«6 Word geadverteerddat ten Comptoire vao dea Heer J. P. VAN HÓGENÖOS.P, Omfssge: Genersaldet Vtgeeuigds Nedeti J £,g £*3 «•S}"' s ffi zal worden afgelofteen Ordinaris OBLIGATIE, geregiftreerd Folio É38 B.vauaatos July 1701waar op geen verdere iate.eftzaï' 53 55 „3>o ;gü R E- f a O F *L 23 jTT 2 w 8 a vj 0' jg r° w o o <e, o RL tï -t. j?* o. *v o re f-i o euCfcj re rb re cr cl til r L o 3 5 5" 33 HVJ SS 5 G w n 5 B-S 3 co - H S« co 5 '"Itra betaald als tot den 3 December 1773, maar voor afgeloft gebonden worden. Op Maandag den eerften November zullen de Edele Heer en Bewindhebberen der Ooft-Indifche Compagnie ter KatnA STERDAMdoor de Makelaars ROOS en WYSMANten Huyze vaa de Wed. Jan Craam.tr in dt drie Moriaaner.' Nieutvendyk, 's middags ten 3 uuren precys'verkoopen ico Lallen, zynde de Reft vaa de KAAPSCHE TARW, bragt door het Schip DE BARTH4 PETRONELLATe bevraagen by de gemelde Makelaars. Alle Houders van oude Deenfe TOL - OBLIGATIEN en INTREST-COUPONSverfcheenen geweeft op primo January deztfl worden verzogt, om dezelve voor het einde der maand November te komen Vcrwilfeien ten Comptoire van JACOB DULL en. 20(f te Arafterdam, die daar toe zullen vaceeren op Maandag, Din.gsdagWoensdag, Donderdag en Vrydag, 's morgeus vas 8 to 11 o uuren, fi-a- tóo?» w-c 5 5 Diend tot narigt, dat hetComptoirvan HUBERT VAN HÉRMAAL en VAN DEN BOSCH met primo November aanfta?;! o o Si;»®? g 2 g. n. ij verplaatft worden in dc lange Niefelen wyders datde COUPONS der OBLIGATIEN van de Negotiatie ten behoeveu vaB.eerjrl r" 2 -- - - 3 a.<3w-Q? f. tersin de DeenfcbeAmericaanfe Eilanden ten Comptoire van dezéhve HUBERT VAN HÉRMAAL en VAN DEN BOSCH, vl - - °m" ner.de primo November, betaald Zullen worden ten Compt. van de Caffiers JOANNES VAN DER BYL en TF-ERINGIi te Arafi] g ES' /-> O fr-j, 3 gj &'re 3 3 o a *5 3 5 w SP? NS O a SSf-1.1 n Wi 2 o 3 P' S 3'3 8 rp u» a n» n zr. T n o O iq ■re. ro ra gS" Ha W- £2* 0< O 5 ^3 U er !T ^3 5' o ii'c P 3 re ÏAji •gis f?.a3 u o CL Q. - T3 O p irrSM&affs J» fe K iV 'Jc O O H S 2.2.S g" g^CLS us ÉDffi a g.sg 13 LEVER en de BRUINEte Amfterdam zullen op Woensdag den 3 November aanftaande en vervolgens gecftitïrsnde die MaasL Woensdags, voormiddags van 9 tot 1» uuren, ten hunntnComptoirc;n vaccerenterBetaalisgvan.de op primo Kovemberverfchet] treffen 5 per Ccnto, wegens de Negotiatie op de Plantagien Waterland, Adrichenz, Palmtniribó 'erf&itnlm&iiiö ia Surinamet 1 HAGÉMAN en TWISK te Amfterdam, adverteeren-aan de Geïntreffeerdens in de Negotiatie, tea kfl.en ds Piantagie NOOIT Gr.if is de Coionie Surinamen, onder hunne Dire&ie ger.egotieerddat zy op Woensdag den 3 NovemfccrzuUen vaceeren's morgsss vasi ■- ^3 "o".-.- b o uuren, icr Verwiffeling van de Recepiffenonder hunne Hacdteekeningenuitgegeevea, teget^deojigiEeeleA&ens vaaDeelgeeil §*0 "*r,* mede dat als dan ten hunnen Comptoire zal betaald worden bet Jaar In treft tegen: 6 per Cent, vt.rfchynenöe primo November 177^. WS"§ g £.8 15'8 S Alzoo de OPPASTERS - PLAATS van de Oude Vrouwen in het Waale Weesbuys der St; HS^5?aS.g3-g|aS- rë 2 |2.