N°. 129 X 77 5 LE YDSE- T U R JC Y E N. POOLER Z W E E D E N. ft 'J N E, D H L A N 3D E KL, 5 O ft is;-:g a z r~ 0N5TANTIN0P0LEN den 17 September. By bet fchryvtn van myn voorigen heeft men hier reeds narigt gehad, datdeRuffeneene Onderaceming op Boudroum hadden gedsan, zonder dat dceigentlykeOaiftandighee- van gemeld vierden Maar na heeft men by Confirmatie irnen» dat vier ft&flifche Oorlogfcheepen vpor die Haven zyn fcteenen: Dat zy-cen Oorlogfchip van den Sultan,'t weikin jve lag, hevig hebben befchooten maar niet kuiraen bemagti- waarop zy eenige aan de rcond van de Haven ftaande Huizen tanden Trouppes aanland gezet hebben, dewelke eg ter door Ingezetenen na een hevige Scherntutfeling genoodzaakt zyn lorden om met agterlaaring vin eesige Gevangenen aan boord ilaime Schepen terug te keereaDat zy niet te vrede over den its uitflag van deze Orderneeraing vervolgens ook de Haven deStad Stanchio, regt tegen over Boudroum leggende, hebben itaft, maar iagsgelyks door dclagtzeetetien opdeVlugtge- „ven zym toon de Tottdie alles, '1 geea tot Voordeel van de Porte kan in 't werk field, heeft by het doen ondermynen van een |ncde Zwarte Zee iaAfisn, alwaar een Veiling zal worden orpen, een Myn van Aard- of Steen - Kooien ontdektdie veel isis met de Bngelfe Kooien hebben, doch niet zoo glinfteren ift aan d® Regeeriog béreids daarvan kennis gegeeven &c. .jlSCHAU den 13 Gétebeï. Be ïöftnnftiö voor de GrtnsfcheU ^CommiJ/arijfenwaaraan men reeds begonnen heeft te arbei dteer uitgeftrekt weezenZy zullen een zwaaren Eedin ra ta; van die, welke in hooge Geregts-Hoven plaats hebben, moe- lliggen, en hun Tradtement zal zeer aanzienlyk zyn. Hoe fkeurig ook hunne Infiruétie weezen zalzullen zy egter niets Gezag kunnen beftemmen en vaftilellenmaar alles zal van iffing der drie geallieerde Hoven afhangenVoor het overige lïjrzekerd, dat het Werk zelfs niet eerder dan in het aanitaaude 'hrzal begonnen worden. Zaak nopens de Pauffelyke Vernietigings - Bull® van de So lider Jefuïten is men nuprovifioneel zooverre gekomen dit locamifiarifien zullen worden benoemdom hunne Goederen JtSieren.en daar omtrent aan deRepablik Reekecfchap te doen. Iferfcheide Zittingen, die de Heeren Gedelegeerden dezer dagen 1 Paleis van Radzivilgehouden hebben, is deOpfchudding en nsgezindheid zoo groot ge weeft, dat aan de Min filers van de drie lerde Mogentheeden het verzoek gedaan is dat één van hen pi Zitting gelieve tegenwoordig ts zyn. lOKHOLMden iftOétober. De Koning is op zyne terug Reis IZuidslyke Streeken van het Ryken wel den 4dezer by zyne ïiift te Lynkëping, met een zoo hevige Zinking op de Tanden tallen dat Hy den volgenden dag zyne Kamer houden mocfr I: gtbruiken vanMedicynen appliceeïde men ook een Spaanfe lop den Arm, met deze gewenfehte Uitwerkingdat Zyne Ma jt. ■dezer in den namiddag de Rei3 na Gripsholm voortzette. JCarelskroon heeft de Koning een Ordens-Kapittel gehouden a Heer Péter Warberg, Lt. Colonel by de Admiraliteittot Rid- la.ds Zwaard - Orde, den Graaf Malte Putbus', Prefident in het ptigt te Grypswaldetot Ridder van de Noord-Ster Orde igeweezén Land-Raad van Ufedcm tot Commandeur van de ta'yke Waf a - Orde verklaard. liiConinglyk Admiraliteits - Collegie te CARELSKROON is tes weder op-den ouden voet gefchikt, zoo dat hetzelve voort? |iëtdïsuie één Prefident, twee Admiraals, twee