III- LEY DSE Vrydagfe Courant, OOST-INDIEN. V R A N K R Y K. |S!ïlllls3 s g-S-S'SJ N EDERLA N D E N. S A°. 177 3- N°. 14't BATAVIA den 29 ApHI 1773- Zedertde laatfteBerigten dewelke men van hier met deScbepen van de tweede Be- zendftg, en wel met het Sdiip DE MERCVU& overge zonden hec ft,li alhier het volgende voorgevallen Den 31 January tegen deü avond wierd de Keer Extr. Raad van In diénPrefident van den Raad van Jnftitieen afgegaan Gouver neur van Malacca, Mr. Thomas Schippers, door den tweede»,Secre taris der Hooge RegeeringMr. Jac. Roel. Thomazen, en den Boek houder Generaal P. J. L. de Fijlettes van het Schip ME SNOEK, a jrf welkers boord by herwaardsgekometj was, afgehaahi, en vervolgens door den Heer Gouverneur Generaal en de verdere Heerenvandc Hooge Regeering met de gewoone Statie binnen het Generaal Gou i vernementgerecipiaerd. Den ip February wierd de Verkiezing van Jof. Adam Lechner tot Diaken by de Latherfe Gemeente (in plaats van wylen Jacob Hen drik Duurkoop) goedgekeurd; en tot een Contra-Schip uaOoro- 1 mandelaangclegt bet Schip Vrede - Lu ft. Den 23 wierd tot Vendiïineefte)r (inplaats van wylen Fêyl- nér)'aangcfteld de Onder Koopman Jan van Noorle, en, in plaats van dezen tot Pakhuismeefter op Cheribon de Boekhouder en Scriba al- diar, Joh. van Hak om gefuccedeerd te worden door den Méde- Boekhouder, Cora. Schrevelius. In plaats vaa den overleeden de Roy wierd de Vice-Prefident van Hunwlykfeen kleine Geregts- I ZaakenRoelof Kroefetot Lid in het Collegie van Scheepenen ver- I koorenom in de gem. quiliteit van Vicel'refident opgevolgd te worden door hatBurger LidFredr. Freefein wiens plaats tot Lid is f aangeileld de Burger Corn, de Keyfer. En op JAVA'S Qofl - Küfl j wind deVendrig Adr. van Rycke, onder bev ordering van Lieute nant, als'Commacdar.; te PalTaroeang, beveiligd; zynde teffensbe- I vorderd tot Lieutenant de Vendr. J. jac, Allesen tot Vendr ig ge- changeerd de Cornet J. Martyn; Voorts bevordetd de Sergeanten J Coèur. Everh. UfchlanderLod. Wittermoolen en J. D.Riebetot I Ftndrigs, en de Wtgtm. Ph. Swalm tot Cornet onder de Dragonders Den 9 Maart wierd het Schip DE JONGE LIEVE overCoró- j mandel na Nederland sangelegten den volgenden dag kreeg men [met het Schip VLISSINGENuit Nedeiland gearriveerd, narigt dat de twee Sraaldetleu van de Retour Vloot en van 't jaar 1771 a onder de Vlaggen van de Admiraalsde Heeren Haffelaar en Vos heteeiftedengoMeyenhetandcreden9 Juny 1772, indeHsveas I a yaü 't Vaderland-gelukkig waren aangekomenbehalven dat het Schip DE VROUIV ELISABETHbehoorende tot de tweede Divifie, by het Eiland Wight op de Wynbrugs-Droogtens was vaft- geraak' maar naderhand Weder vlot geworden zynde ter herftel- ling van de gelee le Schade te Portsmouth had moeten inloopen &c. Wyder- dat aan de KAAPVe Goede Hoop waren gearriveerd de