E YD S 773- ÏL 8 ^3 0 s den r dct door >gevi óen, idiuj aan Con un n vare !3 S :e A» iso. DE "irde ren 80, :1de :n ee T7V ïo8 lirég :=i Wóensdagfe Courante r>on, chyt »s?A Ü3 A( lalsu :kkc ogei tCC'A Hm is en] St.] eerii groi T K K Y E N. ONSTANTÏNGPOLEN den 3 Augufty. Zeden mya voorigea heeft de Saltan met zyne Staats Minifters zeer drukke Conferemien gehouden, zonder rfat mest tot nu toe het eijentlyk Onderwerp daarvan heeft vcrsoomeii, giffrag beflnit, dat de laatfte Batsille by -Cray ova aanleiding erd ;egeev«n heeften dat dezelve, om dat de Porie tot nog toe r£c-^ Oraftsndigheeden daarvan niet heeft doen bekend iflaa- irktc 'erre na voor b»*rs Tronppes zoo voordeelig niet is uitge- ls voor bet afzenden vaa rayn voorigea alhier verfpreid is. ,rnlt overige kan men uitpsrticuIiereEerigten,welkeHienten aa deze Bataiile uit ot»s Leger ortfangt, niets anders opmaa- dat dezelve van weerskanten veel bloed gek oft beeft, en tuffen, door de Övermagt van oazeTrouppes zig verpligi kis hebben, oru over den Dan&n terug te kecren. qnsder, *t welk in de maand Jussy vaa hier na de Zwarte r zeil gegaan ig, legt nog by Varna, ten anker, endeRufii- ;in den ArchipellPat alle Schepen van neutrale Mogent- choon dezelve met Proviftea voor deze Hoofdftad gekaden binderd paffes ren. gten uit Syriër, zyn voor de Porte niets minder als voldoeö- dezelvc verseekeren het Befluit van Chcicb Dthtr om vtu zyö Leven zig van groot Cairo meefter te maakes öec. OOLEN, PRUISSEN. CHAU den as Augufty. Vrydag heeft de Ooftenrykfe Mi* ran Rewickiie de Zitting der Gedelegeerden zekere Poin tes henfoverbindigd had beantwoordVecle van de Ge en maakten hevige tegenftribbelingmaar op het zien dat >p van Cujvien als Praefidenr, en de twee Confoederations co met nogeenige Sennoren met de Onderteckening van BATAAT een begin maaktenhebben zy hunne Voorgan- Igd, c» Zsturdag wierd het Werk geheel voltooid. Hier op engera. Mioifter na Zamose vertrokkenom het voorn, "raki asn c'en R-comi"^eyzer t£r bind te ftellen. 'yn de Onderhandelingen inet den Rus - K.eyzerlyksa Mini- mc-ri. Oader uffchen merkt men als iets zonderlings aan wylde Heeren Misiftcrs der drie Mogenthecden in de Ver- van Poolen zoo eensgezind zyn zy in het Stuk nopens de tea van dit Ryk zeer verfchilles vermits het eerfte Polst deRoffsfche Afgezant haefr o rergegeevende Vryheedea ilenteu toe grond flag heeft; daar in tegendeel de Qoften- Minftkr zoomen verihat, voorgefteld heeft, darmen «del aan de Diffiienten diende te vergunnen &c." Dfche Regimentendie reeds bevel tot den rcsarfch gekree- n, hebbenauOrdreom halte te houden: Zoo dat het nu ter is ofen wanneer de Generaal lübikow vertrekken zal. Ge» ïGSBERGEN des «6 Apgpffy. Men heeft tydiag vsö m I) 3US.G dat de Princes V/iihtlmna van HESSEN* UR1 STADT in het midden van deze Maand haare Geloofs- hesft afgebgttdat den volgenden dag de Trouwbelofte IjliePrincesen den GROOT-VORST van Rusland plegtig 1,zullende de voltrekking van het Huuwlyk op den 1 O&e* :r dt ade betFeeft der Geboorte-Verjtarings van zyneKeyz* TSda voortgang hebben." èdis fahe Contra-Admiraal Groig en de Lieut.Héér yanWulff, ;rs d 10 komende, zyn hier door na Petersburg vertrokken. 