Admiraliteits ir Rasdenen een Opper - Cómmiffaris beftaan zalDitColle- llhstHaishoudelyke van de Marine, zoo alsook zekere Regts- p bellieren en handhaavéhterwyl de Vloot ea al het geen met eenige gemeenfehap heeft onder hetOpzigt van een Admi- taezen zal, op die wyze ah rot nu toe de Admiraliteit in deze [Ssweeflfis: De Opper - Comraiffiris yandeStokholmfeAdmi- ii, de Heer Oredewelke aars deze nieuwe Schikking tc CA- SR O ON heeft helpen arbekka, is door den Koning in den J-Stand verhieven. IpUITSLAND «d aangfaaseiide Rvo». TIENENdes 33 O&ober. Zondagogsseat omtrent 8 uurenheb- ptendea van NederOofhn/yk zig in zes pragtige Koetfen kan Jkdhuis alhier na Schönbrunnbegeeveaen aldaar uit handen Ié Keyzedn Koningin de Eifchen voor het Jaar 1774 ontfangen. IEL den i S bftSber. Donderdag avond ten 7 uuren is zyne Bxc. piaglyk -Demfe Opper Kamerheer ea géheime Conferentie- "&ef van Revendauals Principaal - Cómmiffaris van den Ko- lliier aangekomen, ej» den volgenden dag zyn op bevel van data fee» Regeerings - Raad'in diervoege als omtrent den Groot- jfi'.vkcn Principaal CómmiffarisGraaf vanSaldern, tevooren lelchied is twee Scliiidwagteu van Eer voor deszelfs Hctrll ge- Zyne Exc. de Geheimè Raad en Schat - MeefterBaron van nelmann, word eerftdaags van Hamburg alhier verwagt; et; Week zullen de voorn, twee Heeren Commiflariffeu hunne Cca- itien beginnen ,waar na dé plcgtfgeOverleevering van hét Groot- Wjft HÖLSTEIN aandeKroonDeenmarkecwelfcaaftgefchie- >5; wordende andertuffehen reeds op het alhier zynde Slot de ""oebereidfelen tot de Huldiging gemaakt, feu ogtent heeft de boveagem. Graafvaa Saldern zig in ds Ver is? van den Rsgeerings-Raad begeeven en de twee Opper-Be- Ebers van het Garnizoen alhier voor dien Raad ontbóodenaan ikehy vervolgens de Commi£Seoj>gednagcn heeft, omaaode ®endyke Compagnie-Officieren bekend ee maaken v dat zy HosSoldaatea morgen moeten dosa by een komenen van hen Verklairbeg afvorderen, of zy verders dienen willen of niet 3 10 niet; dat dan de'Officieren de Vreemdelingen, die zig daarby ivi'itk,uznKcn waarfchou wendat dezelve zoo fpoedig ais mo- ■'yk is oit de Groot-Vorftelvke Staaten vertrekken moeien. G R O T rvB R IT T ANN IEII. di -j 22 Oftobir. Bergiftzr ent|og ons Kof gewigtige Woensdag fe Couraiit s 6h >>5 O C 55 .TJ ^5 Ui tijt 912 ei SJ '-i g t- - M .-Sflto *7? 'V J g .Sh -Sg «2 a •S 2 a •3 w 2 .SJ- a 5 V 1 «3 ,s a o A JQ t, O H e Hy zig van de Meerderheid der g ia - p Stemmen ter verkryginge van de gewigtigePoirucsi-waar mede hy >g'g S 82 belaft is, heeft teeéftee geknakt. S Men meend dat verfebeid®Poolfe Edellieden tig na dit Ryk' zullen ^.§>41, "gtS'g begeeven, waar toe hen de ongelukkige Staat en de geringe Voörait- .«"g-ls StiB 'isigt vaneezeganftigeOmwenteling nopens de BurgerlykeGefield- 'rSjg i1-" heidnoopt willenaezy de Ruft en Veiligheid welke ry te vergeefs g3 in hun Vaueiland zogteti, ia vreemde Gewcften gênietea. Giller zyn zeftig Toöhen Bus - kruid nit den Tour op het Schip ,SH B 8 S,g Litchfieldvoor ons Garnizoen te Gibraltar ingèfcheept. v S 9 2 Men heeft opgemerktdat iu ons tegenwoordig Mlnifferie meer Revoluties zyn voorgevallen, »ïs in ailè ds andere Kooiagryken van Europa "by een genoomen. Inhetend van hst jaar 1740 was hetgetal der ft hepenwelke ia "3 den Handel na Jamaica dienden, n-auwlvks dertig, maar thans Worden byna honderd daar toe gebruikt g B a a 0 a P ay.