uitkomende Schepen RcnsvtoudtVHffingen IVeflerveld Ridderkerk, de Zilvere Leeuw ,deJongeHellingman, dt Jonge Lieve en de Vrouw Cornelia Hillegonda." Tellens bragt het Schip Compagnie! IVtlvaaren't welk van Su- tatte terug kwamtydinga Dat het Schip IVtlgclicgtn't geen in 1 Fsbr. 1772 van hierna Nederland vertrok, op de hoogte van de 1 vootn. KAAP doof een zwaarenStorm zyn Roef verloeren had, en op Rio de la Go a vemijen was, zynde dc Lt. MiBtair Chriftian Wit, welks zig op dat Schip bevondaldaar aan boord van een En- gels Scheepje gegaan, en met hetzelve te Suratte aangekomen. Dtn 16 Maart wierd aangeileld tot Gcheimfchryver van den Gou- lerncnr Generaal de Onder- Koopman Dirk Goedbloed met Voor- kagt tot Koopmanin plaats van wylen Mr. Heniicus van Listot Klein-Winkflier (in plaats van den overleeden TengnageOde iweede Adminiftrateurin het Nieuw - Kleede - Pakhuis Steven Poel- nan, wordende gefuccedeerd door den Onder Koopman Job. Theod. l/ifler van GaasbeekVoorts wierd tot oidingitis Leéraar in de Ne lerduiift Gemeente alhier beroepen de Predikant Hermanns Tee ing; en totgeaflitmecrdLid in den Raad vapjuftitie benoemdde Koopm. en eerfte Adminirtrsrenr in 't Graan Magazyn Mr. Piet. Ras. Met het bedienen der Sterfhuizen en Begraafniflim wierd hegun- ftigd de Weduwe van den geweezen Kolter der Hollandfe Kerk ian Manrikin plaats van wyle Adrian* CordenóóitEn tot Stads Drukker wierd aangeileld de Burger Lod. Domicicusdewelke die Drukkery van de Weduwe van Franc. Telfchovergenoomen heeft: Vyders wierd beflooten, dal de Dienft van den overleedea Stbandaar |ver de Chriftenen, Dan. Roftant, door den tegenwoordigen Saban- sir over de On-Chrillenen, Ifaac Reynll, waargenoomen aal worden bt der tyd toe, dat men nopens twee Sabandaars onderregting uit Nê- prland zal gekreegen hebben. Ilct Vervolg hierna. VERSAILLES den 18 November. De Ceremoniënwaawnede Inzegening vaa het Huwelyk Van den Graaf van Artois met de [it ces Vaa Ësvoyen eergifter voltrokken iszyn als voigd Hoogftdezelvé ia de Ktpell gekomen zynde knielden Voor het 1 Autaar op een Kntfen: De Kardinaal de la Roche Aymon die zoo dra de Koningin deKapelie vcifcheenuic deSacrifty kwambe- i diende het Wy-Water aan den Konifig, klom vervolgens óp liet Antaar; daar zyneWfajt. met deKontngl. Familie ook naderde. Vervolgens deed gem. Kardinaal eene Aa&fpraak aan den Graaf i van Artois en de Princes zyneBrnid, waar na hy de HuwelyksCe- ïretEGnien begon raethêtwyen van dertien Stukken Goudeneen gouden RingHy gaf dezelve aan den Graaf van Artoiswelke de Ring aan den vierdenVinger van de linker Hand van zyse Bruid IJ ik en Ha&rdc 13 StukkenjGoud overhandigde. w Na dat sü het Vorilelyk Paar den Hauwelyks - Zeegen entfan- I gen hadging de Koning weder inzyn Zitbank en dc Groot Ail-. jtnoeficnier zong de Mifle onder een fraay Muzik: