8 Si E Y D SÊ j| fe>1 s s Vryclagfe Courant, ISSèi IllStl?! 4fg lit ?p IJ «S^s^esiH! v R A N K R Y K. NEDERLANDEN. v%^% Corners Dirkfe Koe» - 12. fe.( !*>yoti a alii fFtrJ "ip>H een 'Ha'li'i 'eert lik: n 'l orhad in VIKi 'AN ogas Kvc Cam 'Pui epsS UK i zul 'exi zoo eCH ais iep mfc ><Ss m 1.7:7'S*-- IÓJ /xh «u. *-■£. «a a aü a Is .s 46 "bi-- w O g -O C 0 60 - M Si n ijc-c -Ü t t-2 8 ..O» i9c.s •jP 2 cj §a.t o 'O T A L I E N. OMEN den 7 Augufty. Onze Regeering heeft zoatervoor- kooff ing van Ongelukken als handhaving der Eerbaarheid een EDICT in dato 22 July nopens de Gewoonte van het k. Baden ic de Rivier, welke by de Zosaer-dagen alhier plaats doen publiceeren waar by elk en e^n ieder het zy Man of ne (\v word gewaarfchouwd cat alle dezulken welke of by dag of gtophet baden in de Rivier betraat worden,op ftasode voet j worden gegeefleld of-honderd Scudi» moeten betaalen, waar ie helft voor Godsdtónftige Zaakcu gebruikteen vierde aan Uitvoerder der Straf en het overige vierde gedeelte aan den irenger zal worden gegeevenEa vermits het niet altoos even ikktlyk is om diewelke kunnen zwemmendcwyl zy zig tin de -Rivier begceven ja zelfs dezelve kunnen overzwem- I, te acterhaalct;zal het geoorloofd wezen om geregtelyke wfching te does, ten einde zocdaanige.Wïlke tegen hst vodrn, ,igehandeld hebben, te kunnenftraflen. HENCF. den 9 Augufty. Men heeft hier narigt, dat er tegee- j niet meer te dugten is voor een Vrede Breuk, die et nigen leilB'^cn tnflehen den Koning van Spanjen cn den Keyzer van :r2) isfcheea te zullen ontftaan: Want de Conful van het Spaanfe Urraeht heeft van dien Keyzer de Vryheid gekreegtn om VN Huizend Qointaaleu Koorn uit de Haren van Fedala'te itio- ivo sieren: Uit hoofde van dit Verlof is die Conful den 18 July es®!' voorn, vertrokken, en wagt aldaar op den onfangft van fors. Piafters, welke Sounnc tot het opkoopen van devoern. lit Koorn nodig is. Wyders. verftaat men. dat de Conditiën, it die Koop en Koorn Uitvoer toegeftaaa is, hier in beftaan: .ia)>tdegem. Confuiin zyn Huis te Larraehe «50 duiz. Pias- RS1 \i iepofita bezorgen zal, om de Regten te voldoen, aod tot niet meer daa tien Schepen zullen gebruikt worden tot de v«n hotirerd duiz. Quintsalea: Dat het niet geoorloofd zal let geen aan boord van die Schelpen niet mogt kunnen ge- jrden.nitte vosrea. Ditde Koning van Spanjen honderd otide Mooren, en dasrea- oorde Waarde van vier duizendPiaücrs aas Juweelea.met eenSmaragden en Robynen gegarneerdtot een Gefcheak leyxer var. Marocco geeven zal. wrorn. Keyzer beeft bevoelendat aan de HolJandfe Fregat tonen te Lat rathe ver wagt en welke een grootc menigte Be- rullen san boord neemenalle Ververfchingcndie zy mog- idig hebben, bezorgd zullen worden ir het overige is ook san de Compagnie van Genuade jood- leente ea meer andere Particulieren de Vryheid gegceytsn Qyintaalen KoornukFedala