- IS <H t> la ja p J a 53 P c ro, •3 r - -TJ tj N O w ««J 1> C3 *2 ,D Te Briftol is gearriveerd het Schip the Thomas van Mallagaen te -oJS 3^ 43 w 5 S JS*-;S "'«f o - *sSSm£&?5S!s b O to pt Ti "ri •tJ CO ÏAiboüthe Nancy van Zuid-Carolina. 1 Us Kio By deNorthBull^^is iiet Schip the &t. Anthony, van Dublin komen- de, aan Stukken geflagen: Men beeft 70 Tonnen Boter daar uit ge- 5 'g g a 'g iff <a horgen maar de overige Lading is vergaan. jg *2 Is |j S- Hedenzynde A&ien van de Baak,zonder het Divident, 14160 g,jz; §.S e 5agtfte, I. Comp. zonder vafte PrysZ. Z.dito93 en 3 vierde 0 a 94, Nieuwe Annuit. gifter 85 en 3 agtfte a 1 fuif, 3 per Cent geconf. heden 87 en 5 agtftep 3 vierde fee. DeWiffel op Amfterdsm is 36 ea fijdito op Zigt36,op Rotterdam söeas.opaen 1 halfUfofec. o 2 a - '5i S t*1 At e r ^5 iS S 'S <2 w -s - ^^4,-0 oti 13 o li m off. kt TT1 g '<u -g ew «Si iu w AMSTERDAM den as Cél ober.L In myn voorigen is een miffiïg g j |PI£m M 3-o 5 O "Tü C? CQ t"H O 'S c "3 S fe ji T3 1 vU' ert *5^ c M ci pat fiiegaau omtrent de aauflelling van den EdéHeér van der Vorm, zyn- fe g 8'>'^*5'W«O<02« ff dedusdacigk dat de Wel-Ed-Heerea Bewindhebbers ter" *"!a BM H lingc vsb Zeventienen óp approbatie van Zyne Doorl tot ADVOCAAT FISCAAL geëlrgéerd hebben den Ed. Heer né <S "«Z "2'S a Mr.Firr«ftm«^rFérïB,inplaatsVanwylèndenHetrMi'./f{M- c3 ff 1 S'p drik Adrian L oh man wyders was Ook de Ed. Heer Arthcny Q Sh„ "bt*! -3 Je 11? K S-g< a O K .3 is Cornells Vtrfpyck niet tot ordinarii Raad van Nederlands In- w w dien maar tot ordinarii Raad van Juftitie op Batavia aaage- S a „fteld&c.&ci" - - Kapt. Jac.Suydeïduya, vatt WaterfördheïWaarfisbeftemÖ/fcli'ryft in dato 8 dezer da» zyn Schip door veele StoriUen in een ftegtën k ftaat gebragtwas dat by twee Ankers-had verloorenén te Wa- •f terford had moeren inioopen; Tegenwobrdig bevind hy zigdanr k omtrenten is bediigtdatzoo cr wederom Storm mogt opkomen w hetSchipzinkenzoü enè Te Chriftiaanfand zyn doorTegeh-wind ingeloopen, en leggen - volgens de jongfte Brieven dato 1 OSober nogaldaar Bar. Hen- ^3^* driks, Sieb. Freriks enjer. Jilisz. uk Noor wiegen herwaards, 0»k a 5 was in Preftershaven in Noor weegen dochia goeden ftaat Binnen 'g geloüpeti J. Alberts vaa Archangel sa Hamburg ea in Sivedingfoe SS'? in Noorweegen Jonas ToórftnvanDantzig. - In Brieven vapELSENEUR word in dato trf -OBoher het vol- 2 gendegefchïeeven: 4 Zedertdriedagen heefthetalhièr uitdenW, K Z. W. en W. N. Weft geftomd, eenige van de uit de Noordzee ge- q ^arriveerde Schepen zy» vertrokken, zoo als ook deRvoorigeu dag verfcheide Eagelté, die egter ten dcele waren terug gekomen; gèO Het tevooren gemelde geftrande Schip van Ryndcrt Corseiis Vet- 2.3 e fchoen, is geheel vol Watereo het grootfte gedeelte der Lading zal O weg zyn. Van IVaarherg hebben wy in dato 14O Sober Vjf ding.Dat een Myl van daar binnen het Rif in de Gronden zyn ten a Anker gekomen twee grooteSchepenwaarvan men de Nsamen nóghiet weet, tërwyl men door den hardén'Wind aog niet aan der- zei verboord tot adfiftcritie heeftkuünen kómen.Voorts zyn de Rappoi-ten uit Noórweégen dat aldaar ia goeden ftaat leggen dé in Schepen van Ewsld Hanfen kan Dantzig, Haye jolnnaes vanKo- w iingsbergen, Simon Heffels van NervaHarmen Thomas van