Vervolgens btagt het Doorlugtig Paar de Offeihande: Op het einde van het Pater No fier wierd door den Abt Gafton, eerfte Aalmoeffenief vas den Graaf Artois, aan de zyde van dezen Prinsen door den Biflchip van Ctthorsaan de zyde vau deszelfs Gemaalin eene Sprey van gebloemd Zilver-Laakon over.de Hoofden van die DooriugtigePetfoonen gehouden, welke Sprey wierd weggenoo- taen toen de Groot- /j-lmoeflet-ier de gewooni'GebeKen gtëin- digdhad: Na de Miff; gingd-iaatftgem.hetTrouw-Regifteraan de.i Koning vertocnen wauza.de Hooge Perfoonen ia dezelfde C rjtr ali zy fn de Kapei .3 gakomsa wsren, te rug keerden» Wanneer de Graavic van Artois in haar Apaïtement te rug geko men was wierd door den Hertog de Richelieu aan llaar een Sleutel fcvtrhandigd van een Koffer; wat tin eene meenigte juweelen waren en welken hy Op bevel des Koeingsgedütirèndö de HuuWelyk: Heg- figheedenin het Vertrek van de Graavïn had gêbragt: Vervolgens deeden de eerfte Beampten vac "net Huis dei Graavin, ie igen woor- digheid van den Hertog de h VrilliereMlnifter e.) Secretaris van Suat,aan Haare K. H. denEca v,n Getrbtnvighnd. ;-! Des u i> et bD 3 -2 ff ga ooi *1* i»"* «I a 13 3»; •g - "S U3 3 -!3 m 3 S0 ix a o IK «V S>£ o N o «a r-1 ttJ T3 O t. 4L4 w Ti Ai O 'O W (J m g yc-fl-tf-a 50^$ Ue .SP a z* S O S|e|-S g tf cw< - -Ö-.S v J D - b ueSj t»-. ep* a S-w b .'R- •g e o »-• a S H a g« "3 ^*2 9 jrP*P-È «vonds was Apartetr.ent in de groote Gaiety, alwaar de Ko- -q» ,®-3 t Sv Sg- ning Lcnsfftténet fpheldeeh vervolgens Söufé in de Zaai van de 5 3 Jt§ a-JÊ S Schouwburg. - - - - - - - - - - - w, is 'S 2 a^n 5 cs "S3 NadezeVreugdebedryvenbragt deEöniugdenOraafenzyneGi- maalin narbunA.partcmeDt overhandigde het Hembd aan tic-E Graaf, g enMadamede^mphineaandeGr-avinvanAttois. 7?a PARYS detu9November. Dezefdagdn heeft hetParldtrenteen o'S^ 2 ICouiriglyk EDICT in datoCJtol>cr,oh me.de CiPENE I/LIEVEN a>-3 •'R^sS'a g van den 31 Oftoler,béide.te Fontaincbleauoiiderteikënd,tertgi- aO'S 0 Ö-S3S o'J! 2 M ftreerd„By het voorn. Ediélheeft Zyne Majr tot.de APANAGE S.sf .2 S-8 g'S vandenGraafd'Arioisenv3,nzjne «rettigcManlykeDeft;en4enten w beftemdhet HartogdomehGraalfch;,pvauof«t)3rgi:z,l- aJ m dom Angcdltme als mede het oude Cïraaffchap en Burg-i van Limogesmitsgaders het Hertogdom van-Afsrcoeér &c ker Jas rlykfe Revenuen op twee honderd duizend Livres wórden." m Zu'ty.}le.Qpsr,c Brieven is aan den Bttoggem. g 3 z S „g Graaf de Benoeming tot alle Bentficien-^h Amp'.en in de geheale 2J 3 a "3'® n uitgeftrektheid van zyne Apanage tcegeftsan.,2. a S 50 2 S T J ,a 3 Zek et e jonge Dogter begaf zig dezer dagen by den Prevooftdeï g ©Se g- Kooplieden, om te verzoeten, dat zymagtaangecooineti worden ón-„ .S 'ft S g33 g g m O 2 der hét getai van ds twintig Dcgtrrsvoor t'ew.elhe de Magifttaat de- m ^--S gj, j'gaM gw ^,-0 o»r ir/-Tpfff Tili«iI.