leyds Nö Tn !^8 «w Vr.ydagfe Courant, S S5 m jr "5 h ii V lA A-1 - -N E: D E RL AN D E N. ;.u w s c tjaar i/Si ïsfjiij v ca; 1??: ot' CJ =tisg tldt ledê, iitui- w IS, a )e C bekt PEL iabc h int 12 n D t. te a de: o? den '3 by stalk 'avo: '80 Let deli \A is 01.' Le; 'SDai lusis n Bi Eïerb r, een Ha, aisdi 1773' iv 1 3 3 -p fe ea rj -v* «WI U9 >1 •M v, 2 -g R 2 ,0 "i- 'M s xi a S 8 "2 Q !s R k 5 •o 3 *5 N a 'Ja 4} -P Pt "4;=P O Ti -SlP g-c 3 I- g-* 4 5F ■88^4.® c ,N S -is' SS C .3 a *- w B rï wi ;8|P*-< - c u; «3 n ?r a c v4 *5 ft "R %L P» v-t - 1U cS'; 't3 '"P p- O <D .o <9 'S iv,..*ï £J «s 5) ,4. >7/17 int XT verdere Zaske-lyke INHOUD van bet *ro-iift:ne;! TRAC- f flAT töïTcben den Koning van PRUISSKN enden POOL- SCHEN STAAT waar nan in de voorige LEYDSS COUP.ANT hst begin is medegedeeld} is als volgd f"»en einde voor het Vervolg alle aanleiding van Misverftand es- pees de Artikelen van het TP..AQTAAT van Vihlau van 't Jaar 165/ uit den weg te ruimen, worden de ARTIKELS van 6 tot 19 beide incluisals mede het 2 iftèf vernietigd, ter- de andere even verbindend blyven als te voor&n. e Koning en deRepnblik van Poolen zién plegtiglyksf van alle nrosrigheids-liulde, Regt van Reverfieen in *t generaal van alle tenüenhoe genaamd, die of nu of in het toekomende zouden anen geformeerd worden op de Territoren van LAUEN8URG BUTOW, ten yoordeele van den Koning van Fruitten, en alle s Erfgenaamen en Opvolgers van de heidg SsxenDus itddeUonvemieyaa Ridge:kArt dato 6 November ï(5sp; 'n zoo rre verrd tigöAst daar vsn aiéts aaders ftand houd als ae Sripula- waar byJ*zt Bezit van LAUENBURG en BUTOW aan het iis Brandenburg gegarandeerd word zonder da t dit Huis aan de [walingenia die Conventie vermeldzal verbonden syn. 3p dezelfde ivyze word ook afftand gedaan van het Regc van Vry- oping van feet Grondgebied van DRAHEIMgegrond op de svea- tn.Conventie vanSidgosk, (Ret Slot hierna. R U S L -k N D.. PETERSBURG den n Oftober. Toen de Veïd-Mrarfcbzlk Ro* nzovr over denDonsu trok, liet hy den Gen.Maiörd«teo?'i)"vmet legitnenten terug om Girfow te dekkenDe Vyand deed twee rgceffchAanvallen op die Stadeerft met drie en caarna met vier izend Man; Ilierop detacheerde ZyncExc. den Lt. Gen. Baron a Ungern met een Corps na Babadag om den Vyand na dien kant lokken en teffimsdsn voorn. Hesr Su worow te onderitetwen; Maat Vyand deed. een derde Onderneemifg op Girfowvan dewelke de erSuworowaanden Veld^Maarfcfedk het volgendehteftberigt. Den 13 Sept. des avemds verfcheenen orntienr 3000 Vyand'yke liters 20 Wetften van Girfow en bleeven daar tot den volgenden tent, zonder de Voorpoüsn van den Baron van Ungerh aan te tas- maar omtrent 7 uuren kwamen zy zoo digt by onze Voorpotten, t deze Zig verpligt vonden om na Girfow «rug te trekken. Zoo dra gem. Ruiters Girfow tot op zes Werften genaderd waren zag men tets ter hen bet Voetvolk in drie Linien, fterk volgens het rapport der Ssiifcvaugenea «neer dan 4000 Manwelker Flanken en Agter,hoede or de Ruitery gedekt waren, v-i -- Toen de Voorhoede van de Tarkfe