LEYDSE list w B - II,-: tit toi .al A0. 1773- sif! o r* - .1 w\# g;^ a w .*tj .2 S w s? SjCj le s W rs^iifS-i ■fi S h 4»- «"g£ g«® '3d M T3 OJ w r?<2 a-SrM ;,o s is g a- gs-y Fi trill ■JE5 S 3 >r=? v- e ft S V ry d'ag-fe C our ant, i'.tS ■<-* ni'S l-l| *ï§2 ;§Ji WES' &\£f f'O rrj 25 a r as *31-0 «i-v s>. - b£ J 1 v - DUTTSLAN^ en asngrensende B.YES». EENEN den 9 Oftobcr. De Keyzerdie zedert zyne te- fggkomft nit Poolen zeer dikwils met den Généraal Graaf van LafcyPrsfident iaden Hof-Krygs-Raad; beeft geconfereerdheeft Vrydag ogtent zig na het LufthuisSchöiib«nnn begeeven alwaar onder het Prsefidium van ?yne Keyzeri. Majt. ea de Keyzerin Koningin Douariere grocte Stiads-xRaad, en-des avonds Cirkel gehouden is, welke de geza- aeatlyke by dit Hof refidee rende bnitcnkndfe AmbalFadeurs ea Mi- lifters hebbes bygewoond. BE* LÏN den 12 Ofiober, Onaangeziehde meecigmaalherhaal- Ordonnantiën van den Koning tegen het invoeren vapverboode naareu inzondeAeid van KOFFY en TABAKondervind men kt de Contrabandists niet alken in de yerFcheidcStaaten van zyne liaj'. z'ft by Pa, ty c u :zen rottenen zig tegen de Vifttadta van de iouipglyke Brigade-Bedienden aankanten, maar ook zig tegen dezel- 5 buitenfpoorig vergrypesOm deze Redetien heeft zyac Majt. gderom een nieuwe ORDONNANTIE in dato POTSDAM den I a 'ig. doen publiceercnhoofdzaakelyk van den volgenden Inhoud Een iederdie zig eenigennaate tegen de Vifitatie te weerfteld, zai zonder eenige Verfcbooning in de Vtjlings-tnnaar bevinding van Z .akoB, in zwaarder Lyft- ja zelfs Levens Straf vervallen." „De Brigade - Bedienden zullen, zoo dra C'ontrabandiers zig tegen hen>aankantenofte ook zoeken te ontfnappenzondereenig be- denken cp dezelve Vuur geevenen tefiêns alles aanwenden om hen inhegtenis te krygen. Ea vertaitsde Ondervinding leerd dat de CoatrabaSdiersals Zy methut? veelenby malkander zyn, één vaa heni vooruit zenden, om de alleen fteaade Brigades van dcrzplver Poften af en na elders te loksea^otn dus met de verbode Waaien veiliger te kunnen pas- feeren, zullen de Brigades voortaan niét. gelyk totnutoègefchicd is, verpiigt zyn om de verdagte Fcrfoonen tot aan het naaft leggen? de Dorp- Ötc. te geleiden maar de Voetgangers en de geenendie te paard reizen [waar van egter'de Extra Poften en andere gediftin» gueerde Reizigers dienen te worden Uitgezonderd] inzonderheid als zy eenigePakken of Zakken by zig hebben,ofte op Sluik- en By- Wegen worden aangetroffenop ftaande voet ter plaatfe, daarzy o hen vindenmoeten vifneerenen hen by ontdekking van Contra- banden aan de naafte Gerichten overleeveren." Wordende ii» iét end van deze Ordonnantie nogmaals de ernftige W^arfchou wing lerhaald dat niemantzoo dra de Brigade - Bediendens hunne Aliens van Legitimatie aan hetnzullen vertoond hebbenhet vi- fiteeren eeniger maate mag verhinderen op zwzare cn