11 ÏXSLAND en aangrenzende Ryk-*m. s tet EN den 25 Augufty. Nadensaal onze Gouden en Zilveren >Fi en Draad - Fabriken een groots Verzending hebban na n, Zevenbergen en Turkyen is, ter Handhaavjcg van Gi en Bevordering van de vo:rn. Fabrikeneene Keyzerl. mt de gepubliceerd, waar by de nieuwe Stempelsdienende beiding van de Egtheid en Vaifehheid van gem. Koopwaa* eai :a bekend gemaakt. verfpreide Berigtea van de verre Verwydcring dgr R"- ai nDonarr zyn ongegrond: Ia tegendeel weetmenttetze- st de Ruffffhe Armée zig uog in haar oud Leger aan deze ienDnnau bevind. UR.G den 3 September. Volgens Brieven van KOPPEN- is dezer dagen een Ruffifche Courier aldaar aangekomen bes waaruit blykt dat het dtfin it if TRACTAAT tus- tt Rus-Keyzerlyk Hof en den Koning van Deeamarken kllolfleir. jt Landen wetkeiykoadertetkendis. SROOT-BRITTANNIEN. EM clen 3 September. Giller is de aanffaande Zitting van nt alhier verders tot in de maand November geprofeteerd, l ffieieren, welker Regimenten in letland zyn, hebbsa be ten eerfte» by de-;elve te"voegen. Het fchynt zekerdat )omeem:i!s is om eenige nieuwe Tauxen en wel voorcaa- teLan i Tax in Ierland voorn, te velligen, maar dat zulks itnkar.ting onttsoïten zal. Ook word gezegtdat in de tZttiog na het Pariementeen additioneel Rege op des 'i die Frauffe Wyneti gelegt zal worden. '13 onder anderen gearriveerd het Schip the Agncs, Kapt. ArafterdamOp de Theems de Kapta. Clofe, Hare, Tay- M to Rushton, alle vyf van Rotterdam, lya de Aftien van de Bank 143 en 5 agtfte h 3 vierde a 3 wf,0. Comp. 154b j vierde h 153 ea 3 vierde, Z. Z.di- s:tfte, Oude Aaauit. 85 a 1 agtfte, Nieuwe dito 84 eu 3 kierde3 per Cent g red. 87 es 1 agtfte 1 vierde, dito ge- '■vierde, vkr per Cent dito £2 hl agtfte &c. 'tl is als op den voorigen Poft - Dag. N et# ;ket sevi ÓH t dsj DERLAND EN. 7-.DAM den 6 September. De Heeren Bewindhebbeïs der *C Kamer alhier hebbes met bet hïtft iüTelTdlaaflge- yjFOESTDUTiV, Kapt. P. Ang-lvoo?tïitieven viis de i'Hit Hoop in dato f/Mty dezes jaars v'olgenswel- ■venroKken waren op éen 24 Aotiï de Cov.p, Schepen "a»Kapt. H. HanfeffVQ0H3.iL AG, F. Viff tbeide van &U&OP4,}* dïPréyB, v*a -ZteUnii JWOifJfét- kerkvan botterdams!b? vier ove? Batavia na China beftemd. Op den 4 M«y het Schip VREB.BURG, H. Hilverduyn, van 'Bakhui zen den 5 Mey FORE SST, C. Brouwer, van Hoorn OOST QA- FELLEAbel, V HUTS TË ETiPËO, J.Paardekooper, beide van deze Kamer en alle vier na Batavia gedeftic'eerd. Wyders lagen deSchepen LAND '.KROON en OUD - HAAR- LEMm Ceylo.-i'sLANDS WELVAAREN-oa Bengalen DUT- VENBURG efc V LOO tó Bdtavla moetende, aan de Kaap gereed, om by de cefftegeleegeo&id hunne Reis te vervorderen.