Ruiterydie uk <6000 Man be- 'f vo rad, tot op den Afftandvan een Kanoöfchoot Girfow genaderd was, ed de-Gen. Major Suworo w zyne Batteryen nietfptclen ten einde a Vyand tuifthen dezelve te lokken V maar gaf aan den Kapt. der 3fakken,en aan den Veadrig van hetEfqnadron van Ungern bevel, IDE 1 de Vyanden zoo veel mooglyk tegen te houdenDoch zoo dra <ut i>4ze me t een groot Carps Voetvolk ea de Anillery den Aanval wil» a doen helafte hy den Commandant van Girfow, Colonel vas 't tg. Wibnrg, om in geval de Vyand het liafteel attaqueerfie, zig beft ooglyk te verdedigenen aan den Colonel Vorft Maif :hebelow, die Brigade van den Gen. Major Miloradowitfipb commandeerde, be- 1 hy om van bet Regiment ttaande aan de overzyde van het Riviertje imy twee Quarrés te'formeeren, sn zig nevens de Ef^uadrons van at? tfigern ia ftaat van tegenweer lettellen., v Op de eerfte Redoute voor het Kafieel commaadêèrdede Major ïturlin, op de tweede de Major Paffist, en by de Mond van 'tRi- errje ftond de Colonel Eachmetew op een feocgen Berg met een I7i egiment verfchacftHet Vyandlyk Voetvolk trokvoor dat fest ive een Kanonlchoot van feet Slot gekomen was, langs de regter de van 't gem. Riviertje na de Hoogtens regt tegen over den voorn ;rg, bragt de Anillery op dezelveen begon hetRctranchement op ia Berg te hefchieten, terwyl een gedeelte van deDalkalyfcben tegen a aanrukte m de CüIoDelBacametew van zyne Batteryenzoo wel het Kanon als Muskettery her. zoodaaaigtyfterde, dat zy mette- iglaating van meer dan 100 Dooden moeftea wegtrekken: Ook iaden twee Regimenten ende Huffaaresi-Efquadrons aan deze zyde «n't gem. Riviertje gereed osi hen op dc hielen te zitten. De Colonel Matfchebelow zond het tvteeda Mofcoyifcfee Rsgi- is Jjsnt langs den Donau tuflehen Girfow cn het Retranehement om Vyanden te attaqueerenen hy zelfs trok met het Reg. Sewski en Bfcadrons Huffwren ter flinker syde van het Retraucheiaent door ;n Dal op een Berg tegen over de regter Vleugel vass de Vyaaden it Rxgitaent wierd ia het Dsl door ben hevig fcefchooten, waar door is Voetvolk belet wierd om op dc Hoogtens te komen; Maarzoo ia de Colonel Matfchebelow zulks gewaar wierd, zond hy den eer- ra Major Fauïnzys met een CompagnieG/rsnadisïsjeneenCora- tgnie Musqaettiers ter regter hand op den Bergmet bevel dm in terwilvan hetïrvig Vuur der Vyanden fiiet de bajonet op de Snap- isn tegen hen in te dringen, 't geea d» voora. Major met vee! kloek moedigheid uitvoerde, terwyl hy door nog twee Compagnien ver- icrk! het Vyandlyk Voetvolk ook ie. wanorder brggt, Ondertufichea trok de Colonel rvfotfcfeebelow zelfs met een Regï- leat ter flinker zydedaar de Vyanden hettterktte warenna den trg, teu einde hen tuSTcben twee Viiurea te ftdlcn én de Veld -Ar* ïEl u«y zoo veel te fpoediger 03de Hoogtens te kunuen brengen't f ti 'elk door den Kapitein van dezelve in korten tyd volbragt wisrd. De Colonel met het Regiment op de Hoogtens voorttrekkende Gtdekte Vyindenagter een Rrtupei- Eolchdoen had gtengelee- Isheidöin hen te attaqueeren: Derhalven