i°.. tin- LSYDSE 14 «sssa^gi^p.t Woensdagfe Courant af S21-£•.«§ B b i» •"jS' 'b H H- ei ja' S is f~\ H> <*t -<u rw«ï O V. x, ÖOK'J O A A} e-, t-t. Ri f» r, S ■ïgg sl-sg'al^f «li-S s*sfetS54 ltSJ.KgfS Mpl w gig 'J y *■-'■&8 si S.2 f. fe bc 3 3f-« <5 1 A o - a V5 T5 CS O O ifs* S w b s-y-. 2T F t rs M -~4 P O L B N. TjfS^CnAU dsn 3 feptember. Het TRACTAAT met h :.t iter - Kéyzerlyk Hof in ayn vcorigén geSeld, be- ftastinXII, Artikelen,e& is aast aJlefbóed door deD Ba ron Vin Staè^elbevg per Ex. refe na Petersburg afga- (des. fts.it sserfce Conferentie, met deb PruiflïÉbehMisiSer <tp d 3 dezer wiejrdbet TRACT AAT antopzfgtevasaynHof, als tea iEjBmI gereei zynde, door denielveoas» de Gedelegeerden over- sdigden zcl baitsatwyifsJ cerftdaag» met provjficmeele Oadtr- feffing goedgekeurd zyaOmtreet de Belangen vaa-deDilSdea- is cog niets beffootennadien dezelve te gelyfe met de Regta- tgi form ruller moeten bisftift en afgedaan worden. Overmorgen !ica de gerings-MeorJessars worden geëxecuteerd op dis Plaats s'deScbaaa, daw »y in den nagt den Koning wegvoerden. W EED E N. STOKHOLM den 7 September. De ïawoonders sa lining - Vis its is dé Seheeren vast Bohua - Leea hebben zwssreKlagten iage- ivel igtoverda va if she MAATTONNENwaar va» tig de Opkoo- 'efi n van Haring een gernimeö tyd tot groot nadeel van de Vilfcher» s bd ted hebbesDsrhalven heeft de Koning na op de Straffe*, tegea Ucée M»at ea Gewigt gefield, nitdrukkelyk bevoelen, dat de gem. AAT - TONNEN' voorlaas ter gr tone van 63 Kannen moeten ge il en geyki en altoosfcy de Kerken in de Scheer es te bekomen zys. DUITSLAND en aassgrensende Risem. SARBR.UCK dea September. De Adelyke RIDDER ORBE Goidtlyke Voorzienigheidonder dePïdtedlisvanZyneDoof- jtigheid onzen Land Vorft alhier opgeregt, heeft goedgevonden aetneRidder Academie in deze Stad te fiigten, waar ia de jonge 00^5wc 1 FraËffe als Dcitfcbe Adel van de drie Geloofs - BelydeuifTen, Zsden, Taaien, WeetenfchappenKcnilen enz. grondig zal ii-den ouderweszen; zysie aan den Legatioas-kaad, den Heer ritfehwelks téffecs Opper-Kaaceller is, de Direilia vaa deze igüsgopgsdraagen. GROOT-B RITT ANN JEN. LONDEN dea «7 September. Het TRACTAAT, ïuiTchea a Koning van Dttnmarktn en den Groot Vorft van Rusland flopten ea waarby de hooggem. Groot-Vorft aan tynsDeeafe lajt, alle Resten, welke Hy op Uolfltin tnhet Hertogdem vaa Sits- icb heeft, en de Koning vaa De t ami riten asn dea Friss van Hoi- tinde Grasffchappec Older.burg en Dtlmenborf. «fftatt vreiïcde m. Friss als etn Votftendom zal bezitten, is ze.letmyu vovrigea o dit Hof bekend gemaakt., maar de tyd zal moctea ïeerca, of het wedfe Hof, 't welk ait kragte van verfchdd? Convestiea even jtti Regt op de voorn. Lsadea heeft, dezen tvederzydfea Afftand uf oaverfchifflse Oo gea zal aaagies. NEDERLANDE N, AMSTERDAM den aoSeptetaber. Heden hebben deEa. Agth. ktiea Bewindhebbers der 0.1. Comp. ter Kamer alhier detwes olgends Schepen in hunaen Dieaft aangennoraen, en dezelve tvffeas 3 Commando opgedraagen, naamentfyk DE BOVENKERKER- 'OLDER aan Kapt. Cornclis Bofch. en DE PRINS VAN «RAN- $N aan Kapt. Carftea Eggerabeide beftemd voor de Kers Vloot. ";y het icseilefl van *a Lands Diep had docr aan des grond te lloo- zyn Roei varloorenen waa by Kykdnyn op de Buiten-Baak geraakt het