« p- re m S g-. cr E, n B S ingeteekend gewordenmet den laatften October dezes Jaars 1773 ftaan te worden gellootenzuilen na dien tyd op dezelven geen 1 Deelnecmingen, nog Inteekeningen worden geadmitteerd, daar na zullen de voorzcide Deelneemingen niet anders worden gcsdsuitteJ sfcuys der Stad Amfterdam zal komen te vaceeren n«| a, - February aanftaande ofwel eerder, zoo word verzogt diegeenedewelke daar toe zoude geneegenzyn suits ongehuwd of W edun M w 5. P Kinderen, van bekwaams Ouderdom ei de Franfche Taal tnagtig zynde, zig ten fpoedigfeen te addreffeerca des Vrydags vaa drie) a'5*1 g'2 - o.» p uuren, nademiddags, ten Comptoire van Mevrouwen de Regenteffeu van 't gemelde Huys. ILlr* la? il-o S-Naardien de Vier eerftcContraften der GENERA ALE NEDERLANDSCHE LYF-RENTE COMPAGNIEfpruiteudeuit JiJ T, re S*1» 2.S" tpre c re n £- S. gecontribueerd wordende Pi «bendenwaar op de Deelneemingen in de voorzeide Compagnie, fucceflivelykzeden primo luly 1/ 3 "t tó G S o T 2 =r*. w a ss 1 ^■(2 o. «.f;*? S y t üig - w -- a 2 g jjjS'gT-a a" o p*g* ophetnieuwoutw'orpen,vyfdeenl«atfteContrsftdervoorzeideCompagniehetwelkter-Inteekcninge zd Wordengcoper.dmetpral S O o. B vember dezes Jaars 1773, en zulks onder deHooge Approbatie van den EDELEN HOVE VAN HOLLANDZEELAND en 11 AiTÜi s>'S p,S"5"g LAND, gefterkt door en met de willige Condemnatie vaa dea EDELEN HOÖGËN RAAD.in HOLLAND, waardoor bet vt a 5.?.2tS g re c.. 5- vyfde cn laatfle Contract is geconverteerd in een Legitime Weten onveranderlyk Reglementwaar nideinvervolggfcadmitteeidil a 5,-2. St 0 c- de Deelneemingenin de voorzeide Compagnie voortaan zullen worden baftierd. En zullen allen de in vervolg op hgt gemelde vyfl 2 S. 2 o 5 ;S a traél Deel verkrygende Leden, met de op de vier eer ftc Coutracien, dervoorzeitie Compagniereeds Deel verkreecen bebbenckj S d ,fa!H5 S alzoo onderling en gezamentlyk uitmaakende door de boogftgcmelde beide Hoven geauthoriTeerde GENERAALS REDS1 »»g 13-Jj SCHE LYF RENTEN COMPAGNIE, welkers reeds voor handen zyndê en JaarIykfchaccrefceei'eadeIIocfd-"Söm of Capitaal vul t' maal honderd en dertig duizend Guldens, aan de voorzeide reeds Deel hebbende en op het voorzeide vyfde Contrsift in vervolg Dcsil C£> i -ö ffi I'S t s re n.ü3 -O 0- O O S. I.I cl 2 -t r> S T. t-J a* ../h g* rt> »-» O (i> - O* lueaa m/u«viw kh uviug wuiovuw vjuimvuv unu wv 1 vuilvjuv 4»,VMa i/vvi uvoi'vuuv vu vwvityiuv V JOU 1U it t V U'\'. '21L 5*^1,3 gende Ledengemeenzaam zal toebehoorenDe Conditiën waaf op dc Deelneemingen in dè voorzeide Compagnie in rïtanïereij t# a v n fchrceven isworden geaccordeerdzyn te bekomen ten Comptoire van den Adminiftrateisr VAN DEH HEY te Amfterd&ra. 2;S>V 4:41 c® f S 3 tg S E-s- 4 wd. j; i 3i w E 's a: 'Cf* ■n o V r-} h-S*» g (J rt tg-n ?