beUttede hy den Kipt-, tozarew, na dat deze de Veld - Artillery op den Berg gebragt hs d, om p den Vyand te fchietea, en hem van de Hoogte te ver;sagenToer» ra zulks naar wenfefc volbragt was, trok hy zelfs roet bet Voetvolk den Berg om oen Vyand te bittonnen dewelke uit zyne Ver- thanffingen verjaagd, ca zoodaanig in Wan -order gebragt wierd, dat 'I zyne Battery roet hctSefchut terug liet. Hierop wierd de Major Scbirkpw met eenig Voik en twee Stukken -j°oq na de overzyde van hit Riviertje gezondenoró de Turk'fe .titery,diedaaroverzngtte kotnenteverllroojen,'tga».i o.okge- taiedde. Tellens attaqueerde de Colonel Vottt Gagarin met de twee 'lafcovitifche Regimentert den Vyand by den Dqnau in de Blank, 1* door in. verwarring mkende geen tyu had, 01a zig vsr.ry re 'OMdieleu te bedienen, en van de Sehuilplaetsaiê'hf zegt,afge- ME1 Heei da II W iclfl ÏOI 'V :,fi faeedeawerdeade zig cpde Vlugt fcegeevèa morft, wsirop de Major Paffifif snet de Artillery uit zyne (lëctóiite een iftgnigtc Özr Vyaaden deidfcÊBvalea. 'Deze hidden'op de Vlagt aogesnigereizen h'altê, doch overal oütmoeïeden zy onze Trökppes die hén teikeus in wap- orrierbrsgten. DeGea. Major Sa'worow'ditbomtrkepdé.dejd den Earoffvak Rö, fen met zynt Hoffsareu door de Turken hern ilasc, znè dat zy alle op de vlugt raaktenea dcor verfchejde Partyen van .;e onzen agter na 'gejaagd wier denHet Vyandlyk Voetvolk als digt. by'zynde deed wel ecnige fchade, maar konde op de vlugt niets v is'gewigr uitvoe ren; en terwyl de voorn. Bereis faun nergeas tydlitt, veróemskte hy oader hen een groote Naderlsag. 'Men v. rVolgde de Turken dertig Wer3,en yteïen'zy lieféfi hfe Voetvolk aan het Noodlot overterwyl hunne Ruitery, naait wiyks tien Werffetty s» Gerf>w af vlugt te. ea niet meer te voorféhyn'Ewam. .Met bet begin van ilea aagt liet onze Gen.Major Snworowzyn Voetvolk uittufteodafelrosndeia Vyaffdeuzoö veel racogfyk ttsdcel te doen en hes teontiuitcnbleef de Major Sawodowsky mèt de'Ko- fakken ia beveeging, die dsn odknog veele Turken ncderfabélder. Vervolgens keerde de meergem. Keer Süworow met sile zyne Trouppes na ds Vettingwerkes van Girfow terug- En voor het ove rige zyn van deTtirkeshy de Redoute en hetRetraccbement 30; en op de vlugt meer dan i Sao gefneumd, behalven die, welke aan beide zydenindeLaagteaslagen en men niet kondeteller.Óók hebben wy twee honderd Man geve®genen zes Sr. Kanon cn iln SVfortier, met derzelver toebehoorennevens eèn méuigte Bagage, Sebans-Ge- reedfehappea en Proviant tot buit gekréegenOns Verlies aan Doo- dtn beftaat in 1 OSeier en 8- zoo Onder - Officieren ais Gemeeneti aati zwaar gekwc flcn in 4 Officieren, t Chiturgynen 6c zoo Onder- Officieren als Gemeenenen aan 'ligt gekwetfien in 3 Otliciessn cn 98 zoo Onder Of.kicrcn als Gemeenen» ,»^0 es <u 't>' td F*]>1 iyjas o as .vz e* g g O g g v. k ;vj p o rö 0 -.-5: CL R3 M -ftè a> f 3 JT s." j aJ I to 3 S WT U -5n tD ti "*v*1 geö S'si ■M g fu ■p (y*?$ v.'Ü p. go, „W S e r, "2 0 rf e.sgy SI aj 'O 5S %:o ffeisS -iT M jbjO-T* O - - ■E-8h O r? O» CJ _f •«O 1S?