E Y D S E Maandagfe Courant. IV iel «I -5 3 O >SÖ =1 "fit 503 lil 11^ OaS 'fcP"*S sas föéli sis it tali >lra van x>m müi is>ï iVCJl j na '0, e Ij e nna 177 J- N'. 'U ZERlN van geheel RIKLAND heeft een uitvoerig RE- itreldkundig gemaakt ter wederleggiijge vaahet MANI- 'tweik ter gelegenheid, dat de Vredes-Ondsrhaudelin- nphet CONGRES te BUCHAREST vrugteloos afre ien zynvan wegens de Porte mn de bnhenlandfe linilters»e KONSTANTINOPOLEN refideerendeis ter hand gefield. Dit REPLIK begint aldus t 'en ziet een MANIFEST verfpreid,'twe!k door de Porte asnde buiteolandfe Misiftcrs, die by Haarrefidêeren, uitgedeeld is ter gelegenheid van het afgebrooken CON - GRESen nopens het hervatten der Vyandlykfceedes. rtU Rusland zou de moeite niet neemen, om op dit Stuk te u, als de Zaak enkel en alleen dit Hof en dèszelfs Vyand syl hetzelve in dat Stuk niets anders ziet als eene natunrlyk K kwaade Trouw, tegen dewelke nogte de Overtuiging tykeGebeurteniffen.nogte de Baarblykelykheid van Re- iets kunnen uitwerken. rmits het voorn. Hof zig in deze Vredes - Onderhandeling, afvein alle zyne Onderneemingen doet, zyn Gedrag geen- letoog van geheel Europa bedekt gehouden heeft, zoo wil kin dit Stuk aan Europa deUitfpraak overlaaten omtrent ttlyken grond ofte de verleidende ongegrondheid van ai Parte aan dit Hof te lade legtEn ten einde geen de min- ngten dezen opzigte in de Gemoederen moge ovetblyven, il het geen werkelyk gebeurd is naar alle Waarheid we it het oog brengen. ril zal men zig niet meer dan de Porte gedaan heeft op- trent de Oorzaak van den Oorlog,dewelke nu zederc meer iren begonnen isen nog tuffchen de twee Ryken voort- c Porte publiceerde in der tyd haar MANIFESTRus- tzyneHet Publik heeft kennis van allesen zalzonder swegens de aanmerking maaktgezien hebbendat de 'elke de Porte in het nieuwe MANIFEST, daar het te- op aankomt opwerptniet dezelfde en anders ingerigt welke dezelve hy heteerfie MANIFEST indeEenvou- tsaren Styl wel wilde onder het oog brengen, etmeerfpreekenvan deSucceffen des OorlogsHierin g over aan het Advis van de Porte, die niet kan verdraa- isi op den Voorfpoed van het onbeöendige Fortuin ver- Maar evenwel kan men niet nalaaten van te zéggen dezen opzigte eenige Verwaandheid is, dat Rusland re- op een goede Vrede konde Raat maaken. langde den Vrede te maaken, om dat het Fortuin hsar ieRusland was altyd gereed om het oor daar aan te its hetzelve niet als met weerzin en alleenlyk tot zyne de Wapenen beeft opgevat. sd een formeele flap by de Hoven van Weenen en Ber- Bemiddeling te verzoekenEn het was door de goede igen van deze twee Hoven, dat men wegens het houden «gres overeenkwamDoch alzoo de iangzaamheeden lotiatie niet dan na verloop van een gernimen tyd aan de llbeloofden, die dezelve op het oogenblik nodig had, be zeer een Stilftand vanWapenen naar haaren fmaak was, Iven aanzoekingen om zulk een Stilfiand te verwerven. gunftig het voor de Wapenen van Rusland in die ge ur in zy zig toen bevonden, ook was, dat derzelver Ope- tooken wierden, deed egter deReyzerinalleAanmer- Haar Belang wyken voor Haare Manfchlievendheid ea len VredeDe Wapen-ftilftaud wierd geteekenden de jien kwamen te Foczan by