-o Voor'toverig.:wsshsrSchipDUT.!ENBURGhoüiidetweik S?b BfZendiag vóór der^ Kamer van Batavia repatrieerende den 3 Msy fegif aan de Rheds vau de Kaap v'otlrn. gearriveeid, en zou ir* Ykört dfc Reis ca het VaderLnd aanncemea. Met particuliere Brieven van deK A AP voom. heeft men cafif t K dat aldaar zyn aangekomen de volgende Schepen vas hnderèNa- tien naamentlyk den f4 April de Engelfe Comp. Schepen the a HuntingdonKapt.Pigonenden 29 April the Kingfion Kapt. st Snoubeide van Portsmouth. Nog op den9 het Frans Comp, «tja a <u ue IKago .'ga-S a o a ZO gO g - E S ,g Si h JE J, m ca "O S s~s ja, "E 5? w vd M «9 S - C>it3 tf S S'Ss S lN:io| g a 2 a «i O .S s a gsïlf ■Z3*M g-ë »-A 9 S3 a> o ^3 S - '1 -» fr.JL r1 ti p y '-S |ejs8 a u "S ei 3B :sOy|H«a ts - tv. .2 -» Sl - - w-üiiy - o M w ts a,8 6^8 i ö'-S-s-'é-H L> <0 i> »*J u a «s-g«« S. w i. u S e 43 1 l<'23'w S it -o O *tv A" •S "-s-o r -■v.'C i*t «V >J B -i V i<5 10 c.; *a '«3 S a 'ti o 2p 'e -Ü,"- tt «S I" at V '3 ^5 wa s-Hk A fcerï S S-a-üA^S 5,9 a t - - S u 015 so Schip l*Al.xandi e, Kapt. Lyftrd, vgn Bengalen, 't welk den 4 Mey g g« w na de Haven van Orient verirok. Den 30 April het Engels Comp. Z H J #1} 5 J-ff 3 Schip fie Grafton, Kapt. S. Bull, van Bengalen; ehden4Meyrf»s |8 a.g S, 3 w Houghton, Kapt. Smith, van Londen over Madras «a.Bengi!«n be* <2 'ao 1 S 25 Hemd. Nog op den 30 April het Deens Comp. Schip Rykswens, ^>*8 «SS N. Hieltevan Koppenhagen over Trar quel ar naBcngalen.Aï S c 2 8 "S w Wyders waren den 4 Mc*y van de Kaap vertrokken "de Fianfle S !a "ff S,"sl Schenen la Digue, la Satittreil: la St. Reine en Lefardd's g -, eerfte na America en de drie laatfte na Maurice mottende. Voor het overige lagen aldaar nog de Hcllaiidfe Comp. Schepen «3 fff 8jaj m Cwerwaards dezelve van <7sa:e Kamer beftemdzyn) te vervolgen.h e «i1-5 «Tfe; g" AMSTERDAM dea 6 September. Eergifter is is Teffel aangekc* e £3$ men Pieter Zeeberg van Sutiuamenen gifter Chriftiac Laurens van g >b Sc. Euftachiias, van waar deze laatfte den 14 July vertrok, en gevolgd zou wordea op den 24 door Cornells Evertsden 31 door Corneiis ta f 73 g (2 Sybrandsvoerende het Schip van Corntlis Barends als mede Rob- >8 ii "2 "O bertVefey, C. Everts, H.J. Kloek en W. Williams, «ffe herwairds. ha; Koek,beide herwasrds,Theun. Zee. ian na Rotterdam, en Jan Boon, voerende bet Schip vali Pieter H. Sluyietna Wyders wórd vaa daar gemeld dat het Schip vaa Anthony Bevers was afgskeuid r, en bereids geloft wieru ötc. Te Gibraltar was aangekomen Meter Vistnaa van hiér, dewelke by Goudftart in goeden Raat gepreid had Michiel CoUardsvan hfcr aa Surinamea gaande. - Te Havre de Grace was gearriveerd Kemp" Meters rïoop van One* glia, deze was door een Eirgelimsn ié dsSpaanreZlè overzeiUèn PT 2, had daar door eenigsfehadegekreegen. O u S Volgens Brieven van ELSENËUit in dato $t AugufyiseeaM 4{ Fluitfchipraet Ballaft, 'twelk vocir deren ee» Groenïah.lsvaar:«r 2 2 ge werft is inden Storm van den co Augufty op liet Rif gezonken: K De Equipage, uit 14 Manbeftaande wasdooreenSniakfchipbe houden en na Gottenburggebra t: Ook was op he; Zan i eenijrir- Afuft-Galjootzoo als ook benoorden Scheenernin Fehme'tn t'huis hooiende en met Tarwe geiaalen Galjoot gezonken, maar w Van aüe deze drie Schepen waren de Naam ,n nog niet bek, nd. TeDantzig waren van den 13 tot den £5 Augufty one er anderen gearriveerd!). Alberts,KI. Ailert, j. Walies,H. Minnes, C. Krat