|s? f? rï> >^3 8 2 S* ja f5 0 g.i.3 ;s CL 5 J. dc Leeuw en M. de Leeuw, Makelaars, zullen op HedenWoensdag den 17 O&ober's avoedstea vyf uuren, tc Am&erdaiaj:| is de Brakke Grondverkoopen circa 50 Vatea verfch befchadigde VERGINY BLAADEN TABAK Pakhuys Wtfltrveldop de KevzersgragttuffchendeReeftraaten Weftermarkt: aldaar Heden te.zien. O C« g IN O n fa 'Yq O O g re S.3 3 2.5 £=- P3 f1 iL -. rè O 5c o-V5 2.9 4 re s SP O e - <><"H s ^2.s Es n> SJ A f5 yi O ff jg 7 f*> e2 rC* 0 >v* O 2 JOHANNES ATLEE en ZACHARIAS HANDLER, Makelaars, zullen op MorgenDonderdag den 38 Oftobcr's avonds ten( L, W preeys, te Amfterdam in de Nes in de Brakke Grond, verkoopen een party extraordinaris puyks puyke van 30 Vaten'Tyne HUYZSjIf leggende als nader by Notitie word aangeweezen G. VERBOOM, C. DE MEYER, F. VAN OVERZEE, J. VAN OVERZEE, en J. H. s'JACOB,MakelaarstcRottrrda len op Vrydag den 29 Oftober 1773, des avonds ten 6 uuren, in 't Logement het Zv.< /nshoofd, verknopen drie Merken kapitale znivcil wel bewaarde Margattx WYN van Ao. i768, gelogeerd op Oxhoofden meereudecls met vier yzere Hoepelsals mede epn panytjt Montftrran WYN van Ao. 1771, en eenpartytje Benocarlo WYNzynde het Rcftant der Party: De vooifz. l'/ynsn zyn leggendt| Zalrchaven in de Pakhuyzen van den Heer Valck Cotnp. De Makelaars Cornells Ploos van ArcflclJac.Cornz., en Auke Alb. Aukes zullen op Maandag d:n cetftcn November,1 fterdam in de Witte Zwaan, verkoopen een groote party Oofterfe en Noordfë HOUTWAARENbenevens loco Wy'oui^ len400 zwaare Stettinfe en Dantziger Balkenen 25 zwaare Denne. WILLEM. EBBENHORST, EDUARD CROESEHENDRIK VAN VEEN eu C0RN3LIS VAN OP HOVEN, Makelsi len op Maandag den eerften November 1773, te Amfterdam in'tOudezydsHeeren Logement, vekoopen No. 1. Een HUYS en de KeyzersgragtN.Z., he t tweede van den Amftël; No.2. Een dito op de Frinc-sgrart over de Stads Timmerwerf; No. 3. Een den Binnen - Amftelbet tweede benoorden de Agtergragt; No. 4. Een WINKELHUYj opcicSt. ActhonyBreetleftvaatover d4 Kerk van Mozes en Ar on No. 5. Een dito in de Batavierftraat, N. Z.tuffchen de twee Dwarsftraarenen No. 6. Een dito is de !t| Armftcer, het reede van de Cinge!breeder by Biljetten. DeBewyzen van Eigendom ea Veil-Conditiën zullen vier1 dagen voor 1 Verkoopdag te Zien zyn ten Comptoire van den Notaris E. Haverkamp. JACOB en PIETER POSTHUMUSMakelaarszullen op Woensdag den 3 November 1773te Amfterdam in 't Logement ba\ van Amfterdam op 't Ruslandverkoopen een fchoore party ongemeeae fraaye Qoft - lad. PORCF.LYNEN van kspitaa'ie Tafel- es| i-'O DO 5 H S w SWS' w 3. O O w PT 13 O a o O P Qft) ken Vi :0( \i*] 'en. I(ifit iid< :he M z '00 tl lui 01 iej iPn cii IN ei! lilt !Wet ItC vai ir de Sec lea la B een tmeri 2N «a Cl. f. O, 2 a g- a r» n g o cr *>Z.