reeds hier rf-lt bovengemelde StraffeniSec." V R ANK R Y K. PARYS dears OAober. De Graafde la March, Schóonzoeh viü lenMaarfchalk de Noaillesis Se Plombieres, aaarhy de mineraale Wateren gebruikte, overlecden. De Krygs Raad, welke de Zaak vati de Heersn Bellegarde en Mon- 'hibu in het Huis der Iuvaiides onderzoekt, heeft hunne Gevangenis Éaanwer bepaald, en alle Gënieenfchap met hén verboden. Dever- Haarde Advocaat Liaguet heeft de Pen ter Verdeediginge van den leer Bellegarde, Ridder van de Koning!, en Militaire Ridder Orde ran St. Louis, opgevat, en hem gepoogd te verdeedigen ip ecne Con- iütatie waarin hy de volgende Poiuten van Befchuldigiog tegen lern zoekt uit den weg te mimen 1.) Dat gem. Heer de Reforme van iet oude Geweer in de Koningl. Arfenaaknzedert de Jaaren 1767 tot 1770 te ver getrokken 2.) de afgekeurdëGeWeeree op al te laage prys [ewaardeerd, 3.) Altc voortvaareüd daarin te werk gegaan en 4.) In ie Prciceffen verbaal Geweerenwelke verdienden bewaard te Wor- ien, genoemd zou hebben. Des onaangezien zyn de voorn. Heeren Jog ondervraagd en de Krygsdlaadwelke den 12 dezar des ogtents laherhoorcu v t! 'c Miite ia de Kerk van St. Efprit in het Huis der ayaades vergaderde en totlaat inden nagt vergaderd bleef, heeft, !oo raen verzekerd, het Vatsnis ovvr gem. leereu uitgefprobken; het ftlkzoo men mcéad, de MaarK'jaik de ''irca aan dSafKónibg, die ia te Foniainebléau is, gebrast heeft: Vaór 't overige word verze- tejd, dat de Beef Bellegarde tot éene twintlgjaaiigé Gevangenis ge- condentneerd sa onbrkwaam verklaard is om dén Koning ie dienen, taêatdelïeer Mor.tbieu zoo Tang a higcenis zslraoeteubtvveu tot dat hy zal hebben betaald, 't geen hy aan den Kotung fchnl-lig is. fï SD E R L A (4 U E N.- BRUSSEL den 18 Oftoher, Tot nadere VerkiaariEg van deOR- ÖONNANTIE in dato 15 September kïtfticedca nópehsdeGoe- teed van de geweezene Sociëteit der Jefultenheeft de Keyzerin Koningin een nieuwe doen^ubliceereu in dato 12 dezer loopende Maand waarin aan ailróe geesten, die by manier van Verpagting, iinur ofteewp andere wyzc Bezitters zyn van Goederen, dié van eeaig Collegie of Huis der voorn, tujrictéit afh-ngkdyk zyn-fhet zy dit Huis onder de Keyzerlyk -Knninglyke Hecrfchappy of iFan- «cere Landen geleegen zy] ais mede aan alle andere Schuldenaars van die Sociëteithoedaanig die ook mogen weezen, verfcoodea b word eenige bstaaling van InkomftenAgterftsilehof Schulden, vanwat,aart die ook zyn, aan iemant anders te doen, als aan.de zoo- daaaig.