p «eST3 ta SS S ff HU 'j. O O teQ Q cÈfl 4> s B n, g B* J. B. Liethke,H. Helmers ,S. Krantz ,S.RiemersF. Remmeren J. S,S - - - - g> „K g a S Evjf O J-g -~%a 5 aM V? «5"<y oA wj Oi 5 nj W w -1* f n a -a - iy W C P Sïtl Tt JA <U TJ S ndQh V M c C g a M p g SS *A-* 'S rS, jSg stj g dpf-e IS9*S< ss 43 &"o si c t|2 S^.s ss-S s'H g «j G. Evers, alle van hfer, O Hommes en S.Theyes van de Lemmer D. E. Hicgft,D. A. Lam,M Pieterfcn en S. Ailers vaa Harlingen. In de Pillau van den sp tot dec 04 Augufty M. Helfiag, G. Pop- pien,B. DoedesJ. J/Liedtkeen E. Êwitters alle van hier, M. Mi- chiels van Schiedam,"] ^ittenbagen,D. SellentieuG. Volkring.D. Braunswig, M.Zittmer, J.Nnskefcn J.C.Doornbufch van Stettin ó.c. Te StokholmE.Pettei'fop van Koningsbergen 'O. Kook van Pe tersburg] R. Dall vin Newêtóie, P. Holm vaa St. MaloJ. Arwitfon C - 7-1 «H fcv ui Li ;3,ie 2 g fed H 1^ ;z 0 k at rp P -*. - L3 /an mcwvuue, c. tiviw vau 01. ,j. m wiuuu a 5" <u «s-g '7 22 Tl 5 van Dantzigen P. 3olin vaa Cavitaryen in de Swtnemundp Daciél '3 =3 o'.B M «j gÜ Schauber van Koningsbergen, P. Kreiuer Van Leverpole, en C. Wal- o s c ft moeth van Colberg. 2 g g g ft J 8 ff Te Petersburg B.PietersvapStavoi'en, F. Jansz. vanhier, D.Kös- ^^2^°ÏO L t ff ter van Beurdeauz, J. Balfour van Hamborg, W. Manfoa vanLiboii, S 5 2 'ft ^-3 H L. Arnolds van StettinF. Fox van Bremen &c. S *3 w U'S S 'E TeRigaiyi. Johannes. ,J. KI. Kuypee, J. Tj. Swart, KLRynders en g "P A ~Z ?2 M» FyliöS fc^ör*rflw T> ^fGPW.«fpn, x/uM ;nr/1 5®. JJ. -W -«ö gen, en D. A. Bakker na Bourdcaus. 'sGRAVENHAGE den 7 September. Be Jfeefen Stasiten van Holland en Weft Friesland zya heden weder vergaderd ge weeft. Eenige buitenlan Ts Afgezaatèiffiebben geconf-reerd.nifctdi.tt Ea - roa var Lyndea, Heer tot Hemmenpre iidse re iuïe terVergaderinge van de Heeren Staaten Generaal wegens de Provincie Gcidztlaad. Q& s g.B -QD OP -fa <L» *5 "P TK SH Q =2 - a - S C 5; C tf*. rq - rv' -Ö Q L -Sl£-.rS P - ri h fcheid.geü0on\en9 ca zr.l ceiiaag Je Reis ca Turin--voöra. asü»ehicjÏA Nö w «p f? Ter zelve Vergadering betftdeVoril vaflAnhaltby vernieh.Hng R.| >rjéï |f; ff in PejfocjQ den Eed afgelcgc als A^euteaanc General van de Iafócte- ry ten dienfte dezer Lauuen. ZyneDoorl. HoogheidUePriss Etf-Stadhouder hheft aaugeftcld totRcphein Van ecte Compagnie onder beteeitfaeBat. deszclfa tweede Regimeat Orange Haflitt (in plaats a zelfs verzoek ais Kapitein 7ediii|i'tesrheu Major A W. de Rofs) ilea 77 *éj Veridi'ig onder het voorn. Bat. 'Job ar. fefius van Brtiigel ,etin de?- 07 g -g g S Zelfs plaatsen ih zynfcCbrnpaguietot Veödrig,deu Cadït Aie/èr de - --- Vriescn tot Kapitein van Seae Cómpajj»» cnherhettWactleBat. g"^*w yan Zyne Hoogheids vyrde Rfc^suét Orss^ - Naffiü (in plaats via F- dea ópdïrzelfs verzoek getJiKUuee&ien Ms] r tnKapitein J, A. L. Rhyugrave v*n S»lm) dea Lieut. titoLirca AdjutaSt vsb het vocvai. Bk; t'riedrlth Jobanst vau LetFtsidefl. 'et, .tö S13 a T. H, ggoa -s E I *'ft *- SS 'M és ;ro N 'V Cu **3 ,vr- i f^J

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1773 | | pagina 1