<pï 3 re f - - fl> N ~-f 9 wS» Op Woensdag en Donderdag den 3 et) 4 November zal men ten Huyze van C. N. GUERINBoekverk. te Amft.veikoopen een j a- Verzameling van Nederduitfche, eenige Latynfcbe, Franfche GodgeleerdeKiftorifche, Natuurkundige, Pc ëtifche en andere BOÏ] 3 3"S.re waarin uitmunten de BybelfcheFiguuren by Mortier, 2 Deelen, Folio, endeOvidius door VerburgFolio, beide keurlyk afgezet,] ^Mg ZS.E >2 Werkan, Hedendaagfche Iiiftorie, Patrik, Polus, Wtls in Quarto, cr andere goede Werken. Waar van de Catalogus by gera. te beb MenisvanmeeningeopZaturdagdeD6Novembcri7?3, publis in 'tHeëren Logement aan den Burg binnen Leyden, tetlerkeo] TO M. - 53,2 S? D H. extraordinaire kapitaale wel geleegen HUYSMANS - WOON INGEmet deszelfs hegte fterke KuyzingeFchuurca, Stallicgc vópi j ts'-^ O'S 9 b£> P:h£?si! SaSKSSrS" Anthony Lefturgeon, Johannes Rietveld en Alex. Anth. Lefturgeon,Makelaars, zullen (Volgens Qualifkatie van de Ed. Achib Coramiffariffsn van de Defolare Boedels der Stad Amfterdam) op Dingsdag den 9 November 1773 in "t Niecwezyds Hreren Logt cw fad" '13° S.tB S w|:0S'SS r - P B_ Z5 «bi2< ÏUS-SO aSo öS^S"3 B O* WB S.S fc, M CT t, re 4 S EES re S S5< >S 3 re §3 °,S'<3S sgq gs>< 2 B-g-ff2|S.3Jtl5 «SBhS"" H 11 P*c Ha g a. £2. v*3 *q t-i 5-- s 53 o w, 2.S-S gg jpw ia 8 3 5.58*3 «3-a P a 5 3't®! g|j3?w o." O de Haarlemmerdyk,'sm°rgsns ten 9 uuren preeys, verkoopen een part/ GALANTER1EN, beitaande in fraaye Gov.de Horoio git a S 3 .to onder één met Diamanten bezet, Goude Rottingknoppen, dito Snuyfdoozén, waar onder eenige extra fraay befchildevd, Waayers o la gefcbilderde Bladen, en deBeenen met Goud opgelegt, en aadere Goederen meer; mitsgaders eenige Ioffe DIAMANTEN: alle: g«03 m S voor de Verkooping te zien, en de Notitie in tyds by voorn. Makelaars te bekomen. B 0 P. Calkoen Willemsz.J. J. deBruyn, H. du GoudiaBois, A.CalkoenenD. deBruynMakelaars, zuilen cp Woensdag den toi Ï.9S S befi773,'savondsten5uuren,teAmfterdamindeNesindeBrakkeGrond,verkoopeneeu party puyks puyk van jiCcrofven e O GUATIMALOen 8 Vaten INDIGO ST. DOMINGO» leggende op de Keyzersgragt over de Gouds Kettingten Huyze vae Locqutt: aldaar op de Verkoopdag te zien. Maandag 15 November 1773 zullen in de Schutters Doelen in '3 Hsge geveildenDoaderdag 18 dito finaal verkogt wor-len tt doortimmerde HUYZEN en Erven, (te zamen in een Koop) ftaande naaft eikander, aan de Zuidzyde van dcMooler.flraa' rende het eene Hnys een aantal van veertien Kamers of Appartementenmeeft proper Behangen of Befchilderdvoorts eei open Plaats of Tuynitem KeukenKeldersen verdere Offices en Commoditeitendie-tot t;ne logeable en fatzoealyke worden gerequireerdEn zynde h:t andere Iluys (het welk apart tot Mcy 1774 om 250 *s jaars is verhmïrd). mede wel g«J neerddoende te zamen in de ordimris Verponding f66 13. Te zien de drie eerfte dagea van dc Week's morgens vn| één uur: nader informatie ten Comptoire van den Notaris J. C. VAN DEN KERKHOFF. Te Leyden by MATTHEUS LULST, Tabaksverkooper in de Donkérfteeg, zyn te bekomen, tot den 15 Nove)'1-] dubbelde Witte.en Blaauwe HIACINTENvoor de goedkoop Prys de 100 Bollen 3' Guldenzyn groot.van Sic! b A. BOTHALL en D. VISBesekverkoopers te Rotterdam, geeven