-ndewelke van wegens de Keyzerin Koningin beftèmd »zyn, of nog beftemd zullen worden tot het huishoudeiyk Beftter der voorfz. Goederenop Straffe regen de Overtrêeders vau vdür ij de tweede m*al te zullen moetenbetaalen. v Voorts tea aanzien van zulkea'£die zedèrt de twaalf laatfte jaa- 'ma van eenige Leden der meergem. geweéze Sociëteit, of uit naam u vau Ibmit.igen onder hen, eeaig gereed'Geid, Zilver werk, Boe keu, Papieren,of andere Meubilaire Rffjctcni, hoe ook genaamd b bet zy als aan de voorfz. So deteit toebèhooreade het zy als a m de ïelve niet toebchoorendeby manier van depofttnnt of bewaaring of,e op andere wyze ia huaaé Magt mogten gekreegen hebben word verklaard, dat zy binnen een nieuw-bepaalden termvn van twee Wecken na dePublicatie dezes,die Goederen, zonder eenige 'iiicinctie daaromtrent te maakenmoeten aengéevea san de Rïa- a decPifcral van de Provincie, daar zy woonagtigzyaopdekvóet1, wvoorgefchreeven is ia het tweede Artikel der ORDONKA'N- t ÏIE viü den 15September: Opftraffe van hetDubbcldder WSar- van de Bffsct-ndie zy zullen verzweêgénóf Vér&öreeaTetoa- h ihbga &c. &c, AMSTERDAM den 20 O.ftobe?. Volgens de Jongfte BrievenuiÊ Zeeland L'gijes voor Rshamekes gereed, om by dé cetfte goede ge legenheid te vertrekkende O. I. Coit p. Ürhepea MARS, Kapt. jaa vanVoorft, en IVILLIèM DE VTFDE, Kapt. jofua deWaifVaa Iperen, beide van daar na Batavia moetende. V IT'5 OI 3 513 -2 Is S«"2 S U va e,~ m. -s g aBa'2s«g ëss 3 S-U S g. a'-.v Jt -<3 s S b-i i^ss|#^lss>9 UCiUC Vtttl Uit Al IÏA I>#t>UVia lOüClClïUc. Ats t.» z .'S,^ SJ 3 a> Brieven van SMIR.NA in dato 3 September meidendat den 25 ^,-§"§"11 ^'g. 0 •- - Aug. aldaar is gearriveerd Will. Blom vm KoniUntisopolea 4 wer- waards den 0.7 dito vcgtrokkén was Kspt-Abr. Laogendyk. cl O •S-S o s, a eenige Schade aan Boeglpriet enz. binutn geioopcE Kipt. Ysbrsnd p. - St 3 fe TeFerrol Was volgensd.efoagfte Brieven door TcgOs-wind ea sirs CJ '4.2 ig M 5 kd «ar ♦3 ■SjS. "E 53 5 S a -ï> c VosjVanhieriiaSurinaineubeftetnd, maar meende ia't kort zyne <&g Reis te znUeU kunnen vervolgén. ;g S -gs** g S S fe-o Ia een Haven in Noorwergen is binnen geloopenL.H.Ridder S^iSS^»S.e'f?5,ë «i '§>ss* Eorsberg van Stok- g*S n van Nordkoppingen te Marfttand Ktpt, holm, beide h rwaards Etoïtende. - -ys ,-aêj s> TaffhiinkwPten was Irkbmaen feleopen het Sck^ /st Treit Bo*t J AmisKapt.L.F. deI'Iitevan Petersburg na Havre de Grace en I» Rouën beftemdHetzelve had drie voet Water inzoo dat men voot Schade aan de Ladingbedugt was: Wyders was te Duinkerken aan gekomen Bauke Fykesvan St. Ubes, Te Harlingen is befchadigd uit Zee terug gekomen Imke Heffels Dries, van hier na Cröiftc moetendecn binnen gekomen Pist. Sipkes Sevens, van Riga Te Lisbon is aangekomen het Schip La Princeza do Brazil in 89 dagen van Rio de Janeiro, en den 25 September op het vertrek der Brieven een Schip van Phernambucqwaar van de Naam nog oabe fe.S tz-w ft I'S 5(3 "2. rfdï tn *CJ cvJr* OTJ o O ,S? S 73 .ft Uy5 w J2W,. tfi M c{ oa *0' ia «3 J» a iuTTJ KS PA oil «fens' O K ja Sg fe'&U'fiS rr .5 sa o o eïaaNatiS >'G{ om V B bD C kendwas: Voorts de Koopvaarders M.Smit vhn Gottenburg, Olof «ia 