voorn, re vervoyreu." Z W E E D E N. li HOLM den 10 Aagufty. De Koning heeft een circulaire T,'Essn alle Ccllegien en Lands - Hoofdmannen afgevaardigd, p dezelve eene Ordonnantiedewelke door een zeer lange Jaaren langzamerhand in het vergeetboek en dus inon- Ijtraakt is, vernieuwd te weet enDat men san tmdp On - |0ffideren en gemeens Soldiatendie by het Vaderland we! 1 hebben, ns hun Affcheidnaar maate van ieders 2e- itmheid kleine Bedieningen bezorgen, en de Onder Officieren pis - Gewe'digets DeurwaardersBodeas eb diergelyke, pemeeae Soldaaten, als zy twaalf Jasten gcf:hiktelykge- fikbbenen een bth jorlyke Affcheids Pas tooaan kunnen - Rnegten by de Cellegiea en Magiftraatenbenoemen cf b anders diergelyke mindere Koft - Wipaingendie egts? yds tumlyk voordaelig zyn, toevoegen zal: loreeuigcntyd alhier geveftigde Lomberd fchynt vantydtot 'die, welke tot desself» Opregting Gejd hehben «pgefeboo- oordeeiiger te mllea wordenDe Dirést-tmran Van dezelve uit dien hoofde ««langs een naaukenrige Bereekening ia 'f «ven vïb het Voordeel't welk de Geieterefleerden vta hun wan Geld zullen geaietenVolgen» deze Bereekening mou 5-s der Inteekeaiag m a^Toanca Gouds beftaa»; EgeerzaJ J Intekenaar* in dit Jaar uiet meer dan so per Cent vaa dé Rwelke sy iageteekead hebben, dat is te zeggen aooRyks- «ptr Aéttc geeifcht wordenDesc Penningen zuilea dt Som- Nes 3 vierde Tonaea Gouds be4r*agen, dew%lke gevoegd by Innen, diie de Kroon voor den tyd van 1 e Jaaren tegen drie per |w at Compagnie geleend heeft, een Kapitaal van 10 ea 3 vier- T'taOmd» tskmaaken. Wyders word gciegt [D't de Conap. volgeas de Wetten niet meer Ryksdaaldetl l'PtrCtntntemeuzal, 't welk zalbedrsagen, 194.400 I Voorts word het Produél van Bekortingen op l«!«ietsWiffe! - Brieven en Affignstien be- |°P 11664 de Vergoeding vaa ééa per Cent Iutrcft Vivoor Wiff.l* ea Affignt ien, die niet agt dtn Verval - tyd betaald zullen zynbe- 22490 Total 2284^4 hier van de Saltridea van de DireAeuten Mden van de Lomberd en de Intreffen voor 'to tuilen gekort weezen dewelke te zamen kod worden tegen 78000 tProfyt der Geintereffserden beftain in 150464 pbtm Inleg ieder Jaar verminderenen hua pd vermeerderen öcc. -LSdenaoAngnfty. De Hertogin de Chtrtresdie inhaare i' gelukkig veonfMt, is uit voorzorg AdergslastenMa- wierd des iragts tuffchendenJtaen 13 dezer met hc- 1,®1,4 fugewtoden, met Koorts verzcnl, asagetift i Dezelve r fgter na eene Aderlaariag en het gebruik vaa dé Baden lijder Koorts. ^Nouveau de Chtr.nevieregekanoes Lid van bet Oude ^'"t', is acn de Kin-Jcr Ziekte overleedeu. 'lsfcai Ct>tntii'ffiïbenoemd welks gelift is otn.de Gcfcbsl- OJ tviJi S.U K g if 3 ■5 s 5 s S mb'3 Si Pa «w CO len, ète anïaif^s óntftaan zyn tniTcben des Ridder des koehesGoti- g verneur, ca den lieer FeióreInteudsnt van ijle de Frarpewelke 8"?