-ï Oan hët riuitwlvb wan itpn Zift A AH van Vr- 4. fe ZI o U.™ h* ,1-1 J, P u. Zer Stad ter gelegenheid van hét Huuwlyk van den GRAAF van Ar tots ven Hiiïiwlyks - giftieder van duizend Livres beftemd heeft De Prevooft vroeg haar: waar de jongman waswien zy meende n tetrouwen" doch zy antwoordde Dat zy nog geen had, maar in de vafte vet fceeldicg was dat Parys allés bezorgde. S3 kS 8 BÜ V-5— a <J m y, li W «A üS s3-S»df--S> s^Oe, 13 Z> Jm K a H f-a O q hf G ^i f—4 wv-^~l Sgog-i-s y 9 a U 'w >s w a K, w «3 2 o {5 BPJJSSEL den 22 November. Men verle^erd d^t Zyae s- 0 o-p g'- 031; m w «5.is-f^sës SS w 2 sL «f r 2 fl S o 5 5 Q ~i p J. <3 x 'A 3 kl <r* K. c±Z t SS 2?3-2-J saa> vo o u W M O Q <y ,5 n 'aVz T! S> Tri - a c 5? tic s H O *,2 a ,12" iri - Sf -2" a e; y} s a -^.^1 o Jhs2?oS-3Së g- v S 4» a> ..vu T- r - wvn- n "KI VJ11V »v. - -fp, B u UN. 3 de A*m - Hertog ilaximilittnut voerneemens i» om do Neder law 3 5 3 .§22 ft c -1 w den,Vrankryk en ltalicn te gaan bezigiigen.- P- DeGverleedeoePrincesCItör/cfrij van Lotharingen beeftby Haa- «2 a relaatfte Wille Haaren Heer Broeder den Prins Cörf<' ven Lotharitl- e= O S 'genonzen Gouverneur Generaal, tot Hjaren Erfgenaam benoemd, en v*3oraile Haare Doaeftiquen Lyfrenten beftemd: M;sbegroot dé Juweelen van déO wleedcne alleen op 400,000 Fioryneh. AMSTERDAM dtn 24 November. Volgens Brieves van de 1 BERKICF, over Engeland, in dato 11 Sept. was het Schip Van 'riep- drik Eelmcr*t welk aldaar ver wagt wordnog niet opgedaagtmaar yeïdai» was alles ia goeden ftaatKapr. jaa Fred, van S Joü zou den 20f.ept.zyn Brief-Zak fluiten, en den ■7 hervraards vertrekken. Den 16 November was te Patftow by Cora wal in 't verkeerde K.- naalop Strand getaakt het Schip vau Abraham traaK'kr.m, van ïfe quebo na Middelburg komende Eu in de evengem. Haven wo- door Tegen-wind ingelcopen Kapt.JanLeger' van Iiequsbo na Vliffiageó. By Sandhaven loMyleu van Stocholmis tegen de Kappen as.i ftukken geflagen bet Schip-van Johau E. Bogretn, van CagUiry na Geffèien b«ftemd,doc hst Volk was gered. Volgens de Brieven uit de Haven'vau Orient had het ie cle B ogt zwaar geftormdwaar doer by hét inzeilen vèn die Haven drie Schc- penwaar van incrégrer dsHaamen niet meld, verongelukt waren. M Opde hoogtevan Duinkerkeazou, volgens een Brief van dtn 19 3 -v Spq 5 0 November, een Schip Virrgaan zyn, van Havre de Grace na Htiubnrg; g- 5 2 cJêi g bet Volk was met een deel der Lading, in Wy n beftuandegeborgen. Bote Jacobs, van RigatsDuinkatken-aangekp-nen, heeft den 17 Sff S .3 Novembers MylenZ. Weft van't Noord Voorland in goeden ftaat v 91 gepreid Jetfe Jacobs die van hier na Ferrol moet en reeds 11 Wee el's c sü? --^*2 ken in Zee geweeft is. §11 Den 17 dezer was te Oftendfc met een zwaare lek hmoen gebragt een Engels Schip, van Mallaga na Hamburg beftemd: Hetzelve