Schip hot LamKapt. G. j. Ruytervan Archangel waards koméadeen men vreetd dat bettelve zal weg zyn Op de Holste emtrest Wafteroig Gloifter U dee lexer op Strand staakt het Schip van Joh. Chrill. DunnesvanTreptou het waard» ikwd, en hetzelve wa» vel Water. IsTeOêl zyn ungikomen Cora. Kverta van St. Etsftachimen adries AnJries van Smirna. De voorn. C. Evtta is den 30 July St. Eoftachius vertrokkenen zou den isAagafty gevolgd wor- ti door John Micltia, en weinig dagen daar na van Jcrrian Even, tide herwaards beftensd. In Brieven van SMIRNA i* dato 3 Augvjty word onder anderen pvoigende gesaeldDoor de zorg e> vlyt van onzen nieuwen Oiaveraear genieten wy thans eene bcitcn|öWoong RuftDe Ka lt piteia» Dirt Fr of ea C. Symensonlangs van Msrfeille alhier aan-, 'k geho30ca,zya op Graan Vngten nitzynde de laatftgstaelde ten kdi-nnindadezenogtentvertrokken: Ter oorzaak® vaadsbuitra- fpooiig hooge Pryzcn vaa alle onze Prodtsften vind mea geene t Stok - Goederen om op Holland te Iaaden, weshalve» fier Schip vaa ifet. PieterCouvretoo.kna.Alexandrien bcrragtisijcc. Tc Hamburg waren by een vliegenden Swarm den 16 September Is'Krrivetrd de Coramsndcurs B. Broers met 1 en t hrive Vis sfi-Q. |6-Eyflah V. go Q.D. ïiafin r V. 6 Q.T. Taanisz. 1 halve V. |s5 Q.en W. Hssdrika 1 hilve V. 6 Q.alle alt Groenland, vac wats PHïasaralk-eanoBiKanaiacerdeSteffei Jansz. Devo&ra. vyfSche- |N waren ze«j befchadigd aangekomen, uitgezonderd B. Broers, die jïJ&rHilgöIatsd niet dan zya Anksr had laatén zitten, *t welk door 1'tLootfen geborgen ca derwaards gebragt was &c. In het Vlis zya gearriveerd B. H. Bakker en N. H Sakkerieder |te 1 halve V. 35Q. uitGrstasltnd.enR. Risfes van Archangel. I Volgens de Brieven van ELSKNEUR in dato tlf4 Sspsirn- Iiet heeft hei gedonreade die dagen uit het Z. W. enz. geftomd II èoch op Jen 4 waa de Wied vry bedaardEenige Schipparsits Iós SunJ saagekotaechadden verhaalddat zy by MastlerUad ets ItSchsgerak veticheide Wrakken waren voorby gepafïeerd: Wy- ders word gefebrteven, datcp Koll waa verongelukt het Schip vaa "Egbert Dirksvan Amfterdaa na Stetti* beftetsddoch dat het I Volk, zoo als ook de Ladingia Htriag beftato.degeborgen was s £a dat agter Kolt vergaan was hetSchip van joka Swaad, van Dun- dt öa Measei Cte. Tc Stairna is geirriveerd Air. M.chieta vasKonftsstiaopo.'en; •«Nspdsfr. Rooste Livorao J. Roei. de Kaan vaa Hamburgin r-t Swineninnée A. Gérbrtóii tè Rktréldea dezer j. Laatehs Tldinsbds den sBAugiffty A. Jahaz., alle vha hftr. ieiiretsieh KI. Wolttra vaa hrér, J. Ëylarts van Rotterditósea l0E'die Schepen vaa Eskbtiiïïc. Te Daistzig vsn doa aSAug. rot «3d i-; "3 dezer 3s Schépen, Waar or.der 14 vaa bier,D.Ktafea vso Emb- -1 Wiehes de 2oer ea M, ütsttks vanSchietUaj.-. TeRorings bergen 15 Schepen, waar onder C. Lolkes en E.ïlyhenvar,hier, Tt StdkhcLa Cbr. Bnfck van RevaïPeterfen en J. J. Beyer van NervaSweaStolpe en L. Lamberg van PetersburgF, HeUtvan Röi ëj, A. WaUfsvan Oftesdeen j. Ccpev vaa Londen. 