^ «-ana Heeren2ig thans bier bevinden, teocderzockeu. De Zdak nopens de Artiiiery waafover in het Huis der invalides Krygsraad word gehouden, fchvcr zeer er.rftfg te wordenBe Entre preneur van de Waptc-Fabrik van St.Rtier.ne zit vafc op bet Fort I'Eve que ea Vet i'cheide Officiers zy« gedggvsard. AMSTERDAM den 25 Augufty. Met het in Goerec aangekomen O.I.Comp Schip DE &1EKCIJUK, Stapt. Chrift. Andr, Spin, heeft a J.'.TF.. .A TLA ïff A J 'Ja r> «SC O? w u 'v oe^S.s nn ,TjP r7 n o S 0 QS.g "M 53 'p .V w" s «J c5 K W P O i3 fo .-O O - A> 2P^J kf«J - ^•sfa t r fe ej2 z a V* H <!>- CU QJ> 6-é s. O -i ós <4 3» iÜ g ";-§ apl-gs g s e«oi? ffM 'Sm t e: "Ja 1.) RlbDÉR£EkJ&JSipt.Bfichielilefid. Wódder;* a. j. WES- sg 1 TERi'ELDKapt- AcdriesBruynen 3.) DE JONGE LIE- 3G n VE_, Kapt.JanFyf^nkRaatjes, -Al& dfse,van deze Karuer; 4.) S-^ ggl'Arüfct» SS i, DE Z1LVERE L'EEUW, Kipt. Mirten Hakker-, van Rotter „dam; 5.) DE JÓNGE HELLINGMAN, Kapt. Jan Balms ag S-g-fiTs Meyer, van Hoorn; je Sc 3 W S» vra <D O df -c-z -) DE CORNELIA HILLEGON- g 8 - c M 3d, van EnkhuyziuWydert was den -g teS *-•<-* 4 1.6 January bet gein. Schip Ridderkerk geprojcjileerdom voor en 6.^ DAKapt. Thomas Sonavond, „J.ÏSÖ». c w to 0 'êf *z <f. 4e. -T3 2 8 c een 21 a - Schip vaa dit jaar te iepatrfeeren Voorts word in die Brieven nog gemeld dat iccn den ^o Dtcem- her 177a te Batavia ontfing twe fceide Chinrfe Schip de Bothzoo als ook van ha: Scheepje de O e ia"5>C3tl^:o3: Verprey-Rrieven van bet gepas- 3 3 m gffjg s: s 2 S 7 -a U5 HcrfielUr 't well: op China door de Supercargo's was ingehuurd* m S 'g in praats van iaecComp. SchiplUjyvsburg't welfcbydeMan-Jo- o W g ^5.5? S *- S - t? S<0 g ^«..a s o 1-^-3 SSB-I S-l '3 0 '■3 ryns Kop was Verongelukt, en waarvan ds Opper-S'.uutnsn en "^7^^ maar twaalf Manoozea afgekomen waren- Den 31 D'c. warea 2 -S _g e w -,J de Domeinen van JAGATRA volgens jasrlykfe gewoonte Ver- sn g.S^ S 2 g, pagt, ea hadden gezaaendyk gerendeerd 399 duiz, 780 Ryksd. öÏISïbS-^-- *s jaar*ea dus 19 ".uiz 440 Ryksdmeer dan in 't voorige «aar. O J-ï £3 Den 15 Janua «y^was (ja plaats Van den gezwootenKietk Heshi g'A Jljg.a ÏJ ^f-ï^ m fiaa,dienaNédërTandvérloit;w£s) amigefteld de ordinairs Klerk, Sf J^-oTiS 1 Jacob Anthony dejongh.'- '..f *g «-g ^-S "■2£j Eertifler zyn in feflel binnen.gckomen 14 Schepen uit Oroen- *3 g> g .g'.^ g o *"5 2 land, dewélke met elkander gevangen hebben 37 ViiTen 16c: Qn-rt. S 3?^ p v- >-*g-p en in het Vlie zyn ook uit Groenland gearriveerd Rokos Sl-mons 0 Ja J Jo "g mct4V. raoQ., en Myndert Jansz. met 1 en een halve V. 55Q. Ag S 2 3 - Daareübs>ven rya eeigiftgt in TeflCl «angelasd elf Schepen uit de^ iSrt-S 5 -o m S d Straat Davis te zamen met 36 ViffénDit zyn de iaEtfte diis van de Hollandfe Vlpot dit Jaar,van daar te verwagten zyaDus ziet meaèa een generaaleL^ST van de gezegende VsngftVlieri'ohspenmet by- voegjagdei-d?gcn wsnneerzyaangekomen aynsaamemiyk. 