één, alwaar ook de Afge smet het aanwenden der goede Officien van hunne Ho- ivondenMen zoude hier kunnen aanmerken als een lover de meerdere of mindere Geneigdheidvan weers zo Vrede, dat de Atabafladeurs van Rusland, in weer- 'er afgelegenheid, zig reeds zedert den 24 Mey in het tier van hun Leger in de Nabaurfchap van de Plaats jesbeftemd, bevonden haddenen dar eerft dea 24 ju- 'asdil wagtensde Turkfe Ambafladeurs inhet Casnpe- Oioot Vizir aankwamenDoch dat Vooroordeel is een ontrent in aanmerking van den Voortgang es het einde indelingen geen twy fïel zal kunnen overblyven. ttmede zoo't wil: Reeds voorde Eyeenkorr.ft van het Ifs van het vertrek dér Turkfe Minifters van Kbnftanti- «oen aan de Porte de Conditiën medegedeeld, op dewel- "co Vrede maaken zoude 4 En inzonderheid had men haar i'fcbouwd, dat er voor haar niets te doen zou vallen, om ffl de hand te negotieeren; en dat hcz geen Rusland eifch- 'mige Prys van Geld af te koopen was. tide dan niet op het Congres van Foczan om tot de treeden; Men begon met het geen het wezentlykfte 'I8? wegens Rusland devolftrekte Onafhankelykheid ""N. (Het Vervolg hierna.} SLAND en aangrenzende Ryken. van WEENEN den 3 July. De Regeerings - Form -I. Koningl. gedeelte in Poolen is nu, zoo men ver- Wen voet gebragtteweetea Gallicien is in zeven, Pm vyfhet Hertogdom Zator in drieen dat van w vier Kreitfen verdeeldIn elk dezer Verdeelingen k-Ampt ter Beftieringe van Zsaken geveftigd. De '?»n zal in't aanflaande Najaar uit Poolen terug ko- vaacelier van Poolen alhier blyven refideeren Ver- "n een Regeerings - Col/agiebettaande uit zes Raa- 'mdeeerftePrefidenczynzalte Lembcrg opregten: ^voorn Raadenzullen aïiGallicieri^ twee uit Lodo- t't Het Hertogdom Zaf or en één uit dat van Osuiicc- gekoagénDicCollegie moet bv dea Kancelier van '•e Oewcftengebeurd, veractwoco die,doen ende Or- ^iouverain, door gem. Minifier aaa hetzelve gegee- li^'lfjngenVoorts zyn de voorn. Oofte.irykié Be- i,l( VijtriSen verdeeldin ieder van dewelke een .worden benoemd, dte te-gelyk marde CqtinHm- -tttedtGefchillen, welke telfcbeè hét Civile en Mi- öU;aan, zslbefli(TiajAhtRcgtenÜeconomitn, Uj n. MS EtW :aöe :ter an; iivie 's v: VI dde Std reel bbe tkcr Vim laai met d E li Hoi :rsi: Leei IRlll rite: laai iiu da 'rii ui] Ttt| •ifo adfl l2f ul'.i R.C 1 itJj \tl| ,1JJ sa if -eiil '001 771 lenf Si in] Starcjlyen ét» Cafldanym zullen na de dood van de tegenWoordi- v ge Eigenaarswelke geduurende hun Leven bet Vrügt - gebruik m daarvan genieten, hét Hof in Eigendom toebehooren enz. HAMBURG den 13 July. Men heeft hier Brieyen; waar in ge meld word dat de Keyzerin van geheel Rusland aan-den Koning van Zweeden haar Voorneemen heefr doen bekend raaaktm om ter oeffcninge van de Zee-Lieden een Vloot m ee Ooft- Zeete zenden 4 weshalven HaareKeyz. Majt. hoopte, dat de hooggem. Koning aan de Scheepen van die Vloot, ingeval zy door Storm- Winden mogten genoodzaakt worden om in één of andere van de Zweeófe Havens in te loopen, zulks wel zou willen vergunnen. Eier op had de hooggem. Koning, zoo verzeektrd word ten ant- woord doen gee ven dat bereids san alle Gouverneurs van Zyne Ha- vens Bevel gezonden was, om niet alleen