(2 -fe T» j j cn e: ;<y 0 r-j est W.a 2 V g. w o ?c g B 3 V,S.^ S o "g ft 5 •M£|S 3^t.'w «Tja w «k, sï s H - C*l O g CJ P 'S bD S S C* %m, Dö f~. r, I UJ. as 5 w c a.g g g »f 8 z; esS o "S o 2 en e ^23 o-° Sc i a» "c» iï gb S,54;ÏH .<3 "fi w to -s fe w T 9.-.4; b< TS n 72 K R-Y,.K, FARYSden ayOftóbèr, De r.-nftaicQs Graïvia vatt Arteii'-zal haareRciiteoverMonnrgis en niet óvêr Bri^ce neemenomdat de Kinder-pokjes'in delaatftgero. Plaats gtaffeersnDs Koéingzihaar den 14 November tot Bóuron tc geniostgaan cn dezelve tót Chóify geleidenHet fits), der Paardenwelke voor de Reis van gem-. Graa- vin vanPostbeauvoifid ?.f fotFonwinebleau moeten dienec, word cp agtien duizend begroot. 'OnzeStad heeft -, om het atnttaatide HuwëlykVan den Graaf van Artois gedenkwiardig te maakhn, beücoten om;np haare-Kotten twintig jonge Dogters uit te huwen en behalven een Huwelyks - Gift met alle Huisgdreedfchappen re voorzien. Men zal den 8 November in de Haven vtffOr^ent^e^iatSen té ver- koopen de Ooft ffttüfche Goederen, welke aldaar by de hand AMSTERDAM den ft Névcmbet. In de Maas is aangeland Dzfi'ei Grim iiit de BerbiceDezé heeft Brieven medegtbragt ip dato 1 Augujty metnarigtdatdensysept. ock van daar zou venrekkes w JanFrcdrik van Selïuwherwaarde. -«• - u Volgens de Brieven Vaa SMIRNA fy> dato den 17 September is den 13 aldaar aangekomen Kapt. Jochem Jago van nier; ileze had k> aldaar verhaald, dat hy by Serigo de.i 3° Auguttyontiroethsdeea RuffifcL Gorlogfchipwaar van d-s Tolk aan hém gezegt baddat $0 Kapt; Jan Sybrandsvanhiei-noknaSroirnabefteicadooreen m Ruffifch Ooilogfchip aangehouden en na Paros gefcngt was, sin ge- t» vifiteerdteworden&é. Wjfnérsvmden 19 Sept. Kaf t. Henna* nus Snyder van"ï.miraa herwaai'ds verrrokkeh. Van UDEWAHLwórd'in^dato 19OffoiirbitVialgéndegeméld: e Kapt. CarelFred.Retz, voerende nwc'Schip Sophia Albcrtina, n vaa Ivkfitt Udewal üefterasfheeft het ongeluk gehad van inden a nagnulTchen den iö en 17 dézer zyn Schip op de Buitea - Schceren o van Pateruofter gehsel te verliezenHet Volk heeft zig ternaau wer nood mee de Boot gered maar van Schip ea Lading is nies. w zelft geen Papieren, Journailett nog Kleederên, geborgen enz. - Te Rouëu Was met eeciga Schade aangekomen Rapt, de l'Ifle vïv Petersburglaattt van Duinkerker!Ook whs den a60S:. tts Rouën gearriveerd Booy Hcmfeu van hierDeze fchry-ft -v dac hy den i jt 0 CS. door een Znid-Wefte Storm en tsffftcs eeaewaar 'Oaweér tot 0 op de hoogte van Teffel was «rug gedreévcn msair na het fcedaz- 0 ren van het Weer was hy doorverfcheiöe Winden den acOós. te 0 Havre de Graco en vervolgens dsn aS te Rocsa voorn, aangeland. Te Lisboa is onder anderen gearriveerd bet Schip N. S. ad- Bca Vlagen! i Corpo Santo in 52dagen van l'herrrir.bacq. TèKacHxiV. S. 'delRofario,, in^dagen uit de Havaaamet Ta bak Smker Stc,P. Martin van Havre de Gwce ête. In Mshdahi in Noprweegen was ingelóope» KI. P - ?<sqj«s^ va3 Li bou herwsardsen tc Dantzig Daniel GtAir. Park a vtn 1.trstiéts. Van Kadix.zyn.ye«ro!vken A. Bakker heiwaardéVr P. Janfen na Vigos.l als mede vaa MarfeiUe K^ter Roos-hetWaards. T. 