uit en hebben alom verzoudenEETST, of HET Km ENGELSCHE WEES -MEISJE2 Dtelcnom deszelfs Fraaiheid uit het Engclfch vertwld: 4 110. - 5J By Joh. L«Afi»ir te Leyden is van de Pers gekomen en alem verzonden: J. L. VAN MOSHEiM over het Ampt, de Piigfefl S o reS,#a vm" eeneo Euangelie - Dienaar, in gr. 8vo.: a/'r 2. By hovergenoemden is voor de tweedemaal van de PersgekomcmF* <Ë2.K o Verver fcheide Godgeleerde cn Zedelyke Onderwerpen i door 1SAAK WAITS1 Deelen in 4to., met het Portrait: a/4:xo. ü'l S.« o"g 1SAAK WATTS redelybe Grondvefting, Gedaante en Orde eenerClu idea Kerke, in giootS'/o.a f 1:12. Bydenzelvsnïnalotsi n 3 g.< re 2-3 2 ere o SL oq ft re yo a. <fa 2 ft 2 53 3 o O 2 2 ra m QS"> «Sspc S-H §ar<ï. S •^Ofq ag Sï* C 2. s- o- g 'S g Srt'-trereoreie 2g S S-nö-|;s 2 g." 2S-3 ?8* e-, 13 o> JS 5.S iS Ja P r a 3 a o-£ O 3 rt O CO O fS* u a o*i p- oS S nog tot het einde van dit Jaar voor/1210 afgeleverd: Uitlegging over het Boek der Prophetisn v-in c)fESAT/i$* doofden T)"*1 2 ^g-g* den Heer CAMPEG1US VTTRINGA, 6 Deelen in Quarto. Ook de Rym - Chronyk van MELIS STOELmet Hi -It- Oadbeii- MM re'? J' Ia Malt en U. A. de Chalmot leveren aan de Heeren'Inteekésasreh af Het vyfde Deel van Ar. CHOMEL Iluff, S.Sq£ Woordenboek zynde nog zeer weinige compleet de 5 Deelen voor 48 GI. te bekomen. 54 Q§ JOH- THIERRY, Boekverkooperin's Hage,hcefrgedrukteniriomverzondenDRIETAL venIPpgeertge VERHAND"';'] S" rV o ever verschillende ONDERWERPEN» door BGIDIUS DE WIT, met een-Voorrecdcrn va n den Wei Eer??. Heer P. NI2:C^* 05 '8 g- Leer aar der Hervormde Gemeente in's Ha ge, in gr. 8vo.de Prys is liStuiv. Nog geeft bovengen}, uit: TWZE ovrdeelkaui'4'. ?<2« VEN over de Letyp/cbe en Griekfche, Woorden Charivarium, Acacia Aphesstes eu i IVOL n zij verft kle cbei ontft evet Stuk •a is Indefe jtrdoi ien,\ iasni» P'] hi fus ecs oiflen sudig |v-o:ant ïervra; van t voadif Mr bev« Jeugc door CAI tboorl; tvoegé edene Se.raaj naaf febe W hornet 1 leze a fdeCoa, (ÜITi )nén« 1 met z' [1 byd üenten landen <rd geb 'Cïodsd: Sr in de «rf ff IS G. - re cn» uCyraniT.es,door PETRUS NISUWLAND.*^: J b jer Hervormde Gemeente is. 'shage, ia gr. 8vo.: iöSt. By denzeNcn is onlangs van tte Pers gekojneoUlT>G KI NftlaBvens j, ,n S*3|* MAAKLYKHEEDENbevat in vèt/ihiide BRIEVE N over veelt BYBEL PLAATSEN, en eenige Stukken evt-di KRRKGf o tsi K DENIS door denzelven AUTHEURingr. 8vo-: h/a:i2. Van de Letteren Oudheidkundige VERLUSTIGING# medei'* >35 o zeiven AUTHEUR4 Deelen, in gr. 8vo.zyli uog eenige'Excmpl. tt bekomen. Nog heeft dczelye. voor det T'- EE E'VI g-^ 8,*? drukt PT.Tf.ITBFF.DVN ,F»RS KF.T.OOFX óh C.ndiWn*rAen Verhn druktPLEITREEDEN DES 'GELOOFSop Gods Woord en Verbond, over c Sara. VII. vers 25,-en uog VYF diverfc PREDiK'j over Hoogl.II. vers3,3,13 LucasXXU, vers 31 chic; i.Cor.I. vers 30, ea Opeab.V. vers 9, door R. ERSKINESvo fmethet a al waar i^iean

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1773 | | pagina 2