de Ruffifche Schepen al- daar wel te imtfangenmaar dezelve ook met al het geen zymog- ten nodig h ben te voorzien. Daarenbovtn word in andere Brieven verzekerd dat er een Vloot van den Koning van Deenmarken in Rus - KeyzeirlykeSoldy overgaan, en na de Middelandfe Zee cours zetten zal. V R A N K R Y K. PARYS den ra July. In deParochie de CbampniSirséén én een halve Myl van Civraye in Poitou, vind men by een gemeen Werkman tweeZoonen en ééneDogter, welkè met wit Hair,roode Oogen, fneeuwwitte Oogleden ets Wenkbtaauwen gebooren zynzoo dat de Boog en Appel van derzelver Oogen een rooze roode Klettr hebben. Voorts is «anmerkelyk dgp hun Gezigt zeer zwak isen dat zy de flerke Lugt niet kunnen verdraagenmoetende hunne Oogen, wanneer zy het Hoofd willen opligten 5 om hun Gezigt ergens na toe te rigtenbyna geheel en al fluiten. NEDERLA ND E N. AMSTERDAM den 17 July. Eergifter is alhier in den Ouder dom van omtrent 58 Jaaren overleeden deWel-Ed. Geflrecge Heer JAN WYNANDSZOud - Scheepen dezer Stad &c. Kapt. Jac. SymensWeerftaaddie giller ouder anderen van Suri- namen in Teffel is binnen gekomenis den 29 Mey in gezelfchap v»n Kapt. L. E, Prent vau daar vertrokkenDen 19 dito waren bereids van daar herwaards gezeild de Kap#. James Miller en Pieter Jnr- riaanfeWyders waren te Surinamen voorn, gearriveerd den 22 Mey Ryndert Jansz, van hier, J. J. Boonvoerende hes Schip van wylen Kapt. Pieter Harm. Sluyter, en Jan Grimbeide vande Kaft van Gui nea, welke laatfte reeds na de Berbices gezeild was. Door Kapt. de Vos, onlangs van Kuraffau in Goeree aangekomen, heeft men dat van daar nog ftonden te vertrekken, te weetenom- trent in 'tlaatft van Mey Kapt. Ab HRflngh ,en in demaand juny of July de Kapts. Dirk Peper en Jan Smit, alle drie herwaards. Met Brieven van CARTHAGENA in dato 30 Juny verneemt men: Dat de Koning van Spanjen door den Raad van Gezondheid te Madrid een Ordre Bad doen afvaardigenwaar by a ai alle Schip- pers, uit Holland en van elders komende om-Zout te laad-.nbe- kendgemaaktwofddatzyniet, zooalsvoorbeen-,eerftnaarAli- canten behoeven te zeilen om PraSticu te bekomenmaar in 't ver- volg te Carthagena voorn, kunnen binnen loopenea aldaar de Ordres kunnen bekomen omua de Laadings-pliatfen Almmatte en Torra Fieira te ftevenen, waar door gem. Schippers veel in kunne Reis zullen uitwinnencm dat Alkanten wei tien Mylen beooftea Alematte legt. Op de Elbe is onder anderen gearriveerd Commandeur Pieters Michelsmet i33Q.Robbefpek, welke een Lyftdie hy van Com: mandeur Pieter froeders bad ontfangenopgeeft, volgons dewelke door 58 Hollandfe Commandéurs waren gevangen 74 it 75 Viffaa; Ook was volgens gem. Lyft kt het Ys verongelukt het Schip van Com mandèarRieuwert Klaafen alhier (te Amfterdatn) t'huishoorende. Te Bergen is aangekomen Pieter Muller van Revai. Te ftorêo den 10 July Intje HendrikentèHavre de Grace Volk. Jaas, beide van hier; als mede te Bourdeaux G.Burnardus vac Stettin. Den 11 Juny was van Wyburg vertrokken M. van der Linden na 'Bourdeaux 4 en van Crohnfttd F. Harman mLivorno, j. Wallis naar Havre de GraceC. Toppe naar Hamburg ,E. Lund nwGottenbnrg, C- Herwig en P.Vos na Stettin, en KI. Hwansen A.Blok naLuHek. Te Barcelona lag zeilree Albert Bakker na Sevilitnea te Bour deaux Dirk Kofter sa Petersburg. Gifter zyn nog in Teffel binnen gekomen A. Dicma en F. Amelong van AlematteA. van Engelen van Nantesen J.B. Jurrians van Dantzig: DaartegenzyniuZeegeftookenH. Pieters, H. Jacobs en J. Ryntjes na de Ooftzee, cn J. Booyf .