's GRAVÜïJfïAGS den af September. De P01NTEN van DE LIBERATIES wasT over de Heéfea Staajeia aa Holland en Wcft- Fritsland op Jan 39 dezer hunne ordiatris Vergadering zullenxan-. vangenworden hedea aade refpt ftive Steden verzonden. De Prins vauGallitaneadeBsroè vtnlhulemeysr, Afgezeaten van de Rus - Reyzcil. en Kobingl. Pruiilifche Hoven by deztsi Staat •zyn, ieder a&.offlderlykja gefprek geweets stiet den Keet Gast, prtft- deerendeter Vérgsdtricge van de Heeren Stsatcd Generaslwegens de Provincie ^fréSahd. De Heei'J'ötKB Lodewyk S{en»in'tayn VOtaïgeoVenseld-is door de Heeren Stuteti Gemeraal aaisgcfleld tot dfiheepen dor Stede -SLUIS IN VLAANDERENsnaar niet van 't Ed. Collegic 's Lauds van dea Vryen aldaarzoo ais verkeerdely k gezegc ij. De Baron van Fail and tot GHncbuis, die wegens O veryCelterhoc g- gem. Vergadering Zitting heef:is alhier terug gekomen en in gszu. Vergadering verfcheeneB Men heeft tydingdatte KLEEF eeuKosingl. PL AC A AT in dato 16 dezer Maand gepubliceerd ie s wasrby aan alle Rooms-Kstho- h lyke Greflelyken in het Gertprs - Difirit: var. KLEEF voorn, op het nadrckkelykfte en op zwaare Strafveibodea word Je Pauslyke a Stille ter Vernietiging vaa de Orde derjefuïtente pubiicesrea. wordende daarenboven Me Geregts Beampten ersüig gekft cia te vigileerenec ten eerftsaaaii den Koning kennis daar van te gce- ven, als zoodaanige Bulls mifTchien dcxirbuiteahadfe Gteftelyke n OvcRTen in het Gebied van Rleef mogt worden geirdLisrerd. LET DEM den ai September. VoorWeiaigtydsvermeldd^awy den aanvankelykea Bloei van de tsuee ALOE - eLANTEN in de Academie Tzyn alhier, thans (laat die Plaatwelke ist de Kas be waard isinhazre vollekrtgt ea fraaiheid, terwy!-Ie anderewelke aan de open ltich; is bloot gefield gebieevenzelfs boven ver wagtiag fchieiyk reeds op agt Artsen haar® Bloemen ontdooien beeft. Het Z3EUWSCH GENOOTSCHAP DER WEETENSCHAP PEN te VLISSINGEN, 't welk dea 7 September 1773 zynealga- meeneVergadsriage heeft gehouden, was van oordeddat de Ant woorden op de V ras gun jn'tvoorige Programma voorjefteiden welker eerfte wasWat is de reden van bet fierk afneemen der Zituntfcbtvoornaattttlyk der Walcbeffch0 Duinen én Strak- den boe is zulks voor te komenen welke middelen buiten de rteis btkfnde zynop de nutiigfie en mlnfi kofi'baare viyze tot ierztlver behouding aan te wenden? De andereHoe kok teen Js vallen of grondbraoken in de Zee-Dykenvoornaamelyk die der Provincie Zeeland, bef tn m:nj! keftbaar voorgekomen worden-? niet voldoende waren, en derhalven des beloofden Eer prya niet konden wsgdraages,fchoos de fchryvers, die tot Tinfpretik fjebben gebrajktde eeseUit Zugt voor Zeelandt &etanders; Dit diend ten nutte vaa het Strand Behoud voor Zeedyk Slik en Zand. met hunne Vcrhaadelbfsa over dezelve by hst-Csfioptfchzpdzak- baatheidenlofyerdieiseq. Het is uit aanaierkisge van het groot nut, *t geenede Provincie Zeeland zoucb konnea trekken uit de volleedige beantwoordinge der gemelde Vratgen, dat hst Gtnootfchap ten allen tytfe zdgene'e- gen zya een Gouden Medsiile aan znlken tos te WyzeiQ die, by ver volg van tyd, aan de eena of andere Vraag vólkernen zal voldaan hebben. Wydets herhaald hetGesootfchap de opgijve der Vfaage, voor iesj eerften January 1774 tt beantwoorden In welke evenredigheid zyn do Landen in Ai Provincie 2so- lind, en is ieder tü .ni in "tbyzonder ,aange:tgd tot Eoffchfn, BoomgaardenWeylauderi en Bouwlanden i'j die etinrtdightid welkt thans tuffebtn dit vierfoort:g gebruik der Landen h de ze Provincie plaats beeftde v oor deel gfle volgt-.s welft do Landen binnen diZ'lve konnen worden esangelegt? z