3% HagmanenA.FacksvanStokholm,J_B.3eComtevsjiMorIaix, en S Jq|g verfcheide Eagelfen uit Philadelphia, Tetreneuf&c. N S3 Ss O O r* tG vgz eÈ"öra"t^,:ö''véS& Te Kadix het Schip St. Juan Baptifi io 67 dagen met Cacao Van 5, S 3 S-'So0 CumanaWyders de drie Oorlog Schepen el AndaluzSt. Doro- -ga Q7« S'g. -U, g q - Voorts J.PJanfen.w?n ïte|||||||| o„oia e 'o« ii-3 feOwr~ Cl cd T3 O S ftw^Op® •H ja oj 3 .0 in 13 s ?aj «j.'O 4J b£ ;»-'a aè' r*i J4 'rtl o bo O t)^j R tü <-0 rrt wBi-eg QRaiaip cö-g O 0 -n p thea en St. Clara uit de Levant &c. Vigos, 8. Hcidenfttauch van HeiftRgfos, L. Lofflan'van Dtunkeiken, Th. Boylon uit de Canarien, N.Beitran vanMarfeillcW. Thebaut 7?° 12 vaa Rouën, P. Sabadie van Bsjonne &c. - 5®g5 R Van Lisbon waren vertrokken de^chepen Santifttito Sacrantento j| "v H5 -g s r* tnMaranhao, en N,8. do Livratsento Santa Olaia caRio de Ja- S S,' neiro: Wyders D, Cornell sa Port h Port, en H. Gunder na St. Ubes. Van Mallaga Jacob Palm her waardsen van Havre de Grace Klaas Robyn na Hamburg. De Gecommitteerde Raaien tér ADMIRALITEIT alhier heb - ben heden in hunne Vergadering een NOTIFICATIE gearrefteeid en teffins gepubliceerdzyade van den volgenden Inhoud Dat by de Heeren St» aten Generaal goedgevonden is dat voor, w taan het geele of ongebleekte Wafchzoo wel op hét Inkomen, als hetUitgaan gal blyven bevryd van dc Betaalinge vatCsLau-is Iu- o komendeëaUitbande Regten.. Maar het gebleekte Wafch ea de Wafch-Kaatfen alleen op het uitgaande Vry en dat daarvan op K het Inkomen zal moéten worden betaaldhet regt daar op by de ConVoy-Lyft van den 31 July 1725 gefteld." *s GR AVENHAGB den 20 OdoberDa Ridder YhrfeeAmbsffa- deurdesKonings van Groot BrittannieO hesft met Leden van Staat geconfereerd. Ten aanzien van de QS.DË der Jifuiten hebbea de Staaten ffisneraal den 15 dezer Maand gearrefberd en verzonden de volgende P U B L I C A Tv I E„ .w- - ■jVTademaalde Order der zoo genaamde Jerfïten thans geheel vet- E.cx «j -o feo nietigd zyildeWy mede Ons indifpenfabel verpiigt gevonden Jj nte hebbenuit kragte vat»Onze Souveiaine M.iet en Authoriteiten 1 g 1 g,' zonder reftexie op eehigePauflelyke Bullen of Bevéelé.nde nodige Voorzieningen te doen datvpor zoo verre de gemelde Perfoonen binnen de Stad van Maaftrichtals de eenige Plaats onder Onze Sou- verainiteit, binnen welke derzelver Sociëteit tot Kier toe is getole reerd geweeftzig bevindendezelvedoor hét eoatinueeren vso haare Geéftelyke Funélien, en het infirueeren van de Jeugd, vaa gee nen fchaadelyken Invloed binnen Onze Randen koteen te zyn, en b4t Sa 2"p verder Ook nodig is dat insgelyks Ordre gefteld en Vootzieainge ge- daan werde 'omtrent de Goederen eü Effeélendie aan dg&elvc Sode, teit zyntoebehoorende. ZOO IS 'T dat Wy hebben geedgevondén te ordpnneeren én te ftatueeren, gelyk Wy ordonneerenen ftatueereis by deSeu I, Dat de Huurders Pagters ofte anderen, die bezitten eènige Huizen, Landen, BoiTchen, Mooiens, ofte andere Goederen hoe ge naamd toebehoord hebbende binnen de twaajfhaeft voorgaande Jaa ren aan M a Pc B-fefóS! - -v «39 a-s' W> - e "P fej -=■< is t- S K -■§< a #ei g o-3 1 - Is'? g >i3 2 3 Ss *«=t tg» Si-ïsïf'Sl^ 2 ■Sflf lila -S S-« i ft 3^'P s g.SJ2 êN 0 53 S* 6> <l» .'