'Aangebrsgt door Viflèh. Quart. Aankomft. Jan Dirkfe Koen Sü, Hendrik Fictersz. 12. Cornells Swan ia. Jan Fcekesz. 10. Gerrit Sol 10. Jan Iritsz. (isdaeerllO 10. Klats Hopman9- Ditk llopman. 9. Jacob HaiTeiaar 9. Corneli* Formetfe Neef 8. ReltjeDirl.fi 8. Sietje Jansz7. Jan Fietersz. Bos7. Gerrit Pietersz. je Pieter Ccrritsz. Mtycr 6. Albert de Rnyter 6. Qeble Oebiesz. 6. Sybrand Timmer 5 en 1 fa. Hendrik Formersz. Neeff 5 en 1 h. Gerrit Esnielfe Meyei 5. 2de Adrkfe 5. Jacob Jefpeisz. 5. Jan Joagekees 5. jat Pieteiaz. Bcsü 5. Wiefce Oeblstz. J fa. Comb, en 4 en 1 fa- Jan Oeblesz. tH. Comb, en 4 en 1 h- Foppe Jacobs?. Vlieger. 42a Th. J-tcöb For-p.-sz. Vlieger 4ear h. Gerrit Vrfler Corneli* Rootjis. Klaas Dry ver Jacob de Onees Co,raelis Vreesman Hans Baxa»tsz. Pieter Har.fe Pieter Oeblesz, Pieter Winder Wybrand de Graaf lan de Graaf 4. iComb. eu4- Jh.Comb.#n3cni h- ih.Gomb.ea3«ai h 3'* o o e o 3» 9 9 3» 9 9 3. acnSv. 4 "4 O 4 flo v a, tuyije Barentsz. Molenaar 1 Coiub. en 1 en 3 v. 1 ra. iEdi Adiksz. 9. {Fcrrit Geititsz. Boe 500. seo. 4S»- 410. 470. 400. S9°- 375- 370. 360. 3SO- 27a. 3 to. 300. 260. 280. 240. 230. 2/fO. 3fiO. 250. 235- «18. mo, 180. 19a. *92. 18a J80-. 170. 160. 165- 165. 150. I3S- Ï35- 130. H5- 87. 80. Jusiy 89, Dito. Dito. Den 30. July o7. Den 33. Juny to. July 19: Den so. Juny 30. Dito. k July 30. Den 25. Dito. Aug. sr. Dtn 23. - Dtn 6. Den as. Den 23. Dm 32.- D-r. 19. Den r. Dito. July sr. Dito. Aug. an. Dito. Den 1. Dito'. - Dm 19. Dtn 6r Dm 23. Dito. Dito Dito. Dito. Dm ia. Dsn aj. Dito. Dito. Dito. July 9. gebleven. a '3 O è-s r3 o - «r-* ill a S ^>4! 2»SE k 'a a 25 N Sfc'M «S% - B N t> "E S K *v M a Sb SO-p ■3 hK- f® r+S Cl) 'S a ^.a >7 s 3, "2 Z s 'i s fc O .4 TJ 6 if It a Ji'S'S «"o °-o •s-T3^«5 J? H h ci 13 '3 i» "S "5 o 75 p« O 4-» ^"S-a Si «J-- 1 ■i --w C gs P o i o S m f a S s? JJ g 0 - Sa« -4 is s 1.^ a. g t N K M' iS s 35»IIs Bi -ti» G r>i ri_ rV> J*-? o - O li is pc-^.s -if rS K a "i .SlFVcif n it, S V 4 a £'M S t; S .?5 "3<S'S^a!2fï-J!/' - a «- s"~ a.g sTp - 7—72èr--.—.: e nj>g"ó &53'i è'a; In *t geheel4 CeimbMU'lka. a^enih.Vu. 10414. Q. Spek. a fe -g y AMSTERDAM deö 25 Augufty. Over Londet heeft mei Brieven gekreegen v*n St. EtjSTACHliUS in dato* Julyvolgens welkeal- dt»r gemsveerdis Kapt. ÊldertTWe'ed vsn bier. Tuflchen den 19 en ao dezer is epdé Buken-GrbadentutTchfen TttifcUeUingen Vlieland, op Strand gmakt hnSchipvan Johannes. Volkeus, van Riga her waards Befterad: Mes meenddsthetccbip nog dig: iswesh«lve& men boogt ei® alleen de Lvaing te bergen maat ook het Schip weder te zullen vïotkrygeüt.>ii'dt+UiiSiLeu. zya vac de Equipage «ree Man omgekomen; in dit is her Drie-M.if Gal- O .03- ïj. .v. s_ 'Wrf Z 3 -e - M N <s O- -S d -~3r v éj Ja "S - - -• S ->T "4' 42. dstrgéésriVsètd ,^ki«sn Frisket y*d Hièh

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1773 | | pagina 1