o ren, hotdaar.ige verandering is daar in voer h/t algemeen bei ng wtnfchtlyken wt'.ki zyn de bcfie en orucbtbaar/Tf middelen om dezelve daar te Jtellen Welke foorten van Houtgewas en Lisndorugien zyn er, buiten die welks in ZcJanA doirggans het met/ie werden aangekwttktdit in onze gievwfchs gron den met een evtngilyk of grooter voordeel voor het Getntins- bt/s on voer den Landmandan de thans gecultiveerde zouden tonnen wordsn geteeldwelkt van dezelve verdienen in het byzsnder aangemoedigd te wordenen hoidaan g sfn de ge- febiktfte middelen tm derzelutr culture .gemeen te manken f Het Genowfchap verlangt, dat de beantwoording yaft het eerfte lid deserVrage op piaatjelyke en zoo nauwkeurige óndetsoekiiigen, als de aart der zake gehsagt, moge-a gegron.1 zy idat de b.awyzen daarvan, zoo veel mogelykby yeyze.yau bylagen neven»drbeaut- woordiuge met renvoy aan dezelve, wordt no vergeróadep. En met opzicht tot de tweede ea verdere leden dezer vrsrg wenfeht bet Gé- s-oatfehap, dat de groadeo en redenenwa-.r van Je fchry vers tot fti- ving® van hunne begrippen zullen gebruik nakenvooraamelyk Oiitlesnd werdea uit dea ast t vaa oaz; ZeeuW-fcbs gronden en iuchts- geilclöheid, ui t het geen de ondervinding in andsre iaadiaalwaer een dergelyk Qlituase ea griykfoonige gronden voót °t grootftè deel te vinden zynheeft geleerdea uit dg byzoadére nuttigheidvoór- deelea gefthiktheid van deze of gone plantèa óf gct^afTenhet zy tot eigsn Confu rrstie of veswetÊicgs in de ProvincieHet zy tót ver vos- riagensareiJttï.èngevolglykoöktiitde ïsandèldryvëtraë bêlan^gn va* de Provhtcis, -Nogfieid htcGenooifchajwt eene VrasJ Vóörwökekslteoösn heamtvoordwQ-rdeu voor dea er-rftcn January 1775- Welkt gedrei n van deNéderldndfcf 'o lïlfprie ,bysoctdir z'sn Zsr.littJ, zyn tot nu ut niet n&auwkeurig gepc-cg behandeld, ■en uit 10 'kt bronnen zouden dezelve ih eon béter fic'fit 'konnen gepild worden ter aanvuliinge en visit 0 o ij ihge fttr Vaderland- fehe Gefcbiedcnijfe- In hf WsttwG&rdt-n vazi welke Vrasge deSchtyvcrêsaagtmóe- ten nceir.ondat dezelve zig be^?.a.'ï totdczgVea Verssïigdgihovbif clta -êb de oadetkooi^e XsasRaE 05 - - MtHSSm^aa f. p\ a i g M o V "n SSj'-sC? ?a 3 pi fli 2 ii i*4 ,- p.kr. a s S m ,j rj G °Sk H b/: .«'O tis Sas aSlLJ) - O 'S P, Jï ^■3 V a -- 'V C .ï- g -Til SS.g S &stfRÖ*é«" ?™i Cm ii *£2 w O M - S' JU '"i tr-XTS - 'W ta .0.'.«5 S23 ui» - *fgh; p< ia -85 §1-1 sb: - -S "rr1 Ti nr-t t. i&ïi, «U M - .Tl $«2 9 ri o 3 j-'w f iM s 5 Sffi.gÖ g XT" ,53 T? B fc*s ''3 J 8 S g g g J nes s»'** tLp-tz 9 £."ri Jri O Tt y r-" fc* *s-, v BA S v 5 *p, 1 a «i S.S* K S"®! 1 b r' 1 O U Stë s «■3» •*r* h. z* 1 f? Sgg g 3 U) -31 o' 3 n S "s S >0 - séj-W'"; u'> c t- ÜfsSS-Sg'fi t5- V-; s s M i<Q .-j;-5 o 'Jj sa E 5 S B 8fflix>K2to«> ai ^5SSSg§ï" ag! I ii I gü> |l JU Air n AÜ ii4. it m r~> S «Jêf. dt u a sr.. 4 -e R o. A 5 isr-»" I O M «•tg "8s s-- fi |g.B S T| rSp f2 Wt \i <30 wt o* If piQ r Tv-" 1 -• t! a 14 P JT5" ie: a j, «-a j Ó-3 38- t S 'fl« '--'S H al H B S3 n S3 V5 - cZ "Sft! ft ,r> a d"SS'5^ «?"2 Pa &#!-!591 e«!ï8!öl*S 8,a3!ï'§l 8 g Sï a s< ss S s 85 .- °r 2?al 1Sm« IS 1. H tl g "«,'1 .s? n -1 - m u S Ö- H. el J> §--4i m y. r* Üiv vr a. gfl-S» eil i-Sa, S l gl«

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1773 | | pagina 1