lui vaft gezeten, doch was door de Vloed weder los geraakt. TeLISBöN, van waarde Brieven zyn in dato 2 dtzr.r Maand, wa ren van den 24 tot den. 30 Oftober aangekomen het Schip N.S. do Qsrmo in 85 dageu met Suiker «oz. van Rio de Janeiro: Voort'; ja:i van Duivenboode vin Archangel? F. Morel van BajonneJFlaeh- hofen van Slokholm,Man. Perryra yan Santos Sec. Te Kaiix van den 25, OA. tot den 1 Nov. de Spsanfe Oorïogfche- pen5z. GertrudaenSt. Rofalia van hunnéKniistógt en onder hun Convoy het Spaanfe Regiller - Schip St. Juan Baptifial us el Tofcano, in 139 dagen van Lima,'t welk behalven meer andere Koft- baaxheeden aan boord heeft een Milüoen Piafters303 Oeroenen Ca- Cao, eneenpartyQuioacn Vigogne Wolanz.als mede het Engels Oorlogfchip the Rofe van TerreneufA. Lion van Marfail'e ,D. An- derfon en R. Orean van Mogador, E. Blancy van Bilbao &e. Te Barcelona 01e Claufen van Bergen; te Bajonne O. B. Viffff yan en te Te Ofteade Wtiiem Schoole van hieren H:nd. Berend Swasa(e3 van DantzigItatft van Harllcgan. Van Lisbon was onder anderen verirokkcn het Schip elSt .Jéfepb N. S. do Car mo naRjo de JaneiroVoorts Jan Baptift Boutard na Rouën en Micb- Merik na Ivlslbga. ,VanRadixYdeDouwesherwaarde, JanP.-tppesnaMsrieillejac. Noria naivlogadftr, tn J. B. Gazer na St. CtuxinBafbaryen» GRAVENHAGE dtn 25 November. Dc Ma: q.;is de Nosillcs, "o "5* S "3 2 e, oa •ë-ë k '3 r rk' O ^5, h. w O'-.O "O he 0 2r*rj y>. ■w ,ca S-S e ,^^sf - 2 a e Q_j W ,W 23 vu! 45 •5 1 O O Ti S3 eg to B^'sS.gsg.fcg; Jf.vK .|9 2 S g'gSlra 5 v. -c >,-3 P». !S aw's g.'-1 S' S'"2S<Ï5-1 - 13.2 0 g «S<3 S ÏTS 110 a %m 'her 95 C a a ef c o g ja 6: y >r •B Jr tnö M .£f m ,_i g e O -ri» tóXf - S3 CS O SB TM rt »Ü8 O p cl -J fe f? c 63 f rt, ra «j-GK •S ró S J6" H'ö.- Cf V», ftj- q &-yLi .Jri 0 1 -»• O- 5C"g4 3 *fl6è*:rt r 15 Zr:-* N e O. <5 J5 "O O ca >d N bl dX- V -p f t y o - -j a ja- «3 |;-kSB5.S E g-R. 1» -V f. a t --v B» L*3 -8 g 5*0 'a "Sts.-i 0. m Affibaffadeur-clts Koütags vauVriökryk fcydezsn^taat, hecfemei ^'S>5'sa *Sc g S3 CT at v, a.t x-» H eenige Betna van de Regeeriog gtconf- raerd. :Zyne Doprl. Hoogheid de Prins Erf Sradhonder heeft ;a~gcfreld 'totï-iiUtenzntsffiAif'jn de Lyf-Cömpsgnie van bec Regiment Caval- lery vin den Lieut. Generaal van Eek (io plaats van den op deszelfs verzoek gediffiitteei'den RitmecRsr tit, ea Lieutenant effeftif Oswald Tbeodorus Tuïlekéa)!den Lieut, tit. ra Cotnet effbefif Hendrik Phi' lip Brandten in deszelfs plaats tot Cornetifc&if ia de Cotnp V4n' dea Lieut. Colonel Verplocghonder hetseLië Regiment, den Cdr-, utiXir. Jar. Anthony i'Averhtuit. S V* 5 fes v> u Ji Cl S vi ;33 H-v c. e- A -3 KOgS- -KK a B«Stl •j o S U'S 2"te- -g"^5»2'5'S.o^ .2 'S "3 c H S"-o 5# o Z 3 t> 5? .Js o'-13 3 S|>^Cg'§ 5^25 «3 fel 'si p

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1773 | | pagina 1