-J S bonu f3. I gv? -s s «3 fl^'i s '»u a o ar3 R» C> 1, c «usg-. v s, Ti <0 f p S -S 3 ft s> g ïi n zh* k o"? §^aofflS-£N' -rÖ y.ïx&t. C<5' fc o 'M <55. 1 i_. sPaa'Bi&-o,v £r<-s e v lil s M 0 tl s toenenooraoeuocnuernnucime 1 waajr.i»au»vuui^o.uu-}<•- gv e« itó 2s" - v.^f4 de zodgenaaasdejefuïtea binnen de Stad vanMaafirlcht geëta- t aj" 44 Its A S .S o hj "I, a 'S.Q S fe- o P b 33 gehouden eii verpiigt zuilen zyff, dézeïve fchriftelyk over te brengen fc aan Onze Ilentmeefters der Géeftelykc Goederen binnen dt Stad van g g Maaftricht. ofte die vatsdeLanden van Overtfeaaze Van Onze Panage, refpeAivelykjen zulks binnen dén tyd yan drie weeken, te beginne» met den dag der Publicatie dezesop pcéne van als Cdntraven- teurs van 'sLands Wetten te zuilen worden geftr ft. II. D at een iegelyk, vso .wat Staat hy zoude inogenzyadié otidef Zig zoude öiogen hebben eenig conuntfeeld Z\l verwerkBoeken, PapiereujófteeenlgëaadeferoereüdeGoadèreajhé&gAhaamd-, tpe-- w^»w.OH B e behoord hebbende aandebóveogem. JeftiftenbianenHstwaaiflaatft S g,Oo5^« >»g.^"g S. ,.iLinnon Her-» \^j v t~i "5? 4/ jt3 <cg 4J 'X3 St ei cyt r* GJ t lsl'p-p|?rtsai B p S j.s .n t- (3-ï? k -ts'-S 71 alio §-| 8 voorgaande Jaareninsgelyks verpiigt zal zya dezelve, binnen den w b voorn, tyd van drie Weeken over te bréngen aan Onze P.eentmcfftera - voorfz. ■III. Datalie eis een iegelykdie Schhldenaaré zoitden inogen zyn van de Sociëteit té Maaftrichtofte die derzei ver SehuidënaarS zou den mögéa géweeftèyn, gediiurende dé twaalf l^atft voorgaande Jaa? ren, medegeiiouden.zuilenzyn, binnen dezelfde drieV/èeken--aan Ohze Rentmeèftef s vócïiï. over té brengen het beloop hunner Schul- g M K sS REft g S? S"21-> h A IdS a"S,ö- *0 _L'- ew ca - r*\ v.a* Sis den,deo'orzaakenda?rvan, 60cftentydoftenimephétbeibopder S-o f 15S13- Betaaliagea, die zy zouden mogen gedaan hebbentot Afioffing,jSg§*-Si. -? iV; Dat de reipeftive Magiitmteo derStederh, deStënöen inde 4J W v Cl M O S t: S|- drie Lauden van bvermaaze, v«n Onze Prrtage weezendede Wer- ■honders der Vlekken, Dorpen. én anders pubMkè AdrsiniOra- o - ftrh 'él {»"jg K *7^ •s» -w rg r- -a sr m -^i fc. -s,Q'8 C.» ■?-. '-:rW TL '-I Ki P9; '-•> 'thi r» e? j erss AomnaitraHe., - w S g> a g e-, J j^itsgad;ers van dePenftoënen, dig/aü de-éivj ,:yn bejaidógpifbrden o»^» a fe l VG0r4$©Bdérwijzin^r leugdlals ahdè(iin«8sc.&e. rende aan dé tnéefgem. Jefüïtea téa laftéti van eiksAdtnimftrttie --•?a

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1773 | | pagina 1