanTeftas, 'twelk ifa Lisbon gsdeftineerd is. Schipper J. vanNienbnrg vanArchangelinTeffelbinnen, heeft den 25 dezer agtMykn ten Ooften vair Teffel in goeden ftaat gepreid N-Pieters van hierlaatft vanFlekkeroe inNoorweegen naKadix, Eergifter en gifter zyn in Teffel 134 Schepen aangekomen, waar onder J. Walton en H. Jam- de Jonge van'Havre de Gra ce J. Heer tjes Hcytma van NantesB. Klinkert en j. Pieters van LondenTj. Luyt jes, G. Borft en D. Dreyer van ArchangelJ. Abel? M. Sic gard, J. J. de Gróót, J,Luft.enj. Blomberg van'Goctenburg ,B. F. Han- fen van Wyburgj. Helmbeek van CarelsjiavenJ. Steerroodfe van Libau,E. Stéede vanMemer, 5 van Petersburg, aovanRiga, 10 van Koningsbergen, ia yan ttantzig, en 35t»it Kötrisréegen. Kapt. Tymonde Sweed, die eergifter van Petersburg in Teffel is atngekomen, was den 22 November Z. Weft ten Wcri<3a r.jMyles boven Bergen gefebeiden yan TËeunis Bnthdarisvai Petersburg na Marfeille gaande; zynde wyders den 25 dezer in't Z. Z. Ooft 22 Mylen van Teffel in goeden ftari gepreid S.Doets,vanRiga SaFenol. In hét ¥lie is binnen J. C, Bakker van Archangelen aan deze Stad zyn genaderd Mart. Pieters van PetersbnygM. K.iiüe.van Skojt 'holm, P. Mörk van Koppenhagen, L. G jflësVsrt Pcrnau, Corn. Jans Van ArendsburgF. Gerrits van RigaT. jannokes van oostenburg T. F. Norm au v^n LibraG. Harmens van fisrgea13. Fokken uit Noorwecgcn, eü W. Alberts yah Breemeü 'sGRAVSNHAGE den 30 November.E'eriige buitehlaridfè Af- geXa'ntên hebbsö geconfereerd met den. Baroa van Peitaad tof Glin:- flujSjFfefiueerende te.r Vergadering van de Heeisn Statóh Géfiéraal wegéns de Próvinciè Ovcryffel. De Baron a'Abiaing, Vryheer yan Gseffbnbilïg die tér ftopggem. Vergadering Zitting heeft wegens dé Provincie Utrecht, is detaards venrokkeffi g ra'* Mo 3 eCbüraiit. |1|| «m.h> I t) Ai. fef ba o ei hor ;3 R>Oe: -b» 4J| CJ 'CÏ CH O c O M .O n tuu 15 -a 2 ëv«*js wf K C oo u «u «o «a r-> a- S-5 g S-ö |oO o o d ca SJ C-I 5? ^5-' S S a e ép oa C* »T-t d> V *J - aj 2 5 S s-A-S-^ O" «o-agnjocgsc op-5ju >-»g m 8 5 ~~r^e s t: R a-R cv-2 N _T rTrj'U OW a a o Sog g"6 g O .s g£a'£ s Sa||8,i®-Sa>sssï- Sl^SSeS«iüSffil -.•sisaklflólsjfl - A a «öö-S* g *g 0 S *- r. K <y «U n^s «3 m r3 o v w U N m 04 H o g 0 a o 5 •S3 5 O a w o G 0 ri a «j •*- o o on l^fö-S<ÖHSG s R R J iS.5* ïri -n W "as SS <34 ^»fj§ jfi s Q «S 'S S i> 8 g 3-^ Sfh.'SwS U g S? S «tj O dj 2T-y a R «1 n Z, S3 r4-1-:- -c CjJ g.5 PU-S'U^ '<U e C3 M ftj y 'rt Pi S C-r. S héo v oP.*« 9ÏÏ-3K,»C>c a .1: «S <u it C S? l'i*- Ri(-5 g c zi 5*-' ri »- m 2 S.'iS: i'«W a, 0 o e ie o o at •*- B èi O c .8.3 5T?.- a<^S 'Ti e t. S B Kla B X u r.' 0 di g -Zr*«r S js Sliste

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1773 | | pagina 1