Per- ra nan, alle herwaardsRelt je Jms Jongeboer na Breften Myndert ra Hendriks na de Haven van Oriënt beftemd de beide laatfte van ra Petersburgals oekLnytje GyshertsF. Hermans eh Mich. Ger- ra rits: Wyders eeuige Schepen met Sehade, doch onbekend. Volgens een Brief van Jacob Boon, van hier na Aiicmten beftem d; heeft hy den 19 dezer met verfcheide Schepen in goeden ftaat gezeild tnffeben de Cingels en Bevefigr met-een Noordelyke Wind. - Den dmét is te.Ponto di Gord gearriveerd J. Jacobs van Aiicante», -.5 ae -a m-s-£ Te Riga G. Wficeveen en KI. Ent van bierC. Johannes van de 8 P *2 0 2 -»»-•« - 1 f> - nri C3 f5 v<i 'stê dtfi fi 5 fa. v ■Ss'S |Ss 6 ja 2 «Ja e 5 f 1 g: ei e® g 'O i2 8 0 «4 s "2 «o s» 1^5 *>•3 jr h o q 1.-» S-i i> 4J c£> Z J -8 |J S, «Is a s s ë<i^§ M O Hag G ffi 5J "3 i> G dl "S -Ie 2-58> ^03 c c S fl" ^§5? o gg-S gS* S .t: o ff S S tg LemmerH. XleveiahaVen en J. H. Myer Dir^s van Ureemea, Arend Jj ~j J S g 8 JaJ s r> --5 K5 IJ Steengrave V2n Hamburg, eu P. Luytjes van Koppenbagen. Te Koningsbergen Luytje SybrandsPieter Klaafen m Tjeert An- S dries vanhier, jóhn Clapper vin Huil&c. téStokhblm H. M. Feddes, C. M. Feddes.cn Gaft. Cosbsanalle <g fe tg f - vanhieren ia deSwisemunde E. Jansz. van Snkbulze», S.Schrtu- ®S g..g .^§2 g g J der var. Bourdeaux, C. Spiegelenberg van Londen, en KI. Gerbrands 's van Rotterdam. ïiiJTeffel zyn aangekomen Th. Wilfon van. LondenIX C. Bolle- bakker van Dantzigen door Tegen- wiod J. Koter van Nervaen j. H. Diilft van Hamburg, bride na Kadix. 'sGRAVENHAGK den 5.4 OAober. Senigebuitenlandfs A'fge- sBu o M H 0 M -ff' ÏÏ- .g 2 -g w «i 7S g S O o r M -LAnri -**3 3 |l s s S 5 .w S 2 fc» h.0 ij •3^^ dT§ o O nb a fc V-. 'c w Z c 0 i) i, B -2 o fsii&i m tO 'ftj C3 g e, M g - 1-1 C Gp- uï;H 2? P-fCi <w sSB ,3|JS ft i-3 F o y 5.Ö SE-Sps g r I Otög g 2 ,w a N _2 ta g -}~-ü O M SfH C3 U'1 S3 4^ r-4 S4J «SSsI 8 S rf ged SP v 'D e> tM5A« „"5 5-..Sp R o -èj b ^"33 Jt ra '3 -- J e :b> ja »g S 73 zanten hebben geconfereerd met den Baron de Coed van Heeften, >.t» 13 - - - - e -'52 a at- Heer van.Wadenoyen,prefidetrende ter Vergaderinge van de .Heeren Staaten Generaal wegens de Provincie Gelderland. HuntjeEd-, Groot Mog. de Heeren Staaten van Holland ea Weft.- Friesland zoiien opWqeusdig den 3 Npvémber weder vergaderen waartoe ffe BRiEVEN.van B2SCHRYVING naderefpea:/eSte- den dfzerProyiuc-U zullen zfgezoaden worden. v— ■Zyneüoori. Hoogheid de Prins Erf-,Stadhouder heeft uit eene door dc IieeröuBewindhsfcberen eu Hoofd Participanten der Ooft- indifefce Ccmp. ter Kamer Amftcrdam aars hoogftdazeive overgeiee- v?rde.Nprainatie geëligeefdiu nnngefteld tot Bewindhebber r^f Ka-' ïzerv.osm. des; Heer Mi. ifattbp.Straalmdn^ Raad éa Oud - Vksr Prefident Schcepen der Stad Amfierua?^, ■Welks jn die QuSiitrit, so ■handsft van hooggem. ZyasDowI. HooghesddeioEedêetffafgek-gff en zulks in plaats v&c wyles dei* WeV-.Sd, Oe -r- Heer.Hr. faóoh van GhefbL a C rt(J T %FM w P pgs 5*3 - a k z cu g. g ffi R S o-S UT,, pose 5 2® - 4> U t-JS"e" rJ|;3 2 -ft -IK P3 -0.4! 'CS O u s« c v -i e- "41 1015 'BT s -.3 a M s-n -V iJ piS-f* :5 s- ttl rt Sb"1® e, rxt r*5 g'5 's s> g'S'.SSo g 00 <u -ö h- SS 32 ~j 2S'ft a"S33'5 f- 2 "J S -I 5- S f: JJeé oS Ft ff, f:' I a ga tl 'X :m.»p«B.8«I M 3'ja

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1773 | | pagina 1