-n na Noorweegeit. Aan deze Sudzyn genaderdFbekle P. Swart van Koningsbergen, Ulke Minkes en Jelle Pieters van Libou. HELLEVOETSLUIS den 17 July. Gifter namiddag ts van hier onderzeil gegaan Hans JorgesBobie na Noorweegen,en heden uit de Maas Jan Verbeomha NantesRobert Amhefon naLeverpole, ne vens Benj. ThompfonHenry Aidrigéen John Barwichalle drie na Lr^éenalsmede Will. Piekring na Sunderland. frRAVËNHAGE dsn 18 July. De Heeren Staaten vin Holland en Weft-Friesland zyn eergiller èa giller weder vergaderd geweeft en vervolgens tot nadere Befchryving gtfeheiden. Hunne Ed. Gr. Mog. hebben den Heer Mr. Cornells Aftaniusvan Sypefteya, Raad in de Vroedfchap &c. der Stad Haarlemaangefteid tot Ontfanger van de Gemeeue Lands Middelen te Haarlem voornt. iu piaats van wylen den Heer P. Akerfloot. Wyders hebben IiUn- ne Ed.Groot Mog. (op Eleélie vaa Zyne Doorl. Hoogheid decPiins Erf Stadhouder) nog aangefteldden Heer Mr. Pieter OuwensOud- Butgemeefter der Stad Alkmaar tot Dykgraaf van den Ilonds- boffche en Duinen van Petten, in plaats van wylendeöïjeer J.'van CatzHeer vaa Catz &c. 4 Wyders den Heer Mr. Pieter Mat- hys Beeiaerts, Heer van Emmikhoven étc. ,regeerendBurgetaeei'ter der Stad fjordrechttot Colleéteur van deu Tolle van Geervliet op de principasle Wagten te Dordrecht, in plaats van wyka den lietrj. van der Pot; en den Heer Mr. Adolph lieshuyfenRaad eti Sei.ee- pen derStad Haarlem ,t»t Contrarolleur van den Tol té Sparendam, in piaats en uit hoofde vati den vrywüligen AfltsnJ Vau den lieer Mr. ,J. II. van Heemskerk. Dc l'rinsËTi- Stadhouder beeft eergillsï de Pellberaticft Vüö dett - Raad vaa Staat ea griet die vaa Hun Ed. öiooteMég. bygïyfüdad-. 'a V u D {j iet V- icq a Öo W T> :o.s; P O S v'o ea ti o a M V' o Va ej -O ets "d o Cf '^O o M •eig - c, 3 P KJ cQ ■4.^;w «NS - Jp ïoa. w O S1.-S- ■E a-g o s V v-t rj he a 1^5 -CU ivH O '"«1.2 <2! J Lr cn 4.' gaS .-2, r- a söiit*! c -g..® s si S Si nr é-.-ï 2s Ib 0 M m r-. '3 |5f5|5g.| S|g.-SKy3l g- p o^ -Q .S c-o 5 L-, b o »br. 1. a ja. g a «k g k S o a y> v bi» 0 W C - O -1> O Cu a t, O -Xi C3 5 c,v; tón w w tu ZO g'-.p Ai*!> 13 (I, 2 r* rn' CS O - - g - 3hH f 5 wgg-,8 5: ct .u co >*- f.C, 'Cf f" w r—f~i TT! C—!«e F, »3 Y> r 1C "Ï3 ."h „j ■».-o or cj —"Is SI g'O -r« *~1- !?C CS QJ ÖH 2t S3 i") c-' ^2 s?c SS qj to 'W «7, 'K Q '{S js jj c «15 3 0 r 8~ o(Z<<£x< 2 8 Si 7- d ói Ï6 Ji® g a Ï53.<«I :j. 1 o f- "2- 3 w Z g ij 4i-o eS is -si g c 2 e. r. K.M o <C a ,C 1% 5o WSS g "-s s f41 SP rh g L4 V, ft a «5 ë?.t. 's C- (O Kj4 E C? 2 v eA <i* so» j S 'gl ov S1 a S kS .s aS SJ P «<n O ,v' -C P e-* g g-e& 53 'Sw «'ISbo® c<s.«q c;-« S> jfaA lb*» g HJJ <V' -"** rt K#, Sj-a 2" y- u tó. ft N-,53 - 5S? 'p -- ^-^3 a o c fi i-S *-* IS w .rq S T.' -n r-Li 5? ft OJ n- Q a' t- b -fé S ,£*7: j «tc tr

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1773 | | pagina 1