'GRAVEMHAGE den 4 November. Dt flesfeK-Steaten van Hofland eb Vfctt - Friesland, uie gifter huntsa VergadeHcg begonnen hebben en heden weder vergaderd gqwesft zyn', znilen' 'a'a'afta'andèn Woensdag hirascórdimrisVergs.'.iirinj Kapvaoget., leawelk.'.iiKiude de Poiaten vsn Deliberatie na derefpèSive Steden dezer Provincie zullen verzonden worden. De Pecjren-Skaten'GenerSil hc-bbefi dén.iïeèr'Willrih Dantel Vignon aangétteld fb.t Scheepén "van het feqogi- Braj»nftVche Geregt der Stad Msaftricbt, in plaa-s van d«' in myd Vorigen gemelde» Heer Mr, W. H. van Pdrtbitys. "f 0 Vermits 4f. gehéiir.e Vyanden--v'aa K'USLAND 'hun n'og a nierk niét bereiken kiinnea om dat.Keyzerryk ip D.fcredL' te bréb- 0 gea.'dofcn zytegeawaoïdjg htioiie jtilteriié Poogingen cmTwjit:- 0 lingéc ómtïent de Belfeidlgïéid viib'deszclfs GeluUgasudc te iaas- 0 kenen veel Obrutt, Wsa.-'Orde ink. te voo.fpêlliij"Zftrlaan5| is 0 de Geeft ,'yie het AkTIKÈ'L. Pdn.dv NÉDER SL'V.i ia de Hol- 0 landje CdtH'abt van..AMSTP-Rt)AM AT-?y. 31fceejt fcgéfcóé" 0 ze tad. Maar wy fcuabe'n pp Vatten grorid '.-er?..-kéren, dat het ra B.pfl3che Ryfcaouitiuagtigii: ea tooit.sjv;:fltrlfcuftg?.w?eft b 0 ak-op cfi: .(jpgenüïlkik'Oèk zal hir Sóar,d:;rogénd Vé?tir.öS vaa QATPïAP-lNA 1Ü,jh-dsfRyk het,Geyikdot ia de.wyd-uiièefcek- 0 téÉenwekfeeigatè doêgttakd iisudèa. ¥iOüïise"7 77, 'si i! S Cd j~. M "V Jt 2 Ai id co tl i ?,«g o f ST - (IJ'M n£3 m -- O IN 2 »g-PS wH-2 om £.5 s.öy' W S-T o r k.T 5£Sgi§3é'&g%e S-pt' 9 a e p &-S a ■S'S^ W ÊE.S a 2 O-3 ges S-g Q. N es 2 ta rt O y s ei TJ o 5 o, n il t 'm'K S .2C T'; og ïaSïï'-" C C C tfi? gJ^sS frl o q s rtj s Si jt "E g S 21 g K 8 M sU Di N W B H raSs 'VJ 5# ra 'n Sn^ Pg° I b«S s .5 g tt 5 2 g? 7 S g ^2 ft M -tc w JE? t01 ,s s a S pSkW ^3 pa O O f -S s£o o T? S o o 2 co-s 4? L cü3 pb r> t, o j- S 9, J 0 P.H3 Bi ö- - a Z~ o O ea fe a o OoS uslSal s "trt >rt?£*2ë.H -" I ^'1 3 c cfi 2 (J g i Zi o ph;4o ttzsai -- Sw CJ 5 m y( wL- bflL' rsl.ii S s gilgit P -9. rt - feo C5 rd-<' Cr^ 9 t—O d M s'S.-l' !§,s-7 TL 0 9 - Jj Ui CU T5 B> 4^^ C O c y, e eö"? A-a» ■■BR.iSw.ti 5^- 54 -u Q Ls *xr, 75 ja- 6 ti t-r >o öj 6 i H SÖ.a 8 Pocs-y .«-i' u O n o «I Sbd.n - 2 Cd s.r 7 rf: o co F-> - La) 'ei O O cx> fe ,34 V O- --M N..C g. o< CU LH rö Gi .0- P v"q 'ca ff c> £-21:. ijj IS-i&f- ,rt. i. ■C5' e® Tl P St -.., tl a j r*- <o S o |2g| II E gtet®. aS-fA&v:* a_ 1 -E p> _y s a c c "Ei 2 8 O KlüS S'^ïJ-g- ft w if- a air- .sis ü.a* 3 .s SM V i-: c g"S w ei fl rro -*f C ÏJ rt ^9 <u. y- 5-^rg. SS I k -"C I 4.ÏÏh5 c>jS :.g s rü 3 -i.na c ^ëTtó V .tZ V 2 S B K 2 e ae 4- "|n,i ril Tra C >-1 O' V'. r> .2 eu -p O -O taD 9 rf-- nl di? ^;3-I ^,S,r rj O C rn Cd rÖ Sfj K*t «w T' Sf r,.H '-i ns'S .S S Af éi o r.As' k,B¥ éx ,-SE ö,-,- rs "i3 -g qd-w (o e. O-I rij 4., -f-. yM Jrt^ rJt< c-.-i 'TS jTO tj ir O Tp'fcv S? 0? ffl o c O-R -iS a -Rna 7,^ c .7 ;0 0 M-' y